«Παράθυρο Καινοτομίας»

«Το Ταμείο «Παράθυρο Καινοτομίας» το οποίο θα διευκολύνει την μετατροπή ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιχειρήσεις» υπογράμμισε σε συνέντευξη στο «Ην-ΩΝ» ο Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας με αντικείμενο ευθύνης το σχεδιασμό και προγραμματισμό χρηματοδοτικών εργαλείων Γιώργος Χουρδάκης.
Ερ. Γιατί στηρίζεται η έρευνα από το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών;
Απ. Η έρευνα αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Οικονομίας της Γνώσης. Ο σχεδιασμός που έχει γίνει αποσκοπεί στη στήριξη και της εφαρμοσμένης έρευνας που συνδέεται με τις ανάγκες της αγοράς.
Οι τρείς άξονες είναι:
-Τη δημιουργία ελκυστικών ευκαιριών για Έρευνα και επιστημονικών θυλάκων που ευνοούν την υλοποίηση υψηλής στάθμης ερευνητικών πρωτοβουλιών.
-Τη λειτουργία της Πολιτείας ως υποστηρικτή και ρυθμιστή δράσεων τις οποίες δεν μπορεί να στηρίξει ο ιδιωτικός τομέας λόγω του μεγάλου επιχειρηματικού κινδύνου που εμπεριέχουν.
-Τη συνεισφορά της Πολιτείας ως «εμπνευστή» στην ανάπτυξη εμβληματικών πρωτοβουλιών που χαρακτηρίζονται από μεγάλη προστιθέμενη επιστημονική και οικονομική αξία.
Μια σειρά θεσμικών και νομικών παρεμβάσεων έχουν ήδη υλοποιηθεί. Όσον αφορά την ένταση δαπανών για Έρευνα και Καινοτομία είναι: το συνολικό ύψος για έρευνα πλησίασαν το 1% του ΑΕΠ το 2015, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 200 εκ. ευρώ περίπου σε σχέση με το 2014.
Επίσης οι υπάρχουσες χρηματοδοτικές έρευνες είναι:
– αύξηση τακτικού προϋπολογισμού για την έρευνα κατά 30% το 2016
– το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα Ορίζοντας 2020, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση, όσο αφορά την προσέλκυση ανταγωνιστικών προγραμμάτων γεγονός που καταδεικνύει τον δυναμισμό και το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων Ερευνητών
Το υπερταμείο που θα στηρίζει την έρευνα θα περιλαμβάνει τρία Ταμεία:
-Το Ταμείο «Παράθυρο Καινοτομίας» το οποίο θα διευκολύνει την μετατροπή ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιχειρήσεις. Αυτό θα γίνει με κεφάλαιο σποράς και συνεπενδύσεις από το Ταμείο. Πέρα από την χρηματοδότηση το Ταμείο, θα παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για μεταφορά τεχνολογίας και επιτάχυνσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.
-Το Ταμείο «Πρώϊμο στάδιο» που θα στηρίζει καινοτόμες επιχειρήσεις στα πρώτα τους βήματα
-Το Ταμείο «Ανάπτυξης» με στόχευση την μεγέθυνση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Ερ. Τί είναι το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund);
Απ. Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία. Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν για την επιχειρηματικότητα, που συνδυάζει χρηματοδότηση και εμπειρία από σημαντικούς θεσμικούς φορείς και την απαραίτητη ευελιξία για την δημιουργία επιτυχημένων επενδύσεων. Μια τέτοια προσπάθεια γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και επίσης για πρώτη φορά προικίζεται με τόσο υψηλό ποσό δημόσιων πόρων (200 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020). Επιπλέον κεφάλαια είναι δυνατόν να προέλθουν από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα αλλά και ιδιώτες επενδυτές.
Η επενδυτική πλατφόρμα του Equifund ξεκινά τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF). Το Equifund θα προσελκύσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας λόγω της δυνατότητας που παρέχει για ανεύρεση χρηματοδότησης μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων, σε μια εποχή που ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η εξασφάλιση ρευστότητας και η ανεύρεση κεφαλαίων.
Αναμένεται καταρχήν η δημιουργία από 1 έως 3 ταμείων στον τομέα της καινοτομίας.
Πρόκειται για:
– Το Ταμείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (TT Fund) θα στοχεύει έργα ή/και εταιρείες (SMEs) προερχόμενες από ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Ο στόχος είναι η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται σε σχετικό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, η διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων και η εμπορική αξιοποίησή τους. Η αξιοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων, την ίδρυση τεχνοβλαστών (spin-off, spin-out), την εκμετάλλευση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εκχωρήσεις δικαιωμάτων κλπ. Το Ταμείο αναμένεται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια για επενδύσεις pre-seed, proof-of-concept και seed.
Το Ταμείο-of-funds συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και Επενδυτικών Ταμείων (ESIF) πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), στην καρδιά του Επιτροπής επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη. Είναι η πρώτη φορά που τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και Επενδύσεων (ESI) Ταμεία και το EFSI συνδυάζονται στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτού του νέου προγράμματος, ΕΤΕ θέλει να επενδύσει στον ιδιωτικό τομέα οδήγησε, καθοδηγούμενη από την αγορά Venture Capital και διαχειριστές ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο σε όλη την Ευρώπη, εστιάζοντας σε ελληνικές επιχειρήσεις. Η νέα ESIF Ταμείο-of-funds θα υποστηρίξει τα κεφάλαια μεταφοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα και θα είναι επίσης ξεκινήσει τις επενδύσεις σε ταμεία επιταχυντή.
– Το Ταμείο Επιτάχυνσης θα στοχεύει ομάδες/ έργα ή/και νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) οι οποίες συνδέονται με δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας όπως θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά Πάρκα, χώρους συνεργασίας (co-working spaces), δομές στα ΑΕΙ και στα ερευνητικά Κέντρα κλπ. Στόχος κατά τη λειτουργία του Ταμείου Επιτάχυνσης είναι να παράσχει την αναγκαία χρηματοδότηση ώστε δράσεις όπως η συμβουλευτική (mentoring – coaching) και η δικτύωση (networking) μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων με το επενδυτικό, επιχειρηματικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό οικοσύστημα να ενδυναμωθούν. Το Ταμείο αναμένεται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια για επενδύσεις pre-seed, proof-of-concept και seed.
Ερ. Πως εφαρμόζεται το Ταμείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (TT Fund) για τις επιλέξιμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων;
Απ. Εφαρμόζεται με τη λήψη και την υποβολή των σχετικών εγγράφων μετά από αίτηση την 1η Μαρτίου 2017. Η ΕΤΕ  μετά από μια πλήρη αξιολόγηση και την διαδικασία δέουσας επιμέλειας. θα επιλέξει τις κατάλληλες εταιρίες. Τα στάδια είναι:
Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος
Μέρος Ι.2.α. – Χρηματοδοτικό Μέσο: Παράθυρο  Καινοτομία
Μέρος Ι.2.β. – Χρηματοδοτικό Μέσο: Πρόωρη Στάδιο  Παράθυρο
Μέρος Ι.2.γ. – Χρηματοδοτικό Μέσο: Παράθυρο Ανάπτυξης
Για περισσότερες ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με info.rbd@eif.org από 1ης Φεβρουαρίου 2017.
Για τις ΜΜΕ και τους επιχειρηματίες που αναζητούν επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.eif.org/what_we_do/where/index.htm και για την λίστα των EFSI αναφέρεται ως: EFSI εγγυήσεις συναλλαγών και των συναλλαγών Equity EFSI.
Για πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση που διατίθενται στο πλαίσιο περαιτέρω πρωτοβουλίες της ΕΕ, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν την ιστοσελίδα  http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance.

