Υπεγράφησαν την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010 από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  κ. Γ. Ν. Ραγκούση, οι δύο εγκύκλιοι για τις προσεχείς δημοτικές εκλογές.
Στις εγκυκλίους αυτές αναλύονται σε βάθος μια σειρά θεμάτων που ενδιαφέρουν τους συνδυασμούς, τους υποψηφίους και τους πολίτες ενόψει των θεμελιωδών αλλαγών που επιφέρει ο Καλλικράτης και αφορούν την εκλογική διαδικασία. Ειδικότερα σε αυτές περιγράφονται:
• Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς εκλογές
• Πώς ασκείται το εκλογικό δικαίωμα
• Θέματα που ενδιαφέρουν τους υποψηφίους όπως είναι τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα, η ποσόστωση των δύο φύλλων και η συγκρότηση των ψηφοδελτίων
• Θέματα που αφορούν την ανακήρυξη των συνδυασμών και των δικαιωμάτων αυτών καθώς και των διαδικασιών ενστάσεων
• Η μορφή και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων και οι σταυροί προτίμησης για τους υποψηφίους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους καθώς και για τους υποψηφίους συμβούλους των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων
•  Αναλυτική περιγραφή του νέου εκλογικού συστήματος που εισάγει ο «Καλλικράτης» μαζί με παραδείγματα
• Χρήσιμα νομικά κείμενα σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 


Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 18 για τη διενέργεια των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

 

 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
Αύγουστος 2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Αριθμ. Πρωτ.:48648/26-8-2010
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ 8
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 9
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 9
ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ 9
1. Χρόνος διενέργειας των εκλογών 9
1.1 Ορισμός Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας 9
2. Εκλογείς και Εκλόγιμοι 10
2.1 Εκλογικό δικαίωμα 10
2.2 Εκλογείς 12
2.3 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος 12
2.4 Εκλόγιμοι 13
2.4.1 Μεταδημότευση υποψηφίων 15
3. Κωλύματα Εκλογιμότητας 17
4. Ασυμβίβαστα 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 25
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 25
1. Υποψηφιότητες 25
1.1 Αριθμός Υποψηφίων για εκλογή δημοτικών αρχών 25
1.1.1 Για Δημοτικό Συμβούλιο 26
Α) Υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου σε νέο Δήμο, ο οποίος αποτελεί ενιαία εκλογική περιφέρεια 26
Β) Υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου σε Δήμο με εκλογικές περιφέρειες 26
1.1.2 Για συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων 27
1.1.3 Για συμβούλια τοπικής κοινότητας- Εκπροσώπους τοπικής κοινότητας. 27
1.2 Ποσόστωση υποψηφίων από τα δύο φύλα 28
2. Κατάρτιση συνδυασμών 31
2.1 Κατάρτιση Συνδυασμών Δήμων 31
2.1.1 Κατάρτιση συνδυασμών δήμων με δημοτικές κοινότητες 32
2.1.2 Κατάρτιση συνδυασμών δήμων με τοπικές κοινότητες 32
2.2 Δικαιολογητικά για τη Δήλωση  Συνδυασμού 33
2.3 Υποβολή δήλωσης κατάρτισης Συνδυασμού 36
2.4 Συμπληρωματική δήλωση συνδυασμού 37
2.5 Παραίτηση – θάνατος υποψηφίου 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ’ 39
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 39
1. Ανακήρυξη 39
2. Κοινοποίηση 40
3. Δικαιώματα του συνδυασμού 40
4. Υποχρεώσεις υπηρεσιών 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ’ 42
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 42
1. Γενικά 42
2. Περιεχόμενο Ψηφοδελτίων 42
3. Σταυρός προτίμησης 43
3.1  Σταυροί προτίμησης σε Δήμους που αποτελούν ενιαία  εκλογική περιφέρεια 43
3.2 Σταυροί  προτίμησης σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες 44
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 45
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 45
Γενικά 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 46
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 46
1. Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου σε περίπτωση ανάδειξης επιτυχόντος συνδυασμού από την πρώτη Κυριακή 46
2 Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια 49
3. Αντικατάσταση υποψηφίου πριν από την επαναληπτική εκλογή 51
4. Επανάληψη της ψηφοφορίας 51
5. Κατανομή εδρών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας 54
6. Εκλογή συμβούλων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας 54
7. Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 55
ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 55
1. Δημοτικοί Σύμβουλοι 56
2. Σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων 56
3. Σύμβουλοι Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων 56
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 58
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 58
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 58
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ 58
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 59
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 59
1. Δικαίωμα ένστασης και περιεχόμενο αυτής 60
2. Προθεσμίες και αρμόδιο δικαστήριο 63
3. Αίτηση αναίρεσης 64
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 67
1. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 67
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 79
3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 80
1. Ν. 3852/ 2010 (Α’ 87) 80
2. Ν. 3838/2010 (Α’ 49) 108
(όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3970/ 2010 (Α’ 138) 108
3. Ν. 3463/ 2006 (Α’ 114) 113
4. ΠΔ 133/1997 ( Α' 121) 125
5. YA 46494/ 13.8.2010 129
6. YA 45892/ 11.8.2010 175
7. YA 45722/ 10.8.2010 180
8. YA 35297/ 24.6.2010 186
9. YA 45546/ 10.8.2010 189
4. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 193

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η δομική και λειτουργική επαναθεμελίωση των Δήμων που συντελείται με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 3852/ 2010, Α’ 87)  αποτελεί μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στη διοικητική δομή της χώρας.

Η ανάδειξη δημοτικών αρχών στους νέους Δήμους, ικανών να ανταποκριθούν στις νέες αυξημένες ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, αποτελεί κρίσιμο γεγονός για την ουσιαστική τοπική ανάπτυξη και τη διαχείριση υπηρεσιών ιδίως στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στην ποιότητά της.
 
Για το λόγο αυτό, καθίσταται αναγκαία η άμεση και πλήρης ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στην εκλογική διαδικασία φορέων.

Με την εγκύκλιο αυτή γίνεται μια προσπάθεια να δοθούν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις, με τον κατά το δυνατόν απλούστερο και συστηματικότερο τρόπο. Αυτό καθιστά αναγκαία και την παράθεση Παραρτήματος, στο οποίο, εκτός από Πίνακα με τις κρίσιμες προθεσμίες και τη συναφή νομοθεσία, περιλαμβάνονται παραδείγματα εξαγωγής αποτελεσμάτων για πολλές περιπτώσεις πιθανών εκλογικών αναμετρήσεων.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης των νέων Δήμων θα γίνουν την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010  και οι επαναληπτικές, όπου χρειαστεί, την επόμενη Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010 .

Οι εκλογές αυτές έχουν ξεχωριστή σημασία, λόγω της πρώτης εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3852/2010. Οι αλλαγές που επέρχονται στην εκλογική διαδικασία παρουσιάζονται αναλυτικά στα κεφάλαια που ακολουθούν. Επιγραμματικά οι βασικές αλλαγές που επιφέρει ο «Καλλικράτης» στο εκλογικό σύστημα συνοψίζονται στα εξής:

• Μειώνεται το ηλικιακό όριο εκλογιμότητας από το 21ο έτος στο 18ο έτος για θέσεις δημοτικών συμβούλων, συμβούλων τοπικής και δημοτικής κοινότητας και εκπροσώπων τοπικής κοινότητας.
• Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των ευρωπαίων πολιτών επεκτείνεται όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές και στους ομογενείς και στους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών
• Επαναφέρεται η ρύθμιση για την ανάδειξη ως επιτυχόντος του συνδυασμού με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των εγκύρων ψήφων.
• Η ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων πραγματοποιείται από εκλογικές περιφέρειες που αντιστοιχούν στους συνενούμενους Δήμους και Κοινότητες, καθώς και στα σημερινά δημοτικά διαμερίσματα, στα οποία διαιρούνται οι Δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων, προκειμένου να διατηρηθεί ακέραια η σύνδεση των νέων αυτοδιοικητικών μονάδων με τις τοπικές κοινωνίες. Κάθε εκλογική περιφέρεια θα αντιπροσωπεύεται με οπωσδήποτε μία (1) έδρα στο νέο δημοτικό συμβούλιο. Διατηρείται, όμως, ως ενιαία εκλογική περιφέρεια ο Δήμος, στον οποίο δεν επέρχεται καμία μεταβολή με τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 και δεν διαιρείται σε δημοτικά διαμερίσματα, που με τον «Καλλικράτη» μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες.
• Εξορθολογίζονται τα προβλεπόμενα ασυμβίβαστα θέσης των αιρετών των Δήμων. Ειδικότερα, προς αυτόν το σκοπό, εισάγονται οι εξής νομοθετικές μεταβολές ως προς τις εκλογές των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.:
        α) Επεκτείνεται το ασυμβίβαστο στους προέδρους διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (με εξαίρεση τα ιδρύματα) και στους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους και υπαλλήλους των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Δήμων, πλην των αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
      β) Θεσπίζεται το ασυμβίβαστο για τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
      γ) Προβλέπεται ότι η διαπίστωση των ασυμβιβάστων των αιρετών θα γίνεται με δικαστική απόφαση κατόπιν ενστάσεως και όχι με διοικητική πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (νυν Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας). 

Σημειώνεται ότι ειδικά για τις εκλογές του Νοεμβρίου 2010 θα ισχύσουν τα κωλύματα του άρθρου 29 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ, κυρωτ. Ν. 3463/ 2006, Α’ 114),  στα διοικητικά όρια της εκλογικής τους περιφέρειας. Όμως, όποιοι εκλεγούν πρέπει να γνωρίζουν ότι θα έχουν τα ασυμβίβαστα του άρθρου 14 του Ν. 3852/ 2010.

• Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο υπολογίζεται διακεκριμένα στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου και των μελών του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και ο αριθμός αυτός των υποψηφίων θα πρέπει να δηλώνεται στο αντίστοιχο συμβούλιο.
• Εισάγεται για πρώτη φορά η αναστολή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας του δημάρχου σε Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων, ενώ παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα για την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών του δημάρχου, του οποίου αναστέλλεται η επαγγελματική δραστηριότητα, από τον οικείο Δήμο με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του. Σημειώνεται, όμως,  ότι η αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011-2014 ισχύει για Δήμους με πληθυσμό άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων .
• Καθιερώνεται η δυνατότητα άσκησης μίας και μοναδικής ένστασης, η οποία στρέφεται κατά της απόφασης του πολυμελούς πρωτοδικείου, με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί.

Με τον «Καλλικράτη» επέρχονται και οι ακόλουθες σημαντικές καινοτομίες στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών αρχών των Δήμων, οι οποίες, όμως, δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις επικείμενες εκλογές του Νοεμβρίου 2010:
• Επιμηκύνεται κατά ένα (1) έτος η θητεία των δημοτικών αρχών, κατά συνέπεια η διάρκεια της δημοτικής περιόδου ορίζεται εφεξής σε πέντε (5) έτη.
• Η εκλογή των αρχών των νέων Δήμων γίνεται την ίδια ημέρα κατά την οποία διενεργείται ψηφοφία για την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών και στα ίδια εκλογικά τμήματα και η εγκατάσταση  των αρχών που έχουν εκλεγεί γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών, ενώ η θητεία τους λήγει την 31η Αυγούστου του πέμπτου έτους. 

Επισημαίνεται ότι η θητεία των δημοτικών αρχών που θα αναδειχθούν από τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 θα αρχίσει την 1η Ιανουρίου 2011 και θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2014.

Για όλες τις περιπτώσεις ως πληθυσμός κάθε Δήμου ή δημοτικής ή τοπικής κοινότητας νοείται ο πραγματικός πληθυσμός  της γενικής απογραφής πληθυσμού του Κράτους της 18ης Μαρτίου 2001, όπως αυτή κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 6821/ Γ5- 908/ 2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (Β΄715).

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3852/ 2010 για τις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010, όπου αναφέρεται στις διατάξεις ο περιφερειάρχης, νοείται ο νομάρχης στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ανήκει ο Δήμος, για την ανάδειξη των αρχών του οποίου διενεργούνται οι εκλογές, και όπου αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, νοείται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ανήκει ο Δήμος.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3852/ 2010 οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών για όσα θέματα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού και του ΚΔΚ.
 
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε στους κατωτέρω υπαλλήλους της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ:

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ  ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κωνσταντίνο Ευσταθίου Αν/τή Προϊστάμενο του Τμήματος 213-1364026
Κίμων Σιδηρόπουλο Εισηγητής  213-1364321
Ματίνα Ντιντιούμη Εισηγήτρια  213-1364378
Αγγελική Παπάζογλου Εισηγήτρια  213-1364342
Γρηγ. Γεωργανέ Εισηγητής  213-1364395
Ζέτα Λατσούδη Εισηγήτρια  213-1364390
Μαρία Σαπέλα Εισηγήτρια  213-1364391
Βιβή Γεωργακοπούλου Εισηγήτρια  213-1364337


Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε στον ιστοτόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: www. ypes.gr/ εκλογές/ δημοτικές και περιφερειακές εκλογές/ δημοτικές εκλογές.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ

Εκλογικές περιφέρειες: Για πρώτη φορά με τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 εισάγεται η έννοια της εκλογικής περιφέρειας στις δημοτικές εκλογές. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 του ιδίου νόμου εκλογικές περιφέρειες αποτελούν α) οι συνενούμενοι Δήμοι ή κοινότητες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου, οι οποίες ονομάζονται δημοτικές ενότητες και β) τα πρώην δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι Δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων, τα οποία ονομάζονται δημοτικές κοινότητες. Πχ οι  εκλογικές περιφέρειες του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι 6, αποτελούμενες από τα 5 δημοτικά του διαμερίσματα και τον νυν Δήμο Τριανδρίας, ο οποίος συνενώνεται. Σημειώνεται ότι Δήμος κάτω των 100.000 κατοίκων, στον οποίο δεν επήλθε καμία μεταβολή από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/ 2010, αποτελείται από μια ενιαία εκλογική περιφέρεια.

Μονοεδρικές, διεδρικές, τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες: Είναι οι εκλογικές περιφέρειες στις οποίες αντιστοιχεί ένας, δύο ή τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 3852/ 2010.

Πληθυσμός: Όπου στις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010, και επομένως και σε αυτές που αναφέρονται στην εκλογική διαδικασία, γίνεται αναφορά στον πληθυσμό νοείται ο πραγματικός πληθυσμός της γενικής απογραφής πληθυσμού του Κράτους της 18ης Μαρτίου 2001, όπως αυτή κυρώθηκε με ην υπ’ αριθμ. 6821/ Γ5- 908/ 2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (Β΄715).

Σταυροδοσία: Με τη σταυροδοσία ο πολίτης εκφράζει την προτίμησή του προς έναν ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένος και προς έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από όλες τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες του Δήμου. Επίσης, εκφράζει την προτίμησή του προς έναν ή δύο υποψήφιους συμβούλους δημοτικής κοινότητας ή προς έναν σύμβουλο τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας του Δήμου

Δημοτικές- Τοπικές Κοινότητες: Οι νέοι Δήμοι συγκροτούνται από τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες. Δημοτικές κοινότητες είναι: α) όλα τα σημερινά τοπικά διαμερίσματα, από τα οποία αποτελείται ο Δήμος ή η Κοινότητα που συννενώνεται, ανεξαρτήτως εάν σε αυτά συγκροτούνται ή όχι τοπικά συμβούλια β) οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 410/ 1995 και γ) οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που συνενώνονται με το άρθρο 1 του Ν. 3852/ 2010 και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα, εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2000 κατοίκους. Επίσης, δημοτικές κοινότητες αποτελούν δ) τα τοπικά διαμερίσματα των νησιωτικών Δήμων, εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 1000 κατοίκους ε) οι νυν Κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη τη περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010, ανεξαρτήτως του αριθμού των κατοίκων αυτών. Τέλος, στ) δημοτικές κοινότητες αποτελούν και τα δημοτικά διαμερίσματα, στα οποία διαιρούνται οι Δήμοι, με πληθυσμό άνω των 100.00 κατοίκων, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ΚΔΚ.

Τοπικές κοινότητες είναι: α) όλα τα σημερινά τοπικά διαμερίσματα από τα οποία αποτελείται ο Δήμος ή η Κοινότητα που συννενώνεται, β) οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 410/ 1995 γ) οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που συνενώνονται με το άρθρο 1 του Ν. 3852/ 2010 και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα, εφόσον έχουν πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους

● ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
● ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

● ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
● ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ

○ 1. Χρόνος διενέργειας των εκλογών
Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών της νέας δημοτικής περιόδου που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2011 και λήγει την 31η Αυγούστου 2014 , θα γίνουν ειδικά για τις επερχόμενες εκλογές την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010. Για την προκήρυξη των εκλογών αυτών δεν απαιτείται ιδιαίτερη πράξη προκήρυξης, αφού η ημερομηνία διενέργειάς τους ορίζεται ρητά στο άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Στις εκλογές αυτές ψηφίζουμε για την ανάδειξη
 Δημάρχων
 δημοτικών συμβούλων
 συμβούλων δημοτικής κοινότητας 
 συμβούλων τοπικής κοινότητας 
 εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας

Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει την 7η βραδινή της ίδιας ημέρας . Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010, με ίδια ώρα έναρξης και λήξης . Σε περίπτωση που η ψηφοφορία δεν διεξαχθεί για οποιοδήποτε λόγο σε ένα Δήμο ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα αυτή θα γίνει την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010 .

■ 1.1 Ορισμός Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας
Διευκρινίζεται, εδώ, ότι:

Α) Δημοτικές Κοινότητες αποτελούν:
 Τα σημερινά τοπικά διαμερίσματα, εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2000 κατοίκους. Συγκεκριμένα, τα τοπικά διαμερίσματα είναι:
• οι ΟΤΑ που καταργήθηκαν και οι οικισμοί που προσαρτήθηκαν στους Δήμους και τις Κοινότητες, οι οποίοι συστήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 2539/ 1997 («Πρόγραμμα Καποδίστριας»)  (Α’ 244)
• οι Δήμοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1416/ 1984 (Α’ 18) και 1622/ 1986 (Α’ 92)

 οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 410/ 1995, εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2000 κατοίκους (π.χ. Δήμος Ωρωπού)

 οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που συνενώνονται με το άρθρο 1 του Ν. 3852/ 2010 και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα, εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2000 κατοίκους (π.χ. Δήμος Δάφνης- Δήμος Υμηττού)

 Τα τοπικά διαμερίσματα των νησιωτικών Δήμων, εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 1000 κατοίκους (π.χ. Τοπικό Διαμέρισμα Καλλιμασιάς, πρώην Δήμου Ιωνίας, του νησιωτικού Δήμου Χίου)

 Πρώην Κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη τη περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010, ανεξαρτήτως του αριθμού των κατοίκων αυτών (π.χ. πρώην Κοινότητα Δονούσας)

 Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι Δήμοι, με πληθυσμό άνω των 100.00 κατοίκων, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ΚΔΚ

Β) Τοπικές Κοινότητες αποτελούν:
 Τα σημερινά τοπικά διαμερίσματα, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2000 κατοίκους. Συγκεκριμένα, τα τοπικά διαμερίσματα είναι:
• οι ΟΤΑ που καταργήθηκαν και οι οικισμοί που προσαρτήθηκαν στους Δήμους και τις Κοινότητες, οι οποίοι συστήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 2539/ 1997 («Πρόγραμμα Καποδίστριας») (Α’ 244)
• οι Δήμοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1416/ 1984 (Α’ 18) και 1622/ 1986 (Α’ 92)

 οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 410/ 1995, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2000 κατοίκους.

 οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που συνενώνονται με το άρθρο 1 του Ν. 3852/ 2010 και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2000 κατοίκους.

○ 2. Εκλογείς και Εκλόγιμοι
■ 2.1 Εκλογικό δικαίωμα  

Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές έχουν :

α. όλοι οι δημότες του νέου Δήμου που σωρευτικά:
• έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1992 
• είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου ή της Κοινότητας , που από 1.1.2011 θα αποτελούν ένα Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3852/ 2010.

β. οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά  που σωρευτικά: 
• κατοικούν στην Ελλάδα
• έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή εφόσον έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1992
• είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού Δήμου ή της Κοινότητας όπου κατοικούν

γ. οι ομογενείς , οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια αλλά διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα ως αλλοδαποί, και που σωρευτικά: 
• έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1992,
• είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού Δήμου ή της Κοινότητας όπου κατοικούν

δ. οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών , οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια αλλά διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα ως αλλοδαποί, και που σωρευτικά: 
• έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1992
• είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού Δήμου ή της Κοινότητας όπου κατοικούν


Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές όσοι εκ των ανωτέρω έχουν στερηθεί το εκλογικό δικαίωμα, δηλαδή όσοι βρίσκονται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση  και όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για κάποιο από τα εγκλήματα που περιέχονται στον Ποινικό  και Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα , και εφόσον η στέρηση αυτή υφίσταται κατά το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.

■ 2.2 Εκλογείς
Ειδικότερα, για καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις ανάδειξης δημοτικών αρχών, ψηφίζουν:
 για Δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους: όλοι οι δημότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου ή της Κοινότητας, που από 1.1.2011 θα αποτελέσουν το νέο Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3852/ 2010, οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ομογενείς, καθώς και οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού Δήμου ή της Κοινότητας όπου κατοικούν.
 για συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων: μόνο οι δημότες εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας Δημοτικής Κοινότητας,  οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ομογενείς, καθώς και οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου όπου κατοικούν   .
 για συμβούλους τοπικών κοινοτήτων: μόνο οι δημότες εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της τοπικής κοινότητας,  οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ομογενείς, καθώς και οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της τοπικής κοινότητας του Δήμου όπου κατοικούν   .
 για εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας: μόνο οι δημότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της τοπικής κοινότητας, οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ομογενείς, καθώς και οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της τοπικής κοινότητας όπου κατοικούν .
■ 2.3 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται :
• Οι κάτοικοι του εξωτερικού
• Όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους
• Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν .

Διευκρινίζεται ότι στις δημοτικές εκλογές δεν συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι για τους κρατούμενους  και τους ναυτικούς .

Επίσης, στις εκλογές αυτές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στο Δήμο ή την Κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, και όχι στον τόπο διαμονής τους, όπως προκύπτει από το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3146/2003 (Α΄125) .

Ειδική άδεια  για τη διευκόλυνση στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος χορηγείται από την υπηρεσία τους στους:
• Δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους
• Δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους 
• Στρατιωτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις, την ελληνική αστυνομία και το λιμενικό σώμα
• Υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ΝΠΔΔ, τραπεζών (του Δημόσιου Τομέα) και δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας,

εφόσον την ημέρα της ψηφοφορίας δεν διαμένουν στο Δήμο ή στην Κοινότητα, όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ανάλογη άδεια είναι δυνατό να λάβει και το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα , εφόσον εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης .


■ 2.4 Εκλόγιμοι

α.  Για το αξίωμα του Δημάρχου έχουν δικαίωμα να εκλεγούν όλοι οι Έλληνες πολίτες που είναι δημότες του νέου Δήμου, έχουν την ικανότητα του εκλέγειν  και έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους   κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι τις 6.11.1989.

β. Για το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου, έχουν δικαίωμα να εκλεγούν:
• όλοι οι Έλληνες πολίτες που είναι δημότες του νέου Δήμου, έχουν την ικανότητα του εκλέγειν και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών,  δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 6.11.1992
• οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι α) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν, β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών,  δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 6.11.1992, και γ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έκπτωσης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με το κράτος- μέλος καταγωγής τους.
• οι ομογενείς, οι οποίοι α) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 6.11.1992 γ) διαθέτουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και δ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έκπτωσης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με το κράτος- μέλος καταγωγής τους.
• Οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι α) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 6.11.1992 και γ) διαθέτουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και δ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έκπτωσης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με το κράτος- μέλος καταγωγής τους.

γ. Για το αξίωμα του συμβούλου δημοτικής κοινότητας και του συμβούλου τοπικής κοινότητας  έχουν δικαίωμα να εκλεγούν:
• όλοι οι Έλληνες πολίτες που είναι δημότες του νέου Δήμου, έχουν την ικανότητα του εκλέγειν, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών,  δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 6.11.1992 και είναι κάτοικοι της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
• οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι α) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν, β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών,  δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 6.11.1992, γ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έκπτωσης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με το κράτος- μέλος καταγωγής τους και δ) είναι κάτοικοι της περιφέρειας της δημοτικής  ή τοπικής κοινότητας
• οι ομογενείς, οι οποίοι α) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 6.11.1992 γ) διαθέτουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, δ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έκπτωσης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με το κράτος- μέλος καταγωγής τους και ε) και είναι κάτοικοι της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.
• Οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι α) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 6.11.1992 και γ) διαθέτουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, δ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έκπτωσης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με το κράτος- μέλος καταγωγής τους και ε) και είναι κάτοικοι της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας

γ. Για το αξίωμα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας έχουν δικαίωμα να εκλεγούν όλοι οι δημότες του οικείου Δήμου, οι οποίοι α) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν, β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 6.11.1992  και γ) είναι κάτοικοι της περιφέρειας της τοπικής κοινότητας


Σημειώνεται ότι οι δημότες σημερινού Δήμου ή Κοινότητας μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα του νέου Δήμου, δηλ. σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια του νέου Δήμου ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ή ως υποψήφιοι σύμβουλοι σε δημοτική ή τοπική κοινότητα, εφόσον, φυσικά, πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Έτσι, δημότης του Δήμου Δάφνης μπορεί να θέσει υποψηφιότητα στην εκλογική περιφέρεια του Δήμου Υμηττού, αφού από 1.1.2011 καθίσταται δημότης του νέου Δήμου Δάφνης- Υμηττού. Δημότης, επίσης, του Δήμου Δάφνης μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, εφοσόν πληροί της ανωτέρω προϋποθέσεις, δηλαδή έχει την ικανότητα του εκλέγειν, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, και είναι κάτοικος της περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού.

Επισημαίνεται ότι όπου στην παρούσα εγκύκλιο γίνεται αναφορά σε «υποψηφιότητα σε Δήμο» νοείται ο νέος Δήμος, ο οποίος συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3852/ 2010 και θα λειτουργήσει από 1.1.2011.

■ 2.4.1 Μεταδημότευση υποψηφίων

Α. Στους υποψήφιους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους ή συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας που δεν είναι δημότες του Δήμου ή της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, όπου ενδιαφέρονται να εκλεγούν, δίδεται η δυνατότητα μεταδημότευσης προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα σε αυτόν. Έτσι, όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι:

• στους νέους Δήμους των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης,

• σε οποιοδήποτε νέο Δήμο νομού, εφόσον σήμερα είναι γραμμένοι σε δημοτολόγιο ή Μητρώο Αρρένων οποιουδήποτε άλλου Δήμου ή άλλης Κοινότητας του νομού αυτού,

• σε οποιοδήποτε νέο Δήμο νομού, εφόσον κατά το παρελθόν ήταν  γραμμένοι σε Μητρώο Αρρένων ή δημοτολόγιο οποιουδήποτε άλλου Δήμου ή άλλης Κοινότητας του νομού αυτού,

δεν απαιτείται να έχουν διετή διαμονή στους Δήμους αυτούς .


Όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα στους ανωτέρω Δήμους οφείλουν να υποβάλουν σε αυτούς αίτηση για μεταδημότευση από την  1η Αυγούστου 2010  μέχρι και την προηγούμενη της κατάθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών, δηλ. μέχρι την 12η ώρα βραδινή της 17ης Οκτωβρίου 2010 . Σε όσες, όμως, περιπτώσεις η διαδικασία της μεταδημότευσης περαιωθεί μετά την 31η Αυγούστου 2010, που είναι η τελευταία ημέρα της Δ΄ αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, στους οποίους θα έχουν περιληφθεί όλες οι μεταβολές (μεταδημοτεύσεις κλπ.) που έγιναν μέχρι την ημερομηνία αυτή και βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, ο υποψήφιος δεν θα μπορεί να ψηφίσει στο Δήμο, όπου θέτει υποψηφιότητα . Εννοείται ότι μπορεί να ψηφίσει για την ανάδειξη των νέων δημοτικών αρχών στο Δήμο ή την Κοινότητα όπου ήταν δημότης μέχρι την 31η Αυγούστου 2010.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μεταδημότευση των υποψηφίων είναι τα εξής:
2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται στο Δήμο όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει, ο οποίος αποτελεί την έδρα του νέου δήμου και εγγράφεται στο δημοτολόγιο του . Στην αίτηση αυτή πρέπει να δηλώσει ρητά ότι θα θέσει υποψηφιότητα στο συγκεκριμένο Δήμο και για το λόγο αυτό ζητά την εγγραφή του στο γενικό μητρώο των δημοτών.

2  α. Πιστοποιητικό περί εγγραφής του στο δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας από
 όπου μεταδημοτεύει, για όποιον θέτει υποψηφιότητα στους Δήμους των νομών  Αττικής και Θεσσαλονίκης

β. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας του νομού, στην περιφέρεια του οποίου επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα, ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος είναι ή ήταν γραμμένος στα δημοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η διαδικασία μεταδημότευσης μπορεί να διενεργηθεί και μέσω ΚΕΠ . 

Οι Δήμοι υποχρεούνται να προβούν άμεσα, και πάντως όχι πέραν της 17ης  Οκτωβρίου 2010, στη μεταδημότευση και να εκδώσουν το πιστοποιητικό εγγραφής. Εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος, η απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων, δηλαδή μετά την 23η Φεβρουαρίου 2011. Η απώλεια της δημοτικότητας επέρχεται αυτοδικαίως, Ως εκ τούτου η σχετική απόφαση έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα, ως προς τη μη πλήρωση της προϋπόθεσης ανακήρυξης του μεταδημοτεύσαντος, ως υποψηφίου. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή ανακηρυχθεί υποψήφιος και ανεξάρτητα από το αν εκλεγεί ή όχι παραμένει πλέον δημότης του νέου Δήμου στον οποίο μεταδημότευσε.

Β. Στους υποψήφιους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους ή συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα σε δήμους άλλων νομών, εκτός δηλ. των περιλαμβανομένων στην παράγραφο Α περιπτώσεων, δίδεται η δυνατότητα μεταδημότευσης, σύμφωνα με την κείμενη περί μεταδημότευσης  νομοθεσία, μόνο στους Δήμους ή στις Κοινότητες που αποτελούν το νέο δήμο, όπου:
Β1. διαμένουν τουλάχιστον επί μία διετία, ή
Β2. είναι δημότης ο άλλος σύζυγος, ή
Β3. ήταν δημότες πριν από το γάμο, σε περίπτωση λύσης αυτού, ή
Β4. ήταν αρχικά δημότες  οι ίδιοι ή οι γονείς τους. Αυτή η δυνατότητα όμως παρέχεται για μία και μόνο φορά

Σε αυτές τις περιπτώσεις η μεταδημότευση πρέπει να διενεργηθεί τουλάχιστον μέχρι την προηγούμενη της ανακήρυξης των συνδυασμών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, δηλ. μέχρι την 12η ώρα βραδινή της 17ης Οκτωβρίου 2010.

Σε όσες, όμως, περιπτώσεις η διαδικασία της μεταδημότευσης περαιωθεί μετά την 31η Αυγούστου 2010, που είναι η τελευταία ημέρα της Δ΄ αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, στους οποίους θα έχουν περιληφθεί όλες οι μεταβολές (μεταδημοτεύσεις κλπ.) που έγιναν μέχρι την ημερομηνία αυτή και βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, ο υποψήφιος δεν θα μπορεί να ψηφίσει στο Δήμο, όπου θέτει υποψηφιότητα . Εννοείται ότι μπορεί να ψηφίσει για την ανάδειξη των νέων δημοτικών αρχών στο Δήμο ή την Κοινότητα όπου ήταν δημότης μέχρι την 31η Αυγούστου 2010.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μεταδημότευση της ενότητας αυτής είναι τα εξής:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία κατατίθεται στο Δήμο όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει, ο οποίος αποτελεί την έδρα του νέου δήμου και εγγράφεται στο δημοτολόγιο του .
2. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του στο δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας, από τον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει και ή
3. α. Βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου Κοινότητας περί της διετούς μόνιμης εγκατάστασης (περίπτωση Β1). Σημειώνεται ότι η βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου Κοινότητας περί της διετούς μόνιμης εγκατάστασης διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ, κυρωτ. Ν. 3463/ 2006, Α’ 114). Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, κατοικία είναι ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του, ο τόπος δηλαδή που έχει καταστεί, σύμφωνα με τη βούλησή του, το σταθερό κέντρο των βιοτικών του εν γένει σχέσεων. Ειδικότερα, ως κύρια και μόνιμη εγκατάσταση θεωρείται ο τόπος της οικογενειακής εγκατάστασης, ο οποίος έχει το στοιχείο της σταθερότητας, ενώ δεν αποκλείεται η άσκηση επαγγέλματος σε άλλο τόπο  ή
β. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του άλλου συζύγου στο δημοτολόγιο του Δήμου που επιθυμεί να μεταδημοτεύσει (περίπτωση Β2) ή
γ. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του πριν το γάμο, σε περίπτωση λύσης αυτού, στο δημοτολόγιο του Δήμου που επιθυμεί να μεταδημοτεύσει (περίπτωση Β3) ή
δ. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής αρχικά του ιδίου ή των γονέων του στο δημοτολόγιο του Δήμου όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία να δηλώνεται ότι κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος μία μόνο φορά (περίπτωση Β4).

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η διαδικασία μεταδημότευσης μπορεί να διενεργηθεί και μέσω ΚΕΠ .

○ 3. Κωλύματα Εκλογιμότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 12 του Ν. 3852/2010, για τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπροσώπους τοπικής κοινότητας στις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 ισχύουν αποκλειστικά και μόνο τα κωλύματα του άρθρου 29 ΚΔΚ, στα διοικητικά όρια της εκλογικής τους περιφέρειας.  Στις εκλογικές περιφέρειες, όμως, που αποτελούν τα σημερινά δημοτικά διαμερίσματα, που διαιρούνται οι Δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων, τα κατωτέρω κωλύματα εκλογιμότητας για τους υποψήφιους των εκλογικών αυτών περιφερειών ανατρέχουν στα διοικητικά όρια όλου του Δήμου, που τον αποτελούν  Για τους υποψήφιους Δημάρχους τα κωλύματα ανατρέχουν στο επίπεδο ολόκληρου του Δήμου.   

Διευκρινίζεται ότι είναι δυνατόν υποψήφιοι να μην καταλαμβάνονται από τα κατωτέρω κωλύματα, αναφορικά με την εκλογική περιφέρεια, στην οποία θέτουν υποψηφιότητα, όμως από 1.1.2011 εάν εκλεγούν μπορεί να καταλαμβάνονται από τα ασυμβίβαστα του άρθρου 14 του Ν. 3852/ 2010, τα οποία πληρούνται στα όρια πλέον του νέου Δήμου. Τούτο, διότι σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 12 του Ν. 3852/ 2010 για τις προσεχείς δημοτικές εκλογές, και μόνο, ισχύουν αποκλειστικά τα κωλύματα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ενώ για τη δημοτική περίοδο 2011- 2014 ισχύουν τα ασυμβίβαστα του άρθρου 14 του Ν. 3852/ 2010 στα διοικητικά όρια του νέου Δήμου.

1.΄Ετσι δεν μπορούν να εκλεγούν στα αξιώματα των δημοτικών αρχών :

i. Οι δικαστικοί λειτουργοί , όσοι, δηλαδή, εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 33 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/ 1988, Α’ 35)  . Είναι προφανές ότι το κώλυμα εκλογιμότητας δεν καταλαμβάνει τους δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι διέπονται, από πλευράς υπηρεσιακής κατάστασης, από αυτοτελή Κώδικα (Κύρωση Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, κυρωτ. Ν. 2812/ 2000, Α’ 67)   
ii. Οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας:
- Υπό το δεδομένο ότι είναι διακριτή η υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ν. 2439/ 1996, Α’ 219) έναντι εκείνης των μονίμων ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών (ΝΔ 445/ 1974, Α’ 160), δεν καταλαμβάνονται από το κώλυμα αυτό οι ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν έχουν κώλυμα εκλογιμότητας οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οι οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων (στρατεύσιμοι, μόνιμοι, εθελοντές, επαγγελματίες και βραχείας ανακατάταξης)  .
- Ως αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας θεωρούνται οι κατέχοντες βαθμό υπαστυνόμου Β’ και άνω . Οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί αποτελούν ιδιαίτερες κατηγορίες προσωπικού, που διέπονται, αντιστοίχως, από τις διατάξεις του Ν. 2622/ 1998 (Α’ 138) και του άρθρου 9 του Ν. 2734/ 1999 (Α’ 161), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και δεν καταλαμβάνονται από το κώλυμα αυτό.
- Δεν εμπίπτουν στην έννοια των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος  οι πυρονόμοι, οι αρχιπυροσβέστες και οι πυροσβέστες.
- Η Ελληνική Αγροφυλακή αποτελεί αυτοτελή υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και δεν εντάσσεται στα Σώματα Ασφαλείας
- Το Λιμενικό Σώμα, ως εκ της φύσης των αρμοδιοτήτων του (ΝΔ 444/ 1970, Α’ 39) θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ανήκει στα Σώματα Ασφαλείας. Οι βαθμοί των αξιωματικών καθορίζονται στο άρθρο 13 του Ν. 3079/ 2002 (Α’ 311) , στους οποίους δεν εμπίπτουν οι ανθυπασπιστές, οι υπαξιωματικοί και οι λιμενοφύλακες.
iii. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών. Ως «γνωστή θρησκεία» θα πρέπει να θεωρηθεί στο πλαίσιο του άρθρου 13, παρ. 2 του Συντάγματος κάθε θρησκεία, εφόσον οι τελετές της δεν είναι κρυφές, τα δόγματα και οι αρχές της δεν είναι απόκρυφες και μυστικές, αλλά φανερές σε όλους και ως εκ τούτου γνωστές.
iv. Οι γενικοί γραμματείς Δήμων και οι υπάλληλοι Δήμων ή Κοινοτήτων, που αποτελούν εκλογική περιφέρεια, όπου υπηρετούν  με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δηλαδή ως μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου . Το κώλυμα αυτό δεν υφίσταται για τους δικηγόρους του Δήμου, αφού συνδέονται, ρητώς, με σχέση έμμισθης εντολής . Επίσης, το κώλυμα αυτό δεν καταλαμβάνει τους διοικητές και τα μέλη διοίκησης ΝΠΔΔ, οργανισμών κλπ.  Όμως, το κώλυμα αυτό, παρόλο που δεν εισάγεται ρητά με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υφίσταται προκειμένου για τους ειδικούς συμβούλους και τους ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου, καθώς και τους επιστημονικούς συνεργάτες του άρθρου 67 του Ν. 1416/ 1984, όπως ισχύει, διότι έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας  ότι προέχει η προστασία του δημοσίου συμφέροντος από τον ψυχολογικό επηρεασμό που είναι δυνατόν να ασκήσουν στο εκλογικό σώμα λόγω της θέσης που κατέχουν στο Δήμο, καθώς και η αποφυγή της προπαρασκευής με τον τρόπο αυτό της σταδιοδρομίας τους ως δημοτικών αρχόντων.

Οι υπάλληλοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίοι καθίστανται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 95, παρ 5 και 257 του Ν. 3852/ 2010 υπάλληλοι των νέων Δήμων, δεν καταλαμβάνονται από το κώλυμα αυτό.

v. Οι υπάλληλοι των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδρυμάτων των Δήμων ή Κοινοτήτων, που αποτελούν εκλογική περιφέρεια τωννέων Δήμων, και όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας . Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι των Συνδέσμων, στους οποίους συμμετέχει ο Δήμος ή Κοινότητα, αφού χαρακτηρίζονται και αυτοί ως ΝΠΔΔ . Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τους υπαλλήλους των δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ή των αστικών μη- κερδοσκοπικών εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον πρόκειται περί νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.


Τα πρόσωπα των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους μετά την κατάθεση της δήλωσης του συνδυασμού στο Πρωτοδικείο και πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων, δηλαδή μέχρι τη 12η ώρα βραδινή της 22ης Οκτωβρίου 2010. Σημειώνεται ότι δεν παρέχεται δυνατότητα παραίτησης στους θρησκευτικούς λειτουργούς, κι επομένως, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε αιρετό αξίωμα Δήμου .

Σημειώνεται ότι προβλέπεται ειδική διαδικασία για την υποβολή της παραίτησης . Επομένως, η υποβολή υποψηφιότητας αυτή καθεαυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση.

Επιπρόσθετα, οι δικαστικοί λειτουργοί και οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας δεν πρέπει να έχουν υπηρετήσει στηνεκλογική περιφέρεια όπου θα θέσουν υποψηφιότητα δύο (2) μήνες πριν από τις εκλογές. Το συμπληρωματικό αυτό κώλυμα εισάγει με τρόπο γενικό και αντικειμενικό, θεμιτό περιορισμό του δικαιώματος της ελεύθερης συμμετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας, δηλαδή ανεκτή διάκριση σε βάρος των περί ων πρόκειται προσώπων και ως εκ τούτου δεν αντιφάσκει προς τα άρθρα 4, παρ. 1 και 5, παρ. 1 και 2 του Συντάγματος. 

Οι υπάλληλοι που παραιτούνται υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, εάν δεν εκλεγούν, επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία μετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των εκλεγομένων και σε περίπτωση που εκλεγούν επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας τους .Η επάνοδος στην υπηρεσία και στη θέση από την οποία παραιτήθηκαν συντελείται αυτοδικαίως, δια μόνης της υποβολής σχετικής αίτησης. Η αίτηση προς επάνοδο του παραιτηθέντος και μη εκλεγέντος υποψηφίου υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία ανακήρυξης των επιτυχόντων από το αρμόδιο δικαστήριο.

