Βραβεύτηκαν 13 καινοτόμα περιφερειακά προγράμματα

Παράταση του Γ΄ ΚΠΣ

Μέχρι το τέλος Ιουλίου ξεκινούν οι διαδικασίες για την διασφάλιση της κατανομής των πόρων του ΕΣΠΑ σύμφωνα με τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής Κοινοτικών Προγραμμάτων.

Στην Επιτροπή συμμετείχαν οι υπουργοί και οι υφυπουργοί  Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης  και ΥΠΕΧΩΔΕ.
Στη συνεδρίαση, εξετάσθηκαν η πορεία ολοκλήρωσης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και οι διαδικασίες εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Σε ό,τι αφορά το Γ΄ ΚΠΣ, διαπιστώθηκε ότι οι ενέργειες που έγιναν από την πλευρά της Κυβέρνησης επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του συνόλου των πόρων που έχει η χώρα μας στην διάθεσή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις αρχές Ιουλίου 2008 -μετά από αναλυτικό αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές υπηρεσίες για τις συνέπειες των πυρκαγιών του περασμένου καλοκαιριού-  τη δυνατότητα παράτασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009 δαπανών για Επιχειρησιακά Προγράμματα ή για συγκεκριμένους άξονες προτεραιοτήτων των Προγραμμάτων αυτών. Με την απόφαση αυτή, δαπάνες ύψους δύο (2) δισ. ευρώ – από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους – μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2009. Αυτό θα διευκολύνει την καλύτερη υλοποίηση του Γ΄ ΚΠΣ. Τονίζεται ότι το  ποσοστό απορρόφησης του Γ΄ ΚΠΣ πλησιάζει το 85%, μαζί με τις δαπάνες που έχουν σταλεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως, θα διατεθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων όλοι οι απαιτούμενοι πόροι για την ολοκλήρωση του Γ΄ ΚΠΣ.
Παράλληλα, με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παράταση, ολοκληρώνεται έως το τέλος Ιουλίου η τελευταία αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η Διυπουργική Επιτροπή διαπίστωσε ότι το Γ΄ ΚΠΣ βρίσκεται πλέον στη διαδικασία κλεισίματος των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Για το σκοπό αυτό, αποφάσισε να δοθούν οι σχετικές οδηγίες για την επιτάχυνση όλων των αναγκαίων ενεργειών, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση του Γ΄ ΚΠΣ αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα.
Σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ 2007-2013, διαπιστώθηκε ότι το Σχέδιο Δράσης που εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή στις 17 Ιανουαρίου 2008, είχε ως αποτέλεσμα να έχουν ήδη συνεδριάσει οι Επιτροπές Παρακολούθησης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων – με κύριο αντικείμενο την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους και των κριτηρίων επιλογής πράξεων για χρηματοδότηση – και να έχουν ενεργοποιηθεί Επιχειρησιακά Προγράμματα. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική περιγραφή του συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Είναι σημαντικό ότι έχουν καθορισθεί όλες οι προϋποθέσεις σχετικά με τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων φορέων υλοποίησης των έργων – για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την υποχρεωτική πιστοποίηση όλων των φορέων βάσει του προτύπου που έχει ανατεθεί στον ΕΛΟΤ. Έχουν θεσμοθετηθεί οι βασικοί κανόνες διαχείρισης και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και έχουν εκδοθεί σχετικά εγχειρίδια. Και βρίσκεται σε εξέλιξη η προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ. Μέσα σε τέσσερα(4) χρόνια -σύμφωνα με τους παράγοντες των αρμόδιων υπουργείων-  υπερτριπλασιάστηκε το ποσοστό απορρόφησης, από το 23% που ήταν στις αρχές του 2004 στο 80% τον Ιούνιο του 2008. Με τις αιτήσεις πληρωμής που έστειλε τον Ιούνιο η Αρχή Πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύψους 853,2 εκατ. ευρώ και τις οποίες θα εισπράξουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο, το ποσοστό απορρόφησης των κοινοτικών πόρων θα φτάσει στο 85,4%. Σύμφωνα με τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι 30.06.08, οι αποφάσεις ένταξης των συγχρηματοδοτούμενων έργων ανέρχονται στο 127,01% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Γ΄ ΚΠΣ. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί με την έγκριση προς εκτέλεση περίπου 29.427 έργων, με προσδιορισμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμό. Οι αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο 113% των πόρων της δημόσιας δαπάνης του Γ΄ ΚΠΣ, ενώ έχει απορροφηθεί το 80,6% των πόρων της δημόσιας δαπάνης του ΚΠΣ».
Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παράταση κατά ένα έτος, των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Συγκεκριμένα, των ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Πελοποννήσου. Επιπλέον, εγκρίθηκε και το αίτημα για την παράταση των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Το συνολικό αίτημα για την παράταση ήταν ύψους 1.455.000.000 ευρώ όσον αφορά την κοινοτική συνδρομή και το ποσό που έγινε δεκτό  ανέρχεται σε 1.374.000.000 ευρώ. Σε όρους δημόσιας δαπάνης – που περιλαμβάνει και την εθνική συμμετοχή – το συνολικό αίτημα παράτασης ήταν 2.078.250.007 ευρώ και εγκρίθηκε το ποσό των 1.963.050.009 ευρώ. Πρόκειται πραγματικά για μια εξέλιξη που διευκολύνει την προσπάθεια της χώρας μας και μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε με μεγαλύτερη άνεση και καλύτερες προϋποθέσεις το σύνολο των προγραμμάτων έως το τέλος του 2009.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής έχοντας επενδύσει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια στις γειτονικές μας χώρες. Σήμερα, η χώρα μας έχει προηγμένες υποδομές. Διαθέτει καταξιωμένο επιστημονικό δυναμικό  και ικανά στελέχη επιχειρήσεων. Προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε κλάδους, όπως είναι ο τομέας του τουρισμού, της ενέργειας, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ο τομέας της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και γενικότερα ο τομέας των υπηρεσιών.
Με τον Επενδυτικό Νόμο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας και στην ανάπτυξη της ελληνικής Περιφέρειας.
Παράλληλα, με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς που ξεκινά από εφέτος, αξιοποιούνται αποτελεσματικά τα 24 δις ευρώ των κοινοτικών πόρων για την περίοδο έως το 2013.