Βιογραφικό
Ο Δρ. Γιώργος Χουρδάκης είναι Φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορική εξειδίκευση στην επιστημονική περιοχή των Lasers και των εφαρμογών τους.
Την περίοδο 1994-2001 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα σε εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούσαν καινοτομικές τεχνολογίες καινοτομίας για την παραγωγή και προσφορά εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών.
Το 2001 συνίδρυσε και διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Raymtrics, μιας εταιρίας υψηλής τεχνολογίας με κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγή στη διεθνή αγορά, πρωτοποριακών συσκευών τηλεπισκόπησης της ατμόσφαιρας με τεχνολογίες laser. Η Raymetrics είναι σήμερα παγκοσμίως μια από τις πλέον εδραιωμένες επιχειρήσεις στον συγκεκριμένο τομέα με 100% εξαγωγική δραστηριότητα.
Από το 2007 είναι στέλεχος της εταιρίας του Δημοσίου «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.» με κύριο αντικείμενο ευθύνης τον προγραμματισμό, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης των υποδομών έρευνας.
Το 2015 εντάχθηκε ως Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας με αντικείμενο ευθύνης το σχεδιασμό και προγραμματισμό χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη της Έρευνας και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Πηγή 26ο Τεύχος Ην-Ων

Written by