Για τους δικαστικούς λειτουργούς θα μπορούσε να εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 39 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.


vi. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των φορέων του  δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών, που υπηρετούν στις εκλογικές περιφέρειες, στα διοικητικά όρια των οποίων ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ένα έτος πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών, δηλαδή από 6 Νοεμβρίου 2009.

Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά και εφόσον προβλέπεται στον οικείο οργανισμό, στην παράγραφο αυτή εμπίπτουν και οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του δημοσίου και των φορέων του  δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών.

Οι ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης θα πρέπει να έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί, σύμφωνα με την οικεία διαδικασία, σε οργανική θέση. Η άσκηση καθηκόντων αναπληρωτή, συνεπεία κωλύματος ή απουσίας του επιλεγέντος προϊσταμένου, δεν καθιδρύει αντίστοιχο κώλυμα, εφόσον είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας, δεν υπερβαίνει, συνήθως, το ετήσιο χρονικό διάστημα πριν από τη διενέργεια τν δημοτικών εκλογών και κατά το συνήθως συμβαίνον, είναι εκ του νόμου .  Εάν, όμως, έχει κενωθεί η σχετική θέση και μέχρι την επιλογή νέου προϊσταμένου, έγινε ανάθεση άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή προϊσταμένου, εφόσον τυχόν, συντρέξει το χρονικό διάστημα του ενός έτους από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών, τότε υφίσταται κώλυμα, δοθέντος ότι υπηρετείται ο λόγος θέσπισης της αντίστοιχης απαγορευτικής διάταξης . Για την πλήρωση των προϋποθέσεων του κωλύματος αυτού οι αρμοδιότητες της οργανικής θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης πρέπει να ασκούνται εντός των διοικητικών ορίων της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία θέτουν υποψηφιότητα, ανεξαρτήτως της φύσης του χαρακτήρα και του εύρους των ασκούμενων καθηκόντων .

Στο κώλυμα αυτό δεν υπάγονται οι Διευθυντές των Γραφείων Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του ΕΣΥ . Εμπίπτουν, όμως, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης , καθώς και οι Διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας  και των Κέντρων Υγείας.

Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, εφόσον είχαν παραιτηθεί από τη θέση τους, με τη τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 86, παρ. 6 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την υποβολή αίτησης, για την απαλλαγή από την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους, πριν τις 6 Νοεμβρίου 2009.


2. Επίσης, δεν μπορούν να εκλεγούν σε οποιοδήποτε αξίωμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
ii. Όσοι  έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, σύμφωνα με το άρθρο 146  ΚΔΚ μετά από αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα ή για τα αδικήματα της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απιστίας, της απάτης, της καταπίεσης, της αιμομιξίας, της μαστροπείας, της σωματεμπορίας, της παράνομης διακίνησης αλλοδαπών και της παράβασης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και της λαθρεμπορίας, κατά τη δημοτική περίοδο 2006-2010. Για τη συνδρομή του κωλύματος αυτού απαιτείται η σχετική καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου να είναι αμετάκλητη, χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, κατά άρθρο 146, παρ. 1 ΚΔΚ.
iii. Όσοι συνδέονται με το Δήμο ή την Κοινότητα, που αποτελούν εκλογικές περιφέρειες και όπου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, ή τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εξαιρουμένων των Συνδέσμων, με σύμβαση που αφορά α) προμήθεια β) εκτέλεση δημοτικού ή κοινοτικού έργου γ) παροχή υπηρεσιών δ) παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους 5.000 ευρώ και άνω συνολικά ετησίως. Δηλαδή όσοι έχουν συνάψει σύμβαση της οποίας οι όροι από πλευράς υποχρεώσεων και των δύο μερών δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο ανακήρυξης του υποψηφίου, από πλευράς υποχρεώσεων και των δύο μερών.

Στο κώλυμα αυτό εμπίπτουν και όσοι έχουν συνάψει με το Δήμο ή Κοινότητα, που αποτελούν εκλογική περιφέρεια, σύμβαση έργου, ως εμπεριεχόμενη στην παροχή υπηρεσιών .
Αναφορικά με την εφαρμογή του κωλύματος αυτού σημειώνεται ότι το χρηματικό ποσό ανάγεται στο συμβατικό οικονομικό αντικείμενο και δεν σχετίζεται με το καθαρό κέρδος του αντισυμβαλλόμενου , ενώ στο ανωτέρω αποτρεπτικό ποσό δεν περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ . Ο χαρακτήρας της σύμβασης ως κύριας, παρεπόμενης ή συμπληρωματικής ή, ακόμη, και αφορώσης αντάλλαγμα νέων υπερβατικών εργασιών δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε έννομη διαφοροποίηση .

Επίσης, ο χρόνος καταβολής του συμβατικού τιμήματος είναι νομικά αδιάφορος για την άρση του εκκρεμούς χαρακτήρα της σύμβασης , ενώ και η υπαναχώρηση του υποψηφίου από τη συμβατική σχέση, κατά άρθρο 389 ΑΚ, δεν αίρει το κρίσιμο κώλυμα .
iv. Όσοι είναι μέλη  διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι, και εταίροι  κεφαλαιουχικών (δηλ. ΑΕ και ΕΠΕ) εταιρειών,  που έχουν συμβληθεί με το Δήμο ή την Κοινότητα, που αποτελούν εκλογικές περιφέρειες, όπου  προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα, με σύμβαση που αφορά μόνο προμήθεια, εκτέλεση δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχή υπηρεσιών,  παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους 5.000 ευρώ και άνω συνολικά ετησίως, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρίες αυτές υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%)  του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το ίδιο κώλυμα ισχύει και για όσους είναι εταίροι προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), καθώς και για κοινοπρακτούντα πρόσωπα.
4. Ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου νοούνται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕ, το οποίο κατά άρθρο 18, παρ. 1 του Ν. 2190/ 1920 (Α’ 37) , εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα αυτήν.
5. Ως διαχειριστές νοούνται οι τρίτοι (διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι) στους οποίους, είτε απευθείας με διάταξη του καταστατικού, είτε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕ, ανατίθεται η οργανική εκπροσώπηση αυτής, οι οποίοι θεωρούνται υποκατάστατοι του εν λόγω διοικητικού συμβουλίου και ενεργούν και αυτοί, ως όργανα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου της εταιρείας, με συνέπεια ο δεσμός τους με αυτήν να είναι ο ίδιος με το δεσμό του διοικητικού συμβουλίου προς την εταιρεία . Διαχειριστές νοούνται, επίσης, και οι εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, στους οποίους, κατά το άρθρο 16 του Ν. 3190/ 1955 (Α’ 91), ανήκει, εφόσον δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, η διαχείριση των εταιρεικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας, όπως, επίσης και ο τρίτος, μη εταίρος, στον οποίο κατά άρθρο 17, παρ. 1 του Ν. 3190/ 1955, ανατίθεται η εκπροσώπησή της για ορισμένο ή μη χρόνο.
6. Οι εταίροι και τα μέλη των συμβεβλημένων προσωπικών εταιρειών (ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων), ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής στο εταιρεικό κεφάλαιο, αλλά, παρά μόνο, με τη συνδρομή της πλήρωσης των προϋποθέσεων της περ. α, της παρ. 3 του άρθρου 29 ΚΔΚ 
iv. Αν Δήμος ή Κοινότητα συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση που συμβάλλεται, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αντιπροσώπους του Δήμου ή της Κοινότητας που μετέχουν στη διοίκηση αυτών, εφόσον είναι δημόσιες, δημοτικές ή κοινοτικές.

v. Δεν αποτελούν κώλυμα η ιδιότητα μέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με το Δήμο, στον οποίο το μέλος της Διοίκησης ή ο υπάλληλος επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών αυτών.

vi. Όσοι θέτουν υποψηφιότητα για αξίωμα στις περιφερειακές εκλογές.

○ 4. Ασυμβίβαστα
Για όσους εκλεγούν δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας τα κωλύματα που αναλύθηκαν στην ενότητα 3 αποτελούν ταυτόχρονα και ασυμβίβαστα. Επιπλέον όμως από 1.1.2011 θα ισχύουν και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 14 του Ν.3852/2010. Επομένως τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να είναι κατά τη διάρκεια της θητείας τους:


i. Διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, πλην αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι Δήμοι, στους οποίους έχουν εκλεγεί.
ii. Προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης  του Δημοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους Δήμους στα διοικητικά όρια  του νέου δήμου. Ασυμβίβαστο δεν έχουν οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ.
iii.  Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος,  στους Δήμους, στους οποίους έχουν την έδρα τους τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα.
iv. Οι οφειλέτες, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, του Δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του ίδιου Δήμου όπου έχουν εκλεγεί, καθώς και των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και των κοινωφελών επιχειρήσεων αυτών, καθώς και της Κοινότητας, που αποτελεί εκλογική περιφέρεια. Αυτοί οφείλουν να εξοφλήσουν  την οφειλή τους μέχρι την ημέρα εγκατάστασης των δημοτικών αρχών. Σε διαφορετική περίπτωση, εκπίπτουν από το αξίωμά τους .

v. Όποιοι μεταδημοτεύσουν στη διάρκεια της θητείας τους σε άλλο Δήμο από αυτόν που έχουν εκλεγεί εκπίπτουν του αξιώματός τους.

Αντίθετα, δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς δημοτικών ακινήτων, εφόσον η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία, καθώς και οι ιδιότητα μέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με το Δήμο με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.

Η ύπαρξη του ασυμβιβάστου και η έκπτωση από το αξίωμα αιρετού διαπιστώνεται με απόφαση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος Δήμος, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση κατά της απόφασης ανακήρυξής του. Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Ν. 3852/10.

Σημειώνεται ότι για τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους και τους καθηγητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού, δεν υφίσταται κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο να εκλεγούν και να αναλάβουν οποιοδήποτε αξίωμα αιρετού οργάνου στους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με το άρθρο 16 του Ν. 3852/ 2010 εισάγεται η αναστολή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας του Δημάρχου, και μόνο σε Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων, ενώ παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα για την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών του Δημάρχου, του οποίου αναστέλλεται η επαγγελματική δραστηριότητα, από τον οικείο δήμο με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 282 του Ν. 3852/10, η αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011-2014 ισχύει για δήμους με πληθυσμό άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων. Επισημαίνεται ότι με τον όρο «αναστολή της επαγγελματικής δραστηριότητας» εννοείται η μη ενεργός συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος. Δεν περιλαμβάνονται δηλαδή τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζει κάποιος, π.χ. ως μέτοχος εταιρείας, τα οποία προκύπτουν χωρίς την παροχή ανάλογης απασχόλησης του αιρετού.
 


● ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
● ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ  -  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ   


○ 1. Υποψηφιότητες
Η υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του Δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου, του συμβούλου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμού αποκλείονται .

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα μόνο για ένα αξίωμα και μόνον σε ένα συνδυασμό . Για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι συγχρόνως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος σύμβουλος τοπικής κοινότητας.

Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς .
■ 1.1 Αριθμός Υποψηφίων για εκλογή δημοτικών αρχών
Καινοτομία του νέου νόμου είναι η διαίρεση των νέων συνενούμενων δήμων σε εκλογικές περιφέρειες που αντιστοιχούν στους συνενούμενους δήμους και κοινότητες καθώς και στα νυν δημοτικά διαμερίσματα των δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, τα οποία μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια αντιστοιχεί ορισμένος αριθμός από το συνολικό αριθμό των δημοτικών συμβούλων, ανάλογα με τον πληθυσμό της. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η  εγγύτερη εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών.

Απ’ την άλλη, ο δήμος στον οποίο δεν επέρχεται καμία μεταβολή με το Ν. 3852/2010 αποτελεί μια ενιαία εκλογική περιφέρεια.

Ο αριθμός των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται  στην υπ’ αριθμ. 46494/ 13.8.2010 (Β’ 1294) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανάλογα με τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή .

Ειδικά, η ως άνω απόφαση καθορίζει τον τελικό αριθμό εδρών που αντιστοιχούν στο συνενούμενο δήμο  λαμβάνοντας υπόψη και τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες, όταν οι συνενούμενοι δήμοι και κοινότητες υπερβαίνουν τους έξι (6), τότε ο αριθμός των μελών του δημοτικού τους συμβουλίου είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα, σε σχέση με το συνολικό τους πληθυσμό  και τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν στα  σημερινά δημοτικά διαμερίσματα των μεγάλων δήμων που αποτελούν ξεχωριστές εκλογικές περιφέρειες.

Επίσης, η αναλογική κατανομή πληθυσμού σε δημοτικά διαμερίσματα, ο οποίος, λόγω ελλειπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης, δεν ήταν δυνατόν να κατανεμηθεί, ορίζεται στο άρθρο 2ο της υπ’ αριθμ. 45892/ 11.8.2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 1292).

Κατόπιν των ανωτέρω,
■ 1.1.1 Για Δημοτικό Συμβούλιο
Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει , εκτός του υποψηφίου Δημάρχου, υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους κατ’ ελάχιστο αριθμό ίσο με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας. Παρέχεται δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού των υποψηφίων κάθε εκλογικής περιφέρειας μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου αριθμού των εδρών.  Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

Επομένως, ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο υποψήφιος Δήμαρχος,  κάθε συνδυασμού διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Α) Υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου σε νέο Δήμο, ο οποίος αποτελεί ενιαία εκλογική περιφέρεια

Δήμοι
(πληθυσμός) Ελάχιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων Μέγιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων
Έως και 2.000  13 20
2.001-5.000 17 26
5.001-10.000 21 32
10.001-30.000 27 41
30.001-60.000 33 50
60.001-100.000 41 62
Β) Υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου σε Δήμο με εκλογικές περιφέρειες

Στους Δήμους, που διαιρούνται σε διακριτές εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες συμπίπτουν είτε με το συνεννούμενο σημερινό ΟΤΑ είτε με τα δημοτικά διαμερίσματα  των δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων (περίπτωση β’ & γ’ άρθρου 25 Ν. 3852/2010) ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων των εδρών της καθεμίας εκλογικής περιφέρειας βάσει της υπ’ αριθμ. 46494/ 13.8.2010 (Β’ 1294) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διαμορφώνεται ως εξής:

Έδρες εκλογικής περιφέρειας Ελάχιστος Αριθμός Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων Μέγιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων
Μονοεδρική  1 3 .
Διεδρική 2 3
Τριεδρική 3 5
Αναλογούσες κατά εκλογικές περιφέρειες έδρες Ίσος με τις αναλογούσες κατά εκλογικές περιφέρειες  έδρες Αυξανόμενος έως 50% του αριθμού των εδρών της εκλογικής περιφέρειας


                  
Αναφορικά με την ένταξη τοπικών διαμερισμάτων και οικισμών σε εκλογικές περιφέρειες των Δήμων Πατρέων, Ηρακλείου Κρήτης και Λαρισσαίων, βλ. υπ’ αριθμ. 45546/ 10.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Επισημαίνεται ότι ένας συνδυασμός έχει δικαίωμα να μη δηλώσει υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Στην περίπτωση αυτή, για να είναι νόμιμη η δήλωση του συνδυασμού, απαιτείται να περιλαμβάνονται υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι τουλάχιστον στο ½ του συνόλου των εκλογικών περιφερειών, στις οποίες ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
■ 1.1.2 Για συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων

Στους δήμους που αποτελούνται από δημοτικές κοινότητες σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες συγκροτούνται συμβούλια, ανεξαρτήτως εάν αποτελούν έδρα του νέου Δήμου και ανεξαρτήτως πληθυσμού σε αντίθεση με ότι ίσχυε στον ΚΔΚ, κατά άρθρο  22, παρ. 3.

Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές ο συνδυασμός περιλαμβάνει και αριθμό υποψήφιων συμβούλων δημοτικής κοινότητας ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν . Είναι νόμιμος ο συνδυασμός όταν ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας είναι ίσος με τα 3/5 του αριθμού των μελών του συμβουλίου της .

Συγκεκριμένα:

Δημοτικές Κοινότητες
(πληθυσμός)
Συμβούλιο Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων  συμβούλων δημοτικής κοινότητας Μέγιστος αριθμός υποψηφίων συμβούλων δημοτικής κοινότητας
Έως 10000 5μελές 3 6
10001-50000 11μελές 7 12
50001 και άνω 15μελές 9 16

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται ο συνδυασμός να υποβάλλει υποψηφιότητες στο σύνολο των δημοτικών κοινοτήτων, αλλά για να είναι νόμιμη η δήλωση του συνδυασμού αρκεί να περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι σύμβουλοι για το 1/3 του συνόλου των δημοτικών κοινοτήτων . Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της .
1.1.3 Για συμβούλια τοπικής κοινότητας- Εκπροσώπους τοπικής κοινότητας.
Στους δήμους που αποτελούνται από τοπικές κοινότητες σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου άνω των 300 κατοίκων συγκροτούνται τριμελή συμβούλια ενώ στις τοπικές κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων εκλέγεται ένας εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας.

Επομένως στους δήμους που αποτελούνται από τοπικές κοινότητες, στις οποίες εκλέγεται συμβούλιο  ο συνδυασμός περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις υποψήφιους τοπικούς συμβούλους για κάθε τοπική κοινότητα, με δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν, ενώ νόμιμος είναι και ο συνδυασμός που έχει τουλάχιστον έναν υποψήφιο τοπικής κοινότητας .

Έτσι:
 Ο αριθμός των υποψηφίων εκπροσώπων κάθε τοπικής κοινότητας με πληθυσμό έως 300 κατοίκους ορίζεται μέχρι δύο

Τοπικές Κοινότητες
(πληθυσμός) Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων τοπ. συμβούλων  Μέγιστος αριθμός υποψηφίων τοπ. συμβούλων
Έως 300 1 1 2


Ενώ ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων τοπικών συμβούλων για κάθε τοπική κοινότητα  με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων καθορίζεται ως εξής :

Τοπικές Κοινότητες
(πληθυσμός) Συμβούλιο Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων τοπ. συμβούλων  Μέγιστος αριθμός υποψηφίων τοπ. συμβούλων
301-2000 3μελές 1 4

 

 

Ειδικότερα, για να είναι νόμιμη η δήλωση του συνδυασμού, απαιτείται να κατέλθουν υποψήφιοι στο 1/3 του συνόλου των τοπικών κοινοτήτων που εκλέγουν τριμελή συμβούλια . Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της .

Ωστόσο, η μη ύπαρξη υποψηφίου εκπροσώπου τοπικής κοινότητας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της δήλωσης του συνδυασμού.
1.2 Ποσόστωση υποψηφίων από τα δύο φύλα
Κάθε συνδυασμός πρέπει να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο (άνδρες – γυναίκες) σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας . Η ποσόστωση αυτή υπολογίζεται ξεχωριστά για το δημοτικό συμβούλιο και για κάθε  συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της .

Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων από τα δύο φύλα κάθε συνδυασμού που αντιστοιχεί στο 1/3 υπολογίζεται ως εξής:

• Υπολογίζουμε πρώτα το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου, και όχι του αριθμού των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού.

Ο πίνακας που ακολουθεί μας δίνει το 1/3 που αντιστοιχεί για τον υπολογισμό της ποσόστωσης στα Δημοτικά Συμβούλια. Έτσι έχουμε:

 Αριθμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου  1/3
για τον υπολογισμό της ποσόστωσης
13 4
17 6
21 7
27 9
33 11
37 12
41 14
45 15
49 16


• Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε στη συνέχεια, το ένα τρίτο (1/3) που αντιστοιχεί στον αριθμό των συμβούλων κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας σύμφωνα με τον αριθμό των συμβούλων που εκλέγεται σε αυτά.

Συμβούλιο δημοτικής κοινότητας Υπολογισμός ποσόστωσης Συμβούλιο τοπικής κοινότητας Υπολογισμός ποσόστωσης
5μελές 2 3μελές 1
11μελές 4 
15μελές 5 

Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων, που αντιστοιχεί στην ποσόστωση, θα πρέπει να δηλωθεί στο αντίστοιχο συμβούλιο. Επισημαίνεται ότι σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες ο συνδυασμός κατανέμει τον αριθμό των υποψηφίων που αντιστοιχεί στην ποσόστωση, όπως επιθυμεί.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Σε έναν δήμο που έχει 17μελές δημοτικό συμβούλιο, δύο 5μελείς δημοτικές κοινότητες, μία 11μελή δημοτική κοινότητα και δύο 3μελείς τοπικές κοινότητες, ο συνδυασμός πρέπει να δηλώσει 6 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους από κάθε φύλο, δύο υποψήφιους συμβούλους από κάθε φύλο σε κάθε μία από τις δύο 5μελείς δημοτικές κοινότητες, τέσσερις υποψηφίους συμβούλους από κάθε φύλο στην 11μελή δημοτική κοινότητα, και από έναν σύμβουλο από κάθε φύλο σε κάθε μία από τις δύο τοπικές κοινότητες. 

  Αριθμός υποψηφίων βάσει της ποσόστωσης
Δημοτικό συμβούλιο 17μελές 6
Δημοτικές κοινότητες  5μελείς 2
 5μελείς 2
 11μελής 4
Τοπικές κοινότητες 3μελείς 1
 3μελείς 1

Εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα :

Σε περίπτωση κατά την οποία, συνδυασμός δεν δηλώσει υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στο σύνολο των εκλογικών περιφερειών, τότε η ποσόστωση των δύο φύλων υπολογίζεται επί του αριθμού των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού.

Το ίδιο ισχύει και  σε περίπτωση κατά την οποία, συνδυασμός δηλώσει υποψήφιους συμβούλους ίσο με τα 3/5 των μελών του αντίστοιχου συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ίσο με το 1/3 των μελών του αντίστοιχου συμβουλίου της τοπικής κοινότητας. Δηλαδή η ποσόστωση των δύο φύλων υπολογίζεται επί του αριθμού των υποψηφίων συμβούλων της αντίστοιχης δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Συνεχίζοντας το προηγούμενο παράδειγμα, σε δήμο που έχει 17μελές δημοτικό συμβούλιο, εάν ο συνδυασμός δηλώσει 11 υποψηφίους για δημοτικό συμβούλιο, στις δύο 5μελείς δημοτικές κοινότητες δηλώσει από τρεις υποψηφίους, στην 11μελή δημοτική κοινότητα 7 υποψηφίους και στις δύο 3μελείς τοπικές κοινότητες δηλώσει από τρεις υποψηφίους, τότε, στην περίτπωση αυτή, ο συνδυασμός για να είναι νόμιμος και να ανακηρυχθεί θα πρέπει να δηλώσει 4 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους από κάθε φύλο, έναν υποψήφιο σύμβουλο από κάθε φύλο σε κάθε μία από τις δύο 5μελείς δημοτικές κοινότητες, δύο υποψηφίους συμβούλους από κάθε φύλο στην 11μελή δημοτική κοινότητα, και από έναν σύμβουλο από κάθε φύλο σε κάθε μία από τις δύο τοπικές κοινότητες. 

  Αριθμός υποψηφίων
βάσει της ποσόστωσης, υπολογισμένος στο σύνολο του αριθμού των μελών του συμβουλίου  Αριθμός υποψηφίων, στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού Αριθμός υποψηφίων βάσει της ποσόστωσης, υπολογισμένος στον αριθμό των υποψηφίων
Δημοτικό συμβούλιο 17μελές 6 11 4
Δημοτικές κοινότητες  5μελείς 2 3 1
 5μελείς 2 3 1
 11μελής 4 7 2
Τοπικές κοινότητες 3μελείς 1 3 1
 3μελείς 1 3 1

 

2. Κατάρτιση συνδυασμών
■ 2.1 Κατάρτιση Συνδυασμών Δήμων

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που την υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν.
Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:
• Το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού, το οποίο εκτός από μία σύντομη περιγραφή μπορεί και να απεικονίζεται .
• Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου Δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου Δημάρχου.
• Κατά εκλογική περιφέρεια σε αλφαβητική σειρά, τα επώνυμα, τα κύρια ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων με αλφαβητική σειρά επωνύμων. Παραπλεύρως και εντός παρενθέσεως σημειώνεται η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιοι.

Στην περίπτωση των Δήμων Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης και Λάρισας προτάσσονται πρώτα οι εκλογικές περιφέρειες που αντιστοιχούν στα σημερινά δημοτικά διαμερίσματα, με αριθμητική σειρά, και ακολουθούν οι λοιπές εκλογικές περιφέρειες με αλφαβητική σειρά.

Διευκρινίζεται ότι, αν στη δήλωση του συνδυασμού καθώς και στο ψηφοδέλτιο δεν αναγράφεται καμία ένδειξη για υποψήφιο δήμαρχο, ως υποψήφιος δήμαρχος θεωρείται ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού .

Για τις υποψήφιες δημοτικές συμβούλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου, ανεξαρτήτως του επωνύμου με το οποίο βρίσκονται εγγεγραμμένες στην οικογενειακή τους μερίδα ,

Σε ό,τι αφορά τα ονόματα των υποψηφίων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόματος του υποψηφίου και υποκοριστικό αυτού, καθότι είναι δυνατό με αυτό να είναι ευρύτερα γνωστός ο υποψήφιος. Στην περίπτωση αυτή το υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνομα και τίθεται μέσα σε παρένθεση .

2.1.1 Κατάρτιση συνδυασμών δήμων με δημοτικές κοινότητες
Στους δήμους κάτω των 100.000 κατοίκων που αποτελούνται από δημοτικές κοινότητες, μετά τα επώνυμα και τα ονόματα του υποψήφιου Δημάρχου και των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, αναγράφεται κατά αλφαβητική σειρά το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψήφιων μελών του κάθε συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, η οποία αναφέρεται  κατά αλφαβητική σειρά  .

2.1.2 Κατάρτιση συνδυασμών δήμων με τοπικές κοινότητες
Στους δήμους που αποτελούνται από τοπικές κοινότητες, μετά τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα του υποψήφιου Δημάρχου και των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων ή των συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων αναγράφεται πρώτα η ονομασία του τοπικού συμβουλίου κατά αλφαβητική σειρά και κάτω από αυτήν αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο [κατά αλφαβητική σειρά], [επίσης,] των υποψηφίων συμβούλων της τοπικής κοινότητας ή των υποψηφίων εκπροσώπων τοπικής κοινότητας με αλφαβητική σειρά επίσης .

Τονίζεται ότι δεν είναι δυνατή κατάρτιση συνδυασμού μόνο για δημοτική ή τοπική κοινότητα, χωρίς να περιλαμβάνει και υποψήφιο Δήμαρχο και υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Έμβλημα Συνδυασμού

Όνομα συνδυασμού

Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιου Δημάρχου
(υποψήφιος Δήμαρχος)

Εκλογική Περιφέρεια Κοσμά
……. (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, κατ’ αλφαβητική σειρά)

Εκλογική Περιφέρεια Λεωνιδίου
……. (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, κατ’ αλφαβητική σειρά)

Εκλογική Περιφέρεια Τυρού
……. (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, κατ’ αλφαβητική σειρά)

Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου
… (υποψήφιοι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά)

Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου
… (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά)
Τοπική Κοινότητα Βλησιδιάς
… (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά)
Τοπική Κοινότητα Κοσμά
… (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά)
Τοπική Κοινότητα Κουνουπιάς
… (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά)
Τοπική Κοινότητα Μαρίου
… (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά)
Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου
… (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά)
Τοπική Κοινότητα Πελετών
… (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά)
Τοπική Κοινότητα Πέρα Μελάνων
… (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά)
Τοπική Κοινότητα Πηγαδίου
… (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά)
Τοπική Κοινότητα Πλατανακίου
… (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά)
Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων
… (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά)
Τοπική Κοινότητα Πραγματευτή
… (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά)
Τοπική Κοινότητα Σαπουνακαίικων
… (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά)
Τοπική Κοινότητα Τσιταλίων
… (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά)
Τοπική Κοινότητα Τυρού
… (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά)

■ 2.2 Δικαιολογητικά για τη Δήλωση  Συνδυασμού
Η δήλωση συντάσσεται ατελώς σε απλό φύλλο χάρτου και επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά για κάθε έναν υποψήφιο :

 Για τους Έλληνες πολίτες:

α)  Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου που είναι υποψήφιοι,
β) Υπεύθυνη δήλωση  του υποψήφιου, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29 του ΚΔΚ
γ) Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος Δήμαρχος έχει καταθέσει το ποσό των 100 ευρώ και ο κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος δημοτικής κοινότητας της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3852/ 2010, δηλαδή του δημοτικού διαμερίσματος στα οποία διαιρούνται οι δήμοι με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, το ποσό των 50 ευρώ.
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010, καθώς και οι σύμβουλοι ή ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας δεν υποχρεούνται σε κατάθεση οποιουδήποτε ποσού.
δ) Υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου για τον υποψήφιο σύμβουλο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, στην οποία είναι υποψήφιος.

 Για τους πολίτες των λοιπών 26 κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

α)  Βεβαίωση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο κοινοτικών εκλογέων του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένοι
β) Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος δημοτικής κοινότητας της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3852/ 2010, δηλαδή του δημοτικού διαμερίσματος στα οποία διαιρούνται οι δήμοι με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, έχει καταθέσει το ποσό των 50 ευρώ.
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 καθώς και οι σύμβουλοι ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας δεν υποχρεούνται σε κατάθεση οποιουδήποτε ποσού.
γ) Υπεύθυνη δήλωση  , με την οποία θα δηλώνουν:
• την ιθαγένεια και τη διεύθυνση κατοικίας τους στην ελληνική επικράτεια
• τον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή εκλογικού διαμερίσματος, όπου ήταν εγγεγραμμένοι τελευταία στο κράτος μέλος καταγωγής τους
• ότι δεν έχουν στερηθεί κανένα πολιτικό τους δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής
• ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29 του ΚΔΚ
• ότι στο κράτος- μέλος καταγωγής τους δεν εξέπεσαν του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
• ότι δεν είναι υποψήφιοι για τις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα σε άλλο δήμο ούτε σε άλλο συνδυασμό του ιδίου δήμου
• ότι δεν έχουν ανάλογη ιδιότητα σε άλλα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιφέρει το ασυμβίβαστο για τους Έλληνες πολίτες
• την ημερομηνία, μετά από την οποία είναι υπήκοοι ενός κράτους- μέλους
• προκειμένου για τον υποψήφιο σύμβουλο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας στην οποία είναι υποψήφιος.
δ) Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητος (ταυτότητος ή διαβατηρίου).

 Για τους ομογενείς:

α)  Βεβαίωση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εκλογέων του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένοι.
β) Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος δημοτικής κοινότητας της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3852/ 2010, δηλαδή του δημοτικού διαμερίσματος στα οποία διαιρούνται οι δήμοι με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, έχει καταθέσει το ποσό των 50 ευρώ.
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010, καθώς και οι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας δεν υποχρεούνται σε κατάθεση οποιουδήποτε ποσού.
γ) Υπεύθυνη δήλωση  με την οποία θα δηλώνουν:
• την ιθαγένεια και τη διεύθυνση κατοικίας τους στην ελληνική επικράτεια
• τον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή εκλογικού διαμερίσματος, όπου ήταν εγγεγραμμένοι τελευταία στο κράτος καταγωγής τους
• ότι δεν έχουν στερηθεί κανένα πολιτικό τους δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής
• ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29 του ΚΔΚ
• ότι στο κράτος καταγωγής τους δεν εξέπεσαν του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
• ότι δεν είναι υποψήφιοι για τις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα σε άλλο δήμο ούτε σε άλλο συνδυασμό του ιδίου δήμου
• προκειμένου για τον υποψήφιο σύμβουλο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας στην οποία είναι υποψήφιος
• ότι γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα για την άσκηση των καθηκόντων σε περίπτωση εκλογής τους,
δ) Επικυρωμένο  αντίγραφο του κατά περίπτωση υφιστάμενου τίτλου διαμονής σε ισχύ.
ε) Επικυρωμένο  αντίγραφο του διαβατηρίου. Εξαιρούνται όσοι έχουν τίτλο παραμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει από τη χορήγηση του πενταετή συνεχή και νόμιμη παραμονή στη χώρα .

 Για τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών :

α)  Βεβαίωση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εκλογέων του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένοι
β) Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος δημοτικής κοινότητας της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3852/ 2010, δηλαδή του δημοτικού διαμερίσματος στα οποία διαιρούνται οι δήμοι με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, έχει καταθέσει το ποσό των 50 ευρώ.
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 καθώς και οι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας δεν υποχρεούνται σε κατάθεση οποιουδήποτε ποσού.
γ) Υπεύθυνη δήλωση  , με την οποία θα δηλώνουν:
• την ιθαγένεια και τη διεύθυνση κατοικίας τους στην ελληνική επικράτεια
• τον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή εκλογικού διαμερίσματος, όπου ήταν εγγεγραμμένοι τελευταία στο κράτος καταγωγής τους
• ότι δεν έχουν στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής
• ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29 του ΚΔΚ
• ότι στο κράτος  καταγωγής τους δεν εξέπεσαν του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
• ότι δεν είναι υποψήφιοι για τις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα σε άλλο δήμο ούτε σε άλλο συνδυασμό του ιδίου δήμου
• προκειμένου για τον υποψήφιο σύμβουλο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, στην οποία είναι υποψήφιος
• ότι γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα για την άσκηση των καθηκόντων σε περίπτωση εκλογής τους,
δ) Επικυρωμένο  αντίγραφο του κατά περίπτωση υφιστάμενου τίτλου διαμονής σε ισχύ.
ε) Επικυρωμένο  αντίγραφο του διαβατηρίου. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας κατοχής διαβατηρίου, κατά την έννοια της παρ. 1, εδάφιο γ’ του άρθρου 86 του Ν. 3386/ 2005 (Α’ 212) , όπως ισχύει, καθώς και όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες ή έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, των μελών της οικογένειας τους συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος προεδρικού διατάγματος 61/1999 (Α’ 63), καθώς και των προεδρικών διαταγμάτων 90/2008 (Α’ 138), 96/2008 (Α’ 152), 167/2008 (Α’ 223) και 81/2009 (Α’ 99), όπως έχουν τροποποιηθεί, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος (άρθρο 14, παρ. 3, περ. στ του Ν. 3838/ 2010) και όσοι είναι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων ή ειδικού δελτίου που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το Ν. 139/1975 (Α’ 176) και έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα από την αίτησης χορήγησης των παραπάνω τίτλων (άρθρο 14, παρ. 3, περ. ζ του Ν. 3838/ 2010).


Επισημαίνεται ότι, εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις που αφορούν στη νόμιμη κατάρτιση του συνδυασμού και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη .

■ 2.3 Υποβολή δήλωσης κατάρτισης Συνδυασμού     
Η δήλωση του συνδυασμού καταρτίζεται γραπτώς και υποβάλλεται στον Πρόεδρο των Πρωτοδικών

Η υποβολή της δήλωσης στον Πρόεδρο των Πρωτοδικών γίνεται είτε με:
 
 επίδοση από δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου Δημάρχου ή των υποψήφιων συμβούλων που την υποβάλλουν ή ενός εκλογέα δημότη είτε με
 παράδοση με απόδειξη  από τον υποψήφιο Δήμαρχο ή τους υποψήφιους συμβούλους .
Η επίδοση ή η παράδοση πραγματοποιείται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 12η ώρα βραδινή της 18ης Οκτωβρίου 2010 .

■ 2.4 Συμπληρωματική δήλωση συνδυασμού
Συμπλήρωση του συνδυασμού επιτρέπεται να γίνει μόνο μέχρι τη λήξη της 20ήμερης προθεσμίας που απαιτείται για την επίδοση ή παράδοση της δήλωσης του συνδυασμού στο αρμόδιο δικαστήριο, δηλ. μέχρι και την και την 12η ώρα βραδινή της 18ης Οκτωβρίου 2010, και μόνο προκειμένου να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό υποψηφίων συμβούλων. Στην περίπτωση αυτή η συμπληρωματική δήλωση υποβάλλεται μόνο από τον υποψήφιο Δήμαρχο . Επισυνάπτονται, δε, σε αυτή τα στοιχεία που αναγράφονται στην αμέσως προηγούμενη ενότητα 2.3, καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. 
■ 2.5 Παραίτηση – θάνατος υποψηφίου
Μετά την 18η Οκτωβρίου 2010 η δήλωση του συνδυασμού επιτρέπεται να συμπληρωθεί μόνο στην περίπτωση παραίτησης  ή θανάτου υποψηφίου Δημάρχου, η θέση του  οποίου καταλαμβάνεται είτε:
α) από νέο υποψήφιο είτε
β) από έναν από τους υποψήφιους συμβούλους .

Στην περίπτωση αυτή η συμπληρωματική δήλωση καταρτίζεται γραπτώς από την πλειοψηφία τουλάχιστον των υποψηφίων και επιδίδεται με απόδειξη στον Πρόεδρο των Πρωτοδικών μέχρι την 12η βραδινή της 5ης Νοεμβρίου 2010.

Η δήλωση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ενότητα 2.2. Επισυνάπτεται επιπλέον και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται.

Αν δεν έγινε αντικατάσταση, τη θέση του  Δημάρχου καταλαμβάνει ο δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Στην περίπτωση παραίτησης ή ανακήρυξής του ως υποψηφίου Δημάρχου κατά την προηγούμενη περίπτωση ή αποβιώσαντος υποψηφίου δημοτικού συμβούλου, υποψηφίου συμβούλου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας  ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας, τη θέση στον συνδυασμό μπορεί να καταλάβει νέος υποψήφιος. Στις περιπτώσεις αυτές η δήλωση επιδίδεται μόνο από τον υποψήφιο Δήμαρχο, ακόμα και μετά την 18η Οκτωβρίου 2010. Επισυνάπτονται, δε, σε αυτήν τα στοιχεία που αναγράφονται στις αμέσως προηγούμενες ενότητες 2.2 ή 2.4, καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η υποβολή της συμπληρωματικής δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας, αφού δεν προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή της. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον αντικαταστάτη υποψήφιο, όχι όμως πέραν την 12 βραδινή της 6ης Νοεμβρίου 2010.

Επισημαίνεται ότι συνδυασμός που λόγω παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων του, για τους οποίους δεν δηλώθηκε αντικαταστάτης περιέχει αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων ή συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας :
• μικρότερο από το ελάχιστο όριο της ποσόστωσης και από τα δύο φύλα, όπως αναλύεται στην ενότητα 1.2,
• μικρότερο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων από τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας
• μικρότερο αριθμό υποψηφίων συμβούλων δημοτικής κοινότητας από τα τρία πέμπτα (3/5) του αριθμό των μελών του συμβουλίου
• κανέναν υποψήφιο σύμβουλο για τοπική κοινότητα

θεωρείται νόμιμος και ανακηρύσσεται από το Πρωτοδικείο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ’
 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

1. Ανακήρυξη
Η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 γίνεται από το Πρωτοδικείο, στο οποίο υποβλήθηκαν οι δηλώσεις των συνδυασμών, τη δεκάτη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή μέχρι την 12η ώρα βραδινή της 23ης  Οκτωβρίου 2010.

Για την ανακήρυξη των συνδυασμών το οικείο Πρωτοδικείο εξετάζει:

● Το εμπρόθεσμο της υποβολής της δήλωσης, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων αντικατάστασης παραιτηθέντων ή αποβιωσάντων υποψηφίων
● Τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις ελάχιστο αριθμό υποψηφίων, καθώς και το μέγιστο αριθμό αυτών εντός του ορίου της προσαύξησης
● Το υποχρεωτικό ποσοστό των υποψηφίων συμβούλων που προβλέπεται από κάθε φύλο.
● Εάν το έμβλημα που χρησιμοποιεί ο συνδυασμός εμπίπτει στις απαγορεύσεις του νόμου
● Τον ορθό τρόπο αναγραφής (αλφαβητική σειρά) των ονομάτων των υποψηφίων
● Την πληρότητα των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στη δήλωση.


 Ο προτεινόμενος συνδυασμός είναι νόμιμος, εφόσον:
• Έχει συνταχθεί κατά τον τρόπο που περιγράφεται στις Παραγράφους 2.1. και 2.2. ανωτέρω
• Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα
• Περιλαμβάνει υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για το ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των εκλογικών περιφερειών
• Ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας
• Περιλαμβάνονται υποψήφιοι σύμβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των δημοτικών κοινοτήτων
• Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας είναι τουλάχιστον ίσος με τα τρία πέμπτα (3/5) του αριθμό των μελών του συμβουλίου
• Περιλαμβάνονται υποψήφιοι σύμβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των τοπικών κοινοτήτων που έχουν πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και εκλέγουν τριμελή συμβούλια
• Περιλαμβάνει  τουλάχιστον ένα υποψήφιο σε τριμελές συμβούλιο τοπικής κοινότητας
• Πληρούται η ποσόστωση των υποψηφίων από τα δύο φύλα, με την επιφύλαξη της παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων, για τους οποίους δεν δηλώθηκε αντικατάσταση.
• Δεν περιλαμβάνει υποψήφιο εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας

2. Κοινοποίηση

Τα αρμόδια Πρωτοδικεία  οφείλουν να κοινοποιήσουν αμέσως τις αποφάσεις ανακήρυξης των συνδυασμών στους οικείους Νομάρχες.

Οι Νομάρχες πρέπει να θεωρήσουν και να στείλουν αμέσως σε κάθε Δήμο πίνακα των συνδυασμών που έχουν ανακηρυχθεί, προκειμένου να περιληφθούν στο πρόγραμμα εκλογής.

Σε περίπτωση αντικατάστασης υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν μετά την 23η Οκτωβρίου 2010, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, το αρμόδιο Πρωτοδικείο κοινοποιεί αμέσως τη μεταβολή αυτή στο Νομάρχη, και αυτός στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα για την έκδοση και δημοσίευση συμπληρωματικού προγράμματος εκλογής.

