Άλλαξε η ωοπαραγωγή ορνίθων

Δύο μήνες προθεσμία έχουν τα 13 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Κύπρο,  Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ρουμανία) για την εφαρμογή της απαγόρευσης των μη διευθετημένων κλωβών για όρνιθες ωοπαραγωγής, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 2012.
Σύμφωνα με προειδοποιητική επιστολή εάν δεν απαντήσουν κατά τρόπο ικανοποιητικό, η Επιτροπή θα ζητήσει από τα κράτη – μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν το αργότερο εντός δύο μηνών. Τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή τους 12 χρόνια για να εξασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα.
Με βάση την ΕΕ οι όρνιθες ωοπαραγωγής πρέπει έχουν συμπληρωματικό χώρο για να φωλιάζουν, να σκαλίζουν και να κουρνιάζουν ή σε εναλλακτικά συστήματα και μπορούν να χρησιμοποιούνται κλωβοί μόνο εάν προσφέρουν σε κάθε όρνιθα τουλάχιστον 750 cm² επιφανείας δαπέδου.

Πηγή 16ο τεύχος Ην-Ων

Written by