Απλουστεύσεις στο ΕΣΠΑ

«Η κατάργηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα του προτύπου ΕΛΟΤ και η μετατροπή του σε προαιρετικού μπορεί να αποτελέσει λύση στην αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, αφού στο παρελθόν υπήρχε μεγάλο γραφειοκρατικό πρόβλημα. Η κατάργηση, επίσης, θεσμικών οργάνων, όπως οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί των Περιφερειών, η «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.», η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν, και που οποίοι δεν επιβεβαίωσαν στην πράξη τη λειτουργικότητα τους αποτελούν επιπλέον βήματα στην απλοποίηση των διαδικασιών» υπογράμμισε στην συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας κ. Σταύρος Αρναουτάκης.
Εκτός όμως από την απορρόφηση του ΕΣΠΑ -ανέφερε- οι ελληνικές  επιχειρήσεις πρέπει  να δραστηριοποιούνται και μέσω ευρωπαϊκών ομάδων που προωθούν νόμους για την προστασία τους όπως είναι η «Ευρωπαϊκή Ομάδα Διαβούλευσης με τις Επιχειρήσεις».
Ερ. Θα μας διευκρινίσετε το στόχο σας σχετικά με την «Αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων» όσον αφορά το ΕΣΠΑ;
Απ. Ο όρος της αποκέντρωσης τόσο σε επίπεδο διακυβέρνησης και διάχυσης των δημόσιων οικονομικών πόρων αποτελεί προγραμματικό στόχο της Κυβέρνησης αυτής. Η δύναμη της Ελλάδας για μια ουσιαστική, αειφόρο και δίκαιη ανάπτυξη βρίσκεται στην περιφέρεια της χώρας μας και πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Το Πρόγραμμα Καλλικράτης από το Υπουργείο Εσωτερικών που στοχεύει στην διοικητική αποκέντρωση της χώρας και την ενδυνάμωση των περιφερειακών διοικήσεων βρίσκονται σε παράλληλη τροχιά με τις πρωτοβουλίες και τις συντονισμένες κινήσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ.
Η διαβούλευση με τα αρμόδια Υπουργεία, τους εμπλεκομένους φορείς και ειδικά τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τους τελευταίους δύο μήνες θα αποτυπωθεί στην Επιχειρηματική Προγραμματική Συμφωνία (ΕΠΣ) το Μάιο του 2010. Η δράση που θα προκύψει από την διαβούλευση αυτή είναι η ΕΠΣ η οποία θα εκχωρεί στις Περιφέρειες το σύνολο των διαθέσιμων πόρων από το ΕΣΠΑ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την καινοτόμο για τα εθνικά μας δεδομένα ουσιαστική αποκέντρωση εξουσίας και κυρίως οικονομικών πόρων, αφού η τοπική αυτοδιοίκηση θα έχει ουσιαστικό ρόλο στην διαχείριση τους και την ανάπτυξη της χώρας.
Οι πολιτικές αυτές θα απαντήσουν στις τοπικές ανάγκες και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις σε συνεργασία με το Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως Εθνική Αρχή Συντονισμού, θα έχουν άμεση συνεργασία στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Το Υπουργείο έτσι θα έχει απ’ ευθείας επαφή με τους φορείς των τοπικών κοινωνιών (την Τοπική Αυτοδιοίκηση) και ο ρόλος του θα είναι να συντονίζει και να επικουρεί τις πολιτικές ανάπτυξης και της ορθολογικής διαχείρισης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
Ερ. Σχετικά με την διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ στην ελληνική περιφέρεια είναι η «Απλοποίηση». Ποιες είναι οι δράσεις προς αυτή τη κατεύθυνση μέχρι στιγμής;
Απ. Το διοικητικό και διαχειριστικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει την αξιοποίηση και διάχυση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ στις τοπικές κοινωνίες και Περιφέρειες της χώρας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και γραφειοκρατικό.  Είναι ενδεικτικό ότι τα πρώτα τρία (3) χρόνια υλοποίησης του ΕΣΠΑ, είχαμε απορρόφηση  του ύψους 3%!
Οι πρωτοβουλίες μας τη στιγμή αυτή είναι συγκεκριμένες και έχουν ως άμεσο στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών. Η κατάργηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα του προτύπου ΕΛΟΤ και η μετατροπή του σε προαιρετικού μπορεί να αποτελέσει λύση, αφού στο παρελθόν υπήρχε μεγάλο γραφειοκρατικό πρόβλημα. Η κατάργηση, επίσης, θεσμικών οργάνων, όπως οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί των Περιφερειών, η «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.», η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν, και που οποίοι δεν επιβεβαίωσαν στην πράξη τη λειτουργικότητα τους αποτελούν επιπλέον βήματα στην διαδικασία της απλοποίησης των διαδικασιών. Οι παραπάνω βασικές απλουστεύσεις σε συνδυασμό και με κάποιες άλλες πιο σύνθετες του διαχειριστικού πλαισίου του ΕΣΠΑ θα ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου, το οποίο θα φέρουμε ελληνικό Κοινοβούλιο για συζήτηση και επικύρωση. Η τεχνογνωσία από το Γ’ ΚΠΣ και του Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, υπάρχει και πρέπει μα προσαρμοστεί στη σημερινή κατάσταση, με νέα διοικητικά εργαλεία και ένα κράτος ειδικά πιο αξιόπιστο και σύγχρονο.
