Επιστροφή Φ.Π.Α

5ο τεύχος Ην-Ων

Του Διονύση Κωνσταντακόπουλου

Ο Φ.Π.Α. ως γενικός φόρος δαπάνης επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή φυσικό πρόσωπο, αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι ο Φ.Π.Α. είναι φόρος ουδέτερος για τις επιχειρήσεις.
Η ουδετερότητα του φόρου στηρίζεται στην πράξη:
Φ.Π.Α εκροών – Φ.Π.Α εισροών
Από την πιο πάνω πράξη προκύπτει είτε χρεωστικό, είτε πιστωτικό υπόλοιπο, ιδιαίτερο βάρος οι λογιστές των επιχειρήσεων πρέπει να δίνουν στο πιστωτικό υπόλοιπο, διότι εάν το υπόλοιπο αυτό δεν συμψηφιστεί μέσα στα τρία επόμενα χρόνια μπορεί να ζητηθεί η επιστροφή του, εάν αυτό δεν συμβεί τότε το δικαίωμα επιστροφής του φόρου παραγράφεται.
Με την Α.Υ.Ο ΠΟΛ 1073/21-07-04 καθορίστηκε εκ νέου η διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α, δηλαδή το Δημόσιο με την Α.Υ.Ο 1073/21-07-04 προσπάθησε ταυτόχρονα να απλοποιήσει την διαδικασία επιστροφής του φόρου δίχως να θιγούν τα δικαιώματα του Δημοσίου. Η πιο πάνω Π.Ο.Λ 1073/2004 περιλαμβάνει περιπτώσεις επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει εξαιτίας της διενέργειας των παρακάτω πράξεων.
a) Πράξεις των άρθρων 24,25,26,27,28 του κώδικα Φ.Π.Α, εφόσον για τις πράξεις αυτές προβλέπεται άμεση απαλλαγή.
b) Πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου.
c) Εισαγωγές, αγορές, κατασκευές επενδυτικών αγορών που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του κώδικα Φ.Π.Α.
d) Εκροές υπαγόμενες σε χαμηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α από εκείνο των εισροών τους.
Όριο επιστροφής
Το ποσό του επιστρεφόμενου φόρου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου που θα αναλογούσε αν φορολογούνταν οι πράξεις των περιπτώσεων a και b στις οποίες διατέθηκαν οι φορολογητέες εισροές.
Παράδειγμα 1ον
Ατομική επιχείρηση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας κατά τον μήνα Ιούνιο 2008 διενήργησε ενδοκοινοτικές παραδόσεις υποπροϊόντων βάμβακος αξίας 300.000 €. Το πιστωτικό υπόλοιπο της ίδιας περιόδου είναι 7.000 €.
Όριο επιστρεφόμενου ποσού.
Ενδοκοινοτικές παραδόσεις 300.000 € Χ 9% = 27.000 €
Στο πιο πάνω παράδειγμα δεν μπορεί να του επιστραφεί το ποσό των 27.000, διότι το ποσό αυτό υπερβαίνει το πιστωτικό υπόλοιπο των 7.000 €, επομένως στην περίπτωση αυτή θα του επιστρέφει ολόκληρο το πιστωτικό υπόλοιπο των 7.000 €.
Παράδειγμα 2ον
Επιχείρηση με βιβλία Β΄ κατηγορίας τον μήνα Φεβρουάριο 2009 διενήργησε εξαγωγές έτοιμων ενδυμάτων αξίας 20.000 € και ενδοκοινοτικές παραδόσεις αξίας 10.000 €. Το πιστωτικό υπόλοιπο της ίδιας περιόδου είναι 8.000 €.
Όροι επιστρεφόμενου ποσού
Εξαγωγές                                 20.000 € Χ 19%  =     3.800 €
Ενδοκοινοτικές  Παραδόσεις  10.000 €  Χ  19% =    1.900 €
Σύνολα                                    30.000 €                     5.700 €
Στην περίπτωση θα του επιστραφεί το ποσό των 5.700 €, το υπόλοιπο πιστωτικό υπόλοιπο 8.000 – 5.700 € = 2.300 € θα μεταφερθεί προς συμψηφισμό στην επόμενη  φορολογική περίοδο ή στην επόμενη διαχειριστική χρήση.
Παράδειγμα 3ον
Επιχείρηση με Γ΄ κατηγορίας βιβλίων και με αντικείμενο δραστηριότητας ενδοκοινοτικές παραδόσεις κρασιών και ελαιολάδων κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2009 πραγματοποίησε:

ΕΙΣΡΟΕΣ Φ.Π.Α ΕΙΣΡΟΩΝ
Αγορά ελαιολάδου αξίας 10.000 Χ 9% 900 €
Αγορά ειδών συσκευασίας 2.000 € Χ 19% 380 €
Αγορά κρασιών αξίας 15.000 € Χ 19% 2.850 €
Δαπάνες φορολογητέες 5.000 € 800 €
Σύνολα 32.000 € 4.930 €

 

ΕΚΡΟΕΣ Φ.Π.Α. ΕΚΡΟΩΝ
Εξαγωγές κρασιού 20.000 € Χ 0% 0
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις ελαιολάδου  

20.000 € Χ 0%

 

0

Σύνολα 40.000 € 0

 

Στο τέλος του μήνα Ιανουαρίου θα έχουμε:

Φ.Π.Α. εκροών  – Φ.Π.Α εισροών = 0 – 4930 €  = – 4930 €  Πιστωτικό υπόλοιπο

Υπολογισμός ορίου επιστροφής

Εξαγωγές κρασιού 20.000 € Χ 19% 3.800 €
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις ελαιολάδου  

20.000 € Χ 19%

 

1.800 €

Σύνολα 3.600 €

Όριο λόγω διαφοράς συντελεστών
Μ.Σ.Σ εισροών = 4930 / 32.000 = 15,41 %

Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις ελαιολάδου  

20.000 € Χ 15,41%

 

3082,00 €

Φ.Π.Α ελαιολάδου που θα αντιστοιχούσε εάν το ελαιόλαδο πωλείτο στην  Ελλάδα  

 

 

20.000 € Χ 19%

 

 

 

1.800 €

Σύνολα 1.280 €

Όριο λόγω διαφοράς συντελεστών

Μ.Σ.Σ εισροών = 4930 / 32.000 = 15,41 %

Σύνολο ορίου επιστροφής 5600 € + 1282 € = 6.882 €

Άρα λοιπόν στο πιο πάνω παράδειγμα η επιχείρηση μπορεί να λάβει ολόκληρο το πιστωτικό υπόλοιπο των 4.930 €.Στο επόμενο άρθρο θα συνεχίσουμε αναφέροντας τον τρόπο επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου, το χρόνο επιστροφής του, καθώς και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την επιστροφή του Φ.Π.Α.

Επιστροφή στο 5ο τεύχος Ην-Ων