Οι Νομάρχες  οφείλουν να γνωστοποιήσουν άμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τηλεομοιοτυπία (fax) το όνομα κάθε συνδυασμού που έχει ανακηρυχθεί, καθώς και το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο όλων των υποψηφίων Δημάρχων του νομού τους.

3. Δικαιώματα του συνδυασμού

Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα  να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και δύο αναπληρωτές του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψήφιου Δημάρχου.

Επίσης, κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίζει πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου Δημάρχου. Ο πληρεξούσιος αυτός ενεργεί για λογαριασμό του συνδυασμού, σύμφωνα με το νόμο, οτιδήποτε μπορεί να ενεργήσει ο υποψήφιος Δήμαρχος κατά τη διεξαγωγή της εκλογής.

Δεν μπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι συνδυασμών ειδικά για τις εκλογές του Νοεμβρίου:
• ο δήμαρχος
• οι δημοτι¬κοί σύμβουλοι
• οι  τοπικοί σύμβουλοι
• οι σύμβουλοι του δημοτικού διαμερίσματος
• όποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν
• όσοι δεν μπορούν να εκλεγούν ΄εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των συνδυασμών .

Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών και οι αναπληρωτές τους έχουν δικαίωμα να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της εκλογής, ώσπου να σφραγιστούν οι σάκοι, και να υποβάλλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.

4. Υποχρεώσεις υπηρεσιών
Α. Δήμοι - Κοινότητες
Με ευθύνη των Δημάρχων και των Προέδρων των Κοινοτήτων την 17η και 18η Οκτωβρίου 2010 και μέχρι την 24η ώρα, τα δημαρχεία και τα κοινοτικά καταστήματα θα είναι ανοικτά για την απρόσκοπτη χορήγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών προς όλους τους υποψηφίους. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά την 30η Οκτωβρίου και μέχρι την 24η ώρα, για την περίπτωση τυχόν παραίτησης υποψηφίου, καθώς και μέχρι την 24η ώρα της 6ης Νοεμβρίου για την περίπτωση τυχόν θανάτου υποψηφίου. Τέλος, θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά την 11η Νοεμβρίου και μέχρι την 24η ώρα, για την περίπτωση τυχόν παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου Δημάρχου πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία.

Β. Περιφέρειες – Πρωτοδικεία - ΔΟΥ
Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών της Χώρας οφείλουν να μεριμνήσουν, ώστε τα Πρωτοδικεία της περιφέρειάς τους να παραμείνουν ανοικτά από το πρωί μέχρι την 24η ώρα:
 της Κυριακής 17 Οκτωβρίου 2010, τελευταία ημέρα υποβολής της δήλωσης των συνδυασμών
 του Σαββάτου 23 Οκτωβρίου 2010, ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων
 του Σαββάτου 30 Οκτωβρίου 2010, για την περίπτωση τυχόν παραίτησης υποψηφίου 
 του Σαββάτου 6 Νοεμβρίου 2010, για την περίπτωση τυχόν θανάτου υποψηφίου 
 της Πέμπτης 11 Νοεμβρίου 2010, για την περίπτωση τυχόν παραίτησης υποψηφίου Δημάρχου πριν την επαναληπτική ψηφοφορία
 της Παρασκευής 12 Νοεμβρίου, για την περίπτωση αντικατάστασης υποψηφίου Δημάρχου λόγω παραίτησης ή θανάτου πριν την επαναληπτική ψηφοφορία.

Τέλος, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) της έδρας των Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτές τις ίδιες ημέρες και ώρες, προκειμένου να προμηθευτούν οι υποψήφιοι τα απαραίτητα παράβολα.
 

● ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ’
● ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
1. Γενικά

Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί. Έχουν σχήμα ορθογώνιο και εκτυπώνονται με φροντίδα και ευθύνη των συνδυασμών. Τα τυπογραφικά στοιχεία των ψηφοδελτίων πρέπει να είναι σε μαύρη απόχρωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ΚΔΚ οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να παραδώσουν με απόδειξη στο δήμαρχο, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς τους.
2. Περιεχόμενο Ψηφοδελτίων
Σε όλα τα ψηφοδέλτια υποψηφίων συνδυασμών  σημειώνονται στο επάνω μέρος το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού, όπως  έχουν δηλωθεί και αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης.

Επισημαίνεται, τα ακόλουθα, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 45722/ 10.8.2010 (Β’ 1297) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
● Σε Δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια και δεν αποτελούνται από δημοτικές ή τοπικές κοινότητες (πχ Δήμος Νέας Σμύρνης) κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία:
1. Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού
2. το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου Δημάρχου με τη σχετική ένδειξη
3. τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων με αλφαβητική σειρά

● Σε Δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, και αποτελούνται από δημοτικές ή τοπικές κοινότητες (πχ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Νομού Αρκαδίας), κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε  δημοτική ή τοπική κοινότητα, το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία:
1. Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού
2. το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου Δημάρχου με τη σχετική ένδειξη
3. τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων με αλφαβητική σειρά
4. την ονομασία της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας,
5. τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα, με αλφαβητική σειρά,  των υποψηφίων   συμβούλων  της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.

Οι υπό στοιχεία 1, 2 και 3 καταγραφές αποτελούν το πρώτο μέρος και οι υπό στοιχεία 4 και 5 καταγραφές αποτελούν το δεύτερο μέρος του ψηφοδελτίου.
 
• Σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές  περιφέρειες,  κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε  δημοτική ή τοπική κοινότητα, το οποίο  περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία:
1. Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού
2. το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου Δημάρχου με τη σχετική ένδειξη
3. τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, με αλφαβητική σειρά, της αντίστοιχης  εκλογικής περιφέρειας, όπου ανήκει η δημοτική ή τοπική κοινότητα
4. τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα, με αλφαβητική σειρά, όλων των υπολοίπων υποψηφίων  δημοτικών  συμβούλων, των λοιπών εκλογικών περιφερειών, με σχετική ένδειξη της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι
5. την ονομασία της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας 
6. τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα, με αλφαβητική σειρά,  των υποψηφίων   συμβούλων  της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.

Οι υπό στοιχεία 1, 2 και 3 καταγραφές αποτελούν το πρώτο μέρος, οι υπό στοιχείο 4 καταγραφές αποτελούν το δεύτερο μέρος, και οι υπό  στοιχεία 5 και 6 το τρίτο μέρος του ψηφοδελτίου.

Σημειώνεται ότι σε όσους Δήμους αποτελούνται από δημοτικές ή τοπικές κοινότητες τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού θα φέρουν και το προαναφερόμενο τρίτο μέρος, με την σχετική ένδειξη, μόνο στην περίπτωση που έχουν υποψηφίους στην αντίστοιχη δημοτική ή τοπική κοινότητα.

Σε όσους Δήμους γίνει επαναληπτική ψηφοφορία την 14η Νοεμβρίου 2010, τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκλογή αυτή θα είναι τα ίδια με τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν την πρώτη Κυριακή, δηλαδή την  7η Νοεμβρίου 2010


3. Σταυρός προτίμησης

Ο εκλογέας εκφράζεται υπέρ των υποψηφίων με σταυρό προτίμησης, ο οποίος σημειώνεται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου. Ο σταυρός σημειώνεται με στυλό  μαύρης ή μπλε απόχρωσης δίπλα στο ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου είτε δεξιά είτε αριστερά. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο θεωρείται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος  και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3852/ 2010.

Στον υποψήφιο Δήμαρχο δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.

Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν τίθεται σταυρός προτίμησης, αφού αυτή διεξάγεται ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους Δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ύπαρξη όμως σταυρού προτίμησης σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται την ακυρότητα αυτού.
3.1  Σταυροί προτίμησης σε Δήμους που αποτελούν ενιαία  εκλογική περιφέρεια

Στους δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια ο  εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έναν ή δύο ή τρεις υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, δηλαδή μπορεί να βάλει μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης.

Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν περισσότεροι από τους προβλεπόμενους σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς  να  λαμβάνεται όμως υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης .

■ 3.2 Σταυροί  προτίμησης σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες

Στους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο  εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του:

1.α. σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι μονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική
β. σε έναv ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες ή/και

2. σε έναν  υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.

Δηλαδή, ο εκλογέας μπορεί να θέσει έναν ή περισσότερους σταυρούς προτίμησης, ανάλογα με τις έδρες της εκλογικής του περιφέρειας, σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της εκλογικής περιφέρειας, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένος, και έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών.

Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν σε κάποιο μέρος του περισσότεροι από τους κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενους σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης για τους υποψήφιους του μέρους αυτού .

3.3 Σταυροί προτίμησης σε υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπροσώπους τοπικής κοινότητας.

Επίσης, ο  εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έναν ή δύο υποψηφίους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και σε  έναν υποψήφιο σύμβουλο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.

 


● ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
● ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Γενικά

Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται στον επιτυχόντα συνδυασμό, σε αυτόν, δηλαδή, που έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων του Δήμου, και στους επιλαχόντες συνδυασμούς. Σε αυτή την περίπτωση, ο επιτυχών συνδυασμός λαμβάνει τα 3/5 του συνολικού αριθμού των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, αν το ποσοστό του είναι μέχρι 60%, ενώ τα υπόλοιπα δύο πέμπτα των εδρών κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών. Σε περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασμός λάβει ποσοστό ψήφων μεγαλύτερο του 60% των εγκύρων ψηφοδελτίων, οι έδρες κατανέμονται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών, μη κωλυομένου του επιτυχόντος να λάβει έδρες περισσότερες από τα 3/5 του συνολικού αριθμού των εδρών. Αν κανένας συνδυασμός δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή ανάμεσα στους υποψηφίους Δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Σε αυτή την περίπτωση, οι μισές έδρες κατανέμονται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών βάσει του αποτελέσματος της πρώτης εκλογής, ενώ οι υπόλοιπες έδρες κατανέμονται μεταξύ των δύο μετεχόντων στην επαναληπτική εκλογή συνδυασμών, έτσι ώστε ο επιτυχών συνδυασμός να λάβει, οπωσδήποτε, τα τρία πέμπτα (3/5) του συνολικού αριθμού των εδρών του δημοτικού συμβουλίου.

Καινοτομία του νέου συστήματος είναι ότι έδρα λαμβάνει και ο συνδυασμός με τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων και όχι, μόνο, αυτός που έχει λάβει αριθμό ψήφων ίσο με το εκλογικό μέτρο. Με το δικαιότερο αυτό τρόπο επιτυγχάνεται η εκπροσώπηση συνδυασμών που έλαβαν ικανό αριθμό ψήφων σε εκλογικές περιφέρειες, αλλά στο σύνολο του δήμου δεν μπόρεσαν να λάβουν το εκλογικό μέτρο.

Σημειώνεται ότι η κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου στον επιτυχόντα και επιλαχόντες συνδυασμούς γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια και σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες. Ακολούθως, στους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες θα ακολουθήσει η διαδικασία κατανομής των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
 
1. Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου σε περίπτωση ανάδειξης επιτυχόντος συνδυασμού από την πρώτη Κυριακή

α. Ο επιτυχών συνδυασμός λαμβάνει ποσοστό από 50% +1 ψήφους μέχρι και 60%

Από το σύνολο των εδρών των δημοτικού συμβουλίου τα 3/5 ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 κατανέμονται στους επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε καθένας από αυτούς. Έτσι, οι έδρες που λαμβάνει ο πρώτος συνδυασμός, καθώς και οι επιλαχόντες, διαμορφώνονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί .

Πληθυσμός δήμου Αριθμός δημοτικών συμβούλων Έδρες επιτυχόντα συνδυασμού Έδρες επιλαχόντων συνδυασμών
Έως 2000 13 8 5
2001-5000 17 10 7
5001-10000 21 13 8
10001-30000 27 16 11
30001-60000 33 20 13
60001-100000 41 25 16
100001-150000 45 27 18
150001 και άνω 49 29 20


Σε όλους τους Δήμους, ανεξαρτήτως πληθυσμού, επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός που έλαβε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Επιλαχόντες είναι οι συνδυασμοί που έλαβαν έστω και μία έδρα. Οι συνδυασμοί αυτοί αποτελούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

i. Για την αναλογική κατανομή των εδρών της μειοψηφίας στους επιλαχόντες συνδυασμούς πρέπει, κατ’ αρχάς, να υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο (ε.μ.).

Το εκλογικό μέτρο δίδεται από τον ακόλουθο τύπο:

ε.μ. = εψσμ + 1 (παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους)
              ν
όπου
εψσμ= αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων συνόλου μειοψηφίας (δηλ. αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών εκτός του επιτυχόντος)
ν= αριθμός των εδρών που αντιστοιχεί στα 2/5.

Τονίζουμε ότι για την κατανομή των εδρών και τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα .

Επομένως το εκλογικό μέτρο διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους του αριθμού που προκύπτει:


Συνολικός αριθμός εδρών Δημοτικού Συμβουλίου Εκλογικό Μέτρο

13
εψσμ +1
           5


17
εψσμ+1
           7


21 εψσμ+1
           8


27
εψσμ+1
          11


33
εψσμ+1
          13


41
εψσμ+1
          16


45
εψσμ+1
          18


49
εψσμ+1
           20

 

ii. Στη συνέχεια ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής.

• Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, τότε οι επιλαχόντες συνδυασμοί ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης, ανεξαρτήτως εάν έχουν λάβει έστω και μία έδρα. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω . 

• Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διενεργείται κλήρωση  από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

• Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε επιλαχών συνδυασμός.

• Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσοτέρων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.

 


β. Ο επιτυχών συνδυασμός λαμβάνει ποσοστό πάνω από 60%

Όταν ένας συνδυασμός σε Δήμο  συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από 60%, τότε η κατανομή των εδρών, τόσο του επιτυχόντος όσο και των επιλαχόντων συνδυασμών γίνεται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που μετέχουν στις εκλογές. Πιο συγκεκριμένα:

ι. Για την αναλογική κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου πρέπει κατ’ αρχάς να υπολογιστεί το εκλογικό μέτρο (ε.μ.).

Το εκλογικό μέτρο δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

ε.μ. =  σεψ + 1 (παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους)
              ν

όπου σεψ: το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών (επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασμών)
ν: ο αριθμός των εδρών που αντιστοιχούν στο Δημοτικό Συμβούλιο

Επομένως, το εκλογικό μέτρο διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους του αριθμού που προκύπτει:


Συνολικός αριθμός εδρών
Δημοτικού Συμβουλίου Εκλογικό Μέτρο

13
σεψ +1
         13

17
σεψ +1
          17

21 σεψ+1
          21


27
σεψ+1
           27


33
σεψ+1
           33


41
σεψ+1
           41


45
σεψ+1
           45

49
σεψ+1
           49


ιι. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο επιτυχών συνδυασμός μπορεί να λάβει αριθμό εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των 3/5.

• Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, τότε οι συνδυασμοί  ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς, όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω .

• Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διενεργείται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.

• Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε  συνδυασμός.

• Εάν υπάρξει ίσος αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συνδυασμών, το αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση.


γ. Κατανομή εδρών δημοτικού  συμβουλίου σε περίπτωση ανακήρυξης ενός μόνο συνδυασμού

Εάν έχει ανακηρυχθεί μόνο ένας συνδυασμός υποψηφίων, τότε όλες οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται στον συνδυασμό αυτό. Οι υποψήφιοι ταξινομούνται ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει και καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Όσοι δεν καταλάβουν θέση κατά τα προηγούμενα, εκλέγονται αναπληρωματικοί κατά την ίδια σειρά.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζεται εκλογικό μέτρο ούτε λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό ψήφων που έχει συγκεντρώσει ο συνδυασμός.


○ 2 Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Η διαδικασία που περιγράφηκε στο 1.1 ανωτέρω ακολουθείται προκειμένου να προκύψει η κατανομή των εδρών μεταξύ επιτυχόντος και επιλαχόντων στο σύνολο του δήμου. Στη συνέχεια οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ επιτυχόντος και επιλαχόντων ανά εκλογική περιφέρεια ως εξής :

α) αποδίδουμε στον επιτυχόντα συνδυασμό μία έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοί του στην οικεία εκλογική περιφέρεια

β) στη συνέχεια παίρνουμε το μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό, ο οποίος έχει εξασφαλίσει συμμετοχή στο δημοτικού συμβούλιο, και υπολογίζουμε το εκλογικό μέτρο ως εξής:

ε.μ. = [εψσ]+ 1
               ν
όπου
εψσ: αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων συνδυασμού στο δήμο
ν: αριθμός των εδρών που δικαιούται στο δήμο

γ) Διαιρούμε τον αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων του σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

● Εάν ο συνδυασμός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο δημοτικό συμβούλιο, ο αριθμός τους συμπληρώνεται με τη διάθεση ανά μίας από κάθε εκλογική περιφέρεια όπου διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά , αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.

● Εάν δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασμού σε μια εκλογική περιφέρεια, οι έδρες αυτές παραμένουν κενές, δεν προσκυρώνονται στον επιτυχόντα συνδυασμό και μειώνεται ανάλογα ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Οι έδρες που κατανέμονται σύμφωνα με τα παραπάνω αφαιρούνται από τις διαθέσιμες έδρες της εκλογικής περιφέρειας.

● Εάν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας.

● Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εδρών στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες.

● Εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραμένουν αδιάθετες έδρες για το συνδυασμό, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες όπου ο συνδυασμός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.

Με την ίδια διαδικασία κατανέμονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής.

Τέλος, οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και για όλους τους επιλαχόντες  συνδυασμούς καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοί του στις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες.

Τυχόν αδιάθετες έδρες δεν κατανέμονται και μειώνεται αναλόγως ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

 


○ 3. Αντικατάσταση υποψηφίου πριν από την επαναληπτική εκλογή

Εάν υποψήφιος Δήμαρχος παραιτηθεί ή αποβιώσει πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία, είναι δυνατή η αντικατάστασή του κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 35 του Ν.3582/ 2010.

Οι χρονικές προθεσμίες που προβλέπονται για τη διαδικασία αυτή είναι περιορισμένες, αφού και ο χρόνος διεξαγωγής των επαναληπτικών εκλογών είναι καθορισμένος. Έτσι, η παραίτηση του υποψήφιου Δημάρχου επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του Πρωτοδικείου μέχρι τη 12η ώρα βραδινή της 11ης Νοεμβρίου 2010 .

Αμέσως συγκαλούνται οι υποψήφιοι του συνδυασμού του παραιτηθέντος Δημάρχου και δηλώνουν νέο υποψήφιο Δήμαρχο. Δεν είναι αναγκαστικό αυτός να είναι μεταξύ των υποψηφίων συμβούλων, αλλά εάν τυχόν κάποιος υποψήφιος σύμβουλος δηλωθεί ως υποψήφιος Δήμαρχος, τότε η θέση του ως συμβούλου στο ψηφοδέλτιο μένει κενή και δεν συμπληρώνεται. Η δήλωση  για το νέο υποψήφιο Δήμαρχο επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του Πρωτοδικείου μέχρι την 12η ώρα βραδινή της 12ης Νοεμβρίου 2010. Εάν δεν υποβληθεί δήλωση μέχρι την ημερομηνία αυτή, τότε δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος και εκλέγεται Δήμαρχος ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Η ανακήρυξη, δε, του νέου υποψήφιου Δημάρχου, σε δημόσια συνεδρίαση από το Πρωτοδικείο μπορεί να γίνει ακόμη και στις 13 Νοεμβρίου 2010.

4. Επανάληψη της ψηφοφορίας
Εάν κανένας συνδυασµός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων (δηλ. 50%+1 ψήφο), η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή ανάµεσα µόνο στους υποψήφιους δηµάρχους των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά μόνο ο δήμαρχος. Συνεπώς, δεν υπάρχει σταυροδοσία.

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήµαρχος και ο συνδυασµός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων (δηλ. 50%+1 ψήφο).

Εάν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασµοί ισοψηφήσουν, το αρµόδιο Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού.

Στην περίπτωση της επαναληπτικής ψηφοφορίας, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές σε δύο φάσεις που ονομάζονται κατανομές και έχουν ως ακολούθως:

α. Η πρώτη (Α)  κατανομή διανέμει αναλογικά τις μισές έδρες του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, τότε αυτό στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα.

β. Η δεύτερη (Β) κατανομή διανέμει τις υπόλοιπες έδρες του δημοτικού συμβουλίου.

Επομένως, με βάση τον αριθμό των εδρών των δημοτικών συμβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε κάθε μία από τις δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής:

Συνολικός αριθμός εδρών Δημοτικού Συμβουλίου Έδρες Α’ Κατανομής Έδρες Β’ Κατανομής
13 7 6
17 9 8
21 11 10
27 14 13
33 17 16
41 21 20
45 23 22
49 25 24


i. Για την αναλογική κατανομή των εδρών της Α’ κατανομής του δημοτικού συμβουλίου πρέπει, κατ’ αρχάς, να υπολογιστεί το εκλογικό μέτρο (ε.μ.)

Το εκλογικό μέτρο δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

ε.μ. =  σεψ +1   (παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους)
              ν
όπου:
σεψ= σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν στην αρχική ψηφοφορία
ν= ο αριθμός των εδρών της Α’ κατανομής

Επομένως, το εκλογικό μέτρο διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους του αριθμού που προκύπτει:


Συνολικός αριθμός εδρών Δημοτικού Συμβουλίου Έδρες Α’ Κατανομής Εκλογικό μέτρο
(παραλειπομένου του κλάσματος στο τελικό αποτέλεσμα)
13 7 σεψ πρώτης Κυριακής+1
7
17 9 σεψ πρώτης Κυριακής+1
9
21 11 σεψ πρώτης Κυριακής +1
11
27 14 σεψ πρώτης Κυριακής +1
14
33 17 σεψ πρώτης Κυριακής +1
17
41 21 σεψ πρώτης Κυριακής +1
21
45 23 σεψ πρώτης Κυριακής +1
23
49 25 σεψ πρώτης Κυριακής +1
25

ii. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού της αρχικής ψηφοφορίας διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

• Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση της Α΄ κατανοµής, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους .
• Εάν συνδυασµοί έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διενεργείται κλήρωση.
• Εάν και µετά τη διανοµή εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού.

iii. Για τη διάθεση των εδρών της Β΄ κατανοµής υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασµό, ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζοµένων και των εδρών που κατανεµήθηκαν σε αυτόν από την Α΄ κατανοµή, τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών.
Οι έδρες της Β΄ κατανοµής που αποµένουν προς διάθεση µετά την παραχώρηση των εδρών στον επιτυχόντα συνδυασµό διατίθενται στον άλλο συνδυασµό που έλαβε µέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία.

Στην περίπτωση όπου λόγω του µικρού αριθµού εδρών που τους έχουν κατανεµηθεί από την Α΄ κατανοµή, ο επιτυχών συνδυασµός δεν µπορεί να συµπληρώσει τον αριθµό των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β΄ κατανοµής και δεν γίνεται καµία µεταβολή στη διάθεση των εδρών της Α΄ κατανοµής ανάµεσα στους υπόλοιπους συνδυασµούς.


Οριακές περιπτώσεις ισοψηφίας

• Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική ψηφοφορία µετέχουν οι υποψήφιοι δήµαρχοι όλων των συνδυασµών που ισοψήφησαν.
• Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική µετέχουν ο υποψήφιος δήµαρχος του πρώτου σε αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασµού και οι υποψήφιοι δήµαρχοι των συνδυασµών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.

5. Κατανομή εδρών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας

Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 36 του Ν. 3852/ 2010 για τον αριθμό των συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας ισχύει ο παρακάτω πίνακας:

Πληθυσμός δημοτικής κοινότητας Αριθμός συμβούλων Έδρες επιτυχόντος συνδυασμού Έδρες επιλαχόντων συνδυασμών
Έως 10000 5 3 2
10001-50000 11 7 4
50001 και άνω 15 9 6


Ο συνδυασµός του επιτυχόντος δηµάρχου στις δηµοτικές εκλογές λαµβάνει τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συµβούλων σε κάθε δηµοτική κοινότητα και τα δύο πέµπτα (2/5) λαµβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασµοί, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα Κεφάλαια 1, 3 και 4 ανωτέρω .

Αν σε δηµοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασµού του επιτυχόντος δηµάρχου, οι έδρες του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των υπόλοιπων συνδυασµών κατ’ ανάλογη εφαρµογή του Κεφαλαίου 1α. ανωτέρω.

Για την κατανοµή των εδρών των συµβούλων των δηµοτικών κοινοτήτων σε κάθε δηµοτική κοινότητα λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός υποψήφιου δηµάρχου σε όλα τα εκλογικά τµήµατα της εδαφικής περιφέρειας του δήµου.
6. Εκλογή συμβούλων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3852/ 2010 ισχύει ο παρακάτω πίνακας:

Πληθυσμός τοπικής κοινότητας Αριθμός συμβούλων
Έως 300 1 (εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας)
301-2000 3


i.Για την αναλογική κατανομή των εδρών της τοπικής κοινότητας πρέπει, κατ’ αρχάς, να υπολογιστεί το εκλογικό μέτρο ε.μ.).

Το Εκλογικό μέτρο δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

ε.μ. =  σεψ +1   (παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους)
              3
όπου:
σεψ= σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν στην αρχική ψηφοφορία
3= ο αριθμός των εδρών της τοπικής κοινότητας

ii. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης .

• Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που συµµετέχουν στην κατανοµή µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ όλων αυτών των συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα που έχουν.
• Αν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση.
• Αν και µετά τη διανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέµονται ανά µία, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός.
• Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε το εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.
• Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ αυτών κλήρωση από το αρµόδιο Πρωτοδικείο.


Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός για το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας, ο πρόεδρος του συµβουλίου τοπικής κοινότητας και οι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από το µοναδικό αυτό συνδυασµό.

Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο µόνο συνδυασµοί για το συµβούλιο τοπικής κοινότητας ή για τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας και ισοψηφίσουν, το Πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασµού. Στην περίπτωση αυτή στατριµελή συµβούλια τοπικής κοινότητας κατανέµονται στον πλειοψηφούντα συνδυασµό δύο (2) έδρες και στον επιλαχόντα συνδυασµό µία (1) έδρα.

Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαµβάνει ο συνδυασµός που πλειοψήφησε στην τοπική κοινότητα.

Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Στα τριµελή συµβούλια τοπικής κοινότητας ο πρώτος συνδυασµός εκλέγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασµοί από έναν σύµβουλο τοπικής κοινότητας. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί για τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασµού, ο οποίος και λαµβάνει την έδρα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας.

Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το Πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.


7. Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών
Οριακή περίπτωση ισοψηφίας είναι να έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και να ισοψηφήσουν, οπότε το Πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού. Στην περίπτωση αυτή οι έδρες των συμβούλων κατανέμονται κατά τα 3/5 στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 στον επιλαχόντα.


● ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
● ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μετά την κατανομή των εδρών στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες συνδυασμούς, τακτικοί δημοτικοί  σύμβουλοι εκλέγονται, ανά εκλογική περιφέρεια, από τους υποψήφιους καθενός συνδυασμού, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια.

Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, τακτικοί δημοτικοί  σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς . Στην περίπτωση αυτή, ο επιλεγόμενος, από την πλειοψηφία των υποψηφίων του συνδυασμού, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ως υποψήφιος δήμαρχος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ή θανόντος υποψήφιου Δημάρχου, θεωρείται πρώτος επιτυχών σύμβουλος του συνδυασμού, ανεξαρτήτως των σταυρών προτίμησης που έλαβε κατά την πρώτη ψηφοφορία .

Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθμού εδρών σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, τότε ο υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα αυτής όπου ο συνδυασμός έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, και σε περίπτωση ίσου αριθμού ψήφων σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες διενεργείται κλήρωση από το Πρωτοδικείο, που ανακήρυξε τα τακτικά μέλη.

Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών (επιτυχόντος και επιλαχόντων) είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.

Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, σε οποιαδήποτε σειρά κατάταξης, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.

2. Σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων

Μετά την κατανομή των εδρών στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες συνδυασμούς, τακτικοί σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς των υποψηφίων Δημάρχων αυτοί που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 

Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών (επιτυχόντος και επιλαχόντων) είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων τους συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.

Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, σε οποιαδήποτε σειρά κατάταξης, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση .

3. Σύμβουλοι Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Μετά την κατανομή των εδρών στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες συνδυασμούς, τακτικοί σύμβουλοι στο συμβούλιο της τοπικής κοινότητας εκλέγονται, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων καθενός συνδυασμού.

Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών (επιτυχόντα και επιλαχόντων) είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων τους, με τη σειρά των ψήφων προτίμησης.

Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, σε οποιαδήποτε σειρά κατάταξης, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση .

Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στη τοπική κοινότητα συνδυασμού, ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας πρόεδρος είναι αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης .

Τονίζεται ότι είναι δυνατόν ο επιτυχών συνδυασμός του Δήμου να μη συμπίπτει με το συνδυασμό που κέρδισε τις εκλογές στη τοπική κοινότητα.

Εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας εκλέγεται από τους υποψηφίους του συνδυασμού που πλειοψήφησε αυτός που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασμού είναι αναπληρωματικοί του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Η διαδικασία για την ανάδειξη των τοπικών αρχών είναι κατά βάση αρμοδιότητας των δικαστηρίων, τα οποία εκδίδουν και τις προβλεπόμενες πράξεις, λαμβάνοντας έτσι διοικητικού χαρακτήρα αποφάσεις. Τα δικαστήρια ασκούν, δηλαδή, κατά τη διαδικασία ανάδειξης των αιρετών αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διοικητικού χαρακτήρα αρμοδιότητες με την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων (η πράξη επικύρωσης του αποτελέσματος της εκλογής), οι οποίες και προσβάλλονται με ενστάσεις ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού Πρωτοδικείου, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω .


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ή άλλο μέλος της, αμέσως μετά τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής παραδίδει  στον Πρόεδρο Πρωτοδικών:
• τα πρακτικά της εκλογής
• τα λοιπά εκλογικά έγγραφα
• τα δέματα των ψηφοδελτίων ταξινομημένα κατά συνδυασμούς και με τη σειρά που είναι αριθμημένα, καθώς και
• τους φακέλους

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών εκθέτει:
• τα πρακτικά της εκλογής μαζί με
• τον πίνακα των αποτελεσμάτων της

στο κατάστημα του Πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες. Για την έκθεση αυτή συντάσσει και πρακτικό, που τοιχοκολλείται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα.

Στις περιπτώσεις που οι Εφορευτικές επιτροπές είναι αρμόδιες για τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής, δηλαδή σε δήμους όπου υπάρχουν από ένα έως πέντε εκλογικά τμήματα , αυτές γνωστοποιούν την ανωτέρω έκθεση από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών, με ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύεται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου.
Στις περιπτώσεις, δε, που ο Πρόεδρος Πρωτοδικών είναι αρμόδιος για τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής, δηλαδή σε Δήμους όπου υπάρχουν περισσότερα από πέντε εκλογικά τμήματα , γνωστοποιεί την ανωτέρω έκθεση με ανακοίνωση, η οποία τοιχοκολλείται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, καθώς και στο κατάστημα του δικαστηρίου.


Μέσα στο διάστημα των πέντε (5) ημερών οι εκλογείς μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων αυτών (καθώς και των λοιπών στοιχείων της εκλογής), προκειμένου να ασκήσουν τις προβλεπόμενες ενστάσεις.

Η επικύρωση της εκλογής επέρχεται με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, ανεξαρτήτως της υποβολής ή μη, τυχόν, ενστάσεων .

Η απόφαση αυτή διακρίνεται σε τρία (3) μέρη ως κατωτέρω:

Α. Στο πρώτο μέρος, ανακηρύσσονται
• ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί
• ο Δήμαρχος
• οι τακτικοί και αναπληρωματικοί  δημοτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού
• οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, καθώς και
• οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας  και οι αναπληρωτές τους

Β. Στο δεύτερο μέρος ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, ανά εκλογική περιφέρεια.

Γ. Τέλος, στο τρίτο μέρος ανακηρύσσονται, ανά συνδυασμό, οι τακτικοί, μόνο, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου εκθέτει τις ανωτέρω αποφάσεις ανακήρυξης, οι οποίες ενσωματώνονται σε μία απόφαση, στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες και στέλνει αντίγραφό της  στον οικείο Νομάρχη και στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας αποστέλλει όμοιο αντίγραφο εν συνεχεία στον  οικείο Δήμο της χωρικής αρμοδιότητάς του.

 

● ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
● ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τα δικονομικά θέματα που αναφέρονται στην ένσταση που ασκείται κατά του κύρους των εκλογών των αρχών της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβλέπονται στο Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ, Ν. 2717/ 1999, Α΄97) και ειδικότερα στα άρθρα 244-266 αυτού. Οι αναφορές του Ν. 3852/ 2010 σε δικονομικού χαρακτήρα ρυθμίσεις δεν αντικαθιστούν ούτε ρυθμίζουν ειδικότερα τα ζητήματα, τα οποία έτσι και αλλιώς διέπονται συνολικά και αποκλειστικά από τον ΚΔΔ, αλλά  είναι αναφορές «παιδαγωγικού» χαρακτήρα, που αποσκοπούν στη βασική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα παρεχόμενα σε αυτούς από την έννομη τάξη δικαιώματα. Αυτό το χαρακτήρα έχει και η ακόλουθη ανάπτυξη των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού, η οποία δεν υπεισέρχεται σε ανάλυση δικονομικών θεμάτων, αλλά στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την παρεχόμενη σε αυτούς έννομη προστασία.

Από τις διατάξεις των άρθρων 246 παρ. 2 και 258 του ΚΔΔ συνάγεται ότι από τις πράξεις που εκδίδονται κατά την εκλογική διαδικασία υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού  δικαστηρίου μόνο οι περιοριστικώς οριζόμενες στο άρθρο 47 παρ. 1 του  Ν. 3852/ 2010, όχι δε και άλλες εκτελεστές διοικητικές πράξεις, οι οποίες  εξακολουθούν να υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της  Επικρατείας. Τέτοια πράξη μη υποκείμενη σε ένσταση ενώπιον του αρμόδιου  διοικητικού  δικαστηρίου, αλλά σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της  Επικρατείας, είναι η απόφαση Δημάρχου, με την οποία, κατ’ εφαρμογή του  άρθρου 51 παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010, καθορίζεται η  ημερομηνία και το πρόγραμμα για τη διεξαγωγή των επαναληπτικών εκλογών σε  περίπτωση ακυρώσεως της εκλογής .

Τέλος, οι διαφορές που αφορούν το κύρος των εκλογών για την ανάδειξη δημοτικών αρχών, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 53/1974, Α΄ 256.


1. Δικαίωμα ένστασης και περιεχόμενο αυτής

Δικαίωμα ένστασης  έχει:
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους  Δήμου ή Κοινότητας, καθώς και
β) όποιος διετέλεσε υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οικείο Δήμο.

Σημειώνεται ότι, έχοντας υπόψη α) τη γενική δικονομική αρχή, κατά την οποία δεν επιτρέπεται η άσκηση από το ίδιο πρόσωπο δεύτερου ενδίκου βοηθήματος ή ενδίκου μέσου κατά  διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης την οποία έχει ήδη προσβάλει   και β) την ανάγκη για ταχεία επίλυση, χάριν του δημοσίου συμφέροντος, των διαφορών για το κύρος των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών , δεν επιτρέπεται η άσκηση ένστασης κατά του κύρους της επαναληπτικής ψηφοφορίας από πρόσωπο, το οποίο έχει ήδη ασκήσει ένσταση κατά της πρώτης ψηφοφορίας, δεδομένου μάλιστα ότι ο νομοθέτης παρέχει στον ενιστάμενο τη δυνατότητα να προβάλλει νέες αιτιάσεις κατά του κύρους της επαναληπτικής ψηφοφορίας με την κατάθεση δικογράφου προσθέτων λόγων .

Επισημαίνεται ότι εκείνος ο οποίος αναδείχθηκε νικητής κατά τις δημοτικές εκλογές στερείται εννόμου συμφέροντος να ασκήσει αυτοτελώς ένσταση  . Περαιτέρω, όμως, ο αναδειχθείς νικητής κατά τις εκλογές, αν ασκηθεί εναντίον του ένσταση, έχει δικαίωμα άσκησης αντένστασης, με την οποία δύναται να προβάλει όχι μόνο αυτοτελείς ισχυρισμούς για το κύρος των ψηφοδελτίων , αλλά και άλλους λόγους που είναι δυνατό να προβληθούν με ένσταση, όπως λόγους που αφορούν σε πλημμέλειες κατά την ανακήρυξη υποψηφίων συνδυασμών .

Εφιστούμε την προσοχή στο ότι μετά την ισχύ του άρθρου 4 του Ν. 3146/ 2003 (Α΄125) η ένσταση δεν στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον εποπτεύοντα τις εκλογές Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά, μόνο κατά του οικείου ΟΤΑ.

Η προβλεπόμενη μοναδική ένσταση, καθόλη τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών, στέφεται κατά της δικαστικής απόφασης του άρθρου 44 του Ν. 3852/ 2010, με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και επιλαχόντες συνδυασμοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, βάσει του σχετικού πίνακα αποτελεσμάτων ο οποίος ενσωματώνεται σε αυτήν.

Λόγοι ένστασης  είναι:

• η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη
• οι παραβάσεις του νόμου κατά  
o τη διεξαγωγή της εκλογής
o την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος
o την ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών
o την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών και των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς, ή
• η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση  των ψηφοδελτίων

Σημειώνεται ότι το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο, μόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• όταν υπάρχουν εγγραφές ή διαγραφές 
• αν έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν κατά τρόπο εμφανή, από τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 45722/ 10.8.2010 (Β’ 1297) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
• αν έχει τυπωθεί σε μη λευκό χαρτί ή η απόχρωσή του ψηφοδελτίου δεν είναι μαύρη  και η διαφορά είναι εμφανής
• αν έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα, που παραβιάζουν κατά τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας
• αν βρεθεί σε φάκελο με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ιδίου ή διαφορετικού συνδυασμού ή με λευκά
• αν βρεθεί σε φάκελο, ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με την απόφαση του άρθρο 46 ΚΔΚ.

Αναφορικά με την ακυρότητα των ψηφοδελτίων, κατά την εκδίκαση των σχετικών με το κύρος των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών διαφορών, τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια κρίνουν αν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα διάφορα σημεία αποτελούν ή όχι διακριτικά γνωρίσματα με βάση τα διδάγματα της λογικής και της κοινής πείρας και λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες υπό τις οποίες τελεί ο εκλογέας, το είδος του σημείου, τη θέση του, τον τρόπο χαράξεως και, προκειμένου για σταυρούς προτιμήσεως, το πάχος ή το χρώμα του για να συναγάγουν αν το εκάστοτε αμφισβητούμενο σημείο έχει τεθεί τυχαία ή σκόπιμα. Η κρίση αυτή του δικαστηρίου περί διακριτικού γνωρίσματος είναι πραγματική και δεν υπόκειται, για το λόγο αυτό, σε αναιρετικό έλεγχο . Οι λόγοι της ένστασης και της αντένστασης, με τους οποίους προβάλλεται η ύπαρξη διακριτικών γνωρισμάτων που καθιστούν ορισμένα ψηφοδέλτια άκυρα, πρέπει να είναι ειδικοί και ορισμένοι, δηλαδή αφ` ενός μεν να προσδιορίζουν κατ` αριθμό και εκλογικό τμήμα τα πληττόμενα ψηφοδέλτια, αφ` ετέρου δε να περιέχουν περιγραφή του πραγματικού, ως προς το προβαλλόμενο διακριτικό γνώρισμα, περαιτέρω δε πρέπει να προβάλλονται με τα δικόγραφα της ένστασης και της αντένστασης ή με δικόγραφο προσθέτων λόγων . Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται επίσης ότι τα δικαστήρια της ουσίας έχουν την εξουσία να ελέγχουν μόνο τα πληττόμενα με την ένσταση και την αντένσταση ψηφοδέλτια και αποκλειστικώς εν όψει των διακριτικών γνωρισμάτων που προβάλλονται με τους λόγους της ένστασης και της αντένστασης και στο δικόγραφο των προσθέτων λόγων.