Ερ. Ποια είναι τα κεντρικά σημεία του στόχου της «Αποτελεσματικότητας» που χαρακτηρίζει μέχρι στιγμής το έργο σας;
Απ. Αποτελεσματικότητα για την Κυβέρνηση αυτή σημαίνει άμεση αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων τόσο για να καλύψουμε το μέχρι στιγμής χαμένο έδαφος αλλά και γιατί οι πρωτοβουλίες μέσω του ΕΣΠΑ αποτελούν τον μοναδικό εργαλείο για μια ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη.
Συγκεκριμένα, από τις παραπάνω πρωτοβουλίες σε συνδυασμό και με το νομοθετικό έργο που θα τις συνοδεύει και το οποίο είναι προϊόν διαβούλευσης με ειδικούς φορείς και το ελληνικό Κοινοβούλιο, οι αναθέτουσες αρχές θα είναι σε θέση να επικαιροποιούν οι ίδιες από μόνες τους τις μελέτες ή να τις αναθέτουν με γρήγορες διαδικασίες.
Για μας αποτελεσματικότητα σημαίνει ότι στο τέλος του χρόνου θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι η απορρόφηση του ΕΣΠΑ θα βρίσκεται στο 15%.
Ερ. Ποιος είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής δράσης «Ευρωπαϊκή Ομάδα Διαβούλευσης με τις Επιχειρήσεις» (European Business Test Panel);
Απ. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει συστηματικά τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος (νομοθετικό, οικονομικό, εργασιακό, ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντων κλπ) στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις των Κρατών Μελών. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή, το 2003, δημιούργησε το δίκτυο «Ευρωπαϊκή Ομάδα Διαβούλευσης με τις Επιχειρήσεις» (European Business Test Panel) στο οποίο σήμερα συμμετέχουν περίπου 3.900 επιχειρήσεις με έδρα τους τα Κράτη Μέλη της ΕΕ.
Πρωταρχικός σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής, είναι να επιτύχει τη συμμετοχή και συμβολή των επιχειρήσεων – μέσω της διαδικασίας της διαβούλευσης- στη χάραξη των πολιτικών καθώς και στη διαμόρφωση των νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ που έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις εκφράζουν τις απόψεις τους για ορισμένες σημαντικές πολιτικές που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
Προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, η Επιτροπή έχει θέσει στόχο μέχρι το 2012 την αύξηση σε 10.000 του αριθμού των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην «Ευρωπαϊκή Ομάδα Διαβούλευσης με τις Επιχειρήσεις».
Ερ. Πόσες Ελληνικές εταιρίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα;
Απ. Αυτή τη στιγμή η ελληνική συμμετοχή στο δίκτυο αριθμεί 54 επιχειρήσεις με πρώτο στόχο να φτάσουμε τις 86 και μέχρι το 2012 να έχουμε επιτύχει τη συμμετοχή 220 επιχειρήσεων. Αυτές που συμμετέχουν, όπως προβλέπεται και από το δίκτυο, είναι διαφόρων μεγεθών και δραστηριοτήτων.
Προκειμένου να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους, επιδίωξη μας είναι η όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με τη λειτουργία και τα οφέλη που συνεπάγεται η συμμετοχή τους. Για το λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε με Επιμελητήρια, ΕΟΜΜΕΧ, το Enterprise Europe Network-Hellas και άλλους φορείς.
Ερ. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής των Ελληνικών εταιριών;
Απ. Τα πλεονεκτήματα και οφέλη από τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στην «Ευρωπαϊκή Ομάδα Διαβούλευσης με τις Επιχειρήσεις» είναι πολλαπλά και ιδιαίτερα σημαντικά. Κατ’ αρχήν οι επιχειρήσεις-μέλη του δικτύου ενημερώνονται εγκαίρως για σημαντικά θέματα που συζητούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν τη λειτουργία τους.
