Έρευνα ερασιτεχνικής αλιείας

29ο Τεύχος Ην-Ων

Το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ), δράση του οποίου αποτελεί για πρώτη φορά η συλλογή στοιχείων που αφορούν την ερασιτεχνική αλιεία, υλοποιεί το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ).
Το ΙΝΑΛΕ είναι ο επίσημος εθνικός φορέας για την υλοποίηση του ΕΠΣΑΔ σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ. Η έρευνα έχει διάρκεια τρία χρόνια και θα ολοκληρωθεί σε τρείς φάσεις.
Η πρώτη φάση διεξήχθη και ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την εταιρία ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ με τυχαία επιλογή και τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε πανελλαδικό δείγμα νοικοκυριών. Αυτή την περίοδο ξεκινά η 2η φάση του προγράμματος που αφορά στη συλλογή πιο εξειδικευμένων στοιχείων από τυχαίο δείγμα ερασιτεχνών αλιέων.
Η 3η φάση θα ξεκινήσει το 2019 με τη συμμετοχή και του ΕΛΚΕΘΕ και με δράσεις πεδίου που αφορούν σε τυχαίες δειγματοληψίες σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας από τους συνεργάτες του ΙΝΑΛΕ και του ΕΛΚΕΘΕ.
Η συμμετοχή των ερασιτεχνών αλιέων αφορά στη συμπλήρωση αλιευτικού ημερολογίου.

Επιστροφή στο 29ο Τεύχος Ην-Ων