Εχθροί ελιάς

28ο Τεύχος Ην-Ων

Πέντε είναι οι εχθροί της ελιάς και συγκεκριμένα είναι ο πυρηνοτρήτης (πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές)
Οι πληθυσμοί του πυρηνοτρήτη στο δίκτυο φερομονικών παγίδων είναι μέτριοι και υψηλοί σε ορισμένες περιοχές.
Στις πολύ πρώιμες και πρώιμες περιοχές ο πυρηνοτρήτης ωοτοκεί στους μικρούς καρπούς μεγέθους 3-5 χιλ.Ακόμη η βαμβακάδα, ο ρυγχίτης, η μαργαρόνια (οι προνύμφες του εντόμου προσβάλλουν και καταστρέφουν τις κορυφές και τα φύλλα των τρυφερών βλαστών ή ακόμα κλειστά άνθη και πράσινους αναπτυγμένους καρπούς). Ακόμη το έντομο προκαλεί αξιόλογη ζημιά, κυρίως σε νεοσύστατους ελαιώνες, σε φυτώρια και σε αυστηρά κλαδεμένα δένδρα.
Τέλος ο δάκος της ελιάς.
Οι πρώτες προσβολές εμφανίζονται. τον Ιούνιο – Ιούλιο όταν ο καρπός είναι επιδεκτικός για την ωοτοκία.

Επιστροφή στο 28ο Τεύχος Ην-Ων