Σας γνωρίζουμε ότι νομολογιακά έχουν κριθεί τα ακόλουθα, αναφορικά με τη διαδικασία των εκλογικών ενστάσεων και τους λόγους άσκησής τους:
• Για να είναι βάσιμος λόγος ένστασης με τον οποίο προβάλλεται εκλογική παράβαση και ζητείται η ακύρωση της εκλογής, ο ενιστάμενος οφείλει αφενός να επικαλεσθεί και να αποδείξει τα γεγονότα που συνιστούν την εκλογική παράβαση καθεαυτή, αφετέρου να εκθέσει τους λόγους, για τους οποίους κατά την άποψή του η παράβαση αυτή είναι δυνατόν να άσκησε επιρροή στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Εάν δε οι λόγοι αυτοί συνδέονται με πραγματικά περιστατικά, ενέργειες ή ιδιότητες προσώπων, να επικαλεσθεί και να αποδείξει τα περιστατικά, τις ενέργειες ή τις ιδιότητες αυτές .
• Σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 κατά την εκδίκαση της ενστάσεως το δικαστήριο, κατόπιν προβολής σχετικού λόγου, ελέγχει παρεμπιπτόντως και πράξεις μεταδημοτεύσεως, δυνάμει των οποίων ενεγράφησαν στους εκλογικούς καταλόγους και εψήφισαν στον συγκεκριμένο οργανισμό τοπικής αυτοδιοικήσεως εκλογείς, χωρίς να δεσμεύεται από το τεκμήριο νομιμότητας των πράξεων αυτών , εφ` όσον, όπως έχει κριθεί , ο ενιστάμενος αναφέρεται ονομαστικά σε μεταδημοτεύσαντες εκλογείς και προβάλλει, με σαφείς ισχυρισμούς, ότι οι πράξεις της μεταδημοτεύσεώς τους είναι νομικώς πλημμελείς, διότι ελλείπουν οι σχετικές αιτήσεις μεταδημοτεύσεως ή οι πράξεις οι οποίες, κατά τις οικείες διατάξεις, αποτελούν το νόμιμο έρεισμα της εγγραφής στο δημοτολόγιο (και, κατ` επέκταση, στον εκλογικό κατάλογο). Έτσι, σε περίπτωση μεταδημοτεύσεως, όπως συνάγεται από την αναφερθείσα διάταξη του άρθρου 258 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το δικαστήριο ελέγχει αν η εγγραφή στο δημοτολόγιο του νέου οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως στηρίζεται σε αίτηση μεταδημοτεύσεως και σε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή, επί μεταδημοτεύσεως συζύγων ή τέκνων, σε ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως. Δεν επεκτείνεται όμως ο παρεμπίπτων δικαστικός έλεγχος σε περαιτέρω έρευνα της νομιμότητας της πράξεως βεβαιώσεως μόνιμης κατοικίας ή της ληξιαρχικής πράξεως ή πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, στις οποίες στηρίχθηκε η πράξη μεταδημοτεύσεως. Η ερμηνεία αυτή της διάταξης του άρθρου 258 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προς την κατεύθυνση του περιορισμού του παρεμπίπτοντος δικαστικού ελέγχου δικαιολογείται από την ανάγκη της ασφαλείας δικαίου και της ταχείας επιλύσεως, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, των εκλογικών διαφορών που αφορούν την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως. Άλλωστε η νομιμότητα των πράξεων μεταδημοτεύσεως και των συναφών πράξεων, όπως οι σχετικές πράξεις βεβαιώσεως μόνιμης κατοικίας, ελέγχεται ευθέως από το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τον προσήκοντα χρόνο, κατόπιν ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως από κάθε ενδιαφερόμενο, όπως είναι και κάθε δημότης του οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως, στο δημοτολόγιο του οποίου εγγράφεται αυτός που μεταδημοτεύει .
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ 2 το Ν. 3852/ 2010, ο κατά το άρθρο 258 ΚΔΔ παρεμπίπτων έλεγχος της εγγραφής, μετεγγραφής ή διαγραφής εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς καταλόγους του οικείου Δήμου, χωρεί κατά των πράξεων αυτών, μόνο εάν αυτές έγιναν κατά τη σύνταξη ή αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια του έτους, που προηγείται της ημερομηνίας διενέργειας των δημοτικών εκλογών. Επομένως, οποιεσδήποτε εγγραφές, μετεγγραφές ή διαγραφές εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς καταλόγους του οικείου Δήμου, προγενέστερες της ανωτέρω χρονικής περιόδου, υπόκεινται στις ενστάσεις των άρθρων 17 και 18 του ΠΔ 96/ 2007  .
• Τέλος, από την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 259 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η οποία είναι εν προκειμένω εφαρμοστέα, συνάγεται ότι, αν εκλεγεί δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος κάποιος που έχει κώλυμα εκλογιμότητας ή ανακηρύχθηκε υποψήφιος κατά παράβαση του νόμου, ενώ δεν έπρεπε για οποιοδήποτε λόγο να ανακηρυχθεί, κηρύσσεται άκυρη όχι η εκλογή του συνδυασμού στον οποίο ανήκε το συγκεκριμένο πρόσωπο που είχε κώλυμα εκλογιμότητας και δεν μπορούσε να ανακηρυχθεί υποψήφιος, αλλά μόνον η εκλογή του συγκεκριμένου προσώπου και, αν συντρέχει περίπτωση, ανακηρύσσεται ως εκλεγόμενος ο επόμενος κατά τη σειρά ψήφων προτιμήσεως. Η ανακήρυξη δε ως υποψηφίου δημοτικού συμβούλου προσώπου που στερείται των προσόντων εκλογιμότητας δεν συνεπάγεται αναγκαίως την ακύρωση της όλης εκλογής ή μέρους αυτής (αρχικής ή επαναληπτικής) αλλά την ακύρωση της σχετικής πράξης ως προς τον συγκεκριμένο υποψήφιο. Συνεπώς, η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία προσώπων που έχουν κώλυμα εκλογιμότητας συνεπάγεται κατ’ αρχήν την ακύρωση της σχετικής πράξης ως προς τα πρόσωπα αυτά και όχι του συνδυασμού στον οποίο τα πρόσωπα αυτά ανήκουν.

Επισημαίνεται όμως ότι έχει παρατηρηθεί από πολλούς ΟΤΑ της χώρας,  άρνηση χορήγησης στους ενδιαφερόμενους ή πρόσβασης των ενδιαφερομένων σε στοιχεία που τηρούνται σε αυτούς (όπως, π.χ. μεταδημοτεύσεις) και τα οποία είναι αναγκαία για το βάσιμο άσκησης των ανωτέρω προσφυγών. 

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατ’ επανάληψη  έχει κρίνει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στις μεταδημοτεύσεις δεν αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, και επομένως είναι προσβάσιμα διοικητικά έγγραφα κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/ 1999 (Α΄45)


2. Προθεσμίες και αρμόδιο δικαστήριο

Η ένσταση ασκείται μέσα  σε προθεσμία επτά (7) ημερών  από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης , με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, κατά το άρθρο 44 του Ν. 3852/ 2010.


Οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος Δήμος. Δηλαδή δεν προβλέπεται άσκηση έφεσης κατά των αποφάσεων των Τριμελών Διοικητικών Πρωτοδικείων, παρά μόνο αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Η ένσταση ασκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται μαζί με τρία αντίγραφα στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ή η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης  (άρθρο 64, παρ. 1 ΔΚΚ).


Το δικόγραφο της ένστασης πρέπει να περιέχει σαφείς και συγκεκριμένους λόγους, καθώς και σαφώς καθορισμένο αίτημα και να αναφέρει :

● το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται
● τον τόπο και το χρόνο της σύνταξής του
● αν υποβάλλεται 
o από φυσικό πρόσωπο,

 το όνομα
 το επώνυμο
 το πατρώνυμο και
 την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του ίδιου, του νόμιμου αντιπροσώπου του και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξουσίου και του αντικλήτου του
o από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας,
 την επωνυμία και την έδρα τους, καθώς και
 το όνομα
 το επώνυμο
 το πατρώνυμο και
 την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του εκπροσώπου τους και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξουσίου και του αντικλήτου τους, [ενώ,]
o από το Δημόσιο,
 τον τίτλο της δημόσιας υπηρεσίας και το όργανο που το εκπροσωπεί
 τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον οποίο αυτό αναφέρεται
 τους εκλογικούς συνδυασμούς και τους επικεφαλής τους, καθώς και
 τα πρόσωπα, των οποίων η εκλογή ή η ανακήρυξη αμφισβητείται με αυτό.

 Η αρχή που εξέδωσε τη προσβαλλόμενη πράξη , μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση των ενστάσεων, υποχρεούται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να διαβιβάζει τις ενστάσεις χωριστά για κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα και λοιπά στοιχεία στο αρμόδιο τριμελές διοικητικό Πρωτοδικείο.

3. Αίτηση αναίρεσης
Κατά της τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παρέλευση της πενθήμερης περιόδου, που διαρκεί η ανάρτηση της απόφασης του δικαστηρίου έξω από την αίθουσα συνεδριάσεω . Η άσκηση της ένστασης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης.

Έχει κριθεί ότι, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 50 παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010, η οποία αποβλέπει στην αποτροπή διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας των Δήμων και στην εξασφάλιση της σταθερότητας των διοικητικών καταστάσεων, αν το Συμβούλιο της Επικρατείας αναιρέσει την τελεσίδικη απόφαση, βάσει της οποίας έγινε η εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, και αναπέμψει την υπόθεση για νέα κατ’ ουσίαν κρίση στο δικαστήριο που εξέδωσε την αναιρεθείσα απόφαση, η εγκατάσταση των αρχών που έγινε βάσει της απόφασης που αναιρέθηκε δεν θίγεται και οι αρχές που εγκαταστάθηκαν βάσει αυτής εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η νέα απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας που θα εκδοθεί, ακόμη και αν με αυτήν επέλθει μεταβολή στην ανακήρυξη του επιτυχόντος και επιλαχόντος συνδυασμού ή των επιτυχόντων και επιλαχόντων δημοτικών συμβούλων  . Η διάταξη αυτή ρυθμίζει το ζήτημα που προκύπτει σχετικά με την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, σε περίπτωση αναιρέσεως αποφάσεως διοικητικού δικαστηρίου, βάσει της οποίας έγινε η εγκατάστασή τους, και δεν αναφέρεται στο διαφορετικό ζήτημα του ανασταλτικού αποτελέσματος της αιτήσεως αναιρέσεως που ήθελε τυχόν ασκηθεί κατά της νέας αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο επελήφθη της υποθέσεως μετά από αναίρεση προγενέστερης αποφάσεώς του και αναπομπής της υποθέσεως σ’ αυτό, ως εκ τούτου δε δεν ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό το ζήτημα του ανασταλτικού αποτελέσματος της εν λόγω αιτήσεως αναιρέσεως σε σχέση με τη διάταξη του άρθρου 54 του ΠΔ 18/1989, σύμφωνα με την οποία η αίτηση αναιρέσεως δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα  .

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα πρόσωπα που αναγράφονται στην Εισαγωγή.

Αθήνα,   Αυγούστου 2010


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 


Γιάννης Ραγκούσης

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


   Δημήτρης Στεφάνου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ κ.α.α. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ.α.α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  
K. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών
2. Νομάρχες
3. Έπαρχοι
4. Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών
5. Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδικών
6. Πρόεδροι Διοικητικών Πρωτοδικείων
7. Δήμαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Προεδρία της Δημοκρατίας, Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων
2. Πολιτικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
3. Όλα τα Υπουργεία, Δ/νσεις Διοικητικού
4. Γενικά Επιτελεία Εθνικής Άμυνας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
Δ/νσεις Προσωπικού
5. Αρχηγεία Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστικού Σώματος
Δ/νσεις Προσωπικού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού, κ. Γιάννη Ραγκούση
2. Γραφείο Υφυπουργών, κ. Γεώργιου Ντόλιου και κας Θεοδώρας Τζάκρη
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα, κ. Δημήτρη Στεφάνου
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα, κ. Ανδρέα Τάκη
5. Όλες τις Γενικές Δ/νσεις και Δ/νσεις της ΚΥ του Υπουργείου
6. Γραφείο Τύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ


1. Σε Δήμο με πληθυσμό 5000 κατοίκους, έχουμε:
Δημοτικό συμβούλιο 17 μελές
Δημοτικοί Σύμβουλοι Πλειοψηφίας: 10
Δημοτικοί Σύμβουλοι Μειοψηφίας: 7

Εάν το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 3500 και έστω

Ο Α’ συνδυασμός λαμβάνει 1800 ψήφους
Ο Β’  συνδυασμός λαμβάνει 1000 ψήφους
Ο Γ’ συνδυασμός λαμβάνει 400 ψήφους
Ο Δ’ συνδυασμός λαμβάνει 300 ψήφους

Τότε, επιτυχών θα είναι ο Α’ συνδυασμός με 51,4% και 10 έδρες.

Για να κατανεμηθεί αναλογικά ο αριθμός των εδρών της μειοψηφίας στους επιλαχόντες συνδυασμούς, πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο.

Το εκλογικό μέτρο είναι [(1000+400+300)/7] + 1 = 243 (το δεκαδικό μέρος παραλείπεται)

Μετά, ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής.

Άρα ο Β’ συνδυασμός καταλαμβάνει (1000/243= 4,12) 4 έδρες, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1000-4*243 = 28 ψήφους.
      Ο Γ’ συνδυασμός καταλαμβάνει (400/243= 1,65) 1 έδρα, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 157 ψήφους.
      Ο Δ’  συνδυασμός καταλαμβάνει (300/243= 1,23) 1 έδρα, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 57 ψήφους.

Το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασμού υπολογίζεται ως εξής:

Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού- (Εκλογικό μέτρο x έδρες)

Τώρα, παρατηρούμε ότι οι επιλαχόντες συνδυασμοί καταλαμβάνουν λιγότερες έδρες από αυτές που είναι διαθέσιμες, ήτοι 6 αντί για 7.

Ταξινομούμε τους επιλαχόντες συνδυασμούς κατά φθίνουσα σειρά αχρησιμοποίητων υπολοίπων:

Γ’, Δ’ και Β’
Άρα θα λάβει μία έδρα ο Γ’.

 


Άρα η  τελική κατανομή των εδρών είναι :
Ο Α’ συνδυασμός λαμβάνει 10 έδρες
Ο Β’ συνδυασμός λαμβάνει 4 έδρες
Ο Γ’ συνδυασμός λαμβάνει 2 έδρες
Ο Δ’ συνδυασμός λαμβάνει 1 έδρα.


Προσοχή!
Υπάρχει περίπτωση κάποιος συνδυασμός να μην συμπληρώσει το εκλογικό μέτρο.

Στο ίδιο παράδειγμα δήμου 5000 κατοίκων , έχουμε:

Δημοτικό συμβούλιο 17 μελές
Δημοτικοί Σύμβουλοι Πλειοψηφίας: 10
Δημοτικοί Σύμβουλοι Μειοψηφίας: 7

Εάν το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 3500 και έστω

Ο Α’ συνδυασμός λαμβάνει 1800 ψήφους
Ο Β’  συνδυασμός λαμβάνει 1273 ψήφους
Ο Γ’ συνδυασμός λαμβάνει 227 ψήφους
Ο Δ’ συνδυασμός λαμβάνει 200 ψήφους

Τότε, επιτυχών θα είναι ο Α’ συνδυασμός με 51,4% και 10 έδρες.

Για να κατανεμηθεί αναλογικά ο αριθμός των εδρών της μειοψηφίας στους επιλαχόντες συνδυασμούς, πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο.

Το εκλογικό μέτρο είναι [(1273+227+200)/7] + 1 = 243 (το δεκαδικό μέρος παραλείπεται)

Μετά, ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής.

Άρα ο Β’ συνδυασμός καταλαμβάνει (1273/243= 5,23) 5 έδρες, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1273-5*243 = 58 ψήφους.
      Ο Γ’ συνδυασμός καταλαμβάνει (227/243= 0,93) 0 έδρες, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 227 ψήφους.
      Ο Δ’  συνδυασμός καταλαμβάνει (200/243= 0,82) 0 έδρες, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 200 ψήφους.

Το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασμού υπολογίζεται ως εξής:

Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού- (Εκλογικό μέτρο x έδρες)

Τώρα, παρατηρούμε ότι οι επιλαχόντες συνδυασμοί καταλαμβάνουν λιγότερες έδρες από αυτές που είναι διαθέσιμες, ήτοι 5 αντί για 7.

Ταξινομούμε τους επιλαχόντες συνδυασμούς κατά φθίνουσα σειρά αχρησιμοποίητων υπολοίπων:

Γ’, Δ’ και Β’
Άρα θα λάβει μία έδρα ο Γ’ και μία έδρα ο Δ’.

 


Άρα η  τελική κατανομή των εδρών είναι :
Ο Α’ συνδυασμός λαμβάνει 10 έδρες
Ο Β’ συνδυασμός λαμβάνει 5 έδρες
Ο Γ’ συνδυασμός λαμβάνει 1 έδρες
Ο Δ’ συνδυασμός λαμβάνει 1 έδρα.

 2. Σε Δήμο με πληθυσμό 5000 κατοίκους, έχουμε:
Δημοτικό συμβούλιο 17μελές.
Δημοτικοί Σύμβουλοι Πλειοψηφίας: 10
Δημοτικοί Σύμβουλοι Μειοψηφίας: 7

Εάν το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 4000 και έστω ότι

Ο Α’ συνδυασμός λαμβάνει 2200 ψήφους
Ο Β’ συνδυασμός λαμβάνει 800 ψήφους
Ο Γ’ συνδυασμός λαμβάνει 400 ψήφους
Ο Δ’ συνδυασμός λαμβάνει 400 ψήφους
Ο Ε’ συνδυασμός λαμβάνει 200 ψήφους

Τότε, επιτυχών συνδυασμός είναι ο Α’ με ποσοστό 55% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων.

Για να κατανεμηθεί αναλογικά ο αριθμός των εδρών της μειοψηφίας στους επιλαχόντες συνδυασμούς, πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο.

 Το εκλογικό μέτρο είναι [(800+400+400+200)/7] + 1= 258 (παραλειπομένου του κλάσματος)

Μετά, ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής.

Άρα ο  Β’ συνδυασμός καταλαμβάνει (800/258= 3,1) 3 έδρες, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 26 ψήφους
      ο Γ’ συνδυασμός καταλαμβάνει  (400/258= 1,55) 1 έδρα, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 142 ψήφους
      ο Δ’ συνδυασμός καταλαμβάνει  (400/258= 1,55) 1 έδρα, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 142 ψήφους
      ο Ε’ συνδυασμός καταλαμβάνει (200/258= 0,178) 0 έδρες, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 200 ψήφους.

Το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασμού υπολογίζεται ως εξής:

Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού- (Εκλογικό μέτρο x έδρες)


Οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί είναι λιγότερες (5 έδρες) από τις προς διάθεση έδρες (7 έδρες), οπότε οι επιλαχόντες συνδυασμοί ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω.

Δηλ.  α) Ε’
        β) Γ’-Δ’
        γ) Β’

Μία έδρα θα καταλάβει ο συνδυασμός Ε΄ και μία έδρα θα καταλάβει ο Γ’ ή ο Δ’ , οι οποίοι έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων και μεταξύ των οποίων θα διενεργηθεί κλήρωση.

3. Σε Δήμο με  πληθυσμό  9.000 κατοίκων, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο 21 μελές.

Εάν τα έγκυρα ψηφοδέλτια είναι 5.000 και έστω ότι:
Ο Α’ συνδυασμός λαμβάνει 3.100 ψήφους
Ο Β’ συνδυασμός λαμβάνει 1.100 ψήφους
Ο Γ’ συνδυασμός λαμβάνει 600 ψήφους
Ο Δ’ συνδυασμός λαμβάνει 200 ψήφους.

Τότε, ο  Α’ συνδυασμός  συγκεντρώνει ποσοστό 62% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων.

Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής.

Το εκλογικό μέτρο είναι (5000/21) +1 = 239,1 δηλ. 239

Άρα, ο Α’ συνδυασμός καταλαμβάνει (3.100/239=12,97) 12 έδρες, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 232 ψήφους.
Ο Β’ συνδυασμός καταλαμβάνει (1100/239=4,60) 4 έδρες, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο     144 ψήφους.
Ο  Γ’ συνδυασμός καταλαμβάνει (600/239=2,51) 2 έδρες, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 122 ψήφους.
Ο Δ’ συνδυασμός καταλαμβάνει (200/239= 0,84) 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 200 ψήφους.

Το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασμού υπολογίζεται ως εξής:

Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού- (Εκλογικό μέτρο x έδρες)


Οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες (18 έδρες) από τις προς διάθεση έδρες (21 έδρες), οπότε οι συνδυασμοί ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω, δηλ:

 α) Α’ συνδυασμός
 β) Δ’ συνδυασμός
 γ) Β’ συνδυασμός.
 δ) Γ’ συνδυασμός.

Οπότε τις επιπλέον έδρες λαμβάνουν οι συνδυασμοί Α’, Δ΄και Β’

Άρα, η τελική κατανομή των εδρών είναι η εξής:
Ο Α’ συνδυασμός λαμβάνει 13 έδρες
Ο Β’ συνδυασμός λαμβάνει 5 έδρες
Ο Γ’ συνδυασμός λαμβάνει 2  έδρες
Ο Δ’ συνδυασμός λαμβάνει 1 έδρα

4. Σε Δήμο με  πληθυσμό  25000 κατοίκους και 3 εκλογικές περιφέρειες, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο 27 μελές, από το οποίο 16 έδρες λαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός και 11 έδρες ο επιλαχόντες.


Οι πληθυσμοί των εκλογικών περιφερειών δίδονται στον παρακάτω Πίνακα:


Εκλογική περιφέρεια Πληθυσμός  Αρ. δημοτικών συμβούλων
1 10000 11
2 8000 9
3 7000 7
ΣΥΝΟΛΑ 25000 27


[οι αριθμοί των δημοτικών συμβούλων έχουν δοθεί με τις ΥΑ του άρθρου 30 παρ. 1 και υπολογιστεί βάσει του άρθρου 30 παρ. 2, 3, και 4]
Στις εκλογές λαμβάνουν μέρος 3 συνδυασμοί Α, Β, και Γ.
Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 22000.
Ο Α΄ συνδυασμός λαμβάνει 12000 ψήφους
Ο Β ΄ συνδυασμός λαμβάνει 6000 ψήφους
Ο Γ΄ συνδυασμός λαμβάνει 4000 ψήφους

Για την κάθε εκλογική περιφέρεια τα αποτελέσματα των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 1 2 3 ΣΥΝΟΛΑ
Α 5000 4000 3000 12000
Β 2500 2000 1500 6000
Γ 2000 1000 1000 4000
ΣΥΝΟΛΑ 9500 7000 5500 22000

Τότε επιτυχών θα είναι ο Α’ συνδυασμός με 54,5% και 16 έδρες.

Για να κατανεμηθεί αναλογικά ο αριθμός των εδρών της μειοψηφίας στους επιλαχόντες συνδυασμούς, πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο.

Το εκλογικό μέτρο είναι [(6000+4000)/11] + 1 = 910 (το κλάσμα παραλείπεται)

Μετά, ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής.

Άρα ο Β’ συνδυασμός καταλαμβάνει (6000/910= 6,59) 6 έδρες, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 540 ψήφους.
      Ο Γ’ συνδυασμός καταλαμβάνει (4000/910= 4,4) 4 έδρες, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 360 ψήφους.


Το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασμού υπολογίζεται ως εξής:

Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού- (Εκλογικό μέτρο x έδρες)

Τώρα, παρατηρούμε ότι οι επιλαχόντες συνδυασμοί καταλαμβάνουν λιγότερες έδρες από αυτές που είναι διαθέσιμες, ήτοι 10 αντί για 11.

Ο συνδυασμός Β’ έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο , άρα θα λάβει μία έδρα.


Άρα η  τελική κατανομή των εδρών στο δήμο είναι :
Ο Α’ συνδυασμός λαμβάνει 16 έδρες
Ο Β’ συνδυασμός λαμβάνει 7 έδρες
Ο Γ’ συνδυασμός λαμβάνει 4 έδρες


Τώρα θα πρέπει να κάνουμε την κατανομή των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό σε κάθε μία από τις τρεις εκλογικές περιφέρειες.
Για τους σκοπούς του παραδείγματος αυτού θα θεωρήσουμε ότι υποψήφιοι και των 3 συνδυασμών έχουν ανακηρυχθεί σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

1. Η κατανομή ξεκινά αποδίδοντας στον επιτυχόντα συνδυασμό (δηλ. τον Α΄) μία έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Επομένως βάζοντας τα στοιχεία μας σε πίνακα έχουμε:

 Εκλ. Περ. 1 (10) Εκλ. Περ. 2 (8) Εκλ. Περ. 3 (6)
Συνδυασμός Α 1  1  1
Συνδυασμός Β  
Συνδυασμός Γ  
ΣΥΝΟΛΑ  
  

(Στην παρένθεση αναγράφεται το υπόλοιπο διαθέσιμων εδρών ανά περιφέρεια).

2. Στη συνέχεια, αρχίζοντας από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό, ο οποίος εξασφάλισε συμμετοχή στο δημοτικό συμβούλιο, δηλ. τον Γ΄, υπολογίζουμε το εκλογικό μέτρο ως εξής:

Εκλογικό μέτρο= [εψδ/ν] +1

Όπου

[]: ακέραιο πηλίκο
εψδ: αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων στο δήμο
ν: ο αριθμός των εδρών που δικαιούται

άρα ε.μ. = [4000/4]+1=1001

Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του σε κάθε εκλογική περιφέρεια διαιρείται με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός Γ΄ καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

Άρα
2000/1001= 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 999 (εκλογική περιφέρεια 1)
0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1000 ψήφους (εκλογική περιφέρεια 2)
0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1000 ψήφους (εκλογική περιφέρεια 3)

Άρα ο Γ΄ καταλαμβάνει μία έδρα στην Εκλ. Περιφέρεια 1 και έχουμε:


 Εκλ. Περ. 1 (9) Εκλ. Περ. 2 (8) Εκλ. Περ. 3 (6)
Συνδυασμός Α 1  1  1
Συνδυασμός Β  
Συνδυασμός Γ 1 
ΣΥΝΟΛΑ  
  

Ο συνδυασμός Γ εξακολουθεί να δικαιούται 3 έδρες στο δημοτικό συμβούλιο. Ο αριθμός τους συμπληρώνεται με τη διάθεση ανά μίας από κάθε εκλογική περιφέρεια όπου διατηρεί το μεγαλύτερο κατά φθίνουσα σειρά αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Άρα έχουμε:

 Εκλ. Περ. 1 (8) Εκλ. Περ. 2 (7) Εκλ. Περ. 3 (5)
Συνδυασμός Α 1  1  1
Συνδυασμός Β  
Συνδυασμός Γ 2 1 1
ΣΥΝΟΛΑ  
  

Τώρα παίρνουμε το συνδυασμό Β και υπολογίζουμε το εκλογικό του μέτρο για κάθε περιφέρεια.
Ήτοι:
[6000/7] +1 = 858
Άρα ο συνδυασμός Β καταλαμβάνει:
2500/858 = 2 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 784 ψήφους στην εκλογική περιφέρεια 1
2000/858= 2 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 284 ψήφους στην εκλογική περιφέρεια 2
1500/858= 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 642 ψήφους στην εκλογική περιφέρεια 3
Άρα :
 Εκλ. Περ. 1 (6) Εκλ. Περ. 2 (5) Εκλ. Περ. 3 (4)
Συνδυασμός Α 1  1  1
Συνδυασμός Β 2 2 1
Συνδυασμός Γ 2 1 1
ΣΥΝΟΛΑ  
  

2 έδρες του συνδυασμού παραμένουν αδιάθετες
Ο αριθμός τους θα συμπληρωθεί με τη διάθεση ανά μίας από κάθε εκλογική περιφέρεια όπου διατηρεί το μεγαλύτερο κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψήφων. Άρα μία έδρα θα πάει στην εκλογική περιφέρεια 1 και μία έδρα θα πάει στην εκλογική περιφέρεια 3.
Άρα ,
 Εκλ. Περ. 1 (5) Εκλ. Περ. 2 (5) Εκλ. Περ. 3 (3)
Συνδυασμός Α 1  1  1
Συνδυασμός Β 3 2 2
Συνδυασμός Γ 2 1 1
ΣΥΝΟΛΑ  
  

Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια καταλαμβάνονται από τον συνδυασμό Α (επιτυχών συνδυασμός).
‘Αρα έχουμε τελικά:

 Εκλ. Περ. 1  Εκλ. Περ. 2  Εκλ. Περ. 3  ΣΥΝΟΛΑ
Συνδυασμός Α 6 6 4 16
Συνδυασμός Β 3 2 2 7
Συνδυασμός Γ 2 1 1 4
ΣΥΝΟΛΑ 11 9 7 27
   

 

5. Σε Δήμο με πληθυσμό 6.000 κατοίκους έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο 21 μελές.
Δημοτικοί Σύμβουλοι πλειοψηφίας: 13
Δημοτικοί Σύμβουλοι μειοψηφίας: 8

Εάν το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 5.000 και έστω ότι την πρώτη Κυριακή έλαβαν:
Ο Α’ συνδυασμός 2.000 ψήφους (ποσοστό 40%)
ο Β’ συνδυασμός 1.700 ψήφους
ο Γ’ συνδυασμός 900 ψήφους
ο Δ’ συνδυασμός 400 ψήφους, και

και ότι τη δεύτερη Κυριακή επικράτησε ο Β’ συνδυασμός.


Η κατανομή των εδρών θα γίνει σε δύο κατανομές: [η διάθεση των εδρών…]

Στην Α’ κατανομή θα κατανεμηθούν οι 11 έδρες και στη Β’ οι 10 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τρόπος κατανομής των 11 εδρών της Α’ κατανομής:

Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού της αρχικής ψηφοφορίας διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα.

Το εκλογικό μέτρο είναι [(2.000+1.700+900+400)/ 11] +1=455

Επομένως, ο Α’ συνδυασμός καταλαμβάνει (2.000/455=4,4) 4 έδρες, με 180 ψήφους αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.
Ο Β’ συνδυασμός καταλαμβάνει (1.700/455=3,74) 3 έδρες, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 335 ψήφους.
Ο Γ’ συνδυασμός καταλαμβάνει (900/455=1,98) 1 έδρα, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 365 ψήφους.
Ο Δ’ συνδυασμός καταλαμβάνει 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 400 ψήφους.

Το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασμού υπολογίζεται ως εξής:

Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού- (Εκλογικό μέτρο x έδρες)

Κατανεμήθηκαν οι 8 από τις 11 έδρες της Α’ κατανομής. Οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της Α΄ κατανομής, οπότε οι συνδυασμοί ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω, δηλαδή:
 α) Δ’συνδυασμός
 β) Γ’ συνδυασμός
 γ) Β’ συνδυασμός
δ) Α’ συνδυασμός

Επομένως,  στην Α’ κατανομή οι έδρες θα διαμορφωθούν ως εξής:
Ο Α’ συνδυασμός λαμβάνει 4 έδρες.
Ο Β΄ συνδυασμός λαμβάνει 4 έδρες.
Ο Γ’ συνδυασμός λαμβάνει 2 έδρες.
Ο Δ΄συνδυασμός λαμβάνει 1 έδρα.


Τρόπος κατανομής των 10 εδρών της Β΄ κατανομής: [Τρόπος διάθεσης…, για να μην επαναλάβεις τη λέξη κατανομή]

Ο Β΄συνδυασμός θα λάβει 9 έδρες επιπλέον στη Β΄κατανομή, ώστε να συγκεντρώσει τα 3/5 των εδρών (13 έδρες).
Ο Α’ συνδυασμός θα λάβει μία έδρα από την Β’ κατανομή.

Άρα, η τελική κατανομή των εδρών θα είναι,
ο Α’ συνδυασμός λαμβάνει 5 (4+1) έδρες
ο Β’ συνδυασμός λαμβάνει 13 (9+4) έδρες
ο Γ’ συνδυασμός λαμβάνει 2 έδρες.
ο Δ’ συνδυασμός λαμβάνει 1 έδρα

6. Σε Δήμο με πληθυσμό 160.000 κατοίκων, με δημοτικές κοινότητες (πρώην δημοτικά διαμερίσματα), έχουμε Δημοτικό συμβούλιο 49 μελές.

Εάν  το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 100.000 και έστω ότι
Ο Α’ συνδυασμός λαμβάνει 55.000 ψήφους σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου
Ο Β’ συνδυασμός λαμβάνει 20.000 ψήφους            ”           ”            ”
Ο Γ΄ συνδυασμός λαμβάνει 15.000 ψήφους           ”           ”           ”
Ο Δ’ συνδυασμός λαμβάνει 5.000 ψήφους             ”           ”           ’
Ο Ε’ συνδυασμός λαμβάνει 5.000 ψήφους             ”           ’’           ”

Ο Δήμος έχει 4 δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό 40000 κατοίκους έκαστη.

Υπολογισμός  εδρών στις 4 δημοτικές κοινότητες:
Το συμβούλιο κάθε δημοτικής κοινότητας είναι 11 μελές.

Ο Α’ συνδυασμός είναι  επιτυχών και παίρνει 7 έδρες.

Το εκλογικό μέτρο είναι [(20.000+15.000+5.000+5.000)/4]+1=11251.
 
Άρα, ο  Β’ συνδυασμός παίρνει (20.000/11251=1,78) 1 έδρα, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 8749 ψήφους.
Ο Γ’ συνδυασμός παίρνει (15000/11251=1,33) 1 έδρα, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 3749 ψήφους.
Ο Δ’ συνδυασμός παίρνει 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5000 ψήφους.
Ο Ε’ συνδυασμός παίρνει 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5000 ψήφους.


Οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες (2 έδρες) από τις προς διάθεση έδρες (4 έδρες), οπότε οι συνδυασμοί ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω, δηλ:
 α) Β΄συνδυασμός
 β) Δ-Ε’ συνδυασμοί

Επομένως, μία έδρα θα δοθεί στον Β’ μία στον Δ’ ή στον Ε’, αφού διενεργηθεί κλήρωση.


Εάν η κλήρωση βγάλει το Δ η τελική κατανομή των εδρών στη δημοτική κοινότητα θα είναι:
Ο Α’  συνδυασμός λαμβάνει 7 έδρες
Ο Β’ συνδυασμός λαμβάνει 2 έδρες
Ο Γ’ συνδυασμός λαμβάνει 1 έδρα.
Ο Δ’ συνδυασμός λαμβάνει 1 έδρα.


 7. Σε Τοπικό Συμβούλιο με 1950 κατοίκους έχουμε Τοπικό Συμβούλιο 3μελές.

Εάν το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 1.300 και έστω ότι:
Ο Α’ συνδυασμός λαμβάνει 700 ψήφους
Ο Β’ συνδυασμός λαμβάνει 400 ψήφους
Ο Γ’ συνδυασμός λαμβάνει 200 ψήφους.

Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού στο τοπικό διαμέρισμα διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.

Το εκλογικό μέτρο είναι [(700+400+200)/3] +1= 434  (το δεκαδικό μέρος παραλείπεται)

Επομένως:
 Ο Α’ συνδυασμός καταλαμβάνει (700/434=1,61) 1 έδρα, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 266 ψήφους.
 Ο Β’ συνδυασμός καταλαμβάνει 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 400 ψήφους.
Ο Γ’ συνδυασμός καταλαμβάνει 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 200 ψήφους.

Το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασμού υπολογίζεται ως εξής:

Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού- (Εκλογικό μέτρο x έδρες)


Οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες (1 έδρα) από τις προς διάθεση (3 έδρες), οπότε οι συνδυασμοί ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω, δηλ:
 α) Β’ συνδυασμός
 β) Α’ συνδυασμός.
γ) Γ’ συνδυασμός.

Επομένως, μία έδρα θα δοθεί στο Β’ και μία έδρα στον Α’ .


Άρα, η τελική κατανομή των εδρών είναι,
Ο Α’ συνδυασμός λαμβάνει 2 έδρες
Ο Β’ συνδυασμός λαμβάνει 1 έδρα

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της
7ης Νοεμβρίου 2010 
1 Αυγούστου 2010 Αρχίζει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 15 του ΚΔΚ (άρθρο 10, παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010)
31 Αυγούστου 2010 Λήγει η προθεσμία για τη μεταδημότευση σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 7 και 8 του ΚΔΚ (κυρωτ. Ν. 3463/ 2006), προκειμένου να συμπεριληφθούν οι μεταδημοτεύσεις στους εκλογικούς καταλόγους όσοι μεταδημότευσαν
6 Σεπτεμβρίου 2010 Λήγει η προθεσμία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η παραίτηση των δικαστικών λειτουργών, των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στον ΟΤΑ όπου υπηρετούν (άρθρο 29, παρ. 7 ΔΚΚ)
17 Οκτωβρίου 2010 Λήγει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 15 του ΚΔΚ (άρθρο 10, παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010)
18 Οκτωβρίου 2010 Λήγει η προθεσμία των είκοσι ημερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ (άρθρο 19, παρ. 7 του Ν. 3852/ 2010)
22 Οκτωβρίου 2010 Λήγει η προθεσμία υποβολής παραίτησης εκείνων που έχουν κώλυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 29 ΔΚΚ
23 Οκτωβρίου 2010 Ενεργείται η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ από το Πρωτοδικείο (με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, άρθρο 20 του Ν. 3852/ 2010)
30 Οκτωβρίου 2010 Παραίτηση υποψηφίου την 8η  ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας (Άρθρο 21, παρ. 2 Ν. 3852/ 2010)
5 Νοεμβρίου 2010  Δήλωση αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψήφιου Δημάρχου (Άρθρο 21, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010).

Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των δημοτικών εκλογών
της 14ΗΣ Νοεμβρίου 2010

11 Νοεμβρίου 2010 Λήγει η προθεσμία επίδοσης στο αρμόδιο δικαστήριο της, τυχόν, δήλωσης παραίτησης από την υποψηφιότητα Δημάρχου (άρθρο 35, παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010)
12 Νοεμβρίου 2010 Λήγει η προθεσμία επίδοσης στον Πρόεδρο Πρωτοδικείου της δήλωσης νέου υποψήφιου Δημάρχου σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε ή απεβίωσε [ή απεβίωσε](άρθρο 35, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010)
13 Νοεμβρίου 2010 Λήγει η προθεσμία για την ανακήρυξη από το αρμόδιο δικαστήριο του νέου υποψήφιου Δημάρχου (άρθρο 35, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010).

 


3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

○ 1. Ν. 3852/ 2010 (Α’ 87)
(με τις τροποποιήσεις του Ν. 3870/ 2010 (Α’ 138)
Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης


Άρθρο 2
Συγκρότηση δήμων

 1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας.

 2. Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114 Α), μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους και σε δημοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους. Τοπικές ή δημοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α) ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.

 3. Δημοτική κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά διαμερίσματα νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων. Επίσης, συγκροτούν δημοτική κοινότητα ανεξαρτήτως πληθυσμού πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο σύμφωνα με το άρθρο 1.

 4. Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες.


ΜΕΡΟΣ Β
ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 7
Δημοτικές Αρχές

 1. Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο.

 2. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 -5.000) κατοίκους, είκοσι ένα (21) σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001-10.000) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 - 30.000) κατοίκους, τριάντα τρία (33) σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες (30.001-60.000) κατοίκους, σαράντα ένα (41) σε δήμους με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (60.001-100.000) κατοίκους, σαράντα πέντε (45) σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001-150.000) κατοίκους, σαράντα εννέα (49) σε δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) και άνω κατοίκους.

 3. Σε δήμους που συνιστώνται με τη διάταξη του άρθρου 2 του παρόντος στους οποίους οι συνενούμενοι δήμοι και κοινότητες υπερβαίνουν τους έξι (6), ο αριθμός των μελών του δημοτικού τους συμβουλίου είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα, σε σχέση με το συνολικό τους πληθυσμό.

Άρθρο 8
Δημοτικές κοινότητες - Τοπικές κοινότητες - Όργανα

 1. Τα όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι:

 α) Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.

 β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.

 2. Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι:

 α) το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας,

 β) ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας,

 γ) ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειμένου για τοπικές κοινότητες
μέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους.

 3. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη.

 3. Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας.

Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, το συμβούλιο τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 9
Διάρκεια δημοτικής περιόδου

 1. Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας εκλέγονται κάθε πέντε (5) χρόνια με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

 2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται την ίδια ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.

 3. Η εγκατάσταση των αρχών της παραγράφου 1 που έχουν εκλεγεί γίνεται την 1 η Σεπτεμβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Αυγούστου του πέμπτου έτους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας λήγει με το τέλος της θητείας του δημοτικού συμβουλίου.

 4. Η εκλογή των αρχών των δήμων που συνιστώνται ή συνενώνονται έως τον τέλος του μηνός Μαρτίου εντός των τεσσάρων πρώτων ετών της δημοτικής περιόδου γίνεται την πρώτη Κυριακή του μηνός Ιουνίου του έτους, κατά το οποίο έγινε η αναγνώριση.

 Η εγκατάσταση τους γίνεται την πρώτη (1η) Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Στους δήμους που συνιστώνται ή συνενώνονται από την 1η Μαρτίου έως την 31η Αυγούστου κάθε έτους της δημοτικής περιόδου, εκτός από το τέταρτο έτος, η εκλογή των αρχών γίνεται την πρώτη Κυριακή του μηνός Ιουνίου του επόμενου έτους μετά τη σύσταση ή συνένωση και η εγκατάσταση τους την πρώτη (1η) Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους μετά τη σύσταση ή συνένωση.

 Αν η σύσταση ή συνένωση ενός νέου δήμου έγινε μετά το Μάρτιο του τέταρτου έτους της δημοτικής περιόδου και έως το τέλος Μαρτίου του πέμπτου έτους της περιόδου αυτής, τα αποτελέσματα των μεταβολών αρχίζουν από τις γενικές δημοτικές εκλογές του έτους αυτού.

 5. Οι νέοι δήμοι, που συνιστώνται με το άρθρο 1 αρχίζουν να λειτουργούν από την εγκατάσταση των αρχών τους, οι οποίες θα αναδειχθούν με τις γενικές δημοτικές εκλογές της εβδόμης Νοεμβρίου 2010. Η εγκατάσταση γίνεται την πρώτη (1η) Ιανουαρίου 2011 και η θητεία λήγει την 31η Αυγούστου του έτους 2014. Η Θητεία αυτή λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες.

Άρθρο 10
Εκλογικό δικαίωμα

 1. Δικαίωμα να εκλέγουν τις Δημοτικές Αρχές έχουν όλοι οι δημότες του δήμου.

Οι δημότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων που συνενώνονται σε νέο δήμο, έχουν δικαίωμα να εκλέγουν τις Αρχές του νέου δήμου που προκύπτει από τη συνένωση. Οι δημότες των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος καθίστανται αυτοδικαίως δημότες του νέου δήμου.

 2. Δικαίωμα να εκλέγουν τις Δημοτικές Αρχές έχουν επίσης οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι ομογενείς και οι νομίμως διαμένοντες αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3838/ 2010 (ΦΕΚ 49 Α), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

 3. Ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ημερομηνία γέννησης εκείνων που έχουν γεννηθεί κατά το έτος αυτό.

