Εγχειρίδιο ελέγχου «Δάσωσης γεωργικών γαιών»

Το νέο εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου του μέτρου «Δάσωση γεωργικών γαιών» απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στα δασαρχεία και περιγράφονται οι διαδικασίες επιτόπιων ελέγχων. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει δύο κύριες ενότητες. Στη πρώτη αναλύονται οι υποχρεώσεις των γεωργών-δικαιούχων του μέτρου και στη δεύτερη η διαδικασία ελέγχου από το φορέα υλοποίησης (Δασική Υπηρεσία).
Υποχρεωτικός είναι ο Δασοπεριβαλλοντικός φάκελος και ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη στιγμή του ελέγχου και να είναι διαθέσιμος αν ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές.
Ο δασοπεριβαλλοντικός φάκελος πρέπει να περιέχει:
– Αντίγραφο των παραστατικών ένταξης
-Απόφαση έγκρισης της επένδυσης και τυχόν τροποποιήσεις
-Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής
-Δήλωση Εφαρμογής
-Αντίγραφα εντύπων επιτόπιου ελέγχου (εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί και ο δικαιούχος έχει κρατήσει αντίγραφο)
-Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά το Μέτρο 221 (εγκρίσεις δασικής υπηρεσίας για διενέργεια δασοκομικών παρεμβάσεων, μητρώα, τιμολόγια, κ.α.)
Επίσης οι δικαιούχοι, εφόσον οι φυτείες τους έχουν υπερβεί το 7ο έτος ηλικίας και αυτές βρίσκονται σε συνθήκες καλής κατάστασης δύναται να προβαίνουν σταδιακά στις κατάλληλες καλλιεργητικές δασοκομικές επεμβάσεις (όπως αραιώσεις και κλαδεύσεις).
Ακόμη τουλάχιστον το 2,5% των δικαιούχων που έχει παρέλθει το πέμπτο έτος από την πρώτη παραλαβή της επένδυσης καλύπτει το δείγμα επιτόπιων ελέγχων που εξάγεται μηχανογραφικά από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται παρουσία του κατόχου της εκμετάλλευσης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει στους ελεγκτές όλα τα απαιτούμενα μητρώα, αρχεία και παραστατικά, να διευκολύνει τη μετάβαση των ελεγκτών σε κάθε αγροτεμάχιο, που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή του και να απαντήσει σε κάθε ερώτηση σχετική με την τήρηση των απαιτήσεων.

Πηγή  στο 25ο Τεύχος Ην-Ων

Written by