«Δορυφόρος Λογαριασμών Τουρισμού»

«Ο Δορυφόρος Λογαριασμών Τουρισμού» (ΔΛΤ) είναι ένα εθνικολογιστικό πλαίσιο ανάλυσης του τουρισμού, με επίκεντρο την τουριστική κατανάλωση ανά μορφή τουρισμού (εισερχόμενου, εσωτερικού και εξερχόμενου) και την άμεση επίδραση που αυτός έχει σε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη όπως στο ΑΕΠ, στην παραγωγή, στις εισαγωγές, στους φόρους και στην απασχόληση» επισήμανε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο Ειδικός εμπειρογνώμονας σε Προγράμματα επιδοτούμενο από ΕΕ με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια για την υποστήριξη του Τουριστικού Σχεδιασμού και Πολιτικής με στόχο την προώθηση της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα» Σταύρος Χατζημαρκάκης.
Ερ. Πόσο συμβάλλει ο ελληνικός τουρισμός στο ΑΕΠ της χώρας;
Απ. Η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας αποτελεί το βασικότερο μακροοικονομικό δείκτη των ΔΛΤ. Ο δείκτης αυτός μέλλει να προσδιοριστεί από την ΕΛΣΤΑΤ, που αποτελεί και τον μοναδικό αρμόδιο φορέα για την μελλοντική ανάπτυξη και λειτουργία των ΔΛΤ. Αυτό που έχει προσφερθεί από το πρόγραμμα είναι προπαρασκευάστηκες εργασίες και κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό του δείκτη.
Αν παρατηρήσουμε τα στοιχεία άλλων τουριστικά ανεπτυγμένων χωρών βλέπουμε ότι από την συνολική προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στην οικονομία ένα ποσοστό που κυμαίνεται  μεταξύ του 3% και του 8% καταναλώνεται από τους επισκέπτες τους. Στην Ιταλία για παράδειγμα η τουριστική αναλογία στην συνολική κατανάλωση των προϊόντων (το μερίδιο δηλαδή του τουρισμού) είναι 3.2%, ενώ στην Ισπανία 5.5%. Το τουριστικό ΑΕΠ τους αντίστοιχα προσεγγίζει αυτά τα ποσοστά. Σε αυτά τα επίπεδα λογικά θα κυμαίνεται και η περίπτωση της Ελλάδος.
Ερ. Τι είναι Δορυφόρος Λογαριασμών Τουρισμού;
Απ. Ο ΔΛΤ είναι ένα εθνικολογιστικό πλαίσιο ανάλυσης του τουρισμού, με επίκεντρο την τουριστική κατανάλωση ανά μορφή τουρισμού (εισερχόμενου, εσωτερικού και εξερχόμενου) και την άμεση επίδραση που αυτός έχει σε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη όπως στο ΑΕΠ, στην παραγωγή, στις εισαγωγές, στους φόρους και στην απασχόληση. Το πλαίσιο συνθέτουν 10 πίνακες. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Τουρισμού από τους αναδόχους αυστριακούς οργανισμούς AED και BBG και από επιλεγμένη ομάδα με συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων.
Ερ. Πότε θα υπάρχουν τα πρώτα στοιχεία από τον Δορυφόρο Λογαριασμών Τουρισμού;
Απ. Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή έχει ήδη πραγματοποιηθεί με την συνδρομή στοιχείων τόσο από την ΕΛΣΤΑΤ όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος σε μια ομολογουμένως πολύ εποικοδομητική συνεργασία. Στα πλαίσια αυτής της άσκησης διαμορφώθηκαν ορισμένοι βασικοί ΔΛΤ πίνακες που αναλύουν την εισερχόμενη, εσωτερική, εξερχόμενη και εγχώρια (δηλ. εισερχόμενη και εσωτερική μαζί) τουριστική δαπάνη, ανά προϊόν και ανά είδος επισκέπτη (τουρίστες και εκδρομείς). Έχουμε δηλαδή για πρώτη φορά μια ανάλυση της τουριστικής δαπάνης των τουριστών και των εκδρομέων για διαμονή, εστίαση, μεταφορές, ποικίλες δραστηριότητες (πολιτιστικές, αθλητικές, ψυχαγωγίας), αγορές και άλλες υπηρεσίες. Μια τέτοιου είδους ανάλυση μας επιτρέπει αφενός να παρακολουθούμε την καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών, αφετέρου να διερευνούμε την επίδραση που έχει κάθε ποσοστιαία μεταβολή του τουρισμού σε κάθε επιμέρους προϊόν που προσφέρεται στην οικονομία της χώρας.
Εφόσον η ΕΛΣΤΑΤ εντάξει τον ΔΛΤ στον ετήσιο προγραμματισμό της είναι εφικτό να παράγονται οι περισσότεροι ΔΛΤ πίνακες από το 2019.
Βιογραφικό
Ο Χατζημαρινάκης Σταύρος είναι ερευνητικό μέλος του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού, του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει κάνει το διδακτορικό του στους Δορυφόρους Λογαριασμούς Τουρισμού. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην τουριστική οικονομική και ιδιαίτερα στην τουριστική κατανάλωση προϊόντων.
Πηγή 27ο Τεύχος Ην-Ων

Written by