 4. Οι περιπτώσεις στέρησης του εκλογικού δικαιώματος που προβλέπει η νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών ισχύουν και για την εκλογή των δημοτικών αρχών.

 5. Προκειμένου να γίνει μεταδημότευση για τις δημοτικές εκλογές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Δ.Κ., όπως ισχύουν, για την υποβολή υποψηφιότητας στους νέους δήμους που προκύπτουν από συνένωση δήμων και κοινοτήτων, η εγγραφή γίνεται στα δημοτολόγια του δήμου που ορίζεται ως έδρα του νέου δήμου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από την πρώτη (1η) Απριλίου του έτους διενέργειας των εκλογών μέχρι την προηγούμενη ημέρα της επίδοσης ή της παράδοσης στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών.

Άρθρο 11
Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

 1. Το Εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνον όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου,
κατά τις ειδικότερες διατάξεις της νομοθεσίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία για την εκλογή των μελών των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων έχουν οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους.

 2. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Κατ` εξαίρεση η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δεν είναι υποχρεωτική για τους κατοίκους του εξωτερικού, για όσους έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους, καθώς και για όσους βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.

 3. Στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, στους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, στους στρατιωτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή στην ελληνική αστυνομία ή στο λιμενικό σώμα, καθώς και στους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών, δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, οι οποίοι την ημέρα της ψηφοφορίας δεν διαμένουν στο δήμο όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, χορηγείται, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, ειδική άδεια για να μεταβούν στο δήμο όπου δικαιούνται να ψηφίσουν.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 12
Εκλογικοί κατάλογοι

 Οι Εκλογικοί κατάλογοι, που ισχύουν για τις βουλευτικές εκλογές, ισχύουν και για τις εκλογές των δημοτικών αρχών, των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων. Ισχύουν επίσης οι ειδικοί Εκλογικοί κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 133/1997 (ΦΕΚ 121 Α), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 164/1997 (ΦΕΚ 145 Α), το π.δ. 320/1999 (ΦΕΚ 305 Α) και το π.δ. 130/2002 (ΦΕΚ 107 Α), καθώς και των ομογενών και των νομίμως διαμενόντων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3838/2010.

Άρθρο 13
Προσόντα εκλογιμότητας

 1. Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της διενέργειας των εκλογών. Δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών

 2. Δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας μπορεί να εκλεγεί και ο πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ομογενής και ο νομίμως διαμένων αλλοδαπός υπήκοος τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α), εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών και έχει την ικανότητα να εκλέγει, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Άρθρο 14
Κωλύματα και ασυμβίβαστα

 1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:

 α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.

 β) Γενικοί Γραμματείς και υπάλληλοι των δήμων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, καθώς και δημοτικοί συμπαραστάτες, στους δήμους όπου υπηρετούν.

 γ) Πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με εξαίρεση τα Ιδρύματα, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, καθώς και διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, πλην αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι δήμοι, στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα.

 δ) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας των δήμων που συνενώνονται στο νέο δήμο που προκύπτει από τη συνένωση.

 ε) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη Διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ..

 στ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη Διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους, στους οποίους έχουν την έδρα τους τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια
των δημοτικών εκλογών.

 2. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμα τους, κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του παρόντος.

 Το κώλυμα αυτό ισχύει για την επόμενη της έκπτωσης δημοτική περίοδο.

 3. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:

 α. Όποιοι συνδέονται με το δήμο ή τα νομικά τους πρόσωπα, εκτός από τους συνδέσμους, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως.

 β. Γενικοί Διευθυντές, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με το δήμο, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με το δήμο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης.

 Αν δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση που συμβάλλεται, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη Διοίκηση δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και δημοτικών επιχειρήσεων.

 4. Η ιδιότητα και το αξίωμα του δημάρχου, του προέδρου του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή η κατοχή οποιουδήποτε άλλου αιρετού αξιώματος σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού δεν αποτελεί λόγο ασυμβιβάστου ή αναστολής άσκησης του λειτουργήματός τους, με την επιφύλαξη του άρθρου 16 για: α) τους δικηγόρους και συμβολαιογράφους, β) τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα μέλη Επιστημονικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και το ειδικό διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό τους.

 5. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς δημοτικών ακινήτων, εφόσον η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.

 6. Δεν αποτελούν κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα μέλους της Διοίκησης και η ιδιότητα του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με το δήμο με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητας τους.

 7. Το κώλυμα που προβλέπεται στις περιπτώσεις α` έως και δ` της παραγράφου 1 παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων. Η Παραίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος την υποβάλλει αμέσως στην αρχή που είναι αρμόδια να την αποδεχθεί. Η Παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται δεκτή από την επίδοση της και δεν ανακαλείται. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της Παραίτησης των προσώπων που προβλέπει η παράγραφος 1 ή που περιορίζουν το δικαίωμα τους να παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την Παραίτηση τους εξακολουθούν να ισχύουν. Τα πρόσωπα της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 που παραιτήθηκαν πρέπει επιπροσθέτως να μην έχουν υπηρετήσει στα διοικητικά όρια του δήμου που υποβάλλουν υποψηφιότητα μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων.

Το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου δεν ισχύει για τους θρησκευτικούς λειτουργούς.

 8. Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο ή αποκτούν δημοτικότητα σε άλλο δήμο εκπίπτουν από το αξίωμα τους. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος δήμος, με απόφαση του, διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα αναφερόμενα στο άρθρο 45 του παρόντος, πρόσωπα. Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του παρόντος.

 9. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται.

 10. Σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης αποκλείεται.

 11. Στους δήμους που συνιστώνται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου τα ανωτέρω Κωλύματα και ασυμβίβαστα συντρέχουν στα πρόσωπα που πληρούν τις αντίστοιχες προϋπόθεσεις στην εδαφική περιφέρεια του νέου δήμου.

 12. Για τους υποψηφίους στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010 ισχύουν αποκλειστικά τα κωλύματα του άρθρου 29 του Κ.Δ.Κ. στα διοικητικά όρια της εκλογικής τους περιφέρειας. Ειδικά για τους υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες της περ. γ’ του άρθρου 25 τα κωλύματα του προηγούμενοπυ εδαφίου ισχύουν για τα διοικητικά όρια του δήμου.

Άρθρο 15
Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών

 1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του δήμου, καθώς και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του (Δ.Ε.Υ.Α.) και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του.

 2. Αν οφειλέτης του δήμου ή των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του έως την ημέρα της εγκατάστασης των νέων δημοτικών αρχών.

 3. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες του δήμου ή των ανωτέρω νομικών προσώπων μετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωμα τους. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος δήμος, με απόφαση του, διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 247 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του παρόντος.

 4. Στις οφειλές των προηγούμενων παραγράφων εμπίπτουν και αυτές που βεβαιώνονται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, που συνενώνονται με το άρθρο 1 του παρόντος ή των νομικών τους προσώπων της παραγράφου 1.

Άρθρο 16
Επαγγελματική δραστηριότητα του δημάρχου

 1. Αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά τη διάρκεια της Θητείας τους σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων. [με το άρθρο 282, παρ. 18 του ιδίου νόμου το πληθυσμιακό όριο γίνεται 25.000]

 2. Ο χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρείται πραγματικός χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύνολο των εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από το δήμο και βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτού. Με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 93 του παρόντος καθορίζεται η διαδικασία καταβολής των εισφορών.

Άρθρο 17
Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι των αντιπροσώπων

 1. Έφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής είναι ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο δήμος. Αυτός διορίζει σε κάθε εκλογικό τμήμα της περιφέρειας του πρωτοδικείου τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

 2. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται:

 α) Οι εισηγητές και οι δόκιμοι εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 β) Οι πρωτοδίκες και αντεισαγγελείς πρωτοδικών, καθώς και οι αντίστοιχοι
πάρεδροι.

 γ) Οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι των διοικητικών πρωτοδικείων

 δ) Οι εισηγητές και οι δόκιμοι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 ε) Οι ειρηνοδίκες και οι πταισματοδίκες,

 στ) Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών

 ζ) Οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 η) Οι δικηγόροι.

 θ) Οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι υπάλληλοι με βαθμό Α` και Β` της γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και όλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών αυτών, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπηρεσίας Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και οι υπάλληλοι των έμμισθων υποθηκοφυλακείων.

 ι) Οι συμβολαιογράφοι.

 ια) Οι έμμισθοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες.

 ιβ) Οι Επιμελητές Ανηλίκων με βαθμό Α` και Β` των Δικαστηρίων Ανηλίκων της Χώρας και οι υπάλληλοι με βαθμό Α και Β` της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 3. Αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής δεν μπορεί να διοριστεί όποιος έχει υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας του.

 4. Σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης ο διορισμός αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής μπορεί να γίνει και έως την πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία.

 5. Αν τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος δεν επαρκούν, ο έφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής διορίζει ως αντιπροσώπους δικηγόρους και συμβολαιογράφους που υπηρετούν στην περιφέρεια του πρωτοδικείου.

 Αν τα πρόσωπα που ορίζονται για να διορισθούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν επαρκούν, ο έφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής μπορεί να διορίσει για συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού, μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους ή μόνιμους υπαλλήλους της περιφέρειας, στην οποία βρίσκεται ο δήμος, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β` ή πτυχιούχοι άλλων σχολών και οι οποίοι κατέχουν θέση προϊσταμένου, τουλάχιστον τμήματος, αρκεί να μην υπηρετούν σε υπηρεσία μέσα στα διοικητικά όρια του δήμου, σε εκλογικό τμήμα του οποίου διορίζονται.

 6. Για την εφαρμογή των ανωτέρω οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποστέλλουν στους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, προέδρους των πρωτοδικείων, ονομαστικές καταστάσεις όλων των μονίμων δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων της περιφέρειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των μονίμων υπαλλήλων της περιφέρειας, που μπορούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής. Για όσους υπηρετούν σε υπηρεσίες υπουργείων, κεντρικές ή περιφερειακές, οι καταστάσεις συντάσσονται από την
αρμόδια κεντρική υπηρεσία κάθε Υπουργείου και αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διεύθυνση Εκλογών).

 Οι καταστάσεις αυτές περιέρχονται στους αποδέκτες οπωσδήποτε δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας.

 7. Για τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2010 και τις τυχόν επαναληπτικές αυτών, ως μόνιμοι υπάλληλοι των περιφερειών του άρθρου αυτού νοούνται οι μόνιμοι υπάλληλοι των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκει ο οικείος δήμος.

 8. Οι δικηγόροι που είναι βουλευτές, καθώς και αυτοί που έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι, δεν διορίζονται αντιπρόσωποι.

 9. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές, μόνον αν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της οικείας περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντα τους αυτά. Αν δεν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου που ανήκει το εκλογικό τμήμα, στο οποίο ασκούν τα καθήκοντα τους και είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου, τότε υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και ψηφίζουν.

 10. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας. Αν η ψηφοφορία ματαιωθεί σύμφωνα με το άρθρο 48 Κ.Δ.Κ. ή επαναληφθεί η ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος, οι εκλογές διεξάγονται με τα ίδια μέλη των εφορευτικών επιτροπών

Άρθρο 18
Υποψηφιότητες

 1. Η εκλογή του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

 2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:

 α) Τον υποψήφιο δήμαρχο.

 β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Στις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως τρεις.

 γ) Τους υποψήφιους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων της κάθε δημοτικής κοινότητας είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν.

 δ) Τους υποψήφιους συμβούλους της τοπικής κοινότητας ή τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων της κάθε τοπικής κοινότητας είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν. Ο αριθμός των υποψήφιων εκπροσώπων κάθε τοπικής κοινότητας ορίζεται μέχρι δύο.

 3. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής κοινότητας και συμβούλων τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας που υπολογίζεται διακεκριμένα για κάθε δημοτικό συμβούλιο και κάθε συμβούλιο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψηφίων μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι μικρότερος του συνολιικού αριθμού των αντίστοιχων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του επόμενου άρθρου, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθμού των αντίστοιχων μελών, που περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού.

 4. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την εκλογή του ως δημάρχου, ως μέλους δημοτικού συμβουλίου, ως μέλος συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή ως εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας δεν επιτρέπεται.

 5. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς.

Άρθρο 19
Κατάρτιση συνδυασμών

 1. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν.

 Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:

 α) Το τυχόν όνομα και έμβλημα του συνδυασμού.

 β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου δημάρχου. Εάν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος δήμαρχος.

 γ) Ακολουθούν, κατά εκλογική περιφέρεια, με αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού, με αλφαβητική σειρά, με σημείωση παραπλεύρως και εντός παρενθέσεως της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι.

 δ) Ακολουθούν κατά δημοτική ή τοπική κοινότητα με αλφαβητική σειρά το επώνυμο και το όνομα των υποψήφιων μελών του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή των υποψήφιων εκπροσώπων τοπικής κοινότητας με αλφαβητική σειρά.

 2. Η δήλωση του συνδυασμού είναι νόμιμη:

 α) Εάν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι για το ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των εκλογικών περιφερειών και ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας.

 β) Εάν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι σύμβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των δημοτικών κοινοτήτων και ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας είναι τουλάχιστον ίσος με τα τρία πέμπτα (3/5) του αριθμού των μελών του συμβουλίου της.

 γ) Εάν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι σύμβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των τοπικών κοινοτήτων που εκλέγουν τριμελή συμβούλια και εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένας υποψήφιος.

 Η μη ύπαρξη υποψήφιου εκπροσώπου τοπικής κοινότητας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της δήλωσης του συνδυασμού.

 Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

 3. Στη δήλωση επισυνάπτεται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού:

 α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου, όπου είναι υποψήφιος.

 β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14.

 γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος και σύμβουλος δημοτικής κοινότητας, του άρθρου 2 της παραγράφου 4 του παρόντος νόμου, έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των εκατό ευρώ (100), πενήντα ευρώ (50) και πενήντα ευρώ (50). Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να γίνει αναπροσαρμογή των ποσών αυτών.

 Αντίστοιχο αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. δεν απαιτείται για το αξίωμα του μέλους του συμβουλίου των δημοτικών κοινοτήτων του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος νόμου, του μέλους του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, καθώς και του τοπικού εκπροσώπου.

 δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου συμβούλου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας στην οποία είναι υποψήφιος.

 4. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόματος του υποψηφίου και υποκοριστικό αυτού, εφόσον με αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή το υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνομα και τίθεται σε παρένθεση.

 Για τις γυναίκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου, ανεξαρτήτως με ποιο επώνυμο είναι εγγεγραμμένες στην οικογενειακή τους μερίδα.

 5. Στη δήλωση μπορεί να ορίζεται όνομα και έμβλημα συνδυασμού. Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα σύμβολο θρησκευτικής λατρείας ή σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία προσώπου, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21 ης Απριλίου 1967 ή φωτογραφίες προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους σε αυτό.

 Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα, δικαίωμα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος. Αν γίνει παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου και η παράβαση βεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη.

 6. Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις διατυπώσεις ή δεν υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις ή κάποιο από τα στοιχεία που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος άρθρου και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο η δήλωση είναι απαράδεκτη.

 Ειδικότερα, αν έχει συνταχθεί η δήλωση του συνδυασμού που προβλέπει η παράγραφος 1, με διαφορετικό τρόπο, δεν είναι απαράδεκτη, εφόσον περιλαμβάνει ρητή δήλωση που ορίζει τον υποψήφιο δήμαρχο. Απαράδεκτη είναι και η εκπρόθεσμη δήλωση, καθώς και η δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από τα ελάχιστα όρια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου.

 7. Η δήλωση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που την υποβάλουν ή ενός εκλογέα δημότη ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

 Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του υποψήφιου δημάρχου. Στη δήλωση αυτή επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 3, καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου, που προτείνεται. Μετά τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας, που απαιτείται για την επίδοση ή την παράδοση στο αρμόδιο δικαστήριο, καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 20
Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών

 1. Τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα πριν από την ψηφοφορία το πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα.

 2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου κοινοποιεί αμέσως στον περιφερειάρχη τις σχετικές αποφάσεις.

 3. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει αμέσως σε κάθε δήμο πίνακα των συνδυασμών που έχουν ανακηρυχθεί.


Άρθρο 21
Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν

 1. Ο υποψήφιος δήμαρχος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητα του. Η Παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του, η οποία επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου την όγδοη (8η) ημέρα, το αργότερο, πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

 2. Σε περίπτωση Παραίτησης ή θανάτου του υποψήφιου δημάρχου, τη θέση του στο συνδυασμό καταλαμβάνει είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού, ύστερα από δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων που επιδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου δύο ημέρες το αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει τον υποψήφιο που αντικαθιστά εκείνον που παραιτήθηκε ή απεβίωσε μέχρι και την παραμονή της διενέργειας των εκλογών.

 Αν δεν έγινε αντικατάσταση, τη θέση του δημάρχου καταλαμβάνει ο δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

 3. Σε περίπτωση Παραίτησης ή ανακήρυξης του ως υποψήφιου δημάρχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος κατά την προηγούμενη παράγραφο ή θανάτου υποψήφιου δημοτικού συμβούλου ή υποψήφιου συμβούλου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή υποψήφιου εκπροσώπου τοπικής κοινότητας, τη θέση του μπορεί να καταλάβει νέος υποψήφιος, ύστερα από δήλωση του υποψήφιου δημάρχου ακόμη και αν έχει περάσει η προθεσμία της παραγράφου 7 του άρθρου 19. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται.

 Για την Παραίτηση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον αντικαταστάτη υποψήφιο.

 4. Συνδυασμός, που περιέχει αριθμό υποψήφιων δημοτικών συμβούλων ή συμβούλων δημοτικής κοινότητας μικρότερο από το ελάχιστο όριο της παραγράφου 3 του άρθρου 18, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 19, εξαιτίας Παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων του, για τους οποίους δεν δηλώθηκε αντικατάσταση, θεωρείται νόμιμος.

Άρθρο 22
Δικαιώματα συνδυασμών

 1. Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και δύο αναπληρωτές του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψήφιου δημάρχου.

 2. Επίσης κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίζει πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική δήλωση του υποψήφιου δημάρχου. Ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασμό του συνδυασμού οτιδήποτε μπορεί να ενεργήσει, σύμφωνα με το νόμο, ο υποψήφιος δήμαρχος, κατά τη διεξαγωγή της εκλογής.

 3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δήμαρχος έχει αποβιώσει ή παραιτηθεί, ο διορισμός των αντιπροσώπων και του πληρεξουσίου γίνεται με δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού.

 4. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών και οι αναπληρωτές τους έχουν δικαίωμα να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της εκλογής, ώσπου να σφραγιστούν οι σάκοι και να υποβάλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.

 5. Δεν μπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, αναπληρωτές τους ή πληρεξούσιοι συνδυασμών ο δήμαρχος, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και οι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας, όποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και όλοι όσοι δεν μπορούν να εκλεγούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14, εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των συνδυασμών. Για την Παραίτηση και την αποδοχή της εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.

 6. Για τις εκλογές του Νοεμβρίου του έτους 2010 δεν μπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, αναπληρωτές τους ή πληρεξούσιοι συνδυασμών και οι σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος και οι τοπικοί σύμβουλοι.


Άρθρο 23
Πρόγραμμα της εκλογής

 1. Ο δήμαρχος εκδίδει και δημοσιεύει, με τοιχοκόλληση, σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα χωριά και τους οικισμούς του δήμου και αναρτά στην ιστοσελίδα του δήμου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, πρόγραμμα που αναφέρει ακριβώς την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες που αρχίζει και τελειώνει, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας, τις έδρες για τις οποίες γίνεται η εκλογή και τους συνδυασμούς μαζί με τα ονόματα των υποψηφίων, που συγκροτούν κάθε συνδυασμό, όπως είναι γραμμένα στον πίνακα που έχει διαβιβάσει ο περιφερειάρχης.

 2. Το πρόγραμμα της πρώτης εκλογής σε νέο δήμο εκδίδεται και δημοσιεύεται από τον περιφερειάρχη.

 3. Δήμαρχος για τις εκλογές του Νοεμβρίου 2010 νοείται ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας.

Άρθρο 24
Μορφή των ψηφοδελτίων

 1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί.

 2. Τα ψηφοδέλτια, για όλη την Επικράτεια, έχουν σχήμα ορθογώνιο. Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων και ειδικότερα θέματα που αφορούν τη μορφή τους κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του παρόντος, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 3. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων πρέπει να είναι με μαύρη απόχρωση.


Άρθρο 25
Εκλογικές περιφέρειες

 Ως περιφέρεια για την εκλογή των μελών των δημοτικών συμβουλίων ορίζεται η περιφέρεια:

 α) του δήμου, ο οποίος δεν προήλθε από συνένωση πρώην Ο.Τ.Α. κατά το άρθρο 1 του παρόντος,

 β) του συνενούμενού δήμου ή κοινότητας, δηλαδή της δημοτικής ενότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόμου,

 γ) οι δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παράγραφος 4 του παρόντος νόμου,
δηλαδή τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων.

Άρθρο 26

Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων

 1. Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου σημειώνονται το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού, όπως έχουν δηλωθεί και αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης.

 2. Σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια στο ψηφοδέλτιο μετά την ονομασία του συνδυασμού αναγράφεται το όνομα του υποψήφιου δημάρχου και ακολουθούν με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι.

 Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες Εκλογικές περιφέρειες στο ψηφοδέλτιο μετά την ονομασία του συνδυασμού αναγράφεται το όνομα του
υποψήφιου δημάρχου και:

 α. στο πρώτο μέρος του ψηφοδελτίου προτάσσονται, με αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας,

 β. στο δεύτερο μέρος του ψηφοδελτίου ακολουθούν οι υποψήφιοι, με αλφαβητική σειρά, των υπόλοιπων εκλογικών περιφερειών, με σημείωση παραπλεύρως και εντός παρενθέσεως η εκλογική τους περιφέρεια, στην οποία είναι υποψήφιοι,

 γ. στο τρίτο μέρος του ψηφοδελτίου ακολουθεί η ονομασία της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια αναγράφονται τα ονόματα των αντίστοιχων υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.


Άρθρο 27
Σταυροί προτίμησης

 1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμηση του σε υποψήφιο συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματος του.

 2. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες Εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες Εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές Εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του μόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες Εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.

 3. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του υπέρ ενός ή υπέρ δύο υποψηφίων του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και υπέρ ενός υποψήφιου συμβούλου ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας.

 4. Σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης, είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες Εκλογικές περιφέρειες, ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης σε κάποιο μέρος του είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης για την κατάταξη των υποψηφίων του μέρους αυτού.

 5. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή κυανής απόχρωσης.

 Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο σταυρός θεωρείται ότι δεν είναι γραμμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ερευνάται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος.

 6. Για τον υποψήφιο δήμαρχο δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

 7. Εγγραφές ή διαγραφές δεν επιτρέπονται και, αν γίνουν, επιφέρουν ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Άρθρο 28
Άκυρα ψηφοδέλτια

 Εκτός από την περίπτωση ακυρότητας, που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του προηγούμενου άρθρου, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο μόνον στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

 α) Αν έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εμφανή, από αυτά που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 24 ή η υπουργική απόφαση.

 β) Αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα του διαφέρει, κατά τρόπο εμφανή, από αυτό που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 24.

 γ) Αν έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα, που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.

 δ) Αν βρεθεί στο φάκελο με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή διαφορετικού συνδυασμού ή με λευκά και

 ε) Αν βρεθεί μέσα σε φάκελο, που δεν είναι σύμφωνος με τις ρυθμίσεις του
άρθρου 46 Κ.Δ.Κ..

Άρθρο 29
Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

 1. Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών για όσα θέματα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και του Κ.Δ.Κ..

 2. Όπου στις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών αναφέρεται ο νομάρχης, προκειμένου για τις δημοτικές εκλογές νοείται ο περιφερειάρχης.


Άρθρο 30
Αριθμός συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

 1. Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις περιπτώσεις β` και γ` του άρθρου 25 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με βάση τον πληθυσμό, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή. Ειδικά για την περίπτωση γ` του άρθρου 25 ως πληθυσμός λαμβάνεται εκείνος, που έχει καθορισθεί με την απόφαση της παραγράφου 13 του άρθρου 283 του παρόντος.

 2. Μέτρο για τον υπολογισμό του αριθμού των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού πληθυσμού όλου του δήμου, όπως προκύπτει από την τελευταία γενική απογραφή πληθυσμού δια του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου κάθε δήμου.

 3. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού της εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού μέτρου προκύπτει ο αριθμός των δημοτικών της συμβούλων.

 4. Οι θέσεις των δημοτικών συμβούλων στο δημοτικό συμβούλιο που παραμένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία στις Εκλογικές περιφέρειες με τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα και ώσπου να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός τους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος.

 5. Εάν από την παραπάνω διαδικασία προκύψουν Εκλογικές περιφέρειες χωρίς έδρα, τότε διατίθεται σε αυτή μία (1) έδρα με την αφαίρεση μίας από κάθε εκλογική περιφέρεια του δήμου με το μεγαλύτερο αριθμό εδρών και κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών με ίδιο αριθμό εδρών, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη αφαιρεθεί με τις διατάξεις αυτού του εδαφίου, η έδρα αφαιρείται από εκείνη με το μικρότερο πληθυσμό.


Άρθρο 31
Επιτυχών - Επιλαχόντες συνδυασμοί Εκλογή δημάρχου

 1. Στις εκλογές των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και 41 του παρόντος.

 2. Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού.

 

Άρθρο 32
Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου

 1. Τα τρία πέμπτα (3/5) των εδρών του δημοτικού συμβουλίου καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός και τα δύο πέμπτα (2/5) οι επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.

 2. Αν ο επιτυχών συνδυασμός συγκεντρώνει ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου τους, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5.

 3. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) του αριθμού των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεως της μονάδας δεν υπολογίζεται, ενώ στην περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεως στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.

 Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:

 στα 13μελή συμβούλια 8 και 5,

 στα 17μελή συμβούλια 10 και 7,

 στα 21μελή συμβούλια 13 και 8,

 στα 27μελή συμβούλια 16 και 11,

 στα 33μελή συμβούλια 20 και 13,

 στα 41μελή συμβούλια 25 και 16,

 στα 45μελή συμβούλια 27 και 18,

 στα 49μελή συμβούλια 29 και 20.

 4. Η αναλογική κατανομή των εδρών, μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος γίνεται ως εξής:

 Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου, όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον επιτυχόντα, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχεί στα δύο πέμπτα (2/5) και το πηλίκο τους αυξημένο κατά μία μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο με παράλειψη τυχόν κλάσματος. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

 Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους.

 Εάν συνδυασμοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων διενεργείται κλήρωση.

 Εάν και μετά τη διανομή εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασμού.

Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.

 5. Η αναλογική κατανομή των εδρών στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος γίνεται ως εξής:

 Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

 Στην περίπτωση αυτή, ο επιτυχών συνδυασμός μπορεί να λάβει αριθμό εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των τριών πέμπτων (3/5).

 Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους.

 Εάν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση.

 Εάν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.

 Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.

 6. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο δήμαρχος εκλέγεται από το μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι.

Άρθρο 33
Επανάληψη της ψηφοφορίας

 1. Εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

 Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων.

 Εάν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.

 2. Οι έδρες των δημοτικών συμβουλίων κατανέμονται, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές, σε δύο φάσεις, που ονομάζονται κατανομές.

 Στην πρώτη (Α) κατανομή κατανέμονται οι μισές έδρες του δημοτικού συμβουλίου.

 Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα.

 Στη δεύτερη (Β) κατανομή κατανέμονται οι υπόλοιπες.

 Με βάση τον αριθμό των εδρών των δημοτικών συμβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε καθεμία από τις δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής:

για τα 13μελή συμβούλια οι έδρες της Α` κατανομής είναι 7 και της Β` κατανομής 6, για τα 17μελή συμβούλια 9 και 8 αντίστοιχα, για τα 21 μελή συμβούλια 11 και 10 αντίστοιχα, για τα 27μελή συμβούλια 14 και 13 αντίστοιχα, για τα 33μελή συμβούλια 17 και 16 αντίστοιχα, για τα 41 μελή συμβούλια 21 και 20 αντίστοιχα, για τα 45μελή συμβούλια 23 και 22 αντίστοιχα, για τα 49μελή συμβούλια 25 και 24 αντίστοιχα.

 3. Οι έδρες της Α` κατανομής κατανέμονται αναλογικά στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

 Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία διαιρείται με τον αριθμό των εδρών της Α` κατανομής.

 Το πηλίκο της διαίρεσης, αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της Α` κατανομής. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

 Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση της Α` κατανομής, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους.

 Εάν συνδυασμοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων διενεργείται
κλήρωση.

 Εάν και μετά τη διανομή εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασμού.

 4. Για τη διάθεση των εδρών της Β` κατανομής υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασμό, ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζομένων και των εδρών που κατανεμήθηκαν σε αυτόν από την Α` κατανομή, τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών.

 Οι έδρες της Β` κατανομής που απομένουν προς διάθεση, μετά την παραχώρηση των εδρών στον επιτυχόντα συνδυασμό, διατίθενται στον άλλο συνδυασμό που έλαβε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία.

 Στην περίπτωση όπου λόγω του μικρού αριθμού εδρών που τους έχουν κατανεμηθεί από την Α` κατανομή, ο επιτυχών συνδυασμός δεν μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β` κατανομής και δεν γίνεται καμία μεταβολή στη διάθεση των εδρών της Α` κατανομής, ανάμεσα στους υπόλοιπους συνδυασμούς.

 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι όλων των συνδυασμών που ισοψήφησαν.

 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική μετέχουν ο υποψήφιος δήμαρχος του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι υποψήφιοι δήμαρχοι των συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.

 7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός του που έλαβαν στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία.

 Εάν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι δήμαρχοι, το αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου και του συνδυασμού του.

 Εάν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου και του συνδυασμού του και εκείνου που έχει συμμετάσχει στη Β` κατανομή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
4.

 8. Εάν κανένας από τους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει το εκλογικό μέτρο ή αν μόνον ένας το έχει συγκεντρώσει, τότε στην Α` κατανομή συμμετέχουν οπωσδήποτε οι δύο συνδυασμοί που έχουν λάβει το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων.

 Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των δύο συνδυασμών συμμετέχουν και στην επαναληπτική ψηφοφορία.

 9. Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 και του άρθρου 38 του παρόντος.


Άρθρο 34
Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

 Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου σε δήμο που έχει περισσότερες από μία Εκλογικές περιφέρειες κατανέμονται μεταξύ του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 32 του παρόντος, ως εξής:

 1. Η κατανομή ξεκινά αποδίδοντας στον επιτυχόντα συνδυασμό σε κάθε εκλογική περιφέρεια μία έδρα, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του στην οικεία εκλογική περιφέρεια.

 2. Στη συνέχεια, αρχίζοντας από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό, ο οποίος εξασφάλισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του παρόντος, συμμετοχή στο δημοτικό συμβούλιο, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του στο δήμο διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

 Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

 Εάν ο συνδυασμός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο δημοτικό συμβούλιο, ο αριθμός τους συμπληρώνεται με τη διάθεση ανά μίας από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.

 Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του σε μια εκλογική περιφέρεια, οι έδρες αυτές παραμένουν κενές, δεν προσκυρώνονται στον επιτυχόντα συνδυασμό σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος και μειώνεται ανάλογα ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

 3. Εάν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας.

 Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες.

 Εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραμένουν αδιάθετες για το συνδυασμό έδρες, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά στις Εκλογικές περιφέρειες, όπου ο συνδυασμός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.

 4. Οι έδρες που κατανέμονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας.

 5. Με την ίδια διαδικασία κατανέμονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής.

 6. Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασμούς καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του στις αντίστοιχες Εκλογικές περιφέρειες. Τυχόν αδιάθετες έδρες δεν κατανέμονται και μειώνεται αναλόγως ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου.


Άρθρο 35
Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας

 1. Πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία ο υποψήφιος δήμαρχος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητα του. Η Παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου την τρίτη ημέρα, το αργότερο, πριν από την επαναληπτική ψηφοφορία.

 2. Αν ένας υποψήφιος δήμαρχος παραιτηθεί ή αποβιώσει, η πλειοψηφία των υποψηφίων του συνδυασμού του επιλέγει άλλον υποψήφιο δήμαρχο.

 3. Αν εκείνος που έχει επιλεγεί ως υποψήφιος δήμαρχος είναι υποψήφιος σύμβουλος του συνδυασμού, η θέση του ως συμβούλου μένει κενή.

 4. Η δήλωση της επιλογής για το νέο υποψήφιο δήμαρχο επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου το αργότερο τη δεύτερη ημέρα πριν από την ψηφοφορία.

Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει το νέο υποψήφιο δήμαρχο σε δημόσια συνεδρίαση ακόμη και την παραμονή της ψηφοφορίας.

 5. Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής, δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος δήμαρχος και εκλέγεται δήμαρχος ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει λάβει κατά την πρώτη εκλογή τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

 6. Η επαναληπτική ψηφοφορία γίνεται από τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους.

 

 

Άρθρο 36
Κατανομή εδρών των συμβούλων της δημοτικής κοινότητας

 1. Για την εκλογή των συμβούλων της δημοτικής κοινότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 31, 32, 33, 35, 39, 41 και 42 του παρόντος.

 2. Ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου στις δημοτικές εκλογές λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και τα δύο πέμπτα (2/5) λαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και 41 του παρόντος.

 Αν σε δημοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασμού του επιτυχόντος δημάρχου, οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των υπόλοιπων συνδυασμών κατ` ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 32.

 3. Για την κατανομή των εδρών των συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων σε κάθε δημοτική κοινότητα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψήφιου δημάρχου σε όλα τα εκλογικά τμήματα της εδαφικής περιφέρειας του δήμου.

Άρθρο 37
Εκλογή συμβούλων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας

 1. Στις εκλογές των συμβουλίων τοπικής κοινότητας η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, με τον ακόλουθο τρόπο:

 Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην τοπική κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές και είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου τοπικής κοινότητας, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

 Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.

 Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων αυτών των συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν.

 Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση.

Αν και μετά τη διανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.

Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο.

2. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, ο πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας και οι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί.

3. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί για το συμβούλιο τοπικής κοινότητας ή για τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας και ισοψηφίσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού. Στην περίπτωση αυτή στα τριμελή συμβούλια τοπικής κοινότητας κατανέμονται στον πλειοψηφούντα συνδυασμό δύο (2) έδρες και στον επιλαχόντα συνδυασμό μία (1) έδρα.

 Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαμβάνει ο συνδυασμός που πλειοψήφησε.

 4. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Στα τριμελή συμβούλια τοπικής κοινότητας ο πρώτος συνδυασμός εκλέγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασμοί από έναν σύμβολο τοπικής κοινότητας. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί για τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού, ο οποίος και λαμβάνει την έδρα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.

Άρθρο 38
Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι - Ισοψηφία

 1. Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται, από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς του άρθρου 31, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος.

 Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες Εκλογικές περιφέρειες ο υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθμού εδρών σε περισσότερες περιφέρειες, τότε λαμβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση όπου σε περισσότερες περιφέρειες ο συνδυασμός έλαβε ίσο αριθμό ψήφων, διενεργείται κλήρωση.

 2. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης.

 3. Εάν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.

Άρθρο 39
Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας - Ισοψηφία

 1. Τακτικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς των υποψήφιων δημάρχων, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

 2. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης.

 3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.


Άρθρο 40
Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συμβουλίου των τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων - Ισοψηφία

 1. Τακτικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

 Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας εκλέγεται από τους υποψηφίους του συνδυασμού που πλειοψήφησε αυτός που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

 2. Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

 3. Οι λοιποί υποψήφιοι είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας.

 4. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.

Άρθρο 41
Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών

 1. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.

 Στην περίπτωση αυτή οι έδρες των συμβούλων κατανέμονται κατά τα τρία πέμπτα (3/5) στον επιτυχόντα συνδυασμό και κατά τα δύο πέμπτα (2/5) στον επιλαχόντα.

 2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 32 και του άρθρου 38 του παρόντος.


Άρθρο 42
Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής

 1. Σε δήμους όπου υπάρχουν από ένα έως πέντε εκλογικά τμήματα οι εφορευτικές επιτροπές συνεδριάζουν μετά το τέλος της διαλογής στην έδρα του δήμου και εξάγουν το γενικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα πρακτικά της ψηφοφορίας των τμημάτων, το οποίο δημοσιεύεται αμέσως, με τοιχοκόλληση, στο δημοτικό κατάστημα.

 2. Στους δήμους όπου υπάρχουν περισσότερα από πέντε εκλογικά τμήματα οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής αποστέλλουν με ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου. Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τμημάτων του δήμου, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του δικαστηρίου.

 3. Η τοιχοκόλληση και η δημοσίευση των προηγούμενων παραγράφων περιλαμβάνει πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος καταρτίζεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας. Ο πίνακας αυτός περιέχει:

 α) τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) το συνολικό αριθμό ψηφισάντων, γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων, δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων, ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και στ) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων τα οποία έλαβε κάθε συνδυασμός.

 Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη, στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση και υπογράφεται από τον πρόεδρο. Κατά την κατάρτιση του πίνακα μπορεί να παρίσταται ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό.

 4. Οι εφορευτικές επιτροπές και ο πρόεδρος του πρωτοδικείου γνωστοποιούν αμέσως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στον περιφερειάρχη.


Άρθρο 43
Έκθεση πρακτικών

 1. Αμέσως μετά τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή άλλο μέλος της παραδίδει τα πρακτικά της, τα λοιπά εκλογικά έγγραφα, τα δέματα των ψηφοδελτίων ταξινομημένα κατά συνδυασμούς και με τη σειρά που είναι αριθμημένα, καθώς και τους φακέλους στον πρόεδρο πρωτοδικών.

 2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών, εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της στο κατάστημα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα.

 3. Οι εφορευτικές επιτροπές, μόλις δημοσιευθεί το αποτέλεσμα της εκλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 γνωστοποιούν με ανακοίνωση τους, που δημοσιεύεται στο δημοτικό κατάστημα του δήμου, ότι τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της και με τα λοιπά στοιχεία θα εκτεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 42, η έκθεση των πρακτικών γνωστοποιείται με ανακοίνωση, που εκδίδει ο πρόεδρος του πρωτοδικείου, η οποία τοιχοκολλάται στο δημοτικό κατάστημα του δήμου, καθώς και στο κατάστημα του δικαστηρίου.


Άρθρο 44
Επικύρωση της εκλογής

 1. α. Το πολυμελές πρωτοδικείο μετά από τη λήξη του πενθημέρου της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων, τους συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας με τους αναπληρωματικούς τους.

 β. Με την ανωτέρω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού.

 γ. Με την ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου.

 Οι σύμβουλοι των δημοτικών ή των τοπικών κοινοτήτων κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και, αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά.

 2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες και αποστέλλει αντίγραφο τους στον περιφερειάρχη και στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντίγραφο των αποφάσεων αποστέλει ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε κάθε δήμο που ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


Άρθρο 45
Δικαίωμα ένστασης

 Ένσταση μπορεί να ασκήσει:

 α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου, καθώς και
 β) ο υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οικείο δήμο.


Άρθρο 46
Άσκηση ένστασης - Αρμόδιο δικαστήριο

 1. Η ένσταση ασκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται μαζί με τρία
αντίγραφα στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

 Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ή η άσκηση της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.

 2. Το δικόγραφο της ένστασης απαιτείται να περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 251 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97 Α).

 2. Οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος δήμος.

 4. Η διαβίβαση της ένστασης στο αρμόδιο για την εκδίκαση της δικαστήριο γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 252 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.


Άρθρο 47
Περιεχόμενο της ένστασης

 1. Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης με την οποία ανακηρύσσονται οι
επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, βάσει του σχετικού πίνακα των αποτελεσμάτων ο οποίος ενσωματώνεται σε αυτή.

 2. Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν:

 α) η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη,

 β) η παράβαση του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών ή κατά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών και των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς,

 γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση των ψηφοδελτίων.


Άρθρο 48
Προθεσμία για την άσκηση ένστασης

 1. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης, με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, κατά το άρθρο 44 του παρόντος.

 2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου δεν παρεκτείνεται σε καμία περίπτωση.


Άρθρο 49
Διαδικασία εκδίκασης της ένστασης

 1. Για τα θέματα της προδικασίας, της κύριας διαδικασίας, της παρέμβασης, της αντένστασης, της αποδεικτικής διαδικασίας, του παρεμπίπτοντος ελέγχου, της απόφασης του δικαστηρίου, καθώς και της γνωστοποίησης της εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 253 έως και 260 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ο οποίος και εφαρμόζεται για κάθε σχετικό θέμα, που δεν ρυθμίζεται, ειδικώς, από τις διατάξεις του παρόντος. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ίδια θέματα διαφορετικά καταργείται.

 2. Ο κατά το άρθρο 258 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας παρεμπίπτων έλεγχος της εγγραφής, μετεγγραφής ή διαγραφής εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς καταλόγους του οικείου δήμου, χωρεί κατά των πράξεων αυτών μόνον αν αυτές έγιναν κατά τη σύνταξη ή αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια του έτους, που προηγείται της ημερομηνίας διενέργειας των δημοτικών εκλογών

 3. Αίτηση αναθεώρησης, τριτανακοπή και αίτηση ερμηνείας ή διόρθωσης ασκούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 261 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Άρθρο 50
Αίτηση αναίρεσης

 1. Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα τριμελή διοικητικά πρωτοδικεία χωρεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παρέλευση του πενθημέρου που ορίζεται στο άρθρο 260 παράγραφος 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 2. Όταν ασκείται αίτηση αναιρέσεως δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης.

