Αποπληρωμή βιολογικών προϊόντων

Οι συνεχιζόμενες πράξεις για τα Βιολογικά προϊόντα και το πλαίσιο αποπληρωμής των ανειλημμένων υποχρεώσεων, που θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 με απόφαση των εκπροσώπων της γενικής γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων.
Αναλυτικά, η απόφαση προβλέπει:
– Τη συνέχιση των πράξεων των Δράσεων «Βιολογική Γεωργία» και «Βιολογική Κτηνοτροφία»
– Η συνολική Δημόσια Δαπάνη για τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του Κωδικού Έργου 2017ΣΕ08210044 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτών εκτιμάται σε 78.277.851,69 ευρώ.
– Οι δικαιούχοι των εν λόγω συνεχιζόμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020,υποχρεούνται να τηρούν τις δεσμεύσεις της δράσης στην οποία είναι ενταγμένοι, όπως αυτές περιγράφονται στο αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 και να τηρούν τη σχετική, κατά δράση, νέα γραμμή βάσης του ΠΑΑ 2014-2020.
– Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στο επιλέξιμο υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης των νομικών δεσμεύσεων των εν λόγω συνεχιζόμενων πράξεων υπολογίζεται με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 59 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 10 «Σχέδιο Χρηματοδότησης» του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2014-2020, όπως κάθε φορά ισχύει.
– Η χρηματοδότηση των δικαιούχων των εν λόγω συνεχιζόμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής τους ένταξης.
– Τα αναλυτικά στοιχεία των Πράξεων που μεταφέρονται στην νέα Προγραμματική Περίοδο περιγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΑΑ 2014-2020.
– Σύμφωνα με το κεφάλαιο 19 «Μεταβατικές ρυθμίσεις» του ΠΑΑ 2014-2020 η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών των ανειλημμένων υποχρεώσεων για τις παραπάνω πράξεις του Μέτρου 11 είναι η 31.12.2019.

Πηγή 29ο Τεύχος Ην-Ων

Written by