Καινοτόμα προγράμματα
Βραβεύτηκαν οι 13 προτάσεις (μία πρόταση για κάθε Περιφέρεια) από όσες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης για τα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α) από τους παράγοντες του  υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ. Ιδιαίτερα για κάθε πρόταση θα διατεθεί ποσό ύψους μέχρι 300.000 ευρώ για την εκπόνηση των αναγκαίων μέτρων.
Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, είχε στόχο την κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, φορέων και εταίρων, ώστε να προτείνουν από κοινού καινοτόμες αναπτυξιακές δράσεις για τις περιοχές τους. H πρόσκληση αφορούσε μειονεκτικές ορεινές, νησιωτικές, γεωργικές και υποβαθμισμένες αστικές περιοχές της χώρας.
Συνολικά κατατέθηκαν 137 προτάσεις. Συστήθηκε επιτροπή αξιολόγησης, με μέλη από τα επτά συναρμόδια Υπουργεία, τους κοινωνικούς εταίρους και τις 13 Περιφέρειες, η οποία ανέλαβε την εξέταση των φακέλων. Η αρχική αξιολόγηση έγινε με βάση την αρτιότητα των φακέλων ως προς τους όρους της πρόσκλησης και στη συνέχεια οι προτάσεις αξιολογήθηκαν σε σχέση με το περιεχόμενό τους. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία των προτάσεων, τη ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, τη δυνατότητα κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων και τεχνογνωσίας και την επιλεξιμότητά τους στο ΕΣΠΑ.
Ειδικότερα:
· Κρήτη: Με θέμα «Σχέδιο Ολοκληρωμένης καινοτόμου παρέμβασης στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου» ο Δήμος Αγίου Νικολάου προτείνει για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές Δήμου Αγίου Νικολάου την αποτύπωση των γευσιγνωστικών χαρακτηριστικών, την πιστοποίηση και προώθηση των «τοπικών προϊόντων, την αναβάθμιση της ποιότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την προώθηση πολιτισμικού προϊόντος, την προώθηση εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων και την δημιουργία γραφείου στήριξης επιχειρηματικότητας.
· Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Με θέμα “το Πολιτιστικό Οικονομικό Πάρκο Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης, για τις Καπναποθήκες Ξάνθης” προτείνετε η ενίσχυση των τεχνικών υποδομών, των οικονομικών και κοινωνικών βιώσιμων και η ανάπτυξη νέων για την δημιουργία ενός υπερτοπικού πόλου ανάπτυξης.
· Κεντρική Μακεδονία: Με θέμα “Η αναγέννηση και βιώσιμη ανάπτυξη του  ιστορικού – εμπορικού κέντρου Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, για τα Δημοτικά διαμερίσματα 1ο , 2ο και 3ο” προτείνεται η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η ποιότητα ζωής των κατοίκων θα πραγματοποιηθεί με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, της  αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
· Δυτική Μακεδονία: Στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του νομού Κοζάνης το Τρίπτυχο όραμα είναι «ενέργεια – περιβάλλον – επιχειρηματικότητα» με στόχο την ανάδειξη της περιοχής σε ισχυρό οικονομικό πόλο ανάπτυξης της καινοτομίας (ενέργεια, περιβάλλον) προκειμένου  να αποτελέσει την ατμομηχανή  που θα οδηγήσει την περιοχή και την Περιφέρεια στη μεταλιγνιτική περίοδο.
· Πελοπόννησος: Να υποστηριχθεί η δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας ποιοτικών και βιολογικών προϊόντων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Αρκαδίας  της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας προτείνει την ενίσχυση για την παροχή βασικών υπηρεσιών προς τον αγροτικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία, βελτίωση του επιπέδου ποιότητας της εργασίας και διαβίωσης των κατοίκων της υπαίθρου, έτσι ώστε να καταστεί αυτή ελκυστικός τόπος διαβίωσης και εργασίας.
· Στερεά Ελλάδα: Η “Οικοτουριστική ανάπτυξη της  Σκύρου” πρόταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η Εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη της περιοχής  μέσω πρωτοποριακών προσεγγίσεων, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.
Στόχος είναι η υλοποίηση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού και η προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων.