 3. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών, το βραδύτερο, από την περιέλευση της αιτήσεως αναιρέσεως σε αυτό.

 4. Αν η τελεσίδικη απόφαση, βάσει της οποίας μεταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο η αρχική εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, αναιρεθεί και κριθεί κατ` ουσίαν η διαφορά από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, εκείνοι που ανακηρύσσονται ως επιτυχόντες μετά την απόφαση θεωρούνται ότι εγκαταστάθηκαν αναδρομικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος. Η αναδρομική αυτή εγκατάσταση δεν θίγει το κύρος των πράξεων που εκδόθηκαν ή δημοσιεύθηκαν από τις Αρχές των οποίων η εκλογή ακυρώθηκε από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.


Άρθρο 51
Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης

 1. Αν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση νόμου ή για οποιαδήποτε πλημμέλεια, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ανάμεσα στους ίδιους υποψηφίους, που είχαν ανακηρυχθεί νόμιμα.

 2. Ο δήμαρχος εκδίδει χωρίς καθυστέρηση πρόγραμμα, με το οποίο καλεί τους δημότες εκλογείς για την επανάληψη της εκλογής για τον υπολειπόμενο χρόνο της δημοτικής περιόδου. Το πρόγραμμα δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την ψηφοφορία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.

Άρθρο 57
Μεταβατικές διατάξεις

 Για τις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010, όπου αναφέρεται στις διατάξεις ο περιφερειάρχης, νοείται ο νομάρχης στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ανήκει ο συγκεκριμένος δήμος, και όπου αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, νοείται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ανήκει ο συγκεκριμένος δήμος.


 
○ 2. Ν. 3838/2010 (Α’ 49)
○ (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3970/ 2010 (Α’ 138)

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 14
Δικαίωμα του εκλέγειν

 Ομογενείς και λοιποί αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης με δικαίωμα ψήφου εφόσον:

 1. Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

 2. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημα ή καταδίκη για το οποίο συνεπάγεται, αν είναι Έλληνες πολίτες, την αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 60 του Ποινικού Κώδικα.

 3. Εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες νομίμως διαμενόντων στη Χώρα αλλοδαπών:

 α. είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή τίτλου διαμονής ως
μέλη οικογένειας κατόχου τέτοιου Δελτίου και έχουν συμπληρώσει, από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση του Δελτίου ή τίτλου αντίστοιχα, πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα,

 β. είναι κάτοχοι άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α) και της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει,

 γ. έχουν υπαχθεί, στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων, κατ` εφαρμογή, των διατάξεων του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α) ή στο προβλεπόμενο με την ειδική ρύθμιση της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/ 2008 (ΦΕΚ 263 Α),

 δ. είναι κάτοχοι «δελτίων μόνιμης διαμονής», ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 3386/2005 και του άρθρου 17 του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α) καθώς και δελτίων ή αδειών παραμονής ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας διανύσει πέντε συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στη Χώρα,

 ε. είναι γονείς ανηλίκων Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, και έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα, στ. έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες ή έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, των μελών της οικογένειας τους συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος προεδρικού διατάγματος 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α), καθώς και των προεδρικών διαταγμάτων 90/2008 (ΦΕΚ 138 Α), 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α), 167/2008 (ΦΕΚ 223 Α) και 81/2009 (ΦΕΚ 99 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος,

 ζ. είναι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων ή ειδικού δελτίου που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 139/1975 (ΦΕΚ 176 Α) και έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα από την αίτησης χορήγησης των παραπάνω τίτλων,

 η. έχουν τίτλο διαμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει από τη χορήγηση του πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα.

θ. πολίτες χωρών ΕΖΕΣ που είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής εκδιδόμενου από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και συμπληρώνουν πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα.


Άρθρο 15
Αίτηση εγγραφής στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

 1. Τα πρόσωπα που ανήκουν σε μια από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο άρθρο κατηγορίες και επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους σε ειδικό εκλογικό κατάλογο του δήμου στον οποίο υπέβαλαν την αίτηση για τη χορήγηση του εν ισχύι τίτλου διαμονής τους, εφόσον κατοικούν μόνιμα εκεί. Τα πρόσωπα που ανήκουν στις περιπτώσεις 3 στοιχεία α, στ, ζ` και η` του προηγούμενου άρθρου οφείλουν να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής στο δήμο στον οποίο διαμένουν κατά τα δύο τουλάχιστον τελευταία έτη.

 2. Ο δικαιούμενος να εγγραφεί σε ειδικό εκλογικό κατάλογο, ο οποίος έχει μετοικήσει σε δήμο άλλον από αυτόν στον οποίο υπέβαλε την αίτηση για τη χορήγηση του εν ισχύι τίτλου διαμονής του, καθώς και κάθε εγγεγραμμένος σε ειδικό εκλογικό κατάλογο, που έχει μετοικήσει σε άλλο δήμο, μπορεί να εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του δήμου της κατοικίας του εφόσον διαμένει εκεί τα δύο τουλάχιστον τελευταία έτη από την ημερομηνία γνωστοποίησης της μετεγκατάστασης στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

 3. Η αίτηση εγγραφής σε ειδικό εκλογικό κατάλογο πρέπει να συνοδεύεται από:

 α. Επικυρωμένο αντίγραφο του κατά περίπτωση υφιστάμενου τίτλου διαμονής εν ισχύι. Για την εγγραφή σε ειδικό εκλογικό κατάλογο τον αναγκαίο τίτλο νόμιμης διαμονής δεν αντικαθιστά βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών είτε για την το πρώτον χορήγηση είτε για την ανανέωση άδειας διαμονής.

 β. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας κατοχής διαβατηρίου, κατά την έννοια της παραγράφου 1 εδάφιο γ` του άρθρου 84 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, καθώς και όσων ανήκουν στις περιπτώσεις 3 στ, ζ` και η` του άρθρου 14.

 γ. Τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη συμπλήρωσης διετούς διάρκειας κατοικίας στο δήμο, στους ειδικούς καταλόγους του οποίου πρόκειται να γίνει η εγγραφή, εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Για την απόδειξη της διετούς τουλάχιστον διάρκειας της διαμονής στο δήμο της Χώρας, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου πρόκειται να γίνει η εγγραφή, εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται για τη μεταδημότευση των Ελλήνων πολιτών στο άρθρο 15 παρ. 7 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (κ.ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α), όπως ισχύει κάθε φορά.

 δ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση. Το εν λόγω πιστοποιητικό μπορεί να αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τις υπηρεσίες του δήμου.

 

Άρθρο 16
Άσκηση του δικαιώματος

 1. Το δικαίωμα του εκλέγειν ασκείται αποκλειστικά από τους εγγεγραμμένους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του προηγούμενου άρθρου, που κατά το χρόνο της ψηφοφορίας κατέχουν έναν από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 14 του παρόντος νόμου τίτλους διαμονής σε ισχύ.

 2. Οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφίζουν μαζί με τους λοιπούς εκλογείς στα εκλογικά τμήματα που έχουν ορισθεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

 3. Η αναγνώριση των εκλογέων διενεργείται με βάση τον επιδεικνυόμενο κατά την ψηφοφορία τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ και ισχυρό διαβατήριο τους, όπου τούτο απαιτείται.


Άρθρο 17
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

 1. Εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 15 του παρόντος, που κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικοί σύμβουλοι, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας για την άσκηση των καθηκόντων τους και τηρούν τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (κ.ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α), όπως ισχύει κάθε φορά.

 2. Οι περιορισμοί κατοχής αξιωμάτων της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του π.δ. 133/1997 (ΦΕΚ 121 Α), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 164/1997 (ΦΕΚ 145 Α), το π.δ. 320/1999 (ΦΕΚ 305 Α) και το π.δ. 130/2002 (ΦΕΚ 107 Α), καταλαμβάνουν και τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου.

 3. Οι εκλογείς της παραγράφου 1 ανακηρύσσονται ως υποψήφιοι από το αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον κατέχουν έγκυρο τίτλο διαμονής και ισχυρό διαβατήριο, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 3β του άρθρου 15 του παρόντος.

 4. Με την κατάθεση δήλωσης υποψηφιότητας κάθε υποψήφιος οφείλει να συνυποβάλλει, επιπλέον των όσων ορίζονται γενικώς από την κείμενη νομοθεσία του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 α. υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται η ιθαγένεια και η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του στην Ελληνική επικράτεια, ότι γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα για την άσκηση των καθηκόντων σε περίπτωση εκλογής του, καθώς και ότι δεν είναι υποψήφιος για τις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα σε άλλο δήμο, ούτε σε άλλο συνδυασμό του ίδιου δήμου,

 β. βεβαίωση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του δήμου όπου είναι υποψήφιος,

 γ. επικυρωμένο αντίγραφο του κατά περίπτωση υφιστάμενου τίτλου διαμονής σε ισχύ.

 δ. επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 3β του άρθρου 15 του παρόντος.

 

 


Άρθρο 18
Σύνταξη ειδικών
εκλογικών καταλόγων

 1. Για τους εκλογείς του άρθρου 14 του παρόντος συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι κατά δήμο, εκλογικό διαμέρισμα ή και συνοικισμό, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: φύλο, επώνυμο, κύριο όνομα ή ονόματα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, όνομα συζύγου και το γένος αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου, ακριβή ημερομηνία και τόπος γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος), διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα (δήμος ή κοινότητα ή τοπικό διαμέρισμα, οδός και αριθμός), ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου, όπου τούτο απαιτείται, αριθμό του κατά περίπτωση υφιστάμενου τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ, καθώς και ειδικό εκλογικό αριθμό. Τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των εκλογέων αυτών αναγράφονται με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, κατά αντιστοίχιση προς εκείνους των σχετικών νομιμοποιητικών τους εγγράφων. Εφόσον δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία γέννησης του εκλογέα λογίζεται ότι γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.

 2. Πριν από την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οι δήμοι διασταυρώνουν τα στοιχεία που δηλώνονται με τα καταχωρισμένα στα ηλεκτρονικά ή άλλα αρχεία κατόχων τίτλων νόμιμης διαμονής που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αντιστοίχως, με εξαίρεση όσους κατέχουν τίτλο ή έγγραφο διαμονής ως ομογενείς αλλοδαποί, στην περίπτωση των οποίων αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης της αρχής που τα έχει χορηγήσει. Η διασταύρωση διενεργείται είτε με την αποστολή των στοιχείων που δηλώθηκαν προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες των προαναφερθέντων Υπουργείων είτε μέσω κατάλληλης μηχανογραφικής εφαρμογής των δήμων που οι υπηρεσίες αυτές ενημερώνουν σε διαρκή βάση. Αν υπάρχει ασυμφωνία των στοιχείων, δεν πραγματοποιείται η εγγραφή, οι δε υπηρεσίες του δήμου παραπέμπουν τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια για την άρση της ασυμφωνίας αρχή.

Άρθρο 19
Τήρηση και ενημέρωση ειδικών
εκλογικών καταλόγων
Ειδικές περιπτώσεις διαγραφής

 1. Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, τη διαγραφή, τις μεταβολές και τις ενστάσεις εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 7 έως και 20 του π.δ. 96/2007 (ΦΕΚ 116 Α), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 2. Οι εκλογείς του άρθρου 14 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου διαγράφονται από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους:

 α. με αίτηση τους,

 β. εάν εκλείψουν οι προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν,

 γ. αν αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια.

 Η Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως τη Διεύθυνση Εκλογών σχετικά με διενεργηθείσες πολιτογραφήσεις ομογενών και αλλοδαπών.

 3. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεριμνά για τη διαγραφή από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους αυτών που στερήθηκαν το εκλογικό τους δικαίωμα. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής τα γραφεία ποινικού μητρώου και τα Πρωτοδικεία στέλνουν το πρώτο δεκαήμερο κάθε διμήνου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καταστάσεις με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση των εκλογέων αυτών στους εκλογικούς καταλόγους και γνωστοποιούν την άρση των σχετικών συνεπειών, λόγω ανάκλησης των οικείων αποφάσεων ή λήξης των ποινών.

Άρθρο 20

 Για τα όρια ηλικίας, τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν, τα κωλύματα, ασυμβίβαστα και λοιπούς περιορισμούς του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ειδικά από τις διατάξεις των άρθρων 14 έως και 19 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 133/1997 (ΦΕΚ 121 Α), της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 21

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των άρθρων 14 έως και 20 του παρόντος, η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 17 λήγει την 30ή Ιουνίου 2010. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσδιορίζονται οι λοιπές προδιαγραφές για τη σύνταξη των καταλόγων, την επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών ή για την εγκατάσταση των απαραίτητων τεχνικών εφαρμογών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή των εν λόγω άρθρων.

 2. Με όμοια απόφαση μπορεί να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες.3. Ν. 3463/ 2006 (Α’ 114)Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Αρθρο 16
Μεταδημότευση υποψηφίων στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές
1. Επιτρέπεται η μεταδημότευση χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 7 του άρθρου 15, όταν πρόκειται μόνο για την υποβολή υποψηφιότητας σε δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στους Δήμους και τις Κοινότητες των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και στους Δήμους ή τις Κοινότητες των νομών, στην περιφέρεια των οποίων υπάγεται ο Δήμος ή η Κοινότητα που ο υποψήφιος είναι ή ήταν πριν γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων ή στα δημοτολόγια ή στους εκλογικούς καταλόγους
 2. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από την 1η Αυγούστου του έτους διενέργειας των εκλογών μέχρι την προηγούμενη ημέρα της κατάθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών. Η απόφαση μεταδημότευσης εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα στην ίδια προθεσμία και είναι αμέσως εκτελεστή. Η απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρύχθηκε υποψήφιος. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται, κατά τα λοιπά, η παράγραφος 7 του προηγούμενου άρθρου.
Αρθρο 29
Κωλύματα και ασυμβίβαστα
 1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος ή τοπικοί σύμβουλοι και πάρεδροι:
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.
β) Γενικοί Γραμματείς Δήμων και υπάλληλοι Δήμων ή Κοινοτήτων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου υπηρετούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και υπάλληλοι των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδρυμάτων που έχουν συστήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι ίδιοι Δήμοι ή Κοινότητες, όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
γ) Υπάλληλοι των Δήμων ή Κοινοτήτων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούν, που συνενώνονται σε ένα Δήμο, στο νέο Δήμο που προκύπτει από τη συνένωση.
 δ) Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών, στους Δήμους ή τις Κοινότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, ένα έτος πριν από τη διενέργεια των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών.
 2. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης, σύμφωνα με το άρθρο 146, για κακουργήματα, καθώς και για τα αδικήματα της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απιστίας, της απάτης, της καταπίεσης, της αιμομιξίας, της μαστροπείας, της σωματεμπορίας, της παράνομης διακίνησης αλλοδαπών, της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, καθώς και της λαθρεμπορίας.
Το κώλυμα αυτό ισχύει για την επόμενη της έκπτωσης δημοτική ή κοινοτική περίοδο.
3. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος, τοπικοί σύμβουλοι ή πάρεδροι:
α. Οποιοι συνδέονται με το Δήμο ή την Κοινότητα ή τα νομικά τους πρόσωπα,εξαιρουμένων των συνδέσμων, με συμβάσεις προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά ετησίως.
β. Μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με το Δήμο ή την Κοινότητα, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρίας, εταίροι προσωπικών εταιριών, καθώς και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, με τη συνδρομή των προϋποθέσεων της προηγούμενης περίπτωσης.
Αν Δήμος ή Κοινότητα συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση που συμβάλλεται, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αντιπροσώπους του Δήμου ή της Κοινότητας που μετέχουν στη διοίκηση δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.
4. Η ιδιότητα και το αξίωμα του δημάρχου, του προέδρου Κοινότητας, του προέδρου του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος, του προέδρου του τοπικού συμβουλίου, του παρέδρου ή οποιουδήποτε άλλου αιρετού αξιώματος σε όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού δεν αποτελεί λόγο ασυμβίβαστου ή αναστολής άσκησης του λειτουργήματός τους για τους:
α) Δικηγόρους και συμβολαιογράφους.
β) Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι., περιλαμβανομένου και του ειδικού διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού.
5. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων, εφόσον η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.
6. Δεν αποτελούν κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα μέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με το Δήμο ή την Κοινότητα με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.
7. Το κώλυμα που προβλέπεται στις περιπτώσεις α΄ έως και γ΄ της παραγράφου 1 παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακηρύξεως των υποψηφίων. Η παραίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον ειρηνοδίκη ή στον πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος την υποβάλλει αμέσως στην αρχή που είναι αρμόδια να την αποδεχθεί. Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή από την επίδοσή της και δεν μπορεί να ανακληθεί. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων που προβλέπει η παράγραφος 1 ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους δεν θίγονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. Τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 πρέπει επιπροσθέτως να μην έχουν υπηρετήσει στο Δήμο ή στην Κοινότητα που θα υποβάλουν υποψηφιότητα δύο (2) μήνες πριν τις εκλογές. Το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου δεν ισχύει για τους θρησκευτικούς λειτουργούς.
8. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εάν εκλεγούν δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης σε υπηρεσία που εδρεύει στο Δήμο ή στην Κοινότητα, στην οποία εξελέγησαν.
9. Δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων, τοπικοί σύμβουλοι και πάρεδροι που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο ή αποκτούν δημοτικότητα σε άλλο Δήμο ή σε άλλη Κοινότητα εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας με πράξη του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβίβαστου και την έκπτωση από το αξίωμα.
10. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται.
11. Σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού οργάνου του πρώτου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκλείεται.

 

3. Ν. 2717/1999 (Α΄ 97)
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Άρθρο 45
Απαραίτητα στοιχεία

1. Το δικόγραφο, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούν ειδικότερες διατάξεις, πρέπει να προσδιορίζει σαφώς το είδος και το αντικείμενό του και να αναφέρει :
α) το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται,
β) τον τόπο και το χρόνο της σύνταξής του και
γ) αν υποβάλλεται μεν από φυσικό πρόσωπο, το όνομα, το επώνυμο, πατρώνυμο και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του ίδιου, του νόμιμου αντιπροσώπου του και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξουσίου και του αντικλήτου του, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την Έδρα τους, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του εκπροσώπου τους και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξουσίου και του αντικλήτου τους, ενώ, αν υποβάλλεται από το Δημόσιο, τον τίτλο της δημόσιας υπηρεσίας και το όργανο που το εκπροσωπεί.

  2. Οι διευθύνσεις των κατά την προηγούμενη παράγραφο προσώπων πρέπει να γνωστοποιούνται στο δικαστήριο με το πρώτο δικόγραφο που απευθύνεται σε αυτό. Αν η γνωστοποίηση γίνεται, το πρώτο, με άλλο δικόγραφο, υπόμνημα ή έγγραφο, αυτό πρέπει να κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο και να επιδίδεται, από τα ίδια αυτά πρόσωπα, στους λοιπούς διαδίκους.

3. Κάθε μεταβολή στη διεύθυνση ή στην ιδιότητα των κατά τις προηγούμενες παραγράφους προσώπων, η οποία επήλθε κατά το χρονικό διάστημα από την άσκηση του ένδικου βοηθήματος έως και τη λήξη της τελικής εκκρεμοδικίας στο δεύτερο βαθμό, πρέπει να γνωστοποιείται κατά τη διαδικασία της διάταξης της δεύτερης περιόδου της παρ. 2, η οποία και εφαρμόζεται αναλόγως. Αλλιώς, οι επιδόσεις γίνονται εγκύρως στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί ή ωσάν να μην είχε επέλθει η μεταβολή, κατά περίπτωση.

4. Αν δεν δηλωθεί καμία διεύθυνση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, η επίδοση γίνεται με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στο γραμματέα του οικείου δικαστηρίου.

5. Τα δικόγραφα και τα υπομνήματα υπογράφονται από τους δικαστικούς πληρεξουσίους των διαδίκων. Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 27, τα δικόγραφα και τα υπομνήματα μπορούν να υπογράφονται, κατά περίπτωση, από τους ίδιους τους διαδίκους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους ή τους εκπροσώπους τους.

 


ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 244

Στις, υπό τον ΠΡΩΤΟ ΤΙΤΛΟ, ρυθμίσεις του ΤΜΗΜΑΤΟΣ τούτου υπάγονται οι διαφορές που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Άρθρο 245

1. Καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο προς εκδίκαση των κατά το προηγούμενο άρθρο διαφορών είναι, σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό, αν μεν πρόκειται για εκλογή σε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση το εφετείο, αν, δε, πρόκειται για εκλογή σε δήμο ή κοινότητα, το τριμελές πρωτοδικείο.

2. Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΝΣΤΑΣΗ

Άρθρο 246
Προσβαλλόμενες πράξεις

1. Για την σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό επίλυση των διαφορών του άρθρου 244 ασκείται ένσταση.

2. Η ένσταση στρέφεται κατά των δια της προσβαλλόμενης πράξης ανακηρυχθέντων υποψηφίων, καθώς και των επιτυχόντων και επιλαχόντων των οικείων συνδυασμών, για τους οποίους αμφισβητείται με αυτήν η ανακήρυξη ή η εκλογή τους, αντιστοίχως."

  

Άρθρο 247
Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

Ένσταση μπορεί να ασκήσει :
α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και
β) όποιος διατέλεσε υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.


Άρθρο 248
Προθεσμία

1. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, κατά περίπτωση από :
α) τη λήξη του χρόνου έκθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 78 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 410/1995) και 38 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), των πρακτικών της εκλογής και του πίνακα των αποτελεσμάτων, ή

β) την ανακήρυξη σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 24των πιο πάνω νομοθετημάτων αντιστοίχως, των συνδυασμών των υποψηφίων που έχουν δηλωθεί, ή

γ) τη λήξη του χρόνου έκθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 39 των ίδιων αντιστοίχως νομοθετημάτων, της πράξης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί.

2. Οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου δεν παρεκτείνονται σε καμία περίπτωση.

3. Στις περιπτώσεις α' και γ' της παρ. 1, η ένσταση δεν μπορεί πάντως να ασκηθεί αν έχουν περάσει δεκαπέντε (15) ή είκοσι (20) ημέρες, αντιστοίχως, από τη διενέργεια των εκλογών.

4. Κατ' εξαίρεση, αν πρόκειται για έλλειψη προσόντων ή κώλυμα εκλογιμότητας που υπήρχε, στο πρόσωπο του υποψηφίου, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, η ένσταση μπορεί να ασκηθεί και μετά την πάροδο των, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, προθεσμιών.


Άρθρο 249
Λόγοι

1. Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν :
α) οι παραβάσεις του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών ή κατά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών και των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς, ή
β) η έλλειψη νόμιμων προσόντων ή η συνδρομή νόμιμων κωλυμάτων σε πρόσωπα που έχουν εκλεγεί ή που είναι υποψήφια προς τούτο, ή
γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση των ψηφοδελτίων.

2. Αν η ένσταση αναφέρεται σε επαναληπτική ψηφοφορία, οι προβαλλόμενοι λόγοι μπορούν να αφορούν και την αρχική ψηφοφορία, αλλά μόνο εφόσον δεν έχει ασκηθεί, ως προς αυτήν, ιδιαίτερη ένσταση.


Άρθρο 250
Άσκηση

1. Η ένσταση ασκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται, μαζί με τρία (3) αντίγραφα, στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

2. Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ή η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.

 


Άρθρο 251
Περιεχόμενο του δικογράφου

Το δικόγραφο της ένστασης, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 45, πρέπει απαραιτήτως να μνημονεύει, με ακρίβεια, τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης στον οποίο αυτό αναφέρεται, τους εκλογικούς συνδυασμούς και τους επικεφαλής τους, καθώς και τα πρόσωπα των οποίων αμφισβητείται με αυτό η εκλογή ή η ανακήρυξη. Επίσης, το ίδιο δικόγραφο πρέπει να περιέχει σαφείς και συγκεκριμένους λόγους, καθώς και σαφώς καθορισμένο αίτημα.


Άρθρο 252
Διαβίβαση

Η αρχή που μνημονεύεται στην παρ. 1 του άρθρου 250 μετά την πάροδο της, κατά το άρθρο 248, προθεσμίας για την άσκηση των ενστάσεων, υποχρεούται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να διαβιβάζει τις ενστάσεις, χωριστά για κάθε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα και λοιπά στοιχεία, στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Άρθρο 253
Προδικασία

1 Ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο δικαστής, που διευθύνει το δικαστήριο, με πράξη του, την οποία εκδίδει αμέσως, ορίζει δικάσιμο, η οποία δεν πρέπει να είναι συντομότερη των δέκα (10) ούτε μικρότερη των είκοσι (20) ημερών από την περιέλευση της ένστασης στο δικαστήριο, καθώς και τον εισηγητή - δικαστή της υπόθεσης. Αν το δικαστήριο διαιρείται σε περισσότερα από ένα τμήματα, τη δικάσιμο και τον εισηγητή - δικαστή ορίζει, με πράξη του, ο πρόεδρος του αρμόδιου τμήματος. Ο εισηγητής - δικαστής μπορεί να αντικατασταθεί, αν έχει κώλυμα, με νεώτερη πράξη εκείνου που τον όρισε.

2. Κεκυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου της ένστασης μαζί με την  πράξη ορισμού δικασίμου και εισηγητή δικαστή, επιδίδεται, με τη φροντίδα  του ενισταμένου, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την πρώτη  δικάσιμο, προς εκείνους των οποίων αμφισβητείται με την ένσταση η  ανακήρυξη ή η εκλογή και θα επιδράσει επί του κύρους τους, αντιστοίχως,  η απόφαση του δικαστηρίου. Η ίδια ένσταση κοινοποιείται, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, και προς  τους επικεφαλής των οικείων εκλογικών συνδυασμών."

3. Για κάθε δικάσιμο καταρτίζεται, ιδιαίτερο κατά οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, έκθεμα, στο οποίο μνημονεύονται : η προσβαλλόμενη πράξη, τα ονοματεπώνυμα των ενισταμένων, εκείνων τους οποίους αφορά η ένσταση, καθώς και των επικεφαλής των συνδυασμών τους. Κυρωμένο αντίγραφο του εκθέματος αναρτάται στο κατάστημα του δικαστηρίου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Προς βεβαίωση τούτου, ο γραμματέας συντάσσει ειδική έκθεση. Η ανάρτηση του εκθέματος επέχει θέση κλήτευσης των διαδίκων και ανακοίνωσης προς τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να παρέμβουν.

4. Ο γραμματέας φροντίζει να περιέλθουν έγκαιρα στο δικαστήριο τα στοιχεία της εκλογής και παρέχει, στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, τη δυνατότητα να λάβουν γνώση του περιεχομένου τους.

5. Ο εισηγητής - δικαστής επιμελείται για τη συγκέντρωση των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Ο εισηγητής - δικαστής μπορεί, επίσης, να καλεί προς τούτο, εγγράφως, τους διαδίκους να παράσχουν πληροφορίες, καθώς και να υποδεικνύει σε αυτούς να προσαγάγουν τυχόν ελλείποντα έγγραφα ή άλλα στοιχεία χρήσιμα για τη συμπλήρωση της δικογραφίας. Μπορεί, ακόμη, να ζητά, από οποιαδήποτε αρχή, πληροφορίες ή στοιχεία χρήσιμα για τη διάγνωση της υπόθεσης. Οι διατάξεις του άρθρου 42 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή.

6. Ο ενιστάμενος μπορεί, με ιδιαίτερο δικόγραφο, να προβάλλει πρόσθετους λόγους. Το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η ένσταση, με τη φροντίδα δε εκείνου που το ασκεί, επιδίδεται, σε κυρωμένο αντίγραφο, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο, στους λοιπούς διαδίκους, κατά τη διαγραφόμενη στην παρ. 2 διαδικασία.


Άρθρο 254
Κύρια διαδικασία

1. Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται πάντοτε στην κύρια έδρα του δικαστηρίου.

2. Κατά την προεκφώνηση, σε περίπτωση που δεν παρίσταται κάποιος από τους διαδίκους, το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου. Αν η διαδικασία αυτή τηρήθηκε νομίμως, η μη παράσταση του διαδίκου δεν παρακωλύει την πρόοδο της δίκης. Σε αντίθετη περίπτωση, αναβάλλεται η συζήτηση και ορίζεται νέα δικάσιμος, σε χρόνο που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο των δέκα (10) ημερών από τη συζήτηση που αναβλήθηκε, ώστε να τηρηθούν όσα ορίζονται από τις παραπάνω διατάξεις.

3. Για την ανάπτυξη των ισχυρισμών τους, οι διάδικοι μπορούν να καταθέσουν υπομνήματα στη γραμματεία του δικαστηρίου, το αργότερο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση. Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, ο αντίδικος εκείνου που κατέθεσε το υπόμνημα μπορεί, με δικό του υπόμνημα, να αντικρούσει τους ισχυρισμούς που αναπτύχθηκαν με το υπόμνημα του αντιδίκου του. Η γραμματεία βεβαιώνει, σε κάθε περίπτωση, στο σώμα του υπομνήματος, την ημερομηνία της κατάθεσής του.

Άρθρο 255
Παρέμβαση

1. Στη δίκη ενώπιον του πρωτοδικείου ή του εφετείου μπορεί να παρέμβει προσθέτως, υπέρ οποιουδήποτε από τους κυρίους διαδίκους, όποιος έχει έννομο, προς τούτο, συμφέρον. Η παρέμβαση ασκείται με δικόγραφο, που κατατίθεται στη Γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η ένσταση και επιδίδεται, με φροντίδα του παρεμβαίνοντος, στους λοιπούς διαδίκους, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο. Με το δικόγραφο της παρέμβασης είναι δυνατόν να προβληθούν και πραγματικοί ισχυρισμοί.

2. Ο παρεμβαίνων, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να επιχειρεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις που προβλέπει ο νόμος, εφόσον δεν αντιτίθενται στο συμφέρον και τις πράξεις του διαδίκου υπέρ του οποίου παρεμβαίνει, έχει δε δικαίωμα να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα.

Άρθρο 256
Αντένσταση

1. Αν ασκηθεί ένσταση, τα πρόσωπα των οποίων με την ένσταση  αμφισβητείται η εκλογή ή η ανακήρυξη, καθώς και εκείνοι στην εκλογή ή  ανακήρυξη των οποίων μπορεί να επιδράσει η απόφαση που θα εκδοθεί  μπορούν, και μετά την πάροδο της προθεσμίας της ένστασης, να ασκήσουν αντένσταση, ακόμη και αν, κατά οποιονδήποτε τρόπο, έχουν αποδεχθεί την προσβαλλόμενη πράξη ή έχουν παραιτηθεί από την άσκηση κατ' αυτής ένστασης."

2. Με την αντένσταση μπορούν να προβληθούν λόγοι αντίστοιχοι προς αυτούς που προβάλλονται με την ένσταση, οι οποίοι όμως είναι δυνατόν να στηρίζονται και σε διαφορετικά, από ότι εκείνοι, πραγματικά γεγονότα.

3. Η αντένσταση ασκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η ένσταση και επιδίδεται, με τη φροντίδα αυτού που το άσκησε, στους λοιπούς διαδίκους, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο.

4. Η συνεκδίκαση της ένστασης και της αντένστασης είναι υποχρεωτική.

5. Οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 253 και της παρ. 3 του άρθρου 254 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση της αντένστασης.

6. Αν η ένσταση απορριφθεί ως απαράδεκτη ή αν εκείνος που την άσκησε παραιτηθεί από αυτήν, απορρίπτεται και η αντένσταση. Στις περιπτώσεις αυτές, αν η αντένσταση έχει ασκηθεί μέσα στην προβλεπόμενη από το άρθρο 248 προθεσμία για την άσκηση ένστασης, ισχύει ως αυτοτελής ένσταση. Το παραδεκτό της αντένστασης δεν επηρεάζεται αν η ένσταση απορριφθεί για ουσιαστικούς λόγους.


Άρθρο 257
Αποδεικτική διαδικασία

1. Εκτός από τα πρακτικά και τα άλλα στοιχεία της εκλογής, οι διάδικοι μπορούν να στηρίξουν τους ισχυρισμούς τους και σε άλλα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προσαγάγουν στη γραμματεία του δικαστηρίου, το αργότερο ως την προτεραία της πρώτης δικασίμου.

2. Το δικαστήριο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί, με προδικαστική απόφαση, να διατάξει τη συμπλήρωση των αποδείξεων. Στην περίπτωση αυτή, αν το δικαστήριο κρίνει ότι η διεξαγωγή της συμπληρωματικής απόδειξης δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί στο ακροατήριο κατά την ίδια δικάσιμο, ορίζει, με την απόφασή του, νέα μετ' απόδειξη δικάσιμο, η οποία δεν επιτρέπεται να απέχει, από τη δημοσίευση της προδικαστικής απόφασης, πέρα των δεκαπέντε (15) ημερών. Ως την προτεραία της νέας αυτής δικασίμου, οι διάδικοι που έχουν το βάρος της απόδειξης οφείλουν, με την ποινή του απαραδέκτου, να προσαγάγουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλούνται.

3. Αν πρόκειται για εξέταση μαρτύρων, αυτή, αν δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί στο ακροατήριο κατά την ίδια δικάσιμο, διενεργείται, εκτός του ακροατηρίου, ενώπιον του εισηγητή - δικαστή. Προς τούτο καλούνται οι μάρτυρες, με πράξη του εισηγητή - δικαστή, η οποία επιδίδεται αμέσως, να εξεταστούν σε χρόνο που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο των πέντε (5) ημερών από την επίδοση της πράξης αυτής. Κατά την ίδια ημέρα, καλούνται, με πράξη του εισηγητή - δικαστή, να παρασταθούν, αν το επιθυμούν, και οι διάδικοι. Η, κατά την παρ. 7 του άρθρου 184, έκθεση κατατίθεται στο δικαστήριο ως την προτεραία της, μετ' απόδειξη, δικασίμου. Οι διατάξεις του άρθρου 185 δεν έχουν εφαρμογή κατά την παρούσα διαδικασία.


Άρθρο 258
Παρεμπίπτων έλεγχος

Κατά την εκδίκαση της ένστασης, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει παρεμπιπτόντως ζητήματα που αφορούν τη νομιμότητα των προηγούμενων πράξεων, οι οποίες αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 246, καθώς και των προπαρασκευαστικών της εκλογής πράξεων (εγγραφή, μετεγγραφή ή διαγραφή εκλογέα στους, ή από τους, εκλογικούς καταλόγους, διόρθωση στοιχείων του που περιλαμβάνονται σε αυτούς κ.λ.π.), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, η νομιμότητα αυτή δεν έχει κριθεί με δύναμη δεδικασμένου.


Άρθρο 259
Εξουσία του δικαστηρίου - Απόφαση

1. Αν το δικαστήριο διαπιστώσει παράβαση του νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες : α) κατά τη διεξαγωγή της εκλογής, ή β) κατά την ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων που έχουν δηλωθεί, ή γ) κατά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών, καθώς και των υποψηφίων κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, ακυρώνει ή τροποποιεί, κατά περίπτωση, την πράξη με την οποία εξάγεται το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εκλογής ή την πράξη με την οποία γίνεται η σχετική ανακήρυξη. Στην ακύρωση της πράξης προβαίνει το δικαστήριο μόνο αν η νομική ή ουσιαστική πλημμέλεια αυτή είναι δυνατόν να ασκήσει επιρροή στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Η ακύρωση μπορεί να αφορά ολόκληρη την εκλογή ή μόνο την αρχική ή μόνο την επαναληπτική εκλογή, στα εκλογικά τμήματα τα οποία αφορά το αντικείμενο της ένστασης.

2. Αν, ειδικότερα, το δικαστήριο, κατά την εκδίκαση της ένστασης που στρέφεται κατά της πράξης με την οποία εξάγεται το αποτέλεσμα της εκλογής, διαπιστώσει ότι οι αναφερόμενοι σε αυτήν δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα ή ότι συνέτρεχε σε αυτούς νόμιμο κώλυμα για την εκλογή τους, ακυρώνει, ως προς τούτους, τη σχετική πράξη και ορίζει, ως εκλεγόμενους, τους επόμενους κατά τη σειρά των ψήφων προτίμησης υποψηφίους. Ενώ, αν διαπιστώσει εσφαλμένη αρίθμηση των ψήφων, καθορίζει, βάσει των έγκυρων ψήφων και της ορθής αρίθμησής τους, εκείνους που εκλέγονται.

3. Μετά την έκδοση όλων των οριστικών αποφάσεων που αφορούν τον κάθε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και εν όψει του εκλογικού αποτελέσματος του συγκεκριμένου οργανισμού, όπως διαμορφώνεται με τις αποφάσεις αυτές, το δικαστήριο ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, καθώς και τους υποψηφίους που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης.

4. Στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 248, αν κριθεί βάσιμη η ένσταση, το δικαστήριο διαπιστώνει την έλλειψη προσόντων ή το κώλυμα εκλογιμότητας στο συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο και εκπίπτει αυτοδικαίως από το σχετικό αξίωμα.

5. Οι οριστικές αποφάσεις του δικαστηρίου πρέπει να δημοσιεύονται το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία συζήτηση.

6. Οι οριστικές αποφάσεις, με τις οποίες γίνεται ολικώς ή μερικώς δεκτή η ένσταση, ισχύουν έναντι όλων.


Άρθρο 260
Γνωστοποίηση των αποφάσεων

1. Ο γραμματέας αναρτά όλες τις αποφάσεις του δικαστηρίου, έξω από την αίθουσα των συνεδριάσεων, για πέντε (5) συνεχείς ημέρες. Η παραπάνω ανάρτηση επέχει θέση επίδοσης των αποφάσεων στους διαδίκους, δημιουργεί δε τεκμήριο γνώσης του περιεχομένου τους για κάθε τρίτο.

2. Η τήρηση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου βεβαιώνεται με σχετική έκθεση του γραμματέα.

3. Ο γραμματέας, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, διαβιβάζει αντίγραφο των οριστικών αποφάσεων στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Άρθρο 261

1. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά την παρούσα διαδικασία υπόκεινται, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 81-111 αναλόγως εφαρμοζόμενα, στα ένδικα μέσα της ανακοπής ερημοδικίας, της αίτησης αναθεώρησης, της τριτανακοπής και της αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας.

2. Η προθεσμία για την άσκηση των ένδικων μέσων είναι πέντε (5) ημερών. Η προθεσμία αυτή αρχίζει, στην περίπτωση της ανακοπής ερημοδικίας, της έφεσης, της τριτανακοπής και της αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας, από τη λήξη του, κατά την παρ. 1 του άρθρου 260, χρόνου ανάρτησης της προσβαλλόμενης απόφασης, ενώ στην περίπτωση της αίτησης αναθεώρησης, από τη συντέλεση των γεγονότων του άρθρου 104.

3. Με εξαίρεση την αίτηση αναθεώρησης, τα κατά την παρ. 1 ένδικα μέσα δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να ασκηθούν όταν έχουν περάσει έξι (6) μήνες από τη διενέργεια των εκλογών.

4. Τριτανακοπή μπορεί να ασκηθεί μόνο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 255.

5. Κατά τη διάρκεια της κατά την παρ. 2, προθεσμίας για την άσκηση της ανακοπής ερημοδικίας, της τριτανακοπής και της αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας, αναστέλλεται η εκτέλεση των, κατά την παρ. 1, αποφάσεων. Η εκτέλεση των αποφάσεων τούτων αναστέλλεται, επίσης, με την άσκηση των ίδιων ένδικων μέσων, η αναστολή διαρκεί δε ως τη δημοσίευση των αποφάσεων για τα ένδικα αυτά μέσα.

6. Ως προς τα λοιπά, κατά την εκδίκαση των ένδικων μέσων της παρ. 1, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 253-255 και 257-260, που αναφέρονται στην εκδίκαση της ένστασης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΣΩΡΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ

Άρθρο 262

Ως προς την ομοδικία, τη συνάφεια, την αντικειμενική σώρευση και τη συνεκδίκαση εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 115 έως και 125.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

Άρθρο 263

Οι διάδικοι μπορούν να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις, και να παρίστανται κατά τη συζήτηση, χωρίς δικαστικό πληρεξούσιο.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

Άρθρο 264

1. Η δίκη καταργείται :
α) αν, για οποιονδήποτε λόγο, εκλείψει το αντικείμενό της, ή
β) αν, πριν από το πέρας της τελευταίας συζήτησης, αποβιώσει κάποιος από τους διαδίκους ή επέλθει στο πρόσωπό του μεταβολή που να επηρεάζει την ικανότητά του προς διενέργεια διαδικαστικών πράξεων.

Η κατάργηση διαπιστώνεται με απόφαση του δικαστηρίου.

2. Παραίτηση από την ένσταση ή από άλλο ένδικο βοήθημα δεν επιτρέπεται.

3. Ως προς την παραίτηση από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 261, ένδικα μέσα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 143.

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 265

Κατά την παρούσα διαδικασία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 200-215.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο 266

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις του ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

4. ΠΔ 133/1997 ( Α' 121)

Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 368 της 31.12.1994 σελ. 38).
  

Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής Εκλογικής Νομοθεσίας προς την 94/80/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 368 της 31.12.1994 σελ. 38) για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι.

