Ανασύσταση μελισσοκομικού κεφαλαίου

«Τα Προγράμματα Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων είναι συγχρηματοδοτούμενα κατά 70% προγράμματα, διάρκειας από 1 έως 3 έτη, για την Εσωτερική Αγορά (Ε.Ε.) και τις Τρίτες χώρες βάσει των Κανονισμών 3/2008 και 501/2008.
Δικαίωμα υποβολής έχουν επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις μεγάλης αντιπροσωπευτικότητας, 2 φορές το χρόνο, έως την 30η Σεπτεμβρίου και έως την 15η Απριλίου» επισημαίνουν σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» η Επικεφαλής Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κρήτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βασιλική Μαδούλκα και ο Μανώλης Τσαντάκης μέλος της Ομάδας Ευρώπης.
Ερ. Ποιος ο νέος Κανονισμός 1305/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης;
Απ. Η στήριξη παρέχεται σε οργανώσεις παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βάση επιχειρηματικό σχέδιο.
Η στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση (μέχρι 100.000 ευρώ ανά έτος) σε ετήσιες δόσεις για πέντε (5) έτη κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η οργάνωση παραγωγών, με βάση το επιχειρηματικό της σχέδιο και είναι φθίνουσα.
Ερ. Υπολογίζεται με βάση την ετήσια διατεθείσα στο εμπόριο παραγωγή;
Απ. Η στήριξη παρέχεται ώστε να προωθηθούν οι μορφές συνεργασίας στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον 2 φορείς και συγκεκριμένα:
α) μέθοδοι συνεργασίας μεταξύ φορέων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων: ενώσεων παραγωγών, συνεταιρισμών και διεπαγγελματικών οργανώσεων
β) δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων και δικτύων (clusters)
γ) ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας
Η συνεργασία αφορά μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
α) πιλοτικά έργα
β) ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών
γ) συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για οργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και κοινή χρήση εγκαταστάσεων, καθώς και για την ανάπτυξη και την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
δ) οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών
ε) δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο
Ερ. Ποιος είναι ο νέος Κανονισμός 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων;
Απ. Ενισχύσεις στον τομέα του ελαιολάδου
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί 3ετή προγράμματα που καταρτίζουν οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικές οργανώσεις για:
α) παρακολούθηση και διαχείριση της αγοράς στον τομέα του ελαιολάδου
β) βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας
γ) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας
δ) βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου
ε) σύστημα ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας
στ) διάδοση πληροφοριών σχετικών με τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου
Ενισχύσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών
Τα επιχειρησιακά προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών έχουν ελάχιστη διάρκεια 3 ετών και μέγιστη διάρκεια 5 ετών. Μεταξύ άλλων χρηματοδοτούνται:
– Συντονισμένη μετατροπή ποικιλιών (νέες φυτεύσεις, εκρίζωση και επαναφύτευση, επανεμβολιασμοί)
– Πολλαπλασιαστικό υλικό πολυετών καλλιεργειών
– Κόστος για οργανικούς σπόρους
– Επενδύσεις σε θερμοκήπια, μέσα πρωίμισης και οψίμισης της παραγωγής
– Αγορά εξοπλισμού για δίκτυο μετεωρολογικών προειδοποιήσεων
– Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού  που αφορούν την παραγωγή
– Απόκτηση μέσων παραγωγής από κοινού χρήσης από τους παραγωγούς μέλη
– Απόκτηση εξοπλισμού συλλογής προϊόντων και μέσων συλλογής από κοινού χρήσης από τους παραγωγούς μέλη
– Εξοπλισμός με συστήματα άρδευσης
– Εξοπλισμός πληροφορικής για τη βελτίωση της παρακολούθησης της παραγωγής
Τα επιχειρησιακά προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών έχουν ελάχιστη διάρκεια 3 ετών και μέγιστη διάρκεια 5 ετών.
Μεταξύ άλλων χρηματοδοτούνται:
– Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής (κόστος πιστοποίησης)
– Οργάνωση και πιστοποίηση ποιότητας με ISO, HACCP
– Οργάνωση για ιχνηλασημότητα
– Πλαστικά Κιβώτια πολλαπλής χρήσης
– Νάιλον Κάλυψης Θερμοκηπίων
– Μηχανοργάνωση των συστημάτων ελέγχου ποιότητας
– Δαπάνες προσωπικού που ασχολούνται με τη βελτίωση ή τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας
– Επενδύσεις για τη δημιουργία ή/και τη βελτίωση των υποδομών που χρησιμοποιούνται για την εμπορία της παραγωγής (παραλαβή, διαλογή – τυποποίηση, συσκευασία, αποθεματοποίηση)
Τα επιχειρησιακά προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών έχουν ελάχιστη διάρκεια 3 ετών και μέγιστη διάρκεια 5 ετών.
Μεταξύ άλλων χρηματοδοτούνται:
– Επενδύσεις σε εμπορικά γραφεία
– Επενδύσεις σε μέσα μεταφοράς λόγω των πρόσθετων εγκαταστάσεων για ψυκτικό μηχανισμό ή ελεγχόμενη ατμόσφαιρα
– Δημιουργία website
– Μελέτες αγοράς (ανάλυση αγοράς, τεστ καταναλωτών κλπ)
– Προώθηση των προϊόντων (φυλλάδια, καταχωρήσεις στον τύπο, διαφημιστικά)
– Συμμετοχή σε εκθέσεις
– Δημιουργία τμήματος εμπορίας για την παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης των προϊόντων στις αγορές, τη διαμόρφωση των τιμών κλπ
– Αγορά γης (συνδέεται με συγκεκριμένη επένδυση του επιχ. προγράμματος)