Μέσω της «Ευρωπαϊκής Ομάδας Διαβούλευσης με τις Επιχειρήσεις» η επιχείρησή έχει μια μοναδική ευκαιρία να διατυπώσει τις απόψεις της για τις ενδεχόμενες θετικές και αρνητικές συνέπειες νέων προτάσεων. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν δηλαδή να υποδείξουν σε ποιο βαθμό οι προτάσεις αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν ή να περιορίσουν δαπάνες, διοικητικά εμπόδια, γραφειοκρατία ή να βελτιώσουν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν.
Οι απόψεις αυτές εμπλουτίζουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής και οι υπεύθυνοι της ΕΕ για τη λήψη των αποφάσεων τις λαμβάνουν υπόψη κατά την οριστική διατύπωση των προτάσεών τους.
Τα μέλη της ομάδας ενημερώνονται για τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται από την αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής επί των απόψεων που εκφράζονται σε κάθε διαβούλευση καθώς και για τη συνέχεια που δίνεται σ’ αυτές.
Ερ.  Πόσο έχουν συμβάλλει με την συμμετοχή τους οι Ευρωπαϊκές εταιρίες στην δημιουργία φορολογικών νομοθετημάτων;
Απ. Η έκταση της συμβολής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη διαμόρφωση των διαφόρων πολιτικών και νομοθετημάτων δεν είναι πάντα εύκολο μετρηθεί. Εντούτοις υπάρχουν παραδείγματα όπως σε θέματα επιστροφής ΦΠΑ, όπου με βάση τα αποτελέσματα σχετικής διαβούλευσης, η ΕΕ πρότεινε απλοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να απαιτήσουν επιστροφή ΦΠΑ που έχει καταβληθεί σε άλλα Κράτη Μέλη.
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η διαβούλευση δεν είναι καθόλου χρονοβόρα διαδικασία για τις επιχειρήσεις αλλά πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης εύχρηστου ερωτηματολογίου στη γλώσσα του κάθε Κράτους Μέλους.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα κύρια θέματα για τα οποία ζητήθηκε η άποψη των επιχειρήσεων όπως: Οικονομικά-Φορολογικά θέματα, νομοθετικό περιβάλλον, εργασιακά θέματα, διοικητικό-γραφειοκρατικό βάρος, εμπορικά σήματα, προστασία καταναλωτή κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες για την «Ευρωπαϊκή Ομάδα Διαβούλευσης με τις Επιχειρήσεις» (European Business Test Panel) μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών (τηλ. 210 333 2764) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Σταύρος Αρναουτάκης γεννήθηκε το 1956 και μεγάλωσε στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης και είναι Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Είναι Οικονομολόγος. Από το 1981 έως το 1991 ήταν στέλεχος ιδιωτικής επιχείρησης.
Στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 1990  εκλέγεται σε ηλικία 34 χρονών Δήμαρχος Αρχανών. Διετέλεσε Δήμαρχος Αρχανών έως και το 2004 και αφού οι συνδημότες του τον είχαν επανεκλέξει για τέσσερις συνεχόμενες θητείες.
Ως Δήμαρχος Αρχανών ξεκίνησε  την εφαρμογή ενός σχεδίου ανάπτυξης, η φιλοσοφία του οποίου βασίζονταν στην στενή συνεργασία των τοπικών αρχών και φορέων και στην αποτελεσματική χρήση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.
Στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου καταλυτικό ρόλο είχαν: η αξιοποίηση στο μέγιστο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η συνεργασία του δήμου με επιστημονικούς φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα και η πρακτική αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνογνωσίας για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
Στη διάρκεια της θητείας του οι Αρχάνες κατακτούν το:
2ο Βραβείο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό “Integrated  and  Sustainable  Development of  Exceptional Quality” το 2000, και 1ο Βραβείο στο Διαγωνισμό «Τοπική ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στον άνθρωπο» το 2002.
Από το 1991 έως το 2004 διετέλεσε Πρόεδρος της Αναπτυξιακής  Εταιρείες Ηρακλείου Α.Ε.. Από τη θέση αυτή διαχειρίστηκε την εφαρμογή πολλών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τα αποτελέσματα των οποίων είναι ιδιαιτέρως εμφανή τόσο στο Δήμο Αρχανών όσο και στους υπόλοιπους Περιφερειακούς Δήμους του Νομού Ηρακλείου. Με δική του πρωτοβουλία η Αναπτυξιακή Ηρακλείου γίνεται η πρώτη αναπτυξιακή εταιρεία στην Ελλάδα που απέκτησε δικό της γραφείο στις Βρυξέλλες με στόχο την καλύτερη διεκδίκηση και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Μετά από απόφαση του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γιώργου Α. Παπανδρέου τοποθετείται στην 4η θέση του ευρωψηφοδελτίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2004.
Από το 2004 μέχρι το 2009 ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Αλιείας καθώς και της Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
Στις βουλευτικές εκλογές του 2009 εξελέγη Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ανέλαβε Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Πηγή 9ο Τεύχος Ην-Ων

Written by