Άρθρο 2
Ορισμός Εννοιών
Κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος νοούνται ως:
α. "κύριος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης", οι δήμοι και οι κοινότητες του ελληνικού Κράτους.
β. "δημοτικές και κοινοτικές εκλογές", οι εκλογές με καθολική, μυστική και άμεση ψηφοφορία για την ανάδειξη των δημοτικών και κοινοτικών αρχών.
γ. "κράτος μέλος κατοικίας", το κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί ο πολίτης της Ένωσης χωρίς να έχει την ιθαγένεια του.
δ. "κράτος μέλος καταγωγής", το κράτος μέλος του οποίου ο πολίτης της Ένωσης είναι υπήκοος.
ε. "εκλογέας", για την εφαρμογή του παρόντος είναι κάθε πολίτης της Ένωσης που χωρίς να έχει την ελληνική ιθαγένεια κατοικεί εντός της ελληνικής Επικράτειας και έχει το δικαίωμα του εκλέγειν στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
στ. "εκλόγιμος", για την εφαρμογή του παρόντος είναι κάθε πολίτης της Ένωσης που χωρίς να έχει την ελληνική ιθαγένεια είναι εκλόγιμος για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
ζ. "εκλογικός κατάλογος", ο επίσημος κατάλογος όλων των εκλογέων που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν σε ορισμένο δήμο ή κοινότητα ή ενορία όπου συντρέχει περίπτωση, ο οποίος καταρτίζεται και ενημερώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών.
η "ημέρα αναφοράς", η ημέρα ή οι ημέρες κατά τις οποίες οι πολίτες της Ένωσης υποχρεούνται να πληρούν, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για την εκλογή των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι.
θ. "υπεύθυνη δήλωση", η πράξη που προέρχεται από τον ενδιαφερόμενο και το ακριβές περιεχόμενο της οποίας συνεπάγεται κυρώσεις, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
           
Άρθρο 3
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϋποθέσεις
1 . "Οι εκλογείς", μπορούν να ασκούν στην Ελλάδα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους έλληνες πολίτες και με την επιφύλαξη των οριζομένων στα επόμενα άρθρα.
  
2. Οι εκλογείς μπορούν να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο κράτος - μέλος καταγωγής τους.

3. Οι εκλογείς πρέπει:
α) Να είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας του ελληνικού κράτους και να είναι εφοδιασμένοι με εκλογικό βιβλιάριο. Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους ενεργείται όπως ορίζεται κάθε φορά στη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών.
Β) Να δηλώσει στη σχετική αίτηση εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγειν.

4. "Οι εκλογείς" που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 10 και 11 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 92/1994) προκειμένου να εγγραφούν σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της ελληνικής επικράτειας. Οι εκλογείς αυτοί δεν υποβάλλουν το πιστοποιητικό του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

5. "Ο εκλογέας" πρέπει επίσης.
α) Να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγειν στο κράτος - μέλος καταγωγής.
β. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την εγγραφή του στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του ελληνικού κράτους να προσκομίσει ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

6. Κάθε "εκλογέας" διαγράφεται με αίτησή του από τους οικείους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Επίσης διαγράφεται εφόσον εκλείψουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, κατά τα οριζόμενα για τους έλληνες εκλογείς ή τους εκλογείς του κράτους- μέλους καταγωγής του. Η διαγραφή ενεργείται κατά τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.
7. Κάθε "εκλογέας", εφόσον μετοικήσει σε άλλο δήμο ή κοινότητα δικαιούται να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους αυτών με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους έλληνες πολίτες, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 4 (εδαφ. α'), 5 και 6 (εδαφ. α') του παρόντος άρθρου).

8. Για τους "εκλογείς" συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι κατά δήμο, κοινότητα και ενορία, στους οποίους αναγράφονται για κάθε εκλογέα: το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, το άνομα του συζύγου και το γένος αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου, η ακριβής ημερομηνία γέννησης (ημέρο, μήνα, έτος) και εφόσον δεν υπάρχει, η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (ενδεικτικά), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα (δήμος ή κοινότητα ή συνοικισμός, οδός και αριθμός), καθώς και το κράτος - μέλος καταγωγής του. Ο νομός ή αντίστοιχο διοικητικό διαμέρισμα, ο δήμος ή η κοινότητα και η ενορία, όπου συντρέχει περίπτωση, στον εκλογικό κατάλογο των οποίων είναι γραμμένος, τελευταία, στο κράτος - μέλος καταγωγής.

9. Οι πολίτες των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην ελληνική επικράτεια, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με όσα ορίζονται για τους έλληνες πολίτες από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία για την εκλογή των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην επόμενη παράγραφο.

Οι πολίτες του προηγουμένου εδαφίου, οι οποίοι βάσει αποφάσεως δικαστηρίου έχουν εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους - μέλους καταγωγής τους, αποκλείονται του δικαιώματος αυτού κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στην Ελλάδα.

10. Οι "εκλογείς" δεν μπορούν να εκλεγούν στο αξίωμα του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημαρχιακής  Επιτροπής, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της κοινότητας.
 
11. Κατά την κατάθεση της δήλωσης υποψηφιότητας κάθε "εκλόγιμος" οφείλει να υποβάλει, πέρα από τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται:
(1) Η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του στην ελληνική επικράτεια.
(2) Ο εκλογικός κατάλογος του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή ενορίας, όπου συντρέχει περίπτωση, στον οποίο είναι γραμμένος τελευταία στο κράτος μέλος καταγωγής του.
(3) Ότι στο κράτος - μέλος καταγωγής του δεν εξέπεσε του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.
(4) Ότι δεν είναι υποψήφιος για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στην Ελλάδα σε άλλο δήμο ή κοινότητα, ούτε σε άλλο συνδυασμό του ίδιου δήμου ή της ίδιας κοινότητας.
(5) Ότι δεν έχει ανάλογη ιδιότητα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία επιφέρει το ασυμβίβαστο για τους Έλληνες πολίτες.
(6) Η ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους.

β. Σε περίπτωση αμφιβολιών περί την υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης α (3) της παρούσης παραγράφου (ο "εκλόγιμος" οφείλει να υποβάλει) βεβαίωση των αρμόδιων διοικητικών αρχών του κράτους καταγωγής του ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος αυτό ή ότι έκπτωση από το δικαίωμα αυτό δεν είναι γνωστή στις αρχές αυτές. Εάν δεν προσκομισθεί η βεβαίωση, η υποψηφιότητα, κηρύσσεται απαράδεκτη.
  
γ. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας (αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου), επικυρωμένο από δημόσια, Νομαρχιακή, Δημοτική ή Κοινοτική αρχή.

 

Άρθρο 4
Ψηφοφορία - Εξουσιοδότηση
1. "Οι εκλογείς" ψηφίζουν μαζί με τους λοιπούς εκλογείς στα εκλογικά τμήματα που ορίζει ο Νομάρχης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 92/1994).
  
2. Σε κανένα δεν μπορεί να επιτρέψει η εφορευτική επιτροπή να ψηφίσει εάν δεν προσκομίσει το εκλογικό του βιβλιάριο και έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ).
  
 
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού.

  4. Για όποιο θέμα δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση στα προηγούμενα άρθρα του κεφαλαίου αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των Π./των 92/1994 και 410/ 1995, όπως κάθε φορά ισχύουν.

  5. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι αρμόδιο για την ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών με τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
Διατάγματος.

  6. Η Ελλάδα γνωστοποιεί στην Επιτροπή κάθε περίπτωση στην οποία επέρχεται θεσμική μεταβολή των βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης ή μεταβολή της ονομασίας τους άλλη εκτός από αυτή που αναφέρεται στο παράρτημα της Οδηγίας.

        


Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

  Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

                    Αθήνα, 12 Ιουνίου 1997

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
            
                     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ              ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
     ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠOΥΛOΣ                    ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 


5. YA 46494/ 13.8.2010


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   13 Αυγούστου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 Αριθ. Πρωτ.:  46494
 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
 
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες :  Κίμων Σιδηρόπουλος
e-mail : k.sidiropoulos@ypes.gr
Τηλέφωνο : 213-1364321
FAX : 213-1364383

ΘΕΜΑ: Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/ 2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
9. Τα άρθρα 1, 25 και 30 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
10. Την υπ’ αριθμ. 6821/Γ5-908/ 4.6.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών «Κύρωση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής της 18ης Μαρτίου 2001» (Β’ 715).
11. Την υπ’ αριθμ. 35297/2010/ 24.6.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Κύρωση αποτελεσμάτων πραγματικού πληθυσμού σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ανά δημοτικό διαμέρισμα»  (Β’ 920).
12. Την υπ’ αριθμ. 45546/10.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ένταξη σε εκλογικές περιφέρειες του αντίστοιχου δήμου των υφιστάμενων τοπικών διαμερισμάτων Ελικίστρας, Μοίρας και Σουλίου του Δήμου Πατρέων, Βασιλείων, Βουτών, Δαφνέ, Σκαλανίου, Σταυρακίων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, και Τερψιθέας του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και των οικισμών των ανωτέρω δήμων που έχουν απογραφεί αυτοτελώς κατά την απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001, οι οποίοι δεν ανήκουν χωρικά σε δημοτικά  διαμερίσματα αυτών» (Β’ 1289).
13. Την υπ’ αριθμ. 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β’ 1292).
14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/ 2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»  (Α’ 98).
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/ 2010, με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή, ορίζεται ο αναγραφόμενος στον παρακάτω Πίνακα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΟΞΑΤΟΥ 11.000 17
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 6.481 10
ΣΥΝΟΛΟ 17.481 27
 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ 55.632 32
ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 430 1
 
ΣΥΝΟΛΟ 56.062 33
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 8.026 21
ΣΥΝΟΛΟ 8.026 21
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 4.279 15
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 1.646 6
ΣΥΝΟΛΟ 5.925 21
 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 11.215 18
ΣΙΤΑΓΡΩΝ 5.266 9
ΣΥΝΟΛΟ 16.481 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 52.720 33
ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 3.335 2
ΦΕΡΩΝ 9.839 6
ΣΥΝΟΛΟ 65.894 41
 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 18.998 22
ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 4.486 5
ΣΥΝΟΛΟ 23.484 27
 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΥΣΣΑΣ 8.184 7
ΚΥΠΡΙΝΟΥ 2.915 2
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 21.730 18
ΤΡΙΓΩΝΟΥ 6.656 6
ΣΥΝΟΛΟ 39.485 33
 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2.723 17
ΣΥΝΟΛΟ 2.723 17
 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΟΡΦΕΑ 6.146 9
ΣΟΥΦΛΙΟΥ 7.519 12
ΤΥΧΕΡΟΥ 4.103 6
ΣΥΝΟΛΟ 17.768 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΘΑΣΟΥ 13.765 27
ΣΥΝΟΛΟ 13.765 27
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ 63.293 35
ΦΙΛΙΠΠΩΝ 10.827 6
ΣΥΝΟΛΟ 74.120 41
 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 6.039 7
ΟΡΕΙΝΟΥ 1.769 2
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 15.678 18
ΣΥΝΟΛΟ 23.486 27
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 11.401 11
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 7.376 7
ΟΡΦΑΝΟΥ 5.140 5
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 4.764 5
ΠΙΕΡΕΩΝ 5.002 5
ΣΥΝΟΛΟ 33.683 33
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΒΔΗΡΩΝ 3.917 6
ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ 10.147 15
ΣΕΛΕΡΟΥ 4.509 6
ΣΥΝΟΛΟ 18.573 27
 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ 1.221 2
ΚΟΤΥΛΗΣ 2.331 4
ΜΥΚΗΣ 11.393 20
ΣΑΤΡΩΝ 779 1
ΣΥΝΟΛΟ 15.724 27
 
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ 52.270 31
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3.090 2
ΣΥΝΟΛΟ 55.360 33
 
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ 12.199 27
ΣΥΝΟΛΟ 12.199 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ 5.781 9
ΚΕΧΡΟΥ 1.558 2
ΟΡΓΑΝΗΣ 2.825 4
ΦΙΛΛΥΡΑΣ 8.014 12
ΣΥΝΟΛΟ 18.178 27
 
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΜΑΞΑΔΩΝ 1.591 3
ΙΑΣΜΟΥ 6.614 12
ΣΩΣΤΟΥ 6.685 12
ΣΥΝΟΛΟ 14.890 27
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΙΓΕΙΡΟΥ 4.418 3
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 52.659 36
ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 3.497 2
ΣΥΝΟΛΟ 60.574 41
 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 7.644 12
ΣΑΠΩΝ 9.542 15
ΣΥΝΟΛΟ 17.186 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 19.283 15
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 5.360 4
ΜΕΛΙΚΗΣ 7.438 6
ΠΛΑΤΕΟΣ 11.128 8
ΣΥΝΟΛΟ 43.209 33
 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 8.579 5
ΒΕΡΓΙΝΑΣ 2.478 2
ΒΕΡΟΙΑΣ 47.411 30
ΔΟΒΡΑ 5.154 3
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ 2.346 1
ΣΥΝΟΛΟ 65.968 41
 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ 8.147 8
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 4.006 4
ΝΑΟΥΣΑΣ 22.288 21
ΣΥΝΟΛΟ 34.441 33
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 40.959 24
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 14.910 9
ΣΥΝΟΛΟ 55.869 33
 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5.466 6
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 4.137 4
ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 3.522 4
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 3.134 3
ΜΑΔΥΤΟΥ 3.456 3
ΡΕΝΤΙΝΑΣ 6.364 7
ΣΥΝΟΛΟ 26.079 27
 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΞΙΟΥ 6.780 6
ΕΧΕΔΩΡΟΥ 23.924 19
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 9.837 8
ΣΥΝΟΛΟ 40.541 33
 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΠΑΝΟΜΗΣ 8.671 8
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 20.253 17
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 9.425 8
ΣΥΝΟΛΟ 38.349 33
 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 9.303 8
ΘΕΡΜΗΣ 16.546 15
ΜΙΚΡΑΣ 10.427 10
ΣΥΝΟΛΟ 36.276 33
 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                53.017 7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                35.962 5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                31.805 4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                92.882 12
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 5ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                150.321 20
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 11.289 1
ΣΥΝΟΛΟ 375.276 49
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 87.255 41
ΣΥΝΟΛΟ 87.255 41
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 21.630 12
ΕΥΟΣΜΟΥ 52.624 29
ΣΥΝΟΛΟ 74.254 41
 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΣΣΗΡΟΥ 3.861 4
ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ 3.350 3
ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ 4.689 4
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 4.286 4
ΛΑΓΚΑΔΑ 16.836 16
ΛΑΧΑΝΑ 3.779 4
ΣΟΧΟΥ 5.773 6
ΣΥΝΟΛΟ 42.574 41
 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 7.978 4
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 30.279 14
ΠΕΥΚΩΝ 6.434 3
ΣΥΚΕΩΝ 41.726 20
ΣΥΝΟΛΟ 86.417 41
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 6.598 3
ΠΟΛΙΧΝΗΣ 36.146 18
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 41.653 20
ΣΥΝΟΛΟ 84.397 41
 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 14.552 10
ΠΥΛΑΙΑΣ 22.744 15
ΧΟΡΤΙΑΤΗ 12.866 8
ΣΥΝΟΛΟ 50.162 33
 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 14.387 14
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10.757 10
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 10.001 9
ΣΥΝΟΛΟ 35.145 33
 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6.096 6
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 7.239 8
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 11.896 13
ΣΥΝΟΛΟ 25.231 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ 7.279 5
ΔΟΪΡΑΝΗΣ 2.208 2
ΚΙΛΚΙΣ 24.812 18
ΚΡΟΥΣΣΩΝ 6.770 5
ΜΟΥΡΙΩΝ 3.390 3
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ 7.395 5
ΧΕΡΣΟΥ 4.482 3
ΣΥΝΟΛΟ 56.336 41
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 6.725 7
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 6.819 7
ΕΥΡΩΠΟΥ 6.042 6
ΛΙΒΑΔΙΩΝ 402 1
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 12.732 12
ΣΥΝΟΛΟ 32.720 33
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ 20.213 19
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 9.141 8
ΣΥΝΟΛΟ 29.354 27
 
ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ 4.180 4
ΈΔΕΣΣΑΣ 25.619 23
ΣΥΝΟΛΟ 29.799 27
 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31.442 20
ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 10.975 7
ΚΥΡΡΟΥ 7.645 5
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8.140 5
ΠΕΛΛΑΣ 7.295 4
ΣΥΝΟΛΟ 65.497 41
 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΕΝΗΙΔΟΣ 5.493 7
ΣΚΥΔΡΑΣ 15.654 20
ΣΥΝΟΛΟ 21.147 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 9.374 9
ΔΙΟΥ 11.252 11
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 7.011 7
ΣΥΝΟΛΟ 27.637 27
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΛΑΦΙΝΑΣ 5.213 3
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 56.434 28
ΚΟΡΙΝΟΥ 6.611 3
ΠΑΡΑΛΙΑΣ 6.449 3
ΠΕΤΡΑΣ 6.246 3
ΠΙΕΡΙΩΝ 2.811 1
ΣΥΝΟΛΟ 83.764 41
 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΙΓΙΝΙΟΥ 5.264 8
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 5.223 7
ΜΕΘΩΝΗΣ 3.946 6
ΠΥΔΝΑΣ 4.012 6
ΣΥΝΟΛΟ 18.445 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 3.623 8
ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 3.034 6
ΠΡΩΤΗΣ 2.999 6
ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 3.284 7
ΣΥΝΟΛΟ 12.940 27
 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΧΙΝΟΥ 3.008 3
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 8.563 9
ΝΙΓΡΙΤΗΣ 9.783 10
ΤΡΑΓΙΛΟΥ 4.773 5
ΣΥΝΟΛΟ 26.127 27
 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 11.789 16
ΣΤΡΥΜΩΝΑ 8.055 11
ΣΥΝΟΛΟ 19.844 27
 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 13.173 15
ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 5.389 6
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 4.755 6
ΣΥΝΟΛΟ 23.317 27
 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 4.121 7
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 10.952 20
ΣΥΝΟΛΟ 15.073 27
 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΆΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 452 1
ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 6.402 4
ΛΕΥΚΩΝΑ 3.897 2
ΟΡΕΙΝΗΣ 820 1
ΣΕΡΡΩΝ 56.145 29
ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 7.517 4
ΣΥΝΟΛΟ 75.233 41
 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ 410 1
ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 1.208 1
ΚΕΡΚΙΝΗΣ 10.037 9
ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 5.877 6
ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ 252 1
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 10.598 9
ΣΥΝΟΛΟ 28.382 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΝΑΙΑΣ 6.183 9
ΠΑΝΑΓΙΑΣ 3.897 6
ΣΤΑΓΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ 8.781 12
ΣΥΝΟΛΟ 18.861 27
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 10.269 17
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 5.884 10
ΣΥΝΟΛΟ 16.153 27
 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 10.881 10
ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 17.032 17
ΤΡΙΓΛΙΑΣ 5.888 6
ΣΥΝΟΛΟ 33.801 33
 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 4.540 5
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 3.146 4
ΟΡΜΥΛΙΑΣ 4.745 6
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 10.721 12
ΣΥΝΟΛΟ 23.152 27
 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ 8.891 19
ΤΟΡΩΝΗΣ 4.036 8
ΣΥΝΟΛΟ 12.927 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΒΔΕΛΛΑΣ 448 1
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 1.792 2
ΒΕΝΤΖΙΟΥ 2.957 4
ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ 1.707 2
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 15.481 18
ΔΟΤΣΙΚΟΥ 187 1
ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ 3.080 4
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ 2.855 4
ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ 139 1
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 454 1
ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 701 1
ΣΜΙΞΗΣ 509 1
ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ 254 1
ΣΥΝΟΛΟ 30.564 41
 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ 5.066 14
ΧΑΣΙΩΝ 2.317 7
ΣΥΝΟΛΟ 7.383 21
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 6.117 7
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2.845 3
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 4.100 4
ΒΙΤΣΙΟΥ 1.473 2
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16.218 18
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 769 1
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 576 1
ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ 1.000 1
ΜΑΚΕΔΝΩΝ 3.468 4
ΣΥΝΟΛΟ 36.566 41
 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΚΡΙΤΩΝ 1.109 5
ΑΡΡΕΝΩΝ 623 3
ΓΡΑΜΟΥ 28 1
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 1.782 8
ΣΥΝΟΛΟ 3.542 17
 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 9.918 20
ΊΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 3.457 7
ΣΥΝΟΛΟ 13.375 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΣΚΙΟΥ 5.130 6
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5.121 6
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 896 1
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 6.547 8
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 4.753 6
ΣΥΝΟΛΟ 22.447 27
 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1.977 1
ΒΕΡΜΙΟΥ 3.483 3
ΒΛΑΣΤΗΣ 645 1
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 4.896 4
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 35.539 24
ΣΥΝΟΛΟ 46.540 33
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΙΑΝΗΣ 3.816 2
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 3.018 2
ΕΛΙΜΕΙΑΣ 6.429 4
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 7.966 5
ΚΟΖΑΝΗΣ 47.451 28
ΣΥΝΟΛΟ 68.680 41
 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 3.754 6
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 2.257 3
ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 1.645 3
ΣΕΡΒΙΩΝ 10.001 15
ΣΥΝΟΛΟ 17.657 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΕΤΟΥ 3.727 5
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 8.378 12
ΒΑΡΙΚΟΥ 698 1
ΛΕΧΟΒΟΥ 1.227 2
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 413 1
ΦΙΛΩΤΑ 4.532 6
ΣΥΝΟΛΟ 18.975 27
 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 660 4
ΠΡΕΣΠΩΝ 1.851 13
ΣΥΝΟΛΟ 2.511 17
 
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ 3.963 4
ΜΕΛΙΤΗΣ 7.038 7
ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 5.510 5
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 16.771 17
ΣΥΝΟΛΟ 33.282 33
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 4.742 4
ΑΡΤΑΙΩΝ 23.863 19
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 3.326 3
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 4.083 3
ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.800 4
ΣΥΝΟΛΟ 41.814 33
 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3.245 7
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1.979 5
ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ 3.792 9
ΣΥΝΟΛΟ 9.016 21
 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ 4.022 9
ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 6.382 14
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ 994 2
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ 671 2
ΣΥΝΟΛΟ 12.069 27
 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΑΧΘΟΥ 6.011 11
ΚΟΜΜΕΝΟΥ 835 1
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 3.485 6
ΠΕΤΑ 4.904 9
ΣΥΝΟΛΟ 15.235 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 14.710 16
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 3.032 3
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 1.668 2
ΠΕΡΔΙΚΑΣ 2.272 3
ΣΥΒΟΤΩΝ 3.010 3
ΣΥΝΟΛΟ 24.692 27
 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ 2.344 6
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 7.859 19
ΣΟΥΛΙΟΥ 748 2
ΣΥΝΟΛΟ 10.951 27
 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΑΓΙΑΔΑΣ 2.160 6
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 8.288 21
ΣΥΝΟΛΟ 10.448 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ 100 1
ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ 223 1
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ 2.536 9
ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ 543 2
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 2.194 8
ΣΙΡΑΚΟΥ 273 1
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 1.228 5
ΣΥΝΟΛΟ 7.097 27
 
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6.502 13
ΔΩΔΩΝΗΣ 1.790 3
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 3.552 7
ΣΕΛΛΩΝ 2.095 4
ΣΥΝΟΛΟ 13.939 27
 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 2.402 8
ΒΟΒΟΥΣΗΣ 179 1
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 1.601 6
ΠΑΠΙΓΚΟΥ 357 1
ΤΥΜΦΗΣ 1.493 5
ΣΥΝΟΛΟ 6.032 21
 
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΚΑΛΗΣ 1.977 3
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 1.525 2
ΖΙΤΣΑΣ 2.200 4
ΜΟΛΟΣΣΩΝ 3.139 5
ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ 8.452 13
ΣΥΝΟΛΟ 17.293 27
 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ 7.198 3
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 70.203 29
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 4.241 2
ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 347 1
ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 9.925 4
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 5.743 2
ΣΥΝΟΛΟ 97.657 41
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ 304 1
ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ 487 1
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 6.225 13
ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ 2.072 5
ΦΟΥΡΚΑΣ 206 1
ΣΥΝΟΛΟ 9.294 21
 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 2.800 7
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 4.417 12
ΜΗΛΕΑΣ 618 2
ΣΥΝΟΛΟ 7.835 21
 
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΆΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 3.070 7
ΆΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 1.663 4
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 2.933 7
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 2.324 6
ΛΑΒΔΑΝΗΣ 222 1
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 880 2
ΣΥΝΟΛΟ 11.092 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ 1.539 2
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 5.474 9
ΚΡΑΝΕΑΣ 1.052 2
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 8.429 14
ΣΥΝΟΛΟ 16.494 27
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΑΡΓΑΣ 4.033 8
ΦΑΝΑΡΙΟΥ 8.911 19
ΣΥΝΟΛΟ 12.944 27
 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ 5.043 4
ΛΟΥΡΟΥ 5.270 5
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 19.605 18
ΣΥΝΟΛΟ 29.918 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 1.767 6
ΑΡΓΙΘΕΑΣ 2.627 9
ΑΧΕΛΩΟΥ 1.690 6
ΣΥΝΟΛΟ 6.084 21
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΙΤΑΜΟΥ 4.726 3
ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ 3.246 2
ΚΑΜΠΟΥ 5.469 3
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 37.768 22
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 4.759 3
ΣΥΝΟΛΟ 55.968 33
 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 3.601 10
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 3.791 11
ΣΥΝΟΛΟ 7.392 21
 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΙΘΩΜΗΣ 3.140 5
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 10.148 15
ΠΑΜΙΣΟΥ 4.622 7
ΣΥΝΟΛΟ 17.910 27
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΑΛΑΜΑ 10.050 14
ΣΕΛΛΑΝΩΝ 5.051 7
ΦΥΛΛΟΥ 4.043 6
ΣΥΝΟΛΟ 19.144 27
 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΆΡΝΗΣ 3.299 4
ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ 2.701 3
ΡΕΝΤΙΝΗΣ 756 1
ΣΟΦΑΔΩΝ 12.215 14
ΤΑΜΑΣΙΟΥ 4.072 5
ΣΥΝΟΛΟ 23.043 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΑΣ 6.458 12
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 2.428 5
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 1.763 3
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 3.472 7
ΣΥΝΟΛΟ 14.121 27
 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 3.951 4
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ 2.236 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 12.056 13
ΚΑΡΥΑΣ 1.086 1
ΛΙΒΑΔΙΟΥ 3.187 4
ΟΛΥΜΠΟΥ 3.588 4
ΠΟΤΑΜΙΑΣ 5.065 6
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 3.588 4
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 2.507 3
ΣΥΝΟΛΟ 37.264 41
 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΜΕΝΙΟΥ 2.273 3
ΚΙΛΕΛΕΡ 2.834 3
ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ 3.274 4
ΝΙΚΑΙΑΣ 6.540 7
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 8.292 10
ΣΥΝΟΛΟ 23.213 27
 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 10.022 3
ΚΟΙΛΑΔΑΣ 3.305 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (συμπεριλαμβάνεται η Τοπική Κοινότητα Τερψιθέας) 27.325 9
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41.816 13
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 3ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (συμπεριλαβάνονται οι οικισμοί Κουλουρίου και Αμφιθέας) 30.121 10
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 4ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 26.814 9
ΣΥΝΟΛΟ 139.403 45
 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 510 1
ΓΟΝΝΩΝ 3.119 5
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 4.375 7
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 2.976 5
ΝΕΣΣΩΝΟΣ 5.486 9
ΣΥΝΟΛΟ 16.466 27
 
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ 8.407 9
ΤΥΡΝΑΒΟΥ 16.900 18
ΣΥΝΟΛΟ 25.307 27
 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΝΙΠΠΕΑ 4.526 5
ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ 1.781 2
ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ 6.412 7
ΦΑΡΣΑΛΩΝ 10.812 13
ΣΥΝΟΛΟ 23.531 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΛΜΥΡΟΥ 12.987 17
ΑΝΑΒΡΑΣ 987 1
ΠΤΕΛΕΟΥ 2.881 4
ΣΟΥΡΠΗΣ 4.314 5
ΣΥΝΟΛΟ 21.169 27
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 2.700 17
ΣΥΝΟΛΟ 2.700 17
 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΡΙΑΣ 6.112 2
ΑΙΣΩΝΙΑΣ 3.031 1
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 4.583 2
ΒΟΛΟΥ 82.439 27
ΙΩΛΚΟΥ 2.071 1
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ 898 1
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 7.411 3
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 31.929 11
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 3.201 1
ΣΥΝΟΛΟ 141.675 49
 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΖΑΓΟΡΑΣ 3.829 12
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 3.107 9
ΣΥΝΟΛΟ 6.936 21
 
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 2.158 5
ΑΦΕΤΩΝ 1.838 4
ΜΗΛΕΩΝ 3.513 8
ΣΗΠΙΑΔΟΣ 2.358 6
ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 1.696 4
ΣΥΝΟΛΟ 11.563 27
 
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΡΛΑΣ 5.198 11
ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 782 2
ΦΕΡΩΝ 6.116 14
ΣΥΝΟΛΟ 12.096 27
 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥ 6.160 21
ΣΥΝΟΛΟ 6.160 21
 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ 4.696 17
ΣΥΝΟΛΟ 4.696 17
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 1.404 2
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 2.461 3
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 11.841 14
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1.619 2
ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 2.301 3
ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 2.090 2
ΤΥΜΦΑΙΩΝ 2.103 3
ΧΑΣΙΩΝ 3.736 4
ΣΥΝΟΛΟ 27.555 33
 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΙΘΗΚΩΝ 2.744 5
ΓΟΜΦΩΝ 5.154 8
ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ 736 1
ΝΕΡΑΙΔΑΣ 944 2
ΠΙΑΛΕΙΩΝ 3.813 6
ΠΙΝΔΕΩΝ 2.136 4
ΠΥΛΗΣ 4.492 7
ΣΥΝΟΛΟ 20.019 33
 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 2.976 2
ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ 2.456 2
ΚΟΖΙΑΚΑ 2.894 2
ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 3.169 2
ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 3.461 2
ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 3.689 2
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 51.862 31
ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 4.085 2
ΣΥΝΟΛΟ 74.592 45
 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) 5.783 10
ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ 3.005 5
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 7.093 12
ΣΥΝΟΛΟ 15.881 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΛΥΚΩΝ 4.796 4
ΑΡΚΑΔΙΩΝ 4.830 4
ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ 4.517 4
ΕΛΑΤΙΩΝ 2.503 2
ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 16.475 14
ΛΑΓΑΝΑ 5.894 5
ΣΥΝΟΛΟ 39.015 33
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΙΘΑΚΗΣ 3.084 17
ΣΥΝΟΛΟ 3.084 17
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4.958 2
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 10.319 5
ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ 698 1
ΕΣΠΕΡΙΩΝ 8.136 4
ΘΙΝΑΛΙΟΥ 5.512 3
ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 2.787 1
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 39.487 15
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 5.206 2
ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 6.704 3
ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ 297 1
ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 6.690 3
ΟΘΩΝΩΝ 663 1
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 4.395 2
ΠΑΡΕΛΙΩΝ 7.197 3
ΦΑΙΑΚΩΝ 6.488 3
ΣΥΝΟΛΟ 109.537 49
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΑΞΩΝ 2.438 17
ΣΥΝΟΛΟ 2.438 17
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 12.589 14
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ 3.840 5
ΕΡΙΣΟΥ 1.963 2
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 4.663 5
ΟΜΑΛΩΝ 1.053 1
ΠΑΛΙΚΗΣ 7.836 9
ΠΥΛΑΡΕΩΝ 1.565 2
ΣΑΜΗΣ 2.895 3
ΣΥΝΟΛΟ 36.404 41
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 3.235 5
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 3.352 5
ΚΑΛΑΜΟΥ 543 1
ΚΑΡΥΑΣ 1.427 2
ΚΑΣΤΟΥ 120 1
ΛΕΥΚΑΔΟΣ 10.875 16
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 1.862 3
ΣΥΝΟΛΟ 21.414 33
 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 1.092 13
ΣΥΝΟΛΟ 1.092 13
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2.761 1
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 54.253 25
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ 6.397 3
ΘΕΣΤΙΕΩΝ 7.087 3
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ 5.241 3
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5.052 3
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1.853 1
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 4.482 2
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ 2.757 1
ΣΤΡΑΤΟΥ 6.438 3
ΣΥΝΟΛΟ 96.321 45
 
ΔΗΜΟΣ ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ 8.830 13
ΜΕΔΕΩΝΟΣ 5.050 7
ΠΑΛΑΙΡΟΥ 4.494 7
ΣΥΝΟΛΟ 18.374 27
 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 12.834 16
ΙΝΑΧΟΥ 6.169 8
ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2.442 3
ΣΥΝΟΛΟ 21.445 27
 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΘΕΡΜΟΥ 9.299 21
ΣΥΝΟΛΟ 9.299 21
 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 7.216 7
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 17.988 17
ΟΙΝΙΑΔΩΝ 10.227 9
ΣΥΝΟΛΟ 35.431 33
 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 2.375 2
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ 2.598 2
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 18.231 16
ΠΛΑΤΑΝΟΥ 1.775 2
ΠΥΛΛΗΝΗΣ 2.000 2
ΧΑΛΚΕΙΑΣ 2.863 3
ΣΥΝΟΛΟ 29.842 27
 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΛΥΖΙΑΣ 3.744 8
ΑΣΤΑΚΟΥ 7.252 14
ΦΥΤΕΙΩΝ 2.721 5
ΣΥΝΟΛΟ 13.717 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ 4.512 3
ΑΙΓΙΟΥ 27.812 16
ΑΚΡΑΤΑΣ 7.056 4
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 7.005 4
ΕΡΙΝΕΟΥ 3.768 2
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 7.840 4
ΣΥΝΟΛΟ 57.993 33
 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΥΜΗΣ 10.664 11
ΛΑΡΙΣΣΟΥ 8.683 9
ΜΟΒΡΗΣ 5.106 6
ΩΛΕΝΙΑΣ 6.822 7
ΣΥΝΟΛΟ 31.275 33
 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ 657 1
ΛΕΟΝΤΙΟΥ 743 2
ΤΡΙΤΑΙΑΣ 5.462 11
ΦΑΡΡΩΝ 6.300 13
ΣΥΝΟΛΟ 13.162 27
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΟΑΝΙΑΣ 2.551 4
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 8.580 13
ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ 3.892 6
ΠΑΪΩΝ 2.579 4
ΣΥΝΟΛΟ 17.602 27
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 5.094 1
ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 11.873 3
ΠΑΡΑΛΙΑΣ 9.074 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Μπάλα, Σκιόεσσα και Χάραδρος)                      32.444 8
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 31.151 7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 3ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ (συμπεριλαμβάνονται οι Τοπικές Κοινότητες Σουλίου, Ελικίστρας και Μοιρών) 27.173 7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 4ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 72.678 18
ΡΙΟΥ 13.270 3
ΣΥΝΟΛΟ 202.757 49
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 4.309 4
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 11.204 11
ΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 4.486 5
ΛΕΧΑΙΝΩΝ 6.334 7
ΣΥΝΟΛΟ 26.333 27
 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ 3.829 5
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 2.152 3
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 15.931 19
ΣΥΝΟΛΟ 21.912 27
 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11.069 15
ΛΑΜΠΕΙΑΣ 1.374 2
ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2.562 3
ΦΟΛΟΗΣ 4.870 7
ΣΥΝΟΛΟ 19.875 27
 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΖΑΧΑΡΩΣ 12.910 23
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2.499 4
ΣΥΝΟΛΟ 15.409 27
 
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 32.090 28
ΠΗΝΕΙΑΣ 5.660 5
ΣΥΝΟΛΟ 37.750 33
 
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 5.348 7
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 11.523 15
ΤΡΑΓΑΝΟΥ 3.361 5
ΣΥΝΟΛΟ 20.232 27
 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΩΛΑΚΟΣ 3.552 2
ΙΑΡΔΑΝΟΥ 4.297 3
ΠΥΡΓΟΥ 34.902 22
ΩΛΕΝΗΣ 9.026 6
ΣΥΝΟΛΟ 51.777 33
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ 6.351 14
ΘΕΣΠΙΕΩΝ 5.949 13
ΣΥΝΟΛΟ 12.300 27
 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2.984 7
ΑΡΑΧΟΒΗΣ 4.180 10
ΔΙΣΤΟΜΟΥ 4.368 10
ΣΥΝΟΛΟ 11.532 27
 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΑΓΙΩΝ 4.509 4
ΘΗΒΑΙΩΝ 23.820 21
ΘΙΣΒΗΣ 4.480 4
ΠΛΑΤΑΙΩΝ 4.715 4
ΣΥΝΟΛΟ 37.524 33
 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΑΥΛΕΙΑΣ 2.397 2
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 4.625 5
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 2.420 3
ΛΕΒΑΔΕΩΝ 21.492 21
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 2.218 2
ΣΥΝΟΛΟ 33.152 33
 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 3.230 6
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 10.732 21
ΣΥΝΟΛΟ 13.962 27
 
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 2.191 2
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 8.195 10
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 8.095 10
ΤΑΝΑΓΡΑΣ 4.134 5
ΣΥΝΟΛΟ 22.615 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΡΦΥΩΝ 7.308 9
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 13.756 18
ΣΥΝΟΛΟ 21.064 27
 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ 7.356 15
ΕΡΕΤΡΙΑΣ 5.969 12
ΣΥΝΟΛΟ 13.325 27
 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΙΔΗΨΟΥ 6.670 8
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 4.167 5
ΙΣΤΙΑΙΑΣ 7.353 9
ΛΙΧΑΔΟΣ 1.140 1
ΩΡΕΩΝ 3.392 4
ΣΥΝΟΛΟ 22.722 27
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 7.144 13
ΚΑΦΗΡΕΩΣ 1.003 2
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 3.152 6
ΣΤΥΡΕΩΝ 3.346 6
ΣΥΝΟΛΟ 14.645 27
 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΥΛΩΝΟΣ 5.335 5
ΔΙΣΤΥΩΝ 5.579 5
ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 4.077 4
ΚΥΜΗΣ 8.772 9
ΤΑΜΥΝΕΩΝ 9.764 10
ΣΥΝΟΛΟ 33.527 33
 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΛΥΜΝΙΩΝ 5.648 10
ΚΗΡΕΩΣ 6.671 12
ΝΗΛΕΩΣ 2.730 5
ΣΥΝΟΛΟ 15.049 27
 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΚΥΡΟΥ 2.602 17
ΣΥΝΟΛΟ 2.602 17
 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 6.104 3
ΑΥΛΙΔΟΣ 8.300 3
ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 15.568 7
ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 8.646 4
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 53.584 24
ΣΥΝΟΛΟ 92.202 41
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΡΑΦΩΝ 3.691 7
ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 3.213 6
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 2.729 6
ΒΙΝΙΑΝΗΣ 1.438 3
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 2.533 5
ΣΥΝΟΛΟ 13.604 27
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 2.163 3
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 9.390 14
ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 1.168 2
ΠΟΤΑΜΙΑΣ 1.933 3
ΠΡΟΥΣΣΟΥ 2.253 3
ΦΟΥΡΝΑ 1.542 2
ΣΥΝΟΛΟ 18.449 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 5.636 11
ΕΛΑΤΕΙΑΣ 4.000 7
ΤΙΘΟΡΕΑΣ 4.759 9
ΣΥΝΟΛΟ 14.395 27
 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΟΜΟΚΟΥ 5.692 10
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ 4.705 9
ΞΥΝΙΑΔΟΣ 4.396 8
ΣΥΝΟΛΟ 14.793 27
 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 4.510 2
ΛΑΜΙΕΩΝ 58.601 32
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 3.034 2
ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 574 1
ΥΠΑΤΗΣ 6.855 4
ΣΥΝΟΛΟ 73.574 41
 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 10.367 11
ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ 4.326 5
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ 5.404 6
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ 4.514 5
ΣΥΝΟΛΟ 24.611 27
 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 3.278 4
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 7.132 9
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 10.594 13
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 566 1
ΣΥΝΟΛΟ 21.570 27
 
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3.410 6
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 5.064 9
ΜΩΛΟΥ 6.668 12
ΣΥΝΟΛΟ 15.142 27
 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ 4.518 8
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 3.310 6
ΣΤΥΛΙΔΟΣ 6.858 13
ΣΥΝΟΛΟ 14.686 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΜΦΙΣΣΗΣ 9.248 12
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 3.030 4
ΓΡΑΒΙΑΣ 2.975 4
ΔΕΛΦΩΝ 3.511 4
ΔΕΣΦΙΝΑΣ 2.431 3
ΙΤΕΑΣ 6.072 8
ΚΑΛΛΙΕΩΝ 2.328 3
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2.668 3
ΣΥΝΟΛΟ 32.263 41
 
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 2.216 4
ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.507 11
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 4.225 7
ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 3.073 5
ΣΥΝΟΛΟ 16.021 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 56.836 33
ΣΥΝΟΛΟ 56.836 33
 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 69.470 41
ΣΥΝΟΛΟ 69.470 41
 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 25.582 27
ΣΥΝΟΛΟ 25.582 27
 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45.926 33
ΣΥΝΟΛΟ 45.926 33
 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΚΑΛΗΣ 5.190 3
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43.929 28
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 15.439 10
ΣΥΝΟΛΟ 64.558 41
 
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ 8.116 8
ΠΕΥΚΗΣ 19.887 19
ΣΥΝΟΛΟ 28.003 27
 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 26.448 27
ΣΥΝΟΛΟ 26.448 27
 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 66.017 41
ΣΥΝΟΛΟ 66.017 41
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΑΠΑΓΟΥ 13.207 10
ΧΟΛΑΡΓΟΥ 32.166 23
ΣΥΝΟΛΟ 45.373 33
 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 19.526 21
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 6.156 7
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 4.829 5
ΣΥΝΟΛΟ 30.511 ν
 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 10.848 10
ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.310 7
ΨΥΧΙΚΟΥ 10.901 10
ΣΥΝΟΛΟ 29.059 27
 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 71.684 41
ΣΥΝΟΛΟ 71.684 41
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 30.562 33
ΣΥΝΟΛΟ 30.562 33
 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 32.957 20
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 22.234 13
ΣΥΝΟΛΟ 55.191 33
 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ 74.046 41
ΣΥΝΟΛΟ 74.046 41
 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) 80.859 41
ΣΥΝΟΛΟ 80.859 41
 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                                            38.257 13
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                                            45.997 15
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                                            32.123 10
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                                            21.541 7
ΣΥΝΟΛΟ 137.918 45
 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 48.327 33
ΣΥΝΟΛΟ 48.327 33
 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 46.276 33
ΣΥΝΟΛΟ 46.276 33
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                97.570 6
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                110.069 7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                48.305 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                87.672 6
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 5ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                95.234 6
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 6ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                147.181 10
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 7ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                159.483 11
ΣΥΝΟΛΟ 745.514 49
 