Τα επιχειρησιακά προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών έχουν ελάχιστη διάρκεια 3 ετών και μέγιστη διάρκεια 5 ετών.
Μεταξύ άλλων χρηματοδοτούνται:
– Δαπάνες προσωπικού που ασχολείται με τη βελτίωση του επιπέδου εμπορίας
– Ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας
– Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
– Δαπάνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων
– Επενδύσεις σε μέσα εσωτερικών μεταφορών
– Πρόσθετες εγκαταστάσεις σε οχήματα, για ψυκτικό εξοπλισμό ή μεταφορά υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα
– Έξοδα διαφημιστικής εκτύπωσης στη συσκευασία ή σε ετικέτες
Ερ. Ποια είναι τα προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα;
Απ. Τα προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα είναι:
Τα προγράμματα στήριξης είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
α) προώθηση
β) αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων
γ) πρώιμη συγκομιδή
δ) ταμεία αλληλοβοήθειας
ε) ασφάλιση της συγκομιδής
στ) επενδύσεις
ζ) καινοτομία στον τομέα του οίνου
η) απόσταξη υποπροϊόντων
Ενίσχυση στον τομέα της μελισσοκομίας
Με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν 3ετή εθνικά προγράμματα στον τομέα της μελισσοκομίας. Τα προγράμματα αναπτύσσονται σε συνεργασία με οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα.
Στα προγράμματα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:
α) τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων
β) καταπολέμηση των ασθενειών, ιδιαίτερα της βαρρόας
γ) εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης
δ) μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων μελισσοκομίας
ε) μέτρα στήριξης για την ανασύσταση του μελισσοκομικού κεφαλαίου
στ) συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας
ζ) βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
Προγράμματα Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων
Τα Προγράμματα Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων είναι συγχρηματοδοτούμενα κατά 70% προγράμματα, διάρκειας από 1 έως 3 έτη, για την Εσωτερική Αγορά (Ε.Ε.) και τις Τρίτες χώρες βάσει των Κανονισμών 3/2008 και 501/2008.
Δικαίωμα υποβολής έχουν επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις μεγάλης αντιπροσωπευτικότητας, 2 φορές το χρόνο, έως την 30η Σεπτεμβρίου και έως την 15η Απριλίου.
Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών
Δικαίωμα υποβολής έχουν επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις μεγάλης αντιπροσωπευτικότητας. Κάθε Πρόγραμμα μπορεί να διαρκεί κατ΄ ανώτατο όριο 3 οικονομικά έτη. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στις δράσεις:
α) Καταχωρίσεις στο γενικό και εξειδικευμένο Τύπο
β) Διαφήμιση στο διαδίκτυο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο
γ) Δημιουργία ιστοσελίδας
δ) Παραγωγή έντυπου υλικού (φυλλάδια, έντυπα, χάρτες)
ε) Επιδείξεις στα σημεία πώλησης, γευσιγνωσίες
στ) Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
ζ) Δημόσιες σχέσεις
η) μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων
θ) μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων προώθησης και ενημέρωσης.
Ερ. Ποια είναι η νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού;
Απ. Αναγνωρίζοντας το δυναμικό του τομέα για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία απασχόλησης, η στρατηγική περιλαμβάνει πλήθος από δράσεις που αναμένεται να βοηθήσουν τις παράκτιες περιοχές και τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και στην ενίσχυση της θέσης του τομέα ως κινητήριας δύναμης της «γαλάζιας οικονομίας» στην Ευρώπη.
Οι συγκεκριμένες αυτές δράσεις συμπληρώνονται από αναλυτικές ενέργειες που θα μπορούσαν να αναλάβουν τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς του τομέα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τα εξής:
– Δημιουργία ενός διαδικτυακού οδηγού με τις κύριες δυνατότητες χρηματοδότησης για τον κλάδο (ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις)
– Προώθηση του διαλόγου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των διοργανωτών κρουαζιερών, λιμένων και ενδιαφερόμενων φορέων του παράκτιου τουρισμού
– Εστίαση στις παράκτιες και θαλάσσιες παραμέτρους των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η ΕΕ στον τομέα του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων των εκστρατειών προώθησης και επικοινωνίας
– Στήριξη της ανάπτυξης διακρατικών και διαπεριφερειακών συμπράξεων, δικτύων, συνεργατικών σχηματισμών και στρατηγικών έξυπνης ειδίκευσης
– Προώθηση καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης με τη βοήθεια εργαλείων ΤΠΕ και της διαδικτυακής πύλης τουριστικών επιχειρήσεων
Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και πληρότητα των δεδομένων για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό.
– Ανάπτυξη του οικοτουρισμού και της σύνδεσής του με άλλες δράσεις που προάγουν τη βιωσιμότητα του κλάδου
– Προώθηση στρατηγικών για την πρόληψη των αποβλήτων και τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού
– Εκπόνηση μελέτης για τον τρόπο βελτίωσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών και τον σχεδιασμό καινοτόμων τουριστικών στρατηγικών για τα (απομονωμένα) νησιά
– Εκπόνηση μελέτης για τον εντοπισμό καινοτόμων πρακτικών για την ανάπτυξη μαρινών

Πηγήο 22ο τεύχος Ην-Ων

Written by