· Δυτική Ελλάδα: Με θέμα η  «Αειφορική Ανάπτυξη στον Αμβρακικό» η Εταιρεία Ανάπτυξης Ν. Ηπείρου – Αμβρακικού Α.Ε. πρότεινε για την ευρύτερη περιοχή  του «Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού» την διατήρηση και προστασία του σπάνιου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, την βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών νερών, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την  οργάνωση της έρευνας και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της στους παραγωγικούς κλάδους, την διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων με ταυτόχρονη σήμανση, που θα σχετίζεται με τον υγρότοπο και την αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, χρήση των Τ.Π.Ε.
· Ήπειρος: Η Λειτουργική Διασύνδεση του Ανθρώπου με το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό της Περιοχής έχει στόχο την Βιώσιμη Ανάπτυξη για το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Α.Ε. των δήμων Άνω Πωγωνίου, Άνω Καλαμά, Καλπακίου, Ζίτσας, Μολοσσών, Ευρυμένων, Φιλιατών και οι Κοινότητες Λάβδανης και Πωγωνιανής (Ν.Α. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας). Το βασικό αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης του ανθρώπου, ως κοινωνική και οικονομική οντότητα, με το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό (πνευματική /πολιτιστική παράδοση αλλά και παρόν της περιοχής).
· Αττική: Με θέμα «Οξυγόνο» – Πρωτοβουλία Καινοτομικής Ενδογενούς Ανάπτυξης του Πέμπτου Δημοτικού Διαμερίσματος  του Δήμου Αθηναίων  πρότεινε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων Α.Ε το τρίπτυχο «παρέμβαση – ενοποίηση – ανάδειξη» με σκοπό την δημιουργία μιας γειτονιάς-προτύπου η οποία θα αποτελέσει πόλο έλξης και αναψυχής για τους κατοίκους της Αθήνας. Προτείνεται επίσης η αναβίωση της ιστορικής μνήμης της περιοχής του Προμπονά ως της κατ’ εξοχήν «λουλουδούπολης» της Αθήνας.
· Ιόνια Νησιά: Με θέμα «Μικρενεργείν» το Επιμελητήριο Κέρκυρας πρότεινε για τις  αστικές και ημιαστικές περιοχές  της  νήσου  την εφαρμογή συλλογικής πολιτικής και  ενεργειακής αυτονόμησης  για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης του νομού με εγκαταστάσεις μικρότερες των 100 μ., βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, ΑΠΕ.
· Βόρειο Αιγαίο: Με θέμα  «Ενεργειακά – Ναυτικά Πάρκα Μικρών Νησιών Αιγαίου – «Γλαύκος» το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (με δυνατότητα ανάπτυξης στο Ν. Αιγαίο) πρότεινε την δημιουργία τριών δικτύων περιβαλλοντικά φιλικών υποδομών ελλιμενισµού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής σε μικρά νησιά µε έμφαση στην «πράσινη» ενέργεια. Επίσης την χρήση νέων, περιβαλλοντικά φιλικών  τεχνολογιών στην εξυπηρέτηση, με στόχο την ανάπτυξη  ποιοτικού τουρισμού, τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση της τοπικής απασχόλησης και του εισοδήματος.
· Θεσσαλία: Με θέμα «Άνω Μαγνήτων Νήσοι» η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. προτείνει για τους  νήσους Σκοπέλου, Αλοννήσου και των υπολοίπων ερημονήσων των Βορείων Σποράδων την επίτευξη μίας αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης της Αλοννήσου και της Σκοπέλου, μέσω της δημιουργίας καινοτόμου και ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος που θα στηρίζεται στις τοπικές ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος με την ταυτόχρονη αξιοποίηση του μοναδικού πολιτισμικού πλούτου της περιοχής. Ακόμη την αξιοποίηση του πολύτιμου ενάλιου αρχαιολογικού και χερσαίου φυσιολατρικού πλούτου.
· Νότιο Αιγαίο: Με θέμα «Δικτύωση Νησιών του Νοτίου Αιγαίου» το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου Νησιωτικοί ΟΤΑ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτείνει την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και την βελτίωση επικοινωνιών μεταξύ των νησιών, τον σχεδιασμό και υποστήριξη μονάδων οι οποίες θα λειτουργούν  με πλήρη σεβασμό του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται, την δημιουργία ενός κέντρου υποστήριξης, την εφαρμογή στις επιχειρήσεις διεθνών  ποιοτικών προτύπων, την ανάληψη  πρωτοβουλιών για Πρότυπες Οικολογικές Μονάδες, δημιουργία Κέντρου Παρακολούθησης και Αντιμετώπισης της Θαλάσσιας Ρύπανσης, την αναβάθμιση υποδομών στήριξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και νέες πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές.

Πηγή 3ο τεύχος Ην-Ων

Written by