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΥΡΩΝΟΣ 61.102 41
ΣΥΝΟΛΟ 61.102 41
 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 58.042 33
ΣΥΝΟΛΟ 58.042 33
 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΑΦΝΗΣ 23.674 22
ΥΜΗΤΤΟΥ 11.139 11
ΣΥΝΟΛΟ 34.813 33
 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 76.115 41
ΣΥΝΟΛΟ 76.115 41
 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 75.904 41
ΣΥΝΟΛΟ 75.904 41
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 26.419 27
ΣΥΝΟΛΟ 26.419 27
 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 24.112 23
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 10.112 10
ΣΥΝΟΛΟ 34.224 33
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 65.173 41
ΣΥΝΟΛΟ 65.173 41
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΛΙΜΟΥ 38.047 33
ΣΥΝΟΛΟ 38.047 33
 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ 80.409 41
ΣΥΝΟΛΟ 80.409 41
 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 33.158 22
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 16.740 11
ΣΥΝΟΛΟ 49.898 33
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 38.486 16
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 39.284 16
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 3ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 31.839 13
ΣΥΝΟΛΟ 109.609 45
 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 23.153 20
ΤΑΥΡΟΥ 14.963 13
ΣΥΝΟΛΟ 38.116 33
 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 73.986 41
ΣΥΝΟΛΟ 73.986 41
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 64.759 41
ΣΥΝΟΛΟ 64.759 41
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 12.944 6
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 76.102 35
ΣΥΝΟΛΟ 89.046 41
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 67.456 41
ΣΥΝΟΛΟ 67.456 41
 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 15.060 6
ΝΙΚΑΙΑΣ 93.086 39
ΣΥΝΟΛΟ 108.146 45
 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς                                                                                                                    55.983                              16  
Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς                                                                                                                    32.977                                9  
Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς                                                                                                                    16.331                                5  
Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς                                                                                                                    29.074                                8  
Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς                                                                                                                    41.332                              11  
ΣΥΝΟΛΟ 175.697 49
 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 25.720 27
ΣΥΝΟΛΟ 25.720 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 920 13
ΣΥΝΟΛΟ 920 13
 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ 13.552 27
ΣΥΝΟΛΟ 13.552 27
 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 44 1
ΚΥΘΗΡΩΝ 3.354 16
ΣΥΝΟΛΟ 3.398 17
 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΟΡΟΥ 4.348 17
ΣΥΝΟΛΟ 4.348 17
 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 7.060 6
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 30.962 27
ΣΥΝΟΛΟ 38.022 33
 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΠΕΤΣΩΝ 3.916 17
ΣΥΝΟΛΟ 3.916 17
 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΕΘΑΝΩΝ 2.057 5
ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ 6.507 16
ΣΥΝΟΛΟ 8.564 21
 
ΔΗΜΟΣ ΎΔΡΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΎΔΡΑΣ 2.719 17
ΣΥΝΟΛΟ 2.719 17
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ 75.341 39
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 4.780 2
ΣΥΝΟΛΟ 80.121 41
 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΑΡΗΣ 10.998 8
ΒΟΥΛΑΣ 25.532 20
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 6.442 5
ΣΥΝΟΛΟ 42.972 33
 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.451 12
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 5.397 7
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 4.987 6
ΔΡΟΣΙΑΣ 5.865 7
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2.721 3
ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 2.090 3
ΣΤΑΜΑΤΑΣ 2.475 3
ΣΥΝΟΛΟ 32.986 41
 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΡΩΠΙΑΣ 25.325 27
ΣΥΝΟΛΟ 25.325 27
 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 687 1
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 13.246 14
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 10.612 12
ΣΥΝΟΛΟ 24.545 27
 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΑΡΝΑΒΑ 1.722 2
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 1.486 1
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 8.882 9
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 14.809 15
ΣΥΝΟΛΟ 26.899 27
 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 15.608 27
ΣΥΝΟΛΟ 15.608 27
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 6.623 9
ΠΑΙΑΝΙΑΣ 13.013 18
ΣΥΝΟΛΟ 19.636 27
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ 3.024 3
ΓΕΡΑΚΑ 13.921 14
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 16.679 16
ΣΥΝΟΛΟ 33.624 33
 
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 2.931 5
ΡΑΦΗΝΑΣ 11.909 22
ΣΥΝΟΛΟ 14.840 27
 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 7.189 7
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 12.202 13
ΚΟΥΒΑΡΑ 1.704 2
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 3.123 3
ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ 2.102 2
ΣΥΝΟΛΟ 26.320 27
 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 17.391 17
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ 10.203 10
ΣΥΝΟΛΟ 27.594 27
 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΥΛΩΝΟΣ 5.184 6
ΑΦΙΔΝΩΝ 2.543 3
ΚΑΛΑΜΟΥ 5.468 7
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 2.937 3
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 1.788 2
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 3.894 5
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 1.438 2
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 1.522 2
ΩΡΩΠΙΩΝ 8.674 11
ΣΥΝΟΛΟ 33.448 41
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 27.741 27
ΣΥΝΟΛΟ 27.741 27
 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 25.863 23
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4.005 4
ΣΥΝΟΛΟ 29.868 27
 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΙΛΙΩΝ 3.215 4
ΕΡΥΘΡΩΝ 3.326 5
ΜΑΝΔΡΑΣ 12.792 17
ΟΙΝΟΗΣ 765 1
ΣΥΝΟΛΟ 20.098 27
 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 28.195 26
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 7.480 7
ΣΥΝΟΛΟ 35.675 33
 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 26.423 23
ΖΕΦΥΡΙΟΥ 8.860 8
ΦΥΛΗΣ 2.947 2
ΣΥΝΟΛΟ 38.230 33
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΛΕΑΣ 793 1
ΆΡΓΟΥΣ 29.228 24
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ 654 1
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 3.575 3
ΛΕΡΝΑΣ 3.042 3
ΛΥΡΚΕΙΑΣ 2.901 2
ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ 4.349 4
ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 3.646 3
ΣΥΝΟΛΟ 48.188 41
 
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 4.804 11
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 4.471 10
ΣΥΝΟΛΟ 9.275 21
 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΡΜΙΟΝΗΣ 4.554 8
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 10.347 19
ΣΥΝΟΛΟ 14.901 27
 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΣΙΝΗΣ 6.117 6
ΜΙΔΕΑΣ 6.724 7
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 16.885 17
ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 3.680 3
ΣΥΝΟΛΟ 33.406 33
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 12.825 27
ΣΥΝΟΛΟ 12.825 27
 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΥΤΙΝΑΣ 2.012 4
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 1.337 2
ΗΡΑΙΑΣ 3.063 6
ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 2.584 5
ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ 2.048 4
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ 1.363 2
ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ 1.260 2
ΤΡΟΠΑΙΩΝ 4.660 8
ΣΥΝΟΛΟ 18.327 33
 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ 1.266 2
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 8.657 18
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 3.229 7
ΣΥΝΟΛΟ 13.152 27
 
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΟΣΜΑ 591 1
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 6.294 15
ΤΥΡΟΥ 2.116 5
ΣΥΝΟΛΟ 9.001 21
 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 1.842 2
ΚΟΡΥΘΙΟΥ 2.613 2
ΛΕΒΙΔΙΟΥ 4.131 4
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 3.510 3
ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ 2.248 2
ΤΕΓΕΑΣ 4.100 3
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 28.976 24
ΦΑΛΑΝΘΟΥ 1.310 1
ΣΥΝΟΛΟ 48.730 41
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΕΛΟΥ 8.211 12
ΒΟΧΑΣ 10.112 15
ΣΥΝΟΛΟ 18.323 27
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΆΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 9.850 7
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 36.555 25
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 5.297 3
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 3.047 2
ΤΕΝΕΑΣ 5.477 4
ΣΥΝΟΛΟ 60.226 41
 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 5.960 7
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 16.520 20
ΣΥΝΟΛΟ 22.480 27
 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΝΕΜΕΑΣ 7.774 21
ΣΥΝΟΛΟ 7.774 21
 
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 5.882 8
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 15.273 19
ΣΥΝΟΛΟ 21.155 27
 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 19.455 21
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 2.852 3
ΦΕΝΕΟΥ 2.359 3
ΣΥΝΟΛΟ 24.666 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 2.111 3
ΓΥΘΕΙΟΥ 7.926 13
ΟΙΤΥΛΟΥ 5.203 8
ΣΜΥΝΟΥΣ 1.917 3
ΣΥΝΟΛΟ 17.157 27
 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 745 13
ΣΥΝΟΛΟ 745 13
 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ 1.959 3
ΈΛΟΥΣ 6.452 9
ΚΡΟΚΕΩΝ 2.824 4
ΝΙΑΤΩΝ 2.666 3
ΣΚΑΛΑΣ 5.902 8
ΣΥΝΟΛΟ 19.803 27
 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΣΩΠΟΥ 4.187 5
ΒΟΙΩΝ 7.871 9
ΖΑΡΑΚΑ 1.538 2
ΜΟΛΑΩΝ 5.597 6
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 4.660 5
ΣΥΝΟΛΟ 23.853 27
 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ 3.062 3
ΚΑΡΥΩΝ 926 1
ΜΥΣΤΡΑ 4.608 5
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 2.625 3
ΠΕΛΛΑΝΑΣ 3.405 4
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 18.184 19
ΦΑΡΙΔΟΣ 5.269 6
ΣΥΝΟΛΟ 38.079 41
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΒΙΑΣ 3.089 7
ΛΕΥΚΤΡΟΥ 5.558 14
ΣΥΝΟΛΟ 8.647 21
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΆΡΙΟΣ 2.189 1
ΑΡΦΑΡΩΝ 3.212 2
ΘΟΥΡΙΑΣ 4.106 3
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 57.620 35
ΣΥΝΟΛΟ 67.127 41
 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΙΠΕΙΑΣ 2.574 3
ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ 2.820 3
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 3.413 4
ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ 1.802 2
ΙΘΩΜΗΣ 2.466 3
ΜΕΣΣΗΝΗΣ 11.041 13
ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 3.601 4
ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 1.037 1
ΣΥΝΟΛΟ 28.754 33
 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΔΑΝΙΑΣ 3.084 6
ΔΩΡΙΟΥ 4.069 7
ΕΙΡΑΣ 997 2
ΜΕΛΙΓΑΛΑ 4.040 7
ΟΙΧΑΛΙΑΣ 2.797 5
ΣΥΝΟΛΟ 14.987 27
 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΟΡΩΝΗΣ 5.067 6
ΜΕΘΩΝΗΣ 2.638 3
ΝΕΣΤΟΡΟΣ 5.552 6
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2.205 3
ΠΥΛΟΥ 5.402 6
ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 2.916 3
ΣΥΝΟΛΟ 23.780 27
 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΕΤΟΥ 3.264 3
ΑΥΛΩΝΟΣ 2.626 3
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 9.083 9
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 8.648 8
ΤΡΙΠΥΛΗΣ 626 1
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 9.334 9
ΣΥΝΟΛΟ 33.581 33
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 3.243 8
ΕΥΔΗΛΟΥ 2.831 7
ΡΑΧΩΝ 2.238 6
ΣΥΝΟΛΟ 8.312 21
 
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 1.469 13
ΣΥΝΟΛΟ 1.469 13
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2.628 1
ΑΓΙΑΣΟΥ 2.587 1
ΓΕΡΑΣ 6.985 3
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 5.530 3
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 3.336 2
ΚΑΛΛΟΝΗΣ 8.194 4
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ 3.809 2
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 3.210 2
ΜΗΘΥΜΝΑΣ 2.433 1
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 36.196 18
ΠΕΤΡΑΣ 3.749 2
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 6.698 3
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 5.288 3
ΣΥΝΟΛΟ 90.643 45
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 371 13
ΣΥΝΟΛΟ 371 13
 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΤΣΙΚΗΣ 2.894 5
ΜΟΥΔΡΟΥ 4.842 7
ΜΥΡΙΝΑΣ 7.488 11
ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 2.880 4
ΣΥΝΟΛΟ 18.104 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΑΘΕΟΣ 12.384 12
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 9.590 9
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 2.837 3
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 9.003 9
ΣΥΝΟΛΟ 33.814 33
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 1.050 13
ΣΥΝΟΛΟ 1.050 13
 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 2.686 2
ΑΜΑΝΗΣ 2.668 2
ΙΩΝΙΑΣ 4.650 4
ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 3.154 2
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2.920 2
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 4.744 4
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 7.335 6
ΧΙΟΥ 23.779 19
ΣΥΝΟΛΟ 51.936 41
 
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΨΑΡΩΝ 422 13
ΣΥΝΟΛΟ 422 13
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΆΝΔΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΆΝΔΡΟΥ 4.107 11
ΚΟΡΘΙΟΥ 2.547 7
ΥΔΡΟΥΣΑΣ 3.355 9
ΣΥΝΟΛΟ 10.009 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΑΦΗΣ 273 13
ΣΥΝΟΛΟ 273 13
 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΘΗΡΑΣ 12.440 25
ΟΙΑΣ 1.230 2
ΣΥΝΟΛΟ 13.670 27
 
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΙΗΤΩΝ 1.838 13
ΣΥΝΟΛΟ 1.838 13
 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΙΚΙΝΟΥ 238 13
ΣΥΝΟΛΟ 238 13
 
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 667 13
ΣΥΝΟΛΟ 667 13
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 158 13
ΣΥΝΟΛΟ 158 13
 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 1.238 13
ΣΥΝΟΛΟ 1.238 13
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 16.441 27
ΣΥΝΟΛΟ 16.441 27
 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΛΕΙΨΩΝ 698 13
ΣΥΝΟΛΟ 698 13
 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΛΕΡΟΥ 8.207 21
ΣΥΝΟΛΟ 8.207 21
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΑΤΜΟΥ 3.044 17
ΣΥΝΟΛΟ 3.044 17
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 5.750 19
ΟΛΥΜΠΟΥ 761 2
ΣΥΝΟΛΟ 6.511 21
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΣΟΥ 990 13
ΣΥΝΟΛΟ 990 13
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΕΑΣ 2.417 17
ΣΥΝΟΛΟ 2.417 17
 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΥΘΝΟΥ 1.608 13
ΣΥΝΟΛΟ 1.608 13
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ 
ΔΗΜΟΣ ΚΩ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥ 6.094 7
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 6.963 7
ΚΩ 17.890 19
ΣΥΝΟΛΟ 30.947 33
 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΝΙΣΥΡΟΥ 948 13
ΣΥΝΟΛΟ 948 13
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΙΜΩΛΟΥ 769 13
ΣΥΝΟΛΟ 769 13
 
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΗΛΟΥ 4.771 17
ΣΥΝΟΛΟ 4.771 17
 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΕΡΙΦΟΥ 1.414 13
ΣΥΝΟΛΟ 1.414 13
 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΙΦΝΟΥ 2.442 17
ΣΥΝΟΛΟ 2.442 17
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΥΚΟΝΟΥ 9.320 21
ΣΥΝΟΛΟ 9.320 21
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΜΟΡΓΟΥ 1.859 13
ΣΥΝΟΛΟ 1.859 13
 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΟΝΟΥΣΗΣ 163 1
ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 6.099 9
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 151 1
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 366 1
ΝΑΞΟΥ 12.089 14
ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ 206 1
ΣΥΝΟΛΟ 19.074 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1.037 13
ΣΥΝΟΛΟ 1.037 13
 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΑΡΟΥ 12.853 27
ΣΥΝΟΛΟ 12.853 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ 430 13
ΣΥΝΟΛΟ 430 13
 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 7.779 3
ΑΤΑΒΥΡΟΥ 3.225 1
ΑΦΑΝΤΟΥ 6.712 3
ΙΑΛΥΣΟΥ 10.107 4
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 10.251 4
ΚΑΜΕΙΡΟΥ 5.145 2
ΛΙΝΔΙΩΝ 3.633 2
ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 4.313 2
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 12.133 5
ΡΟΔΟΥ 53.709 23
ΣΥΝΟΛΟ 117.007 49
 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΥΜΗΣ 2.606 17
ΣΥΝΟΛΟ 2.606 17
 
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΤΗΛΟΥ 533 13
ΣΥΝΟΛΟ 533 13
 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΧΑΛΚΗΣ 313 13
ΣΥΝΟΛΟ 313 13
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ 3.376 5
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 13.400 18
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 3.006 4
ΣΥΝΟΛΟ 19.782 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 2.692 6
ΠΑΝΟΡΜΟΥ 679 2
ΤΗΝΟΥ 5.203 13
ΣΥΝΟΛΟ 8.574 21
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΧΑΝΩΝ 4.548 7
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 6.303 9
ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 7.171 11
ΣΥΝΟΛΟ 18.022 27
 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΙΑΝΝΟΥ 6.463 21
ΣΥΝΟΛΟ 6.463 21
 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5.310 8
ΓΟΡΤΥΝΑΣ 5.292 8
ΚΟΦΙΝΑ 5.338 8
ΡΟΥΒΑ 2.324 3
ΣΥΝΟΛΟ 18.264 27
 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  3.246
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ 3.171 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                          18.020 5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                          22.295 7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 3ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (συμπεριλαμβάνονται οι τοπικές και δημοτικές κοινότητες Βουτών, Δαφνέ και Σταυρακίων και οι οικισμοί Αθάνατων, Γουρνών, Δρακουλιάρη,  Λοφουπόλεως,  Σέμελης και Φοινικιά )                                                                                                        40.192 12
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 4ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    (συμπεριλαμβάνονται οι τοπικές και δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και  Σκαλανίου  και οι οικισμοί Αγίας Ειρήνης,  Βλυχιάς,  Κνωσού και Μαραθίτη )                                    57.204 18
ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 12.542 4
ΠΑΛΙΑΝΗΣ 2.404 1
ΤΕΜΕΝΟΥΣ 3.218 1
ΣΥΝΟΛΟ 159.046 49
 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΑΖΙΟΥ 13.581 17
ΚΡΟΥΣΩΝΑ 4.059 5
ΤΥΛΙΣΟΥ 3.491 5
ΣΥΝΟΛΟ 21.131 27
 
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 10.897 14
ΘΡΑΨΑΝΟΥ 2.616 4
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 6.819 9
ΣΥΝΟΛΟ 20.332 27
 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΖΑΡΟΥ 3.370 4
ΜΟΙΡΩΝ 10.857 12
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 10.001 11
ΣΥΝΟΛΟ 24.228 27
 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΟΥΒΩΝ 7.761 8
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2.533 3
ΜΑΛΛΙΩΝ 6.212 7
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 8.497 9
ΣΥΝΟΛΟ 25.003 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19.462 20
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ 1.706 2
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5.059 5
ΣΥΝΟΛΟ 26.227 27
 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 23.707 23
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 4.204 4
ΣΥΝΟΛΟ 27.911 27
 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.152 17
ΣΥΝΟΛΟ 3.152 17
 
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΙΤΑΝΟΥ 2.514 4
ΛΕΥΚΗΣ 2.177 3
ΣΗΤΕΙΑΣ 14.338 20
ΣΥΝΟΛΟ 19.029 27
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΛΑΜΠΗΣ 6.133 16
ΦΟΙΝΙΚΑ 3.946 11
ΣΥΝΟΛΟ 10.079 27
 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΟΥΡΗΤΩΝ 2.703 9
ΣΙΒΡΙΤΟΥ 3.512 12
ΣΥΝΟΛΟ 6.215 21
 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 3.234 17
ΣΥΝΟΛΟ 3.234 17
 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 8.323 14
ΖΩΝΙΑΝΩΝ 1.578 2
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 6.676 11
ΣΥΝΟΛΟ 16.577 27
 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 5.644 4
ΛΑΠΠΑΙΩΝ 2.628 2
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 6.599 5
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 31.687 22
ΣΥΝΟΛΟ 46.558 33
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΜΕΝΩΝ 3.250 7
ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ 586 1
ΒΑΜΟΥ 2.932 6
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2.483 5
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ 2.330 5
ΦΡΕ 1.122 3
ΣΥΝΟΛΟ 12.703 27
 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΑΥΔΟΥ 98 13
ΣΥΝΟΛΟ 98 13
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ 1.468 4
ΚΑΝΤΑΝΟΥ (ΚΑΝΔΑΝΟΥ) 1.607 5
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 4.259 12
ΣΥΝΟΛΟ 7.334 21
 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 1.443 3
ΚΙΣΣΑΜΟΥ 7.463 17
ΜΥΘΗΜΝΗΣ 2.914 7
ΣΥΝΟΛΟ 11.820 27
 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 3.296 5
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 5.346 8
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 4.755 7
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 5.225 7
ΣΥΝΟΛΟ 18.622 27
 
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΦΑΚΙΩΝ 2.446 17
ΣΥΝΟΛΟ 2.446 17
 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 10.321 5
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10.586 5
ΘΕΡΙΣΟΥ 6.313 3
ΚΕΡΑΜΙΩΝ 1.630 1
ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 7.301 3
ΣΟΥΔΑΣ 7.840 3
ΧΑΝΙΩΝ 53.373 25
ΣΥΝΟΛΟ 97.364 45

Άρθρο 2

H απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
 
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

 

 

 


○ 6. YA 45892/ 11.8.2010

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,    11   Αυγούστου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 Αριθ. Πρωτ.:  45892
 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
 
 
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες :  Κίμων Σιδηρόπουλος
e-mail : k.sidiropoulos@ypes.gr
Τηλέφωνο : 213-1364321
FAX : 213-1364383

ΘΕΜΑ: Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
16. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 283, παρ. 11 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
17. Το άρθρο 18 παράγραφος 10 περίπτωση  κδ΄ του Ν. 3870/2010  «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές  και δημοτικές εκλογές» (Α’  138).
18. Την υπ’ αριθμ. 6821/Γ5-908/4.6.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών «Κύρωση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής της 18ης Μαρτίου 2001» (Β’ 715).
19. Την υπ’ αριθμ. 35297/2010/24.6.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Κύρωση αποτελεσμάτων πραγματικού πληθυσμού σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ανά δημοτικό διαμέρισμα»  (Β’ 920).
20. Την υπ’ αριθμ. 45546/10.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ένταξη σε εκλογικές περιφέρειες του αντίστοιχου δήμου των υφιστάμενων τοπικών διαμερισμάτων Ελικίστρας, Μοίρας και Σουλίου του Δήμου Πατρέων, Βασιλείων, Βουτών, Δαφνέ, Σκαλανίου, Σταυρακίων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και Τερψιθέας του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και των οικισμών των ανωτέρω δήμων που έχουν απογραφεί αυτοτελώς κατά την απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001, οι οποίοι δεν ανήκουν χωρικά σε δημοτικά διαμερίσματα αυτών» (Β΄ 1289).
21. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/ 2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»  (Α’ 98).
22. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
Άρθρο 2ο

Κατανέμουμε στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» τον πληθυσμό των δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, που αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα,  o πληθυσμός των οποίων σε αυτά δεν ήταν δυνατόν να κατανεμηθεί λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης, ως εξής:

Θεσσαλονίκη
Δημοτικό Διαμέρισμα Πραγματικός Πληθυσμός Κατανομή πληθυσμού με ελλιπή στοιχεία Συνολικός Πληθυσμός Δημοτικού Διαμερίσματος
1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 51.402 1.615 53.017
2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ 34.866 1.096 35.962
3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 30.836 969 31.805
4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 90.053 2.829 92.882
5ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 145.742 4.579 150.321
Υπόλοιπα 11.088   
Σύνολο 363.987  11.088 363.987

Πειραιάς
Δημοτικό Διαμέρισμα Πραγματικός Πληθυσμός Κατανομή πληθυσμού με ελλιπή στοιχεία Συνολικός Πληθυσμός Δημοτικού Διαμερίσματος
1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 54.665 1.318 55.983
2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ 32.200 777 32.977
3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 15.946 385 16.331
4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 28.389 685 29.074
5ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 40.359 973 41.332
Υπόλοιπα 4.138   
Σύνολο 175.697 4.138 175.697

Πάτρα
Δημοτικό Διαμέρισμα Πραγματικός Πληθυσμός Κατανομή πληθυσμού με ελλιπή στοιχεία Συνολικός Πληθυσμός Δημοτικού Διαμερίσματος
1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.-Αρκτικός Τομέας 29.788 1.942 31.730
2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.-Νότιος Τομέας 29.244 1.907 31.151
3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.-Ανατολικός Τομέας 23.320 1.521 24.841
4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.-Κέντρο της πόλης 68.229 4.449 72.678
Υπόλοιπα 9.819   
Σύνολο 160.400 9.819 160.400

 


Περιστέρι
Δημοτικό Διαμέρισμα Πραγματικός Πληθυσμός Κατανομή πληθυσμού με ελλιπή στοιχεία Συνολικός Πληθυσμός Δημοτικού Διαμερίσματος
1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 37.331 926 38.257
2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 44.884 1.113 45.997
3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 31.346 777 32.123
4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 21.020 521 21.541
Υπόλοιπα 3.337   
Σύνολο 137.918 3.337 137.918

Ηράκλειο (Κρήτης)
Δημοτικό Διαμέρισμα Πραγματικός Πληθυσμός Κατανομή πληθυσμού με ελλιπή στοιχεία Συνολικός Πληθυσμός Δημοτικού Διαμερίσματος
1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 16.909 1.111 18.020
2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 20.920 1.375 22.295
3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 34.535 2.270 36.805
4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 50.476 3.318 53.794
Υπόλοιπα 8.074   
Σύνολο 130.914 8.074 137.918

Λάρισα
Δημοτικό Διαμέρισμα Πραγματικός Πληθυσμός Κατανομή πληθυσμού με ελλιπή στοιχεία Συνολικός Πληθυσμός Δημοτικού Διαμερίσματος
1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 24.964 1.071 26.035
2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 40.096 1.720 41.816
3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 28.507 1.222 29.729
4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 25.711 1.103 26.814
Υπόλοιπα 5.116   
Σύνολο 124.394 5.116 124.394

Καλλιθέα (Αττικής)
Δημοτικό Διαμέρισμα Πραγματικός Πληθυσμός Κατανομή πληθυσμού με ελλιπή στοιχεία Συνολικός Πληθυσμός Δημοτικού Διαμερίσματος
1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 37.428 1.058 38.486
2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 38.204 1.080 39.284
3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. 30.964 875 31.839
Υπόλοιπα 3.013   
Σύνολο 109.609 3.013 109.609
 
Άρθρο 3ο

H απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
 
 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 7. YA 45722/ 10.8.2010


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 Αριθ. Πρωτ.:  45722
 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
 
 
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες :  Κίμων Σιδηρόπουλος
e-mail : k.sidiropoulos@ypes.gr
Τηλέφωνο : 213-1364321
FAX : 213-1364383

ΘΕΜΑ: Ορισμός μορφής και διαστάσεων ψηφοδελτίων 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
23. Τα άρθρα 1, 2, 7, 24, 25 και 26 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
24. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/ 2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»  (Α’ 98).
25. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Άρθρο 1

Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές έχουν υποχρεωτικά την εξής μορφή:

I. Σε Δήμους με ενιαία εκλογική περιφέρεια και στους οποίους δεν συνιστώνται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, τo ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1):

4. Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού
5. Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου δημάρχου με τη σχετική ένδειξη
6. Στη συνέχεια και εντός παρένθεσης τη φράση «Μέχρι τρεις (3) σταυρούς»
7. Τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων με αλφαβητική σειρά

II. Σε Δήμους με ενιαία εκλογική περιφέρεια και στους οποίους συνιστώνται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα  και το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2):

1. Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού
2. Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου δημάρχου με τη σχετική ένδειξη
3. Στη συνέχεια η φράση «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι» και εντός παρένθεσης τη φράση «Μέχρι τρεις (3) σταυρούς»
4. Τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων με αλφαβητική σειρά
5. Την φράση «Υποψήφιοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας», ακολουθούμενη από το όνομα της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, από τη φράση «Μέχρι δύο σταυρούς». Σε περίπτωση που η τοπική κοινότητα εκλέγει έναν εκπρόσωπο τότε αναγράφεται η φράση «Υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας», ακολουθούμενη από το όνομα της τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, από τη φράση «Μέχρι έναν σταυρό».
6. Τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα, με αλφαβητική σειρά,  των υποψηφίων   συμβούλων  της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή των εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας.

III. Σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές  περιφέρειες,  κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε  δημοτική ή τοπική κοινότητα, το οποίο  περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3):

7. Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού
8. Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου δημάρχου με τη σχετική ένδειξη
9. Στη συνέχεια η φράση «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι» ακολουθούμενη από την ονομασία της εκλογικής περιφέρειας και στη συνέχεια  και εντός παρένθεσης τη φράση «Μέχρι τρεις (3) σταυρούς» ή «Μέχρι έναν (1) σταυρό» αν η εκλογική περιφέρεια εκλέγει έως 3 συμβούλους.
10. Τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, με αλφαβητική σειρά, της αντίστοιχης  εκλογικής περιφέρειας, όπου ανήκει η δημοτική ή τοπική κοινότητα.
11. Στη συνέχεια η φράση «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι λοιπών περιφερειών» ακολουθούμενη από την ένδειξη «μέχρι έναν (1) σταυρό»
12. Τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα, με αλφαβητική σειρά,  των υπολοίπων υποψηφίων  δημοτικών  συμβούλων, των λοιπών εκλογικών περιφερειών με παράθεση της  εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι
13. Την φράση «Υποψήφιοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας», ακολουθούμενη από το όνομα της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, από τη φράση «Μέχρι δύο σταυρούς». Σε περίπτωση που η τοπική κοινότητα εκλέγει εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας τότε αναγράφεται η φράση «Υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας», ακολουθούμενη από το όνομα της τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, από τη φράση «Μέχρι έναν σταυρό».
14. Τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα, με αλφαβητική σειρά,  των υποψηφίων   συμβούλων  της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας.

Άρθρο 2

Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών αρχών ορίζονται ως ακολούθως:

1. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από σαράντα  εννέα (49) ή σαράντα πέντε (45) μέλη, συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων, συμβούλια τοπικών κοινοτήτων κ.λ.π., σε 16Χ60 εκατοστά του μέτρου περίπου.
2. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από σαράντα ένα (41) μέλη, συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων, συμβούλια τοπικών κοινοτήτων κ.λ.π., σε 16Χ56 εκατοστά του μέτρου περίπου.
3. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από τριάντα τρία (33) μέλη, συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων, συμβούλια τοπικών κοινοτήτων κ.λ.π., σε 16Χ50 εκατοστά του μέτρου περίπου.
4. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από είκοσι επτά (27) μέλη, συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων, συμβούλια τοπικών κοινοτήτων κ.λ.π., σε 16Χ46 εκατοστά του μέτρου περίπου.
5. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από είκοσι ένα (21) από δεκαεπτά (17) ή από δέκα τρία (13) μέλη, καθώς και συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων, συμβούλια τοπικών κοινοτήτων κ.λ.π., σε 16Χ34 εκατοστά του μέτρου περίπου.
 
Άρθρο 3

H απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της αρχίζει πό τη δημοσίευσή της.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Έμβλημα Συνδυασμού

Όνομα συνδυασμού

Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιου δημάρχου
υποψήφιος Δήμαρχος

(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης)
……. Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, κατ’ αλφαβητική σειρά

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Έμβλημα Συνδυασμού

Όνομα συνδυασμού

Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιου δημάρχου
υποψήφιος Δήμαρχος

 Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης)
……. Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, κατ’ αλφαβητική σειρά)

Υποψήφιοι Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας…
(Μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης) ή εναλλακτικά
Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας…
(Μέχρι έναν (1) σταυρό)
……. Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιων συμβούλων δημοτικής/ τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπων τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Έμβλημα Συνδυασμού

Όνομα συνδυασμού

Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιου δημάρχου
Υποψήφιος Δήμαρχος

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας ...
(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης ή Μέχρι έναν (1) σταυρό)
……. (Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, κατ’ αλφαβητική σειρά)

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λοιπών Εκλογικών Περιφερειών
 (Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης)
……. (Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, κατ’ αλφαβητική σειρά, και σε παρένθεση η, αντίστοιχη, εκλογική περιφέρεια)

Υποψήφιοι Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας…
(Μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης) ή εναλλακτικά
Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας…
(Μέχρι έναν (1) σταυρό)
……. Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιων συμβούλων δημοτικής/ τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπων τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Εθνικό Τυπογραφείο
Δ/νση Εκδόσεων
Καποδιστρίου 34
Τ.Κ. 104 32 Ενταύθα
παρακαλούμενο για τη δημοσίευση 
2. κ.κ. Γεν. Γραμματείς Περιφερειών (Έδρες τους)
3. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Έδρες τους)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. Γεν. Δ/ντή Αναπτ. Προγραμμάτων
5. Δ/νση Οργ. κ. Λειτουργίας Ο.Τ.Α
6. Δ/νση Μηχ/σης κ΄ Η.Ε.Σ. (παρακαλούμενη για τη δημοσίευση
της παρούσας στον ιστότοπο του Υπουργείου)
7. Δ/νση Εκλογών (5 αντίγραφα)
8. YA 35297/ 24.6.2010


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   24  Ιουνίου  2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 Αριθ.Πρωτ.: 35297
 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
 
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Αγγελική Παπάζογλου
e-mail : a.papazoglou@ypes.gr
Τηλέφωνο :  213-1364342
FAX :  213-1364383

ΘΕΜΑ: Κύρωση πραγματικού πληθυσμού σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ανά δημοτικό διαμέρισμα

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩN ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1) Την παράγραφο 13 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Την υπ’ αριθμ. 6821/Γ5-908 (ΦΕΚ 715Β/2002 - 12/6/2002) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών «Κύρωση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής της 18ης Μαρτίου 2001».
3) Το υπ’ αριθμ. 5376/Γ5-648/25-5-2010 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Μόνιμος και πραγματικός πληθυσμός απογραφής 2001 ανά διαμέρισμα».
4) Τις διατάξεις του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ Α΄ 38) περί της σύστασης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
6) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Κυρώνονται τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού, που διενεργήθηκε σε ολόκληρη τη Χώρα την 18η Μαρτίου 2001, όπως αυτά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, τα οποία αφορούν τον πραγματικό πληθυσμό κατά δημοτικά διαμερίσματα σε δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και εγκρίνουμε όπως δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελέσουν στο εξής τους επίσημους αριθμούς του πραγματικού πληθυσμού σε αυτά:


α/α Οικισμός  Πραγματικός Πληθυσμός
 
1  ΑΘΗΝΑ 745,514
11  ΑΘΗΝΑ-(1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 97,570
12  ΑΘΗΝΑ-(2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 110,069
13  ΑΘΗΝΑ-(3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 48,305
14  ΑΘΗΝΑ-(4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 87,672
15  ΑΘΗΝΑ-(5ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 95,234
16  ΑΘΗΝΑ-(6ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 147,181
17  ΑΘΗΝΑ-(7ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 159,483
2  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 363,987
21  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-(1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 51,402
22  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-(2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 34,866
23  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-(3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 30,836
24  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-(4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 90,053
25  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-(5ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 145,742
29  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-(Υπόλοιπα) 11,088
3  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 175,697
31  ΠΕΙΡΑΙΑΣ-(1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 54,665
32  ΠΕΙΡΑΙΑΣ-(2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 32,200
33  ΠΕΙΡΑΙΑΣ-(3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 15,946
34  ΠΕΙΡΑΙΑΣ-(4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 28,389
35  ΠΕΙΡΑΙΑΣ-(5ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 40,359
39  ΠΕΙΡΑΙΑΣ-(Υπόλοιπα) 4,138
4  ΠΑΤΡΑ 160,400
41  ΠΑΤΡΑ-(1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.-Αρκτικός Τομέας) 29,788
42  ΠΑΤΡΑ-(2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.-Νότιος Τομέας) 29,244
43  ΠΑΤΡΑ-(3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.-Ανατολικός Τομέας) 23,320
44  ΠΑΤΡΑ-(4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.-Κέντρο της πόλης) 68,229
49  ΠΑΤΡΑ-(Υπόλοιπα) 9,819
5  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 137,918
51  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-(1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 37,331
52  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-(2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 44,884
53  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-(3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 31,346
54  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-(4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 21,020
59  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-(Υπόλοιπα) 3,337
6  ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΡΗΤΗΣ) 130,914
61  ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΡΗΤΗΣ)-(1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 16,909
62  ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΡΗΤΗΣ)-(2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 20,920
63  ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΡΗΤΗΣ)-(3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 34,535
64  ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΡΗΤΗΣ)-(4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 50,476
69  ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΡΗΤΗΣ)-(Υπόλοιπα) 8,074
7  ΛΑΡΙΣΑ 124,394
71  ΛΑΡΙΣΑ-(1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 24,964
72  ΛΑΡΙΣΑ-(2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 40,096
73  ΛΑΡΙΣΑ-(3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 28,507
74  ΛΑΡΙΣΑ-(4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 25,711
79  ΛΑΡΙΣΑ-(Υπόλοιπα) 5,116
8  ΚΑΛΛΙΘΕΑ 109,609
81  ΚΑΛΛΙΘΕΑ-(1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 37,428
82  ΚΑΛΛΙΘΕΑ-(2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 38,204
83  ΚΑΛΛΙΘΕΑ-(3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.) 30,964
89  ΚΑΛΛΙΘΕΑ-(Υπόλοιπα) 3,013

 

B. Ως υπόλοιπα νοούνται  τομείς που δεν έχουν γεωγραφική αναφορά όπως δηλώσεις σε αστυνομικά τμήματα, πλοία, στρατόπεδα

H απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 

9. YA 45546/ 10.8.2010

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  10 Αυγούστου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 Αριθ. Πρωτ.:  45546
 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
 
 
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες :  Κίμων Σιδηρόπουλος
e-mail : k.sidiropoulos@ypes.gr
Τηλέφωνο : 213-1364321
FAX : 213-1364383

ΘΕΜΑ: Ένταξη σε εκλογικές περιφέρειες του αντίστοιχου δήμου των υφιστάμενων τοπικών διαμερισμάτων Ελικίστρας, Μοίρας και Σουλίου του Δήμου Πατρέων, Βασιλείων, Βουτών, Δαφνέ, Σκαλανίου, Σταυρακίων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, και Τερψιθέας του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και των οικισμών των ανωτέρω δήμων που έχουν απογραφεί αυτοτελώς κατά την απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001, οι οποίοι δεν ανήκουν χωρικά σε δημοτικά  διαμερίσματα αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 25 και 283, παρ. 7 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Το άρθρο 18 παράγραφος 10 περίπτωση κδ΄ του Ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές  και δημοτικές εκλογές» (Α’  138).
3. Την υπ’ αριθμ 6821/Γ5-908/ 4.6.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών «Κύρωση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής της 18ης Μαρτίου 2001» όπου κυρώνεται ο πληθυσμός των οικισμών Μπάλα, Σκιόεσσας, Χάραδρου του τοπικού διαμερίσματος Πατρέων του Δήμου Πατρέων, των οικισμών Αγίας Ειρήνης, Αθάνατων, Βλυχιάς, Γουρνών, Δρακουλιάρη, Κνωσού, Λοφουπόλεως, Μαραθίτη, Σέμελης και Φοινικιά του τοπικού διαμερίσματος Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου και των οικισμού Κουλουρίου και Αμφιθέας του τοπικού διαμερίσματος Λαρίσης του Δήμου Λαρισαίων (Β’ 715).
4. Το υπ’ αριθμ. 5376/Γ5-648 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Μόνιμος και πραγματικός πληθυσμός απογραφής 2001 ανά διαμέρισμα».
5. Την υπ’ αριθμό 35297/2010/ 24.6.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Κύρωση αποτελεσμάτων πραγματικού πληθυσμού σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ανά δημοτικό διαμέρισμα»  (Β’ 920).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/ 2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»  (Α’ 98).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Άρθρο 1

1. Τα τοπικά διαμερίσματα Ελικίστρας, Μοίρας και Σουλίου του Δήμου Πατρέων εντάσσονται στην εκλογική περιφέρεια του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Πατρέων (Ανατολικός Τομέας).
Οι οικισμοί Μπάλα, Σκιόεσσας, Χάραδρου του τοπικού διαμερίσματος Πατρέων του Δήμου Πατρέων που έχουν απογραφεί αυτοτελώς εντάσσονται στην εκλογική περιφέρεια του 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος (Αρκτικός Τομέας) του Δήμου Πατρέων.
2. Τα τοπικά διαμερίσματα Βουτών, Δαφνέ, και Σταυρακίων του Δήμου Ηρακλείου εντάσσονται στην εκλογική περιφέρεια του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Ηρακλείου.
Οι οικισμοί Αθάνατων, Γουρνών, Δρακουλιάρη,  Λοφουπόλεως,  Σέμελης και Φοινικιά του τοπικού διαμερίσματος Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου που έχουν απογραφεί αυτοτελώς εντάσσονται στην εκλογική περιφέρεια του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Ηρακλείου.
3. Τα τοπικά διαμερίσματα Βασιλειών και  Σκαλανίου του Δήμου Ηρακλείου εντάσσονται στην εκλογική περιφέρεια του 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Ηρακλείου.
Οι οικισμοί Αγίας Ειρήνης,  Βλυχιάς,  Κνωσού και Μαραθίτη του τοπικού διαμερίσματος Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου που έχουν απογραφεί αυτοτελώς εντάσσονται στην εκλογική περιφέρεια του 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Ηρακλείου.
4. Το τοπικό διαμέρισμα Τερψιθέας του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στην εκλογική περιφέρεια του 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Λαρισαίων.
Οι οικισμοί Κουλουρίου και Αμφιθέας του τοπικού διαμερίσματος Λαρίσης του Δήμου Λαρισαίων που έχουν απογραφεί αυτοτελώς εντάσσονται στην εκλογική περιφέρεια του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Λαρισαίων.

Άρθρο 2

H απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
● 4. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΕ: Ανώνυμη Εταιρεία
ΑΕΔ: Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
ΚΔΚ: Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
ΕΕ: Ετερόρρυθμη Εταιρεία
ΕΠΕ: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
ΚΔΔ: Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
Ν: Νόμος
ΟΕ: Ομόρρυθμη Εταιρεία
Παρ.: Παράγραφος
Περ.: Περίπτωση
ΠΔ: Προεδρικό διάταγμα
Σ: Σύνταγμα
ΣτΕ: Συμβούλιο της Επικρατείας