Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για κτηνοτροφία

18ο τεύχος Ην-Ων

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των ειδικών πριμοδοτήσεων ανά θηλάζουσα αγελάδα και ανά προβατίνα και αίγα, στα πλαίσια των άρθρων 68 και 69 της ΚΑΠ, εξετάζει ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πρόκειται για την ειδική έκθεσή του με αριθ. 11/2012 με τίτλο «Άμεσες ενισχύσεις για τις θηλάζουσες αγελάδες, τις προβατίνες και τις αίγες στο πλαίσιο της μερικής εφαρμογής των διατάξεων του ΚΕΕ». Όπως αναφέρεται στην έκθεση, κατόπιν της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ του 2003, η γεωργική στήριξη που παρεχόταν στο παρελθόν υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων συνδεόμενων με συγκεκριμένη παραγωγή γεωργικών προϊόντων (οι αποκαλούμενες «συνδεδεμένες» ενισχύσεις) δεν θα καταβαλλόταν πλέον σε σχέση με την παραγωγή (ήτοι αποσυνδεόταν) μετά την καθιέρωση του ΚΕΕ (Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης). Οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για την ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020 παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα παροχής προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης. Το Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ελεγχθέντα καθεστώτα, όπως έχουν σχεδιαστεί, δεν έχουν στοχοθετήσει τις περιφέρειες και τις γεωργικές περιοχές όπου θα είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση και, ως εκ τούτου, τα οφέλη τους αποδυναμώνονται. Το Συνέδριο δεν εντόπισε αδιαμφισβήτητα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα ελεγχθέντα καθεστώτα αποτελούν, εν γένει, αποτελεσματικότερο εργαλείο από την αποσυνδεδεμένη ενίσχυση, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, για τη διατήρηση της παραγωγής και, κατά συνέπεια, για την υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας σε περιφέρειες με περιορισμένες οικονομικές εναλλακτικές επιλογές και για τη δημιουργία περιβαλλοντικών οφελών.

Επιστροφή στο 18ο τεύχος Ην-Ων