Νέοι κανόνες βιολογικής γεωργίας

Νέους κανόνες για τη βιολογική γεωργία προβλέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Οι νέοι κανόνες είναι:
– θα διευκολύνουν τη ζωή των βιοκαλλιεργητών με την ενίσχυση της νομικής σαφήνειας και
– θα καταστήσουν δυνατή την περαιτέρω εναρμόνιση και απλούστευση των κανόνων παραγωγής.
Ο νέος κανονισμός εισάγει ελέγχους σε εμπόρους λιανικής πώλησης και μια προσέγγιση των ελέγχων βασισμένη στους κινδύνους, μειώνοντας έτσι τον διοικητικό φόρτο για τους οικονομικούς φορείς εν γένει και για τις ΜΜΕ ειδικότερα.
Τους ειδικούς ελέγχους στον τομέα της βιολογικής γεωργίας θα συμπληρώσουν οι θεσπισθέντες κανόνες για τους επίσημους ελέγχους σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα.
Το «σύστημα συμμόρφωσης» θα αποτελέσει τον κανόνα όσον αφορά την αναγνώριση των ιδιωτικών οργανισμών ελέγχου σε τρίτες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τους ενωσιακούς κανόνες παραγωγής και ελέγχου όταν αποφασίζουν κατά πόσον ένα προϊόν που θα εξαχθεί στην αγορά της ΕΕ είναι βιολογικό ή όχι.
Επιπλέον, η ανάπτυξη νέων εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες θα επιτρέψει στους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ να επωφεληθούν των νέων ευκαιριών που παρέχει η αγορά εκτός της Ευρώπης.
Ο νέος κανονισμός εναρμονίζει τα μέτρα προφύλαξης, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια δικαίου. Ταυτόχρονα, παρέχει περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της παρουσίας μη επιτρεπόμενων ουσιών, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές καταστάσεις στα διάφορα κράτη μέλη.
Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες που έχουν ήδη θεσπίσει εθνικούς κανόνες για τον καθορισμό των κατώτατων ορίων για τις μη επιτρεπόμενες ουσίες θα έχουν τη δυνατότητα να τα διατηρήσουν.

Πηγή 28ο Τεύχος Ην-Ων

Written by