Θερμοκοιτίδα Καινοτόμων Επιχειρήσεων

«Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που θέλουν να εγκατασταθούν στους χώρους του μέσω ποικίλων δυνατοτήτων, τεχνικών, υποδομών και προϊόντων με τη βοήθεια των οποίων θα μπορούν να υλοποιήσουν τη δική τους καινοτομία και συμβάλλει στη δημιουργία νέων εταιρειών με τεχνολογικό ή και αναπτυξιακό χαρακτήρα και οικολογική συνείδηση, παρέχοντας ειδικά κίνητρα» υπογράμμισε ο Αρτέμης Σαϊτάκης Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας και Διευθυντής του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ).
Ερ. Ποιος είναι ο ρόλος του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης;
Απ. Το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο  Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) το 1993 και βρίσκεται στο Ηράκλειο, στην περιοχή Βασιλικά Βουτών, δίπλα στο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Τις δραστηριότητες του ΕΤΕΠ-Κ διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης Α.Ε. (ΕΔΑΠ/ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.), η οποία έχει μετόχους το ΙΤΕ, την Τράπεζα Πειραιώς καθώς και επιχειρήσεις και φορείς.
Οι εγκαταστάσεις του ΕΤΕΠ-Κ βρίσκονται σε 2 κτίρια (Α & Β ΕΤΕΠ-Κ) στα οποία στεγάζονται σήμερα οι επιχειρήσεις/φορείς. Τα κτίρια αυτά, συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. περίπου, βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, στην περιοχή Βασιλικά Βουτών, 7 χλμ. από το κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
Σκοπός του ΕΤΕΠ Κρήτης είναι το να παίξει το ρόλο του καταλύτη ανάπτυξης της καινοτομίας στην περιφέρεια Κρήτης και να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη των μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται.
Οι επιχειρήσεις που δύνανται να εγκαθίστανται στους χώρους του ΕΤΕΠ-Κ εντάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες:
• Νέες επιχειρήσεις από ακαδημαϊκούς – ερευνητές (spin-offs) που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν παραγωγικά τα αποτελέσματα της τεχνολογικής τους έρευνας
• Νέες ιδιωτικές επιχειρήσεις προηγμένης τεχνολογίας
• Τμήματα έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) υφιστάμενων επιχειρήσεων που επιδιώκουν την αξιοποίηση της τεχνολογικής έρευνας του ΕΤΕΠ-Κ προκειμένου να αναβαθμιστούν τεχνολογικά
• Ξένες επιχειρήσεις ή τμήματα Ε&Α ξένων επιχειρήσεων
Οι βασικές προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή μία εταιρεία είναι:
• Η εταιρεία να δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνολογίας και να υπάρχει συνεργασία ή προοπτική συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα.
• Να είναι βιώσιμη και να έχει προοπτικές ανάπτυξης,
οι οποίες θα τεκμηριώνονται.
• Να υπάρχει επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα καλύπτει τους στόχους της εταιρείας, πληροφορίες για την αγορά και τον ανταγωνισμό, κόστη και χρηματοροές.
• Να υπάρχει δέσμευση των στελεχών της ότι θα ασχοληθούν προσωπικά με την ανάπτυξη της εταιρείας τους.
• Να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των αναγκών της επιχείρησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Πάρκο.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις είναι:
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) μέσω του server που διαθέτει.
• Φιλοξενία σελίδων Internet στον server του Πάρκου.
• Σύνδεση των Η/Υ των επιχειρήσεων με το δίκτυο του ΕΤΕΠ-Κ και το Internet.
• Συλλογή και διανομή αλληλογραφίας.
• Καθαριότητα γραφείων & κοινόχρηστων χώρων.
• Χρήση εκτυπωτή και φωτοτυπικού.
• Χρήση αίθουσας συνεδριάσεων και εξοπλισμού.
• Συντονισμός της λειτουργίας του Πάρκου.
• Γραμματειακή υποστήριξη.
• Υποστήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης, στη σύνταξη συμφωνητικών εκχώρησης δικαιωμάτων και στη διασφάλιση και προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας.
• Συμμετοχή και συνεργασία σε προγράμματα ΕΤΑΚ.
• Χρήση του λογότυπου του ΕΤΕΠ-Κ και του IASP.
• Δωρεάν χρήση θέσεων στάθμευσης
• Δωρεάν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του ΙΤΕ
• Συνεργασία με ερευνητικά εργαστήρια του ΙΤΕ
Το κόστος που επιβαρύνεται η επιχείρηση πέραν του ενοικίου είναι το τηλεφωνικό κόστος από τη χρήση των τηλεφωνικών γραμμών. Το ηλεκτρικό ρεύμα χρεώνεται μόνο σε περίπτωση χρήσης χώρου ως εργαστήριο με μεγάλη κατανάλωση.
Ερ. Ποιες είναι οι δραστηριότητες του ΕΤΕΠ-Κ;
Απ. Το ΕΤΕΠ-Κ από την ίδρυση του μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε σημαντικά προγράμματα Καινοτομίας, Έρευνας & Τεχνολογίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με την ιδιότητα του ως ΕΤΕΠ-Κ /ΙΤΕ.
Έχει οργανώσει πολλά σεμινάρια και εκπαιδευτικές ημερίδες ιδιαίτερα σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, καινοτομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, διασφάλισης ποιότητας και νέων τεχνικών διοίκησης, καθώς και επιχειρηματικές συναντήσεις για την προώθηση νέων τεχνολογιών σε όλη την Ελλάδα.
Διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία περισσότερων από 20 έτη στην υποστήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία Θερμοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων, την κατάρτιση νέων επιχειρηματιών και τη δικτύωση τους σε τοπικό και διεθνές επίπεδο καθώς και στη διαχείριση και αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας.
Για την επίτευξη των στόχων του το ΕΤΕΠ-Κ:
– Ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που θέλουν να εγκατασταθούν στους χώρους του μέσω ποικίλων δυνατοτήτων, τεχνικών, υποδομών και προϊόντων με τη βοήθεια των οποίων θα μπορούν να υλοποιήσουν τη δική τους καινοτομία.
– Αναπτύσσει διεθνείς δραστηριότητες κατάρτισης, μάθησης / επιμόρφωσης και συνεργασίας.
– Συμβάλλει στη δημιουργία νέων εταιρειών με τεχνολογικό ή/και αναπτυξιακό χαρακτήρα και οικολογική συνείδηση, παρέχοντας ειδικά κίνητρα.
– Υποβοηθά στην ανάπτυξη της περιφέρειας μέσω συναφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργασιών με τοπικούς φορείς όπως Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια, Επιμελητήρια κ.λ.π. και με άλλους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς για την περιφερειακή ανάπτυξη
– Συμμετέχει σε έργα προώθησης της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα της νεανικής και ακαδημαϊκής και προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας.
– Συνεργάζεται με διάφορους φορείς και άλλα Επιστημονικά Τεχνολογικά Πάρκα από όλη την Ευρώπη.
Παράλληλα η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης Α.Ε. (ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.). έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό έργων Ε+ΤΑ που χρηματοδοτήθηκαν από διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με:
• Περιφερειακή Ανάπτυξη και Καινοτομία
• Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας
• Επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα ακαδημαϊκή και νεανική
• Ενέργεια
• Τουρισμό
Η ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ στηρίζει φορείς και επιχειρήσεις σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας και συμμετέχει σε τρέχοντα έργα υποστηρίζοντας δράσεις καινοτομίας και διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της ΕΝΕΤΕΠ (ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ) και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Επιστημονικών Πάρκων και Περιοχών Καινοτομίας (International Association of Science Parks & Areas of Innovation, IASP).
Ερ. Ποιες είναι οι φιλοξενούμενες εταιρείες;
Απ. Από το 1995 οπότε ιδρύθηκε και λειτούργησε η Θερμοκοιτίδα του ΕΤΕΠ-Κ, έχουν υποστηριχθεί περισσότερες από 50 επιχειρήσεις για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών στόχων τους.
Επιπλέον, έχει υλοποιήσει και υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό έργων ΕΤΑΚ σχετικά με την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της νεανικής και ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας, την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Καινοτομία, τον Τουρισμό, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας κ.α.
Σήμερα, η Θερμοκοιτίδα φιλοξενεί περίπου 25 επιχειρήσεις και δραστηριότητες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι νέες, στη φάση της ανάπτυξης. Ιδιαίτερα υποστηρίζονται νέοι δυνητικοί επιχειρηματίες, ομάδες φοιτητών και αποφοίτων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας.
Ερ. Ποιο είναι το ιστορικό του Πάρκου;
Απ. Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο της Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ιδρύθηκε το 1993 με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ενός από τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Κρήτης. Προσαρμοσμένο στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της περιφέρειας και στις ερευνητικές εξελίξεις των Ερευνητικών Ινστιτούτων του ΙΤΕ και των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης, το ΕΤΕΠ-Κ προσφέρει, εκτός από τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας για νεοσύστατες εταιρείες που επιδιώκουν την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους, εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες με στόχο να βοηθήσει και καθοδηγήσει τις νέες επιχειρήσεις να:
• Επικεντρωθούν στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε καινοτόμες τεχνολογίες.
• Αξιολογήσουν και κατοχυρώσουν τα δικαιώματα της διανοητικής τους ιδιοκτησίας
• Αποκτήσουν ισχυρότερη διαπραγματευτική ισχύ στην επιδίωξη της επίτευξης των επιχειρηματικών τους στόχων.
• Μεταφέρουν και υλοποιήσουν την τεχνολογία τους μέσω της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Βιογραφικό
Ο Αρτέμης Σαϊτάκης σπούδασε Χημεία και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε Βιοτεχνολογία και Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Από το 1985 εργάζεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) σαν Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας. Διευθυντής του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) από το 1997 μέχρι σήμερα. Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Διαχείρισης και Ανάπτυξης του ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ από το 2005. Διευθυντής (1996-1999) και Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας (1999-σήμερα) της MINOTECH Biotechnology (Δραστηριότητα του ΙΤΕ/IMBB).
Έχει συμμετάσχει σαν συντονιστής ή εταίρος στην υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών έργων σχετικά με την Επιχειρηματικότητα, με έμφαση στη νεανική και ακαδημαϊκή, Περιφερειακή Καινοτομία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Τουρισμός, Διαχείριση και Αξιοποίηση Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Μεταφορά Τεχνολογίας. Εξωτερικός σύμβουλος του ΤΑΙΕΧ της ΕΕ, μέλος του Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών EURAXESS, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Marie Curie Actions (FP7). Συμμετέχει από το 2009 στο πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneurs που υποστηρίζει τη μετακίνηση νέων επιχειρηματιών σε χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες.
Έχει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρία σε Μεταφορά και Αξιοποίηση Τεχνολογίας, Διαχείριση και Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Διαχείριση και Αξιοποίηση Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Τεχνολογικά Πάρκα και Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Στρατηγική Καινοτομίας και Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Πηγή 26ο Τεύχος Ην